Aktuelle nybygg av anlegg i Vestland fylke

Alver (7)
Askvoll (3)
Askøy (8)
Aurland (1)
Austevoll (3)
Austrheim (4)
Bergen (13)
Bremanger (2)
Bømlo (7)
Eidfjord (6)
Etne (4)
Fedje (0)
Fitjar (0)
Fjaler (0)
Gloppen (1)
Gulen (2)
Hyllestad (0)
Høyanger (1)
Kinn (3)
Kvam (5)
Lærdal (2)
Luster (2)
Modalen (2)
Osterøy (0)
Samnanger (0)
Sogndal (3)
Solund (1)
Stad (3)
Stord (1)
Stryn (3)
Sunnfjord (6)
Sveio (1)
Tysnes (3)
Ullensvang (22)
Ulvik (1)
Vaksdal (2)
Vik (3)
Voss (8)
Årdal (1)
Øygarden (8)
Nybygg av boligområde i Os
540 daa. Ca 2000 boenheter.
Ny tunnel på Fv 7 Hardangertunnelen/Kvamskogtunnelen
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Etablering av mallomlagringsanlegg for karbonlagring på Ljøsøy i Naturgassparken i Øygarden, fase 2
Fase 1: Designkapasitet for mottak av 1,5 milj tonn CO2 pr år. Grunneier CCB Kollsnes AS. Detaljreguleringsplanen gjeld for både Øygarden- og Fedje kommunar. Gnr. 41 bnr. 180, 190, 195 og 194 m. fl. Totalentreprisekostnad Skanska Norge AS: 380 mnok.
Ny tunnel på Fv 7 Håfjellstunnelen, Fyksesund-Øystese
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Os
Ca 540 daa. Infrastruktur for eventuelt 2000 boenheter.
Ny tunnel på Fv 48 Mundheim i Kvam
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 1350m. Skredtype stein.
Overbygg på E39 Steinreset i Masfjorden
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Nybygg av transformatorstasjon i Dalekvam
Fakta om prosjektet: Transformering: 250 MVA 300 (420) / 138 kV (1-faseløsning). Spenningsnivå: 300/132kV. 300 kV-anlegget bygges for 420 kV. Antall bryterfelt: Fire 300 kV-felt (420 kV), ett 132 kV-felt. Areal: 28,5 dekar.
Nytt vannkraftverk i Kvinnherad
Søkt produksjon: 28,90 KWh.
Nybygg av renseanlegg i Alver kommune
Nytt hovudreinseanlegg for søre delen av tidlegare Lindås kommune og Flatøy.
Ny kai på næringsområde på Haukanes i Austevoll kommune
Planområdet er på ca. 160 mål/daa. Gnr/bnr: 46/170 m.fl.
Ny brutrasé eller undersjøisk tunnel på Fv 565 Alvsund
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Etablering av høydebasseng i Askøy
471008 Tremmene høydebasseng Tremmene høydebasseng er planlagt med et volum på 3000 m3. Det er behov for etablering av adkomstveg til bassenget. Tiltaket inkluderer sjøledning i Askevatn mot renseanlegg, samt sjø og landledning for tilknytning mot eksisterende anlegg ved Ask (Spar butikken).
Opparbeidelse av infrastruktur for fritidsbebyggelse i Røldal
Planområdet berører flere eiendommer. Følgende gnr./bnr. er berørt: 30/294, 30/185, 30/179, 30/155, 30/153.185 daa. Ca 100 hytter.
Nybygg av brannstasjon på gamle Bremnes ungdomskoletomta i Bømlo
gbnr. 109/61 og 109/147. I tillegg er delar av gbnr. 109/2, 109/62, 109/64, 109/160, 109/284, 109/340, 109/539, 109/582 og 89/101 innlemma i planområdet.
Utbygging av nærings/industriområde i Austrheim
Ca. 500 daa. Føremålet med planarbeidet er regulering til næringsføremål for å utvikle arbeidsplassar og nye næringar til det grøne skiftet. Næringsområdet til planarbeidet femnar om eigedom gbnr. 161/7, 161/74, 161/71 og 161/8. Vegtilkomst til planarbeidet femnar om eigedom gbnr. 160/128, 160/11, 160/5, 160/1, 160/4, 160/3, 161/6, 161/5 og 161/3, 10.
Nybygg av høydebasseng i Bømlo
Planområdet ligger i terrenget vest for Erevika på øya Goddo i Bømlo kommune. Planområdet berører eiendom gnr/bnr 63/4 og 63/32 som omfatter fv. 5004 Goddevegen.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Askøy
Planområdet utgjør omlag 53 dekar, og er beliggende på Stongafjellet. Planen legger til rette for blokkbebyggelse og rekkehus fordelt på 5 delfelt, med til sammen 167 boenheter.
Nybygg av småbåthavn, naust og parkering på Sponavikjo i Bømlo
21 naust. Gnr/bnr: 101/10, 11, 20, 112, 140 og 141 m.fl. Ca 14,4 daa.
Sikring av kommunal vannforsyning fra Vetås til Storheim
Sikre kommunal vassforsyning frå Vetås til Storheim. Prosjektet går gjennom krevande landskap, mange eigedommar ogfleire kulturminner. Vatn- og avlaup vert planlagt i same trase. Sanering av avløp mellom Vetås – Storheim på Radøy. Etablering felles med bygging av ny vassleidning. Det er vurdert at det er mogleg å legge ein hovudavløpsleidning på sjølvfall utan trong for pumpestasjon langs traseen. Ny ringledning Storheim Solheim.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Os
Infrastruktur for ca. 65 enheter. Gnr/bnr 50/39 mfl.
Nybygg av kraftledning i Modalen
Det søkes om å etablere en ca. 200 m lang jordkabel av typen TSLF 24 kV 3x1x95 mm2 AI jordkabel fra kraftstasjon til tilknytningspunkt ved ny nettstasjon nord-øst for inngang på Modalstunnelen i sør. Høyspentkabel vil graves ned i grøft gjennom midlertidig anleggsområdet fra kraftstasjon til fylkesveien. Derfra vil kabelen krysse fylkesveien og gå i grøft langs veiskulder fram til tilknytningspunkt i nettstasjonen.
Omlegging av kabler på Riksveg 5 Fodnestunnelen i Lærdal kommune
Arbeidet omfattar trafikkavvikling, graving av ca 3300 meter grøft, inkludert 8 kryssingar av vegbana. Flytting av 7stk eksisterande nødstasjonar. Levering av trekkerør, trekkekummer og kablar. Levering og montering av 1 stk oljeutskiller/slamutskiller utanfor tunnelen.
Nybygg av bru over Jælstra ved Mo og Øyrane VGS i Førde
Ferdigstille ny bru innen juni.2024. Ferdigstille riving og fjerning av eksisterende bru innen september 2024.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng ved Syreflot vassverk i Ullensvang
Bygging av nytt vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng ved Syreflot vassverk, samt tilhørende grunnarbeider, tilkomst- og vegarbeider og utvendige VA-grøfter. * Plasstøpt betongbasseng (ca 300 m3) med et overbygg i tre. * Etablering av vegtilkomst til anlegget. * Ca 700 meter med kommunale VA-grøfter i veg, parallellt med eksisterende ledninger. * ca 40 meter gjerde rundt vanninntak.
Nybygg av vannkraftverk i Vik kommune
Leigland bygg AS skal bygge opp et hus i trekonstruksjon ved kraftverket.
Fanggjerde og terrengtiltak på Fv 5374 Ernes i Ulvik
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 430m.
Rassikringstiltak på Fylkesveg 7 Kattedalen – Veravikja aust i Granvik
I investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Etablering av ny vannforsyning i Sogndal
Vassforsyningsanlegget på Nornes har avgrensa og for liten kapasitet for noverande og ikkje minst for planlagt bustadtilrettelegging. Det er ut i frå dette planlagt ny vassforsyning med nytt høgdebasseng, delar av hovudvassleidning og nye brønnar oppom Nornes bustadfelt.
Oppgradering av overvatn, VA og gangvei m.m. i Øygarden kommune
Oppgradering av overvatn, VA, ny gangveg og opparbeiding av skuleplassen på Brattholmen skule. Anskaffinga omfattar eit bredt omfang for oppgradering av infrastruktur og delast i fire hovudfasar. Fase 1: Maimyra-Nygårdsvegen: Oppgradering av overvatn og spillvatn frå utbyggingsfelt på Maimyra med tilkopling til kommunalt anlegg langs fylkesveg på Brattholmen. Fase 2: Nygårdsvegen/Brattholmen skole-Brattholmen kai: Oppgradering av overvatn i ny grøft frå Nygårdsvegen, langs fylkesveg til Brattholmen kai. Over grøft lagast det til ny gangveg langs skuleplassen. Opsjonar for denne fasen er: 1. å legga ny vatn og spillvatn leding i ny grøft, 2. laga gangveg på topp av grøft frå skuleplass til kai. Fase 3: Nygårdsvegen: Ny gangveg langs skuleplass i Nygårdsvegen med nødvendig handtering av overvatn. Opsjon på ny vassleidning og spillvatn i tilknyting til gangveg. Fase 4: Brattholmen skole: Opparbeiding av skuleplassen på Brattholmen skule med handtering av overvatn, grunnarbeid på eksisterande grusplass og ny utforming.
Etablering av ny høydebasseng og vannledning i Bømlo
Ny vannledning mellom Oldereidtjørna og Åreidbukta som en del av tosidig vannforsyning til Søre Bømlo. Ny vannledning legges fra Åreidbukta til Finnåsvatnet og videre til Oldereidtjørna. GNR/BNR: 59/1, 59/3-9, 59/11, 59/13-16, 59/130 og 59/154.
Nybygg av brannstasjon i Eikevik i Jondal
Bygging av ny brannstasjon i Jondal, jamfør krav frå Arbeidstilsynet.
Rassikring på Fylkesveg 49 Vangdalsberget i Kvam
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 70m Skredtype stein.
Terrengtiltak og nett på Fv 605 Davik-Dombestein I i Bremanger
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Nybygg av elementbru på Fylkesveg 5098 i Ullensvang kommune
Dagens bru er smal og underdimensjonert for trafikken som kryssar brua. Eksisterande elementbru skal rivast, og ny elementbru med totalspenn på om lag 17 meter og breidde 5,4 meter skal etablerast. I tillegg skal fylkesvegen skal hevast mot begge endar av brua, og ein traktorveg skal oppgraderast.
Nybygg av slamavskiller og overføringsledning i Sæbøvik
Dette arbeidet gjeld sanering av eksisterande utslepp, etablering av ny slamavskiljar med luktreinseanlegg . Samstundes skal delar ev eksisterande VA-anlegg oppgraderast, og det skal leggast ut nye sjøleidningar og kummar i landtak.
Oppgradering av sjøfront med torg m.m. i Eidfjord sentrum, trinn 2
Torg etablerast som midlertidig grusplass i byggetrinn 1 og er planlagt etablert med skiferdekke, torgbygg m.m. i byggetrinn 2. Byggetrinn 2 vil bli utlyst i eigen konkurranse.
Etablering av infrastruktur for nybygg av leiligheter på Skulestadmoen i Voss
Etablering av infrastruktur for 12 st 4 mannsboliger og 1 seksmannbolig.
Etablering av ny høydebasseng i Aurland
Prosjektet omhandlar demontering og fjerning av eksisterande høgdebasseng («NSBbassenget »). Bygging av nytt høgdebasseng på kote 70, inkl. ventilkammer og hydroforanlegg for Fretheimheimshaugane, del 2, samt boring i fjell mellom nytt høgdebasseng og NSBbasseng.
Etablering av nye høydebassenger på Eikenes og Sårheim i Gloppen kommune
Ny høgdebasseng for drikkevatn tilknytt Eikenes/Hestenes vassverk, plassert på Hestenes og Reed vassverk plassert på Sårheim i Breim. Dei to høgdebassenga har lik utføring og storleik (150-160 m3) og inngår i den same leveransen. Høgdebasseng skal vere prefabrikert frittståande basseng av glasfiberarmert plast.
Opparbeidelse av rundkjøring og oppstillingsplass m.m. for busser på Barkaleitet i Ulset
Etablering av rundkjøring og gangveger samt oppstillingsplass for busser i forbindelse med bussing av elever i byggerioden. Ved begge områder er det behov for terrenginngrep og terrengmurer. ca.600 m²
Opparbeidelse av snusløyfe for busser og en forlengelse av busslomme i Bergen kommune
Snusløyfe og busslommen skal benyttes av skolebusser som skal frakte elever fra andre skoler i Åsane bydel som skal benytte Eidsvåg skolepaviljong som erstatningslokaler mens deres respektive skoler skal rehabiliteres/utvides.
Nybygg av vei fra Fv5722 til fram til Grendahus på Storesunde
Etablering av VA-anlegg, ca. 400 m med VA-ledninger og etablering av 6 kumgrupper. Etablering av vannledning (styrt boring) ca. 300 m. Opparbeidelse av 550 m ny veg
Nybygg av fortau i Stord
Pågår regulering av 780 meter fortau langs Hornelandsvegen. Reguleringsplanen inneheld også høve for framtidig gangvegforbindelse frå Kåreviksområdet og fram til Heiane næringsområde. Reguleringsplan skal til førstegongs høyring andre kvartal 2022. Parallelt starta ein prosjektering av nytt VA-anlegg som skal liggja i ny fortaus-trasè. Kostnad VA 14 mnok. Kostnad fortau 6 mnok.
Nytt inntak fra Forsete til Kalderassen i Kvam
Sikre mot flaum og overvatn.
Etablering av sykkelkryssing i Årstad
Ny oppstart av planarbeid for sykkelkryssing av Fjøsangerveien. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å etablere en sammenhengende hovedrute for sykkel fra sentrum til Bergen sør via Fjøsanger.
Rassikring på Fv 520 i Odda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.