Aktuelle nybygg av anlegg i Stryn

Ny veg og gangvei i Stryn
1 km kommunal vei, 2 km gangvei, overvannshåndtering, skredsikringstiltak, veglys og trafikksikringtiltak.
Nybygg av vei fra Fv5722 til fram til Grendahus på Storesunde
Etablering av VA-anlegg, ca. 400 m med VA-ledninger og etablering av 6 kumgrupper. Etablering av vannledning (styrt boring) ca. 300 m. Opparbeidelse av 550 m ny veg

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.