Aktuelle nybygg av anlegg i Vestland fylke

Alver (7)
Askvoll (2)
Askøy (6)
Aurland (1)
Austevoll (2)
Austrheim (1)
Bergen (21)
Bremanger (2)
Bømlo (1)
Eidfjord (3)
Etne (2)
Fedje (0)
Fitjar (2)
Fjaler (3)
Gloppen (0)
Gulen (1)
Hyllestad (0)
Høyanger (4)
Kinn (11)
Kvam (5)
Lærdal (1)
Luster (2)
Modalen (4)
Osterøy (5)
Samnanger (1)
Sogndal (4)
Solund (1)
Stad (1)
Stord (18)
Stryn (5)
Sunnfjord (6)
Sveio (3)
Tysnes (1)
Ulvik (0)
Vaksdal (2)
Vik (0)
Voss (7)
Årdal (3)
Øygarden (2)
Nybygg av kaianlegg på Haakonsvern i Bergen
Bygging av ny kai på Haakonsvern i forbindelse med EBA til nye ubåter.
Nybygg av renseanlegg i Askøy
Masseutskifting o forberedende arbeid ligger på eget prosjekt
Nybygg av transformatorstasjon og oppgradering av høyspentledning i Luster kommune
Spenningsnivå: 300/120 kV. 300 kV-anlegget bygges for 420 kV. Antall bryterfelt: 3 stk. 300 kV-felt (420 kV-felt), 2 stk forenklede 132 kV-felt bryterfelt i ny stasjon, utvidelse av eksisterende koblingsanlegg med 1 stk 132 kV felt. Areal: 21 dekar. Estimert kostnadsramme hele prosjektet, høyspent, bygg, grunn, veig og transformator: 385 – 500 mill kr.
Nybygg av transformatorstasjon i Luster kommune
Den nye stasjonen omfatter 300 (420) og 132 kV koblingsanlegg, to 300 MVA transformatorer, utvidelse av eksisterende 132 kV-anlegg med ett felt, kontrollhus, ny innføring av Leirdøla- ledningen, samt ny tilkomst inkludert ny bru over Fortumsdalselva.
Utskifting av vannledning og ombygg av spill- og overvannsnett på Stord
Utskifting av eksisterande vassleidning (dårleg leidning med for liten dimensjon) i Nysætervegen, for å auke kapasiteten. I tillegg skal eksisterande spillvassnett og overvassnett rehabiliterast.
Nybygg av sjøkabel mellom Haugsvær - Lindås
Statnett SF søker herved om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for å bygge ny 300 (420) kV kabel Haugsvær – Lindås. Prosjektet vil berøre Alver, Masfjorden og Gulen kommuner i Vestland fylke. 7,7 km.
Utskifting av avløpspumpestasjon og rehabilitering av VA-nett på Stord
Utskifting av eksisterande dårleg Eldøy avløpspumpestasjon grunna utdatert og dårleg HMT-tilhøve. Tilstøytande VA-nett rehabiliterast.
Ny avløpspumpestasjon og rehabilitering av VA-nett på Stord
Utsleppsløyvet for avløp for Stord kommune har krav om at det ureinsa kommunale utsleppspunktet i Falteinsvikjo på Vikanes, skal førast fram til Grunnavågen avløpsreinseanlegg. I Falteinsvikjo skal det etablerast ny avløpspumpestasjon som skal pumpa avløpet til Grunnavågen, via landgrøft langs Vikanesvegen og Kappelen. Vidare skal det lokale VA-nettet rehabiliterast. Det skal vurderast å leggja ned ny vassleidning samt plassera ut ny hydrant. Det er gjennomført forprosjekt og kalkylen er utarbeidd på grunnlag av dette. Ein vurderer også om det er mogeleg å få til eit samarbeid kring vidareføring av fortau langs Fv5064 Vikanesvegen (om lag 450 m).
Etablering av vannledning i Florø
Formålet er å betre reinsing av avløpsvatn ved å overføre utslepp frå Botnaholten og Botnavegen/Botnavågen til nytt reinseanlegg på Kanalen. I tillegg vert det lagt ny hovudvassleidning på strekninga Botnavågen til Nybøvegen. Resultatmål er å redusere tal på utslepp og kommunale/private slamavskiljarar, samt betre kvaliteten på utslepp til resipient og sikre vasstilførsel til Florø. Det er knytt risiko til graving i grunnen og i nærheita av hovudvassleidning i drift.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Masfjorden
Gnr. 14 bnr. 106 og gnr. 14 bnr. 2. 212,2 daa. Planområdet ligg vest for Hosteland sentrum med planlagt tilkomst frå fv570 Fensfjordvegen, vendt sør mot Hostelandsosen. Føremålet med detaljreguleringa er å leggje til rette for bygging av einebustader og fleirmannsbustader, samt friområde mot sjø og brygger.
Nybygg av vannledning i Frekhaug
Prosjektet heng saman med og er ei fortsetting av VA-anlegg Myrvollane – Moldekleiv, og del av nytt leidningsnett for å sikre vassforsyninga sentralt på Frekhaug.
Oppdimensjonering av vannledning i Frekhaug
Prosjektet inneber oppdimensjonering av dagens vassleidning for å sikre nok vatn til Frekhaug og Flatøy-området frå det nye vassverket på Hesdal. Prosjektet er ei fortsetting av strekninga frå vassbehandlingsanlegget til Myrvollane, som er vart ferdig i 2022. Vassleidning vil bli lagt i same grøft som avlaupsleidningen.
Nybygg av VA-ledninger i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av hovedvannledning på Stord
I forbindelse med ny ekspressykkelveg som vegvesenet skal bygga i 2024 mellom Heiane og Tveita, vil Tekniske tenester leggja ny hovudvassledning i same trase.
Etablering av mottakshall i plast på Einestølen i Førde kommune
Levering og montering av ein mottakshall i plast, som skal plasserast på ein ringmur. Hallen skal nyttast til sortering, lasting og mellomlagring av ulike avfallsfraksjonar.
Nybygg av infrastruktur for boligblokker i Florø
Infrastruktur for totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Etablering av infrastruktur for boliger i Langeland
18 eneboligtomter og to leilighetsbygg med tilsammen cirka 100 leiligheter på feltet.
Ny/ombygging brannstasjon i Høyanger sentrum
Det planlagt å bygge ny brannstasjon i Høyanger sentrum. Den gamle stasjonen tilfredsstiller ikkje krava til Arbeidstilsynet. Dette vert eit samarbeidsprosjekt med Hydro Aluminium.
Nybygg av veier i Kinn kommune
Utbygging av vegnettet må skje i rekkefølge: 1) Utvidelse av sving i Idrettsvegen, 2) Forlengelse av Gate 6 til Idrettsvegen, 3) Forlengelse av Konghaugvegen.
Om og nybygg av VA-ledninger på Stord
Båtstøo - Håklubben VA-anlegg: Sanering av VA-leidningar og reparering av spillvatn i bustadfelt nedstraums Gullbergvegen. Nye traséar for vassleidningane. Spillvatn leggjast med styrt boring frå Båtstøo i borehol til ny pumpestasjon ved Håklubben. Pumpeleidning i sjø frå ny Håklubben avløpspumpestasjon til ny Naustvågen avløpspumpestasjon.
Opparbeidelse av infrastruktur for eneboliger og fritidsboliger i Auklandshamn
Del av gnr. 30, bnr. 2 og 3 m.fl., gnr. 32, bnr. 9, 115 m.fl. og «Bjørkelio» gnr. 30, bnr. 7.
Etablering av helikopter havaritrener ved Sjøforsvarets hovedbase i Bergen
Treneren vil bestå av brannøvingshelikopter, «hangar», kontrollrom og et «helikopterdekk». Eksisterende propangassanlegg og vannrenseanlegg for eksisterende trener vil dekke behovet også for den nye havaritreneren. For slukking med skum, blir det etablert et nytt lukket renseanlegg plassert i kjeller under helikopterdekk.
Nybygg av avløpspumpestasjon og utløpsledning på Stord
Ny avløpspumpestasjon på Kappelen samt ny utløpsleidning. Eksisterande pumpeleidning nyttast vidare mot nye Grunnavågen avløpsreinseanlegg. Prosjektet har samanheng med Falteinsvik VA-prosjektet.
Oppgradering av overvatn, VA og gangvei m.m. i Øygarden kommune
Oppgradering av overvatn, VA, ny gangveg og opparbeiding av skuleplassen på Brattholmen skule. Anskaffinga omfattar eit bredt omfang for oppgradering av infrastruktur og delast i fire hovudfasar. Fase 1: Maimyra-Nygårdsvegen: Oppgradering av overvatn og spillvatn frå utbyggingsfelt på Maimyra med tilkopling til kommunalt anlegg langs fylkesveg på Brattholmen. Fase 2: Nygårdsvegen/Brattholmen skole-Brattholmen kai: Oppgradering av overvatn i ny grøft frå Nygårdsvegen, langs fylkesveg til Brattholmen kai. Over grøft lagast det til ny gangveg langs skuleplassen. Opsjonar for denne fasen er: 1. å legga ny vatn og spillvatn leding i ny grøft, 2. laga gangveg på topp av grøft frå skuleplass til kai. Fase 3: Nygårdsvegen: Ny gangveg langs skuleplass i Nygårdsvegen med nødvendig handtering av overvatn. Opsjon på ny vassleidning og spillvatn i tilknyting til gangveg. Fase 4: Brattholmen skole: Opparbeiding av skuleplassen på Brattholmen skule med handtering av overvatn, grunnarbeid på eksisterande grusplass og ny utforming.
Etablering av nytt parkeringsareal, uteområde og tilkomstvei ved skole i Storebø
Dette er eit prosjekt for å utbetre veg og opparbeide parkeringplassar på sørsida av ungdomsskulen.
Skredsikringstiltak på Fylkesveg 53 i Årdal kommune
Totalt skal 930 m fanggjerder (steinspranggjerder) settes opp, fordelt på 2 skredpunkter.
Nybygg av fortau, vei, vann- og avløp samt riving av garderobebygg i forbindelse med bygging av Varegghallen på Mulen i Bergen kommune
Etat for idrett har ansvaret for å gjennomføre rekkefølgekravene knyttet til etableringen av den nye Varegghallen på Mulen. Varegghallen utføres i privat regi som et eget prosjekt.
Etablering av ny høydebasseng og vannledning i Bømlo
Ny vannledning mellom Oldereidtjørna og Åreidbukta som en del av tosidig vannforsyning til Søre Bømlo. Ny vannledning legges fra Åreidbukta til Finnåsvatnet og videre til Oldereidtjørna. GNR/BNR: 59/1, 59/3-9, 59/11, 59/13-16, 59/130 og 59/154.
Etablering av infrastruktur for bustadfelt i Stord kommune
Føremålet med planen er å legge til rette for bustadfelt med ei hovudvekt av einebustader, men også andre bustadformer som 2-4 mannsbustadar og eit leilegheitsbygg.
Nybygg av ny avløpspumpestasjon i Stord kommune
Stord kommune skal sanere og oppgradere sitt eksisterende vann- og avløpsnett med pumpestasjon ved Klingenberg.Prosjektet omfatter etablering av avløpspumpestasjon med tilhørende ledningsanlegg på land og i sjø (overløp). Det skal utføres spuntarbeid både i forbindelse med ledningsgrøfter på land, og for byggegrop for avløpspumpestasjon.
Etablering av gangveg i Stryn
Utanom fv.60 og sjøareal omfattar planområdet areal på gardsnr 86, bruksnr. 19, 20, 21, 107 og 202. I reguleringsendringa blir det vurdert å auke breidda på gangvegen/minglearealet, slik at det også er plass til stopp/kvile/utsiktspunkt utan at gangtrafikken til og frå cruisekaia stoppar opp.
Nybygg av avkjørsel, gs-vei, gangbru og parkeringsplasser på Vadheim i Høyanger
Planområdet femnar om areal på eigedommane gnr. 36, bnr. 9, 21, 50, 60, 103, 148, 151 og gnr. 42, bnr. 5, 7 og 25.
Etablering av vann- og avløpsledningar i Kleppestø
471004 Åsebø-Træna. Det skal etableres vann- og avløpsledninger i området Åsebø, Træna og Hanevik. Tiltaket vil avskjære spillvannsnettet ut av nedbørsfeltet til Askevatn, dette for å sikre Askevatn som drikkevannskilde.
Nybygg av avløpspumpestasjon på Stord
Ny avløpspumpestasjon på Knosterneset, for overføring av avløpsvatn til nye Sævarhagen avløpsreinseanlegg i sjøleidning.
Etablering av bredbåndsnett i Sveio
Gjeld utbygging i to delprosjekt: Nordskog; Buvik-Tittelsnes. Totalt 13 delkontrakt.
Ny hovedvannledning på Stord
Ny hovudvassleidning frå Vassenden gjennom Storavatnet fram til Nysætervegen i Åkervikjo. Prosjektet vil vere ei styrking av brannvatn til Sagvågsområdet samt trykkauking for høgareliggjande område som Hamrane og Rindane. Prosjektet har samanheng med både Nysætervegen VA og Rindane VA-prosjekta.
Etablering av bredbåndsnett i Eidfjord
Gjeld utbygging i ni delprosjekt: Brimnes; Bu; Elvavegen; Erdal; Hereid; Isdalen; Kvammen; Simadalen; Øvre Eidfjord. Totalt 13 delkontrakt.
Nybygg av brannstasjon i Eikevik i Jondal
Bygging av ny brannstasjon i Jondal, jamfør krav frå Arbeidstilsynet.
Forberedende arbeider i forbindelse med prosjektet E134 Røldal – Seljestad i Ullensvang kommune
Denne konkurransen omfatter en mindre entreprise med forberedende arbeid før totalentreprisen for resten av anlegget skal lyses ut som en totalentreprise. Arbeidet omfatter bygging av ei spennarmert bru over Opo. I brua skal det støpes inn VA-anlegg og trekkerør for kabler, som skal videreføres til kummer på motsatt side av E134. I tillegg omfatter kontrakten riving av eksisterende bru og flere bygninger.
Nybygg av avløpspumpestasjon på Stord
Ny avløpspumpestasjon i Hystadvikjo for overføring av avløpsvatn i sjøleidning til Djupavikjo avløpsreinseanlegg. Arbeidet skal utførast parallelt med rehabilitering av VA-anlegg i Valevegen (eiga prosjekt).
Rassikring på Fylkesveg 49 Vangdalsberget i Kvam
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 70m Skredtype stein.
Oppgrdering av va anlegg i Eikefjord
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen.
Nybygg av infrastruktur i Stord, trinn 1
Totalt utbygging på området er 205 leiligheter.
Etablering av bredbåndsnett i Kinn
Gjeld utbygging i tolv delprosjekt: Gruppe 17A: Teigen Gruppe 17B: Helgøya Gruppe 18A: Mækjevika Gruppe 18B: Grønenga Gruppe 18C: Terdalen Gruppe 18D: Trettevika-Fanevik Gruppe 21A: Steindalen/Svardal Gruppe 21B: Osen Gruppe 12: Silda Gruppe 13: Nygård/Skavøypollen/Evja Gruppe 14: Brandthamna Gruppe 15: Hagen Totalt 13 delkontrakt.
Etablering av infrastruktur for nytt boligfelt på Tveit i Askøy
Etableirng av infrastruktur. Planområdet utgjør ca. 29 daa, og ligger på Tveit, nord for Solåsen, vest for Romledalen. I planområdet er det foreslått oppført inntil 30 nye boenheter, i form av tomannsboliger, firemannsboliger og rekkehus. Planforslaget regulerer vegtilkomst via eksisterende veg gjennom boligfeltet Romledalen, der vegen foreslås regulert med fortau.
Utskifting av transformatorstasjon i Kvinnherad
Skifte eksistrende 12 MVA (66/22 kV)trafo i Stussvik trafostasjon. Ny trafo plasseres i tom eksisterende trafocelle. Plasseringen fordrer imidlertid en mindre påbygging av eksisterende trafobygg. Påbygget vil bli på ca 26 m2. Mønehøyde vil øke med ca 1,8 m til ca 9,2 m
Etablering av infrastruktur for nybygg av lager og kontor i Os
Infrastruktur for ca. 45 daa. Gnr/bnr: 53/29, 42 m.fl.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Bergen
Planområdet er 228.7 daa. Gnr/Bnr: 134/34 m.fl.
Etablering av gang- og sykelvei i Lakslia, Indre Arna
Det foreslås at Lakslia stenges med fysisk hindring ved Reinane og ved Langerekkja i krysset ved Indre Arna-vegen. Gang- og sykkelvei etableres i hele veibredden, og kun kjøring til næringseiendom og drift tillates fra nord. Potensialet for økt gange er størst rundt bydelssentrene, og å gjøre Lakslia til gang- og sykkelvei styrker tilgangen til Øyrane torg og Arna stasjon.
Opparbeidelse av rundkjøring og oppstillingsplass m.m. for busser på Barkaleitet i Ulset
Etablering av rundkjøring og gangveger samt oppstillingsplass for busser i forbindelse med bussing av elever i byggerioden. Ved begge områder er det behov for terrenginngrep og terrengmurer. ca.600 m²

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.