Aktuelle nybygg av anlegg i Masfjorden

Overbygg på E39 Steinreset i Masfjorden
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Masfjorden
Gnr. 14 bnr. 106 og gnr. 14 bnr. 2. 212,2 daa. Planområdet ligg vest for Hosteland sentrum med planlagt tilkomst frå fv570 Fensfjordvegen, vendt sør mot Hostelandsosen. Føremålet med detaljreguleringa er å leggje til rette for bygging av einebustader og fleirmannsbustader, samt friområde mot sjø og brygger.
Rassikringstiltak på E39 Matre i Masfjorden
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Etablering av infrastruktur for å betre mobildekninga i Masfjorden kommune
Masfjorden kommune har ein intensjonsavtale med Telenor ASA om etablering av infrastruktur for å betre mobildekninga i kommunen. Masfjorden kommune skal stå for bygging av mobilmast, hytte og framføring av straum. Telenor ASA skal leige plass til telekommunikasjonsutstyr vederlagsfritt. Andre leverandørar av telekommunikasjon skal også ha moglegheit til å nytte infrastrukturen vederlagsfritt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.