Alle planlagte anleggsprosjekter i Ringebu

Ny E6 Øyer-Otta, parsell Tretten-Ringebu S (Elstad)
10,5 km E6 med forbikjøringsstrekninger og midtdeler. Overført fra Statens vegvesen til Nye Veier.
Nybygg av overføringsledning, avløpspumpestasjon og riving av renseanlegg i Ringebu
Overføringsanlegg vann og avløp Ringebu-Frya. Nedleggelse og riving av Ringebu ra og etablering av avløpspumpestasjon.
Nybygg av vannverk på E6 i Ringebu
Økonomiplan 2023-2026.
Reparering av vegbru over Lågen ved Ringebu
Ny vegbru over Lågen ved Ringebu.
Nybygg av høydebasseng og VA-ledning i Spidsbergseter
Høgdebasseng ved Spidsbergseter, ca 300 m3, samt nødvendig ledningsanlegg for framtidig vba./tilknytning ledningsnett.
Nybygg av avløpspumpestasjon i Fåvang
Ny avløpspumpestasjon PA311 ved Fåvang stasjon, inkl ny elvekryssing av Lågen ved direktforbindelse til Fåvang RA.
Nybygg av høydebasseng og vannledning i Fåvang
Høydebasseng for Moheimsflata inkl. vannledning fra strengen til Kvitfjell vest.
Nybygg av VA-ledning (reservforbindelse) i Ringebu
Reserveforbindelse vannforsyning mot Hundorp vannverk/Sør-Fron.
Kapasitetsutvidelse ved vannverk i Fåvang
Fåvang vannverk: kapasitetsutvidelse med 2 nye brønner og evt. reviderte klausuleringssoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.