Aktuelle nybygg av anlegg i Kvinnherad

Nytt vannkraftverk i Kvinnherad
Søkt produksjon: 28,90 KWh.
Etablering av småbåtanlegg, tilkomstveg, mm i Ølve
Bakgrunnen for planframlegget er å legge til rette for eit småbåtanlegg med inntil 130 båtplassar, slipp, septiktank, tilkomstveg, gangveg, parkeringsplass og bodar. Småbåtanlegget er for å dekke etterspurnaden til brukarane til fritidsbusetnadane, samt fastbuande i Ølve. Tiltakshavar opplev stor etterspurnad på båtplassar og ynskjer difor å leggje til rette for dette ved å bygge ut privat småbåtanlegg med tilhøyrande parkeringsplassar, bodar og slipp. Planområdet er på omtrent 137 daa og omfattar både areal på land og i sjø.
Nybygg av sjøledning i Kvinnherad
Utbedring/oppgradering av vassledining som skal sikra vassforsyninga 2 vegar: Husnes VBA kan levera vatn via Halsnøy og inn til Sandvoll, og Sandvoll VBA kan levera til Halsnøy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.