Aktuelle nybygg av anlegg i Vestland fylke

Alver (10)
Askvoll (4)
Askøy (11)
Aurland (4)
Austevoll (0)
Austrheim (1)
Bergen (23)
Bremanger (3)
Bømlo (1)
Eidfjord (7)
Etne (3)
Fedje (1)
Fitjar (2)
Fjaler (0)
Gloppen (3)
Gulen (6)
Hyllestad (0)
Høyanger (3)
Kinn (12)
Kvam (4)
Lærdal (2)
Luster (7)
Modalen (0)
Osterøy (7)
Samnanger (2)
Sogndal (7)
Solund (2)
Stad (1)
Stord (3)
Stryn (4)
Sunnfjord (3)
Sveio (2)
Tysnes (0)
Ullensvang (13)
Ulvik (0)
Vaksdal (2)
Vik (8)
Voss (2)
Årdal (1)
Øygarden (3)
Rv 555 fastlandssambandet Sotra-Bergen, Storavatnet-Kolltveit
Nytt Sotrasamband omfatter bygging av 9,4 km firefelts vei fra kryss med fv. 562 ved Storavatnet i Bergen til kryss med fv. 561 ved Kolltveit i Øygarden kommune, hvor av 4,6 kmveg i toløps-tunnel. Prosjektet inkluderer også ny firefelts bru på om lag 900 meter, med separat gang- og sykkelvei. Det nye vegsystemet får egne felt og ramper for kollektivtrafikk, samt gang- og sykkelveg. Det skal bygges ny innfartsparkering og kollektivterminaler på Straume og Storavatnet. Også tre mindre bruer inngår i prosjektet. Bergen, Fjell og Sund kommuner. Sotrasambandet, delprosjekt 1 av 3.
Ny tunnel på Fv 5600 Snøgjølet i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Nedda i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Jambua i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Nord for Nedda i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikringstiltak på Fv 49 Bergsfjelltunnelen nord-Kjøylebukta i Kvinnherad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Sikrar også Mjøstølneset-Bergfjelltunnelen sør.
Nybygg av 420 kV-ledning i Sogndal
Ca. 70 km. Berørte kommuner: Sogndal, Lærdal, Aurland og Vik. Den nye ledningen vil bygges parallelt med den gamle ledningen, og den gamle blir revet når ny ledning er ferdig. I og med at det blir bygget en ny transformatorstasjon i Sogndal, vil den nye ledningen gå dit og ikke til Fardal stasjon. 46 km ledning. 6-7 km ledning mellom Hove-Fardal bygges om.
Tunnel på Fv 5641 Rindabakkane I i Luster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Dekker Utledøla. Kan evt. sikrast med to korte tunnelar
Utbedring/omlegging av veg, Lavik-Haugland
Ca 3,3 km. BIM: Sweco Norge AS.
Ny tunnel på Fv 103 Felevikja I-III i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 350m.
Ny tunnel på Fv 723 Brengsfonna i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 250m. Sørpeskred/flomskred.
Ny tunnel på Fv 51 Flatebøsvoene i Kvinnherad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø, stein. 550m.
Ny sykkelveg med fortau på Riksveg 580, Sykkelstamveg i Bergen, delstrekning 2
2,3 km. Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 2 av 2 av sammenhengende sykkelveg fra Flesland via Bergen sentrum til Åsane.
Overbygg på Fv 5706 Kringla i Gulen
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan.
Nybygg av biogassanlegg i Fusa
Gnr/bnr: 12/3, 11/1.
Nybygg av transformatorstasjon og oppgradering av høyspentledning i Luster kommune
Spenningsnivå: 300/120 kV. 300 kV-anlegget bygges for 420 kV. Antall bryterfelt: 3 stk. 300 kV-felt (420 kV-felt), 2 stk forenklede 132 kV-felt bryterfelt i ny stasjon, utvidelse av eksisterende koblingsanlegg med 1 stk 132 kV felt. Areal: 21 dekar. Estimert kostnadsramme hele prosjektet, høyspent, bygg, grunn, veig og transformator: 385 – 500 mill kr.
Nybygg av elkraftverk i nedre del av Fortundalen i Luster
Kraftverket er planlagt med ein årleg produksjon på om lag 80 GWh
Ny Fylkesveg fra E39 til Lysefjorden
Ny veg mellom Helleskaret og Lyseparken/ny E39. Prosjektet blir ein forlenging av sidearm mot Lyseklostervegen frå nytt kryss i Lyseparken med ny E39 Svegatjørn – Rådal.
Nybygg av kraftverk i Voss
Produksjon 41 GWh. Tverrelvi kraftverk vil utnytte et fall på rundt 300 meter. Aggregatet skal ha peltonturbin og en effekt på 9,9 megawatt.
Overbygg på Fv 49 Tokagjeltunnelen-Fossagjeltunnelen i Kvam
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Overbygg på Fv 49 Snauhaugtunnelen-Hansagjetunnelen i Kvam
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 310m. Skredtype tørrsnø, stein.
Overbygg på Fv 300 Melnes i Ulvik
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 70m.
Nybygg av sjøkabel mellom Haugsvær - Lindås
Statnett SF søker herved om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for å bygge ny 300 (420) kV kabel Haugsvær – Lindås. Prosjektet vil berøre Alver, Masfjorden og Gulen kommuner i Vestland fylke. 7,7 km.
Nybygg av vei i samband med ny bru på Fv 606 mellom Daløy og Haldorsneset i Solund
Ny veglengde ca. 4,8 km. UE Lekter arbeid: Agder Marine AS
Overbygg på Fv 615 Kleppenes i Gloppen
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Overbygg på Fv 5600 Snøgjølet i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny bru på Fv 53 Galden i Årdal
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Skredtype stein.
Ny bru på Fv 723 Raudifonna i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype sørepeskred/flomskred. 200m
Ny bru på Fv 7 Gygregjølet i Gulen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 100m.
Stikkrenne og bru på Fv 13 Rendalsgilja i Balestrand
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype sørpeskred/flomskred. 60m.
Omlegging av vei på Fv 5398 Langeskredo/Gullbrå i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Nybygg av kraftverk i Gulen
Rundt 10 GWh/år. Glassdør. 650 m med ø1400 mm i grøft. I tillegg plasstøpt inntak på kote 106 og kraftstasjon. 11,50 GWh. Glassdør.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Masfjorden
Gnr. 14 bnr. 106 og gnr. 14 bnr. 2. 212,2 daa. Planområdet ligg vest for Hosteland sentrum med planlagt tilkomst frå fv570 Fensfjordvegen, vendt sør mot Hostelandsosen. Føremålet med detaljreguleringa er å leggje til rette for bygging av einebustader og fleirmannsbustader, samt friområde mot sjø og brygger.
Ny nettilknytning til kraftverk i Gloppen
Tilknytningen er planlagt via en 300 m lang jordkabel, nedgravd i vei, til koblingsstasjon ved eksisterende 22 kV-ledning.
Oppgradering av reservenannforsyning på Stord
Gnr/bnr 29/22 mfl. 1. Reservevassforsyning: a. Ny inntaksleidning i Ravatnet. b. Ny vassleidning frå Ravatnet fram til nytt vasshandsamingsanlegg på Lodda. c. Nytt vasshandsamingsanlegg på Lodda. 2. Oppgradering hovudvassforsyning: a. Nytt høgdebasseng på Lodda, med avsett plass for framtidig utviding. b. Ny tilførselsleidning til høgdebassenget på Lodda frå eksisterande hovudforsyningsnett som i dag er lagt fram til Vatnadalsvegen frå Presthaug. c. Ny forsyningsleidning frå høgdebassenget på Lodda fram til eksisterande hovudforsyning ved Ådlandsvatnet.
Etablering av småbåthavn og utleiehytter på Ramsøy, Askøy
32,5 daa. 50 båtplasser og 5 utleiehytter. 5 utleiehytter à 91,5 m2 BRA samt. 1 servicebygning tilknyttet en utleiehytte 152 m2 BRA.
Fanggjerder på E16 Vassendaberget i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø. 290m.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Os
Infrastruktur for ca. 65 enheter. Gnr/bnr 50/39 mfl.
Overbygg på Fv 5600 Nedda i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Etablering av ny strømforsyning og nettstasjon på Festplassen i Bergen
Det er ett stort behov for å forsterke strømforsyningen på Festplassen ved å etablere en ny nettstasjon i området for å forsyne arrangement med tilstrekkelig strøm.
Etablering av VA-anlegg og fortau m.m. på Havikbotnen i Kinn kommune
VA-anlegg på om lag 1,9 km. El-grøfter for Linja AS, EL-grøft skal også innehalde trekkerør for gatelyskabel og signalkabel i deler av traseen. Veg og fortau/GS-veg på strekningen Furuhaugane sjukeheim – krysset Jakob Sandevegen/Selhaugvegen.
Nybygg av kraftverk i Førde
6,23 GWh. 130 m 23 kV jordkabel.
Etablering av infrastruktur for boliger på Fjell
Infrastruktur for ca 49 enheter.
Nybygg av sjøledning for industrivann fra Vågseidet-Syslakvågen
Entreprise S01 omfatter levering og montering av sjøledning fra Vågseidet til innerst i Syslakvågen, ca. 6,6 km Ø560 mm PE-ledning. Utbyggingen av fase 1 er delt inn i 4 entrepriser: Entreprise A01 - Ledningsanlegg i grøft Syslakvågen - Sjursetvatnet Entreprise S01 - Sjøledning Vågseidet - Syslakvågen (denne entreprisen) Entreprise B01 - Grunn- og bygningsmessige arbeider Vågseidet pumpestasjon Entreprise M01 - Pumper, røropplegg og automasjon, Vågseidet pumpestasjon. Total estimert kostnad: 100-110 Mnok.
Rassikring på Fv 55 Råumberget i Luster
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.