Aktuelle nybygg av anlegg i Fjaler

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Fjaler som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av transformatorstasjon i Luster kommune
Den nye stasjonen omfatter 300 (420) og 132 kV koblingsanlegg, to 300 MVA transformatorer, utvidelse av eksisterende 132 kV-anlegg med ett felt, kontrollhus, ny innføring av Leirdøla- ledningen, samt ny tilkomst inkludert ny bru over Fortumsdalselva.
Nybygg av avløpspumpestasjon på Stord
Ny avløpspumpestasjon i Hystadvikjo for overføring av avløpsvatn i sjøleidning til Djupavikjo avløpsreinseanlegg. Arbeidet skal utførast parallelt med rehabilitering av VA-anlegg i Valevegen (eiga prosjekt).
Om og nybygg av VA-ledninger på Stord
Båtstøo - Håklubben VA-anlegg: Sanering av VA-leidningar og reparering av spillvatn i bustadfelt nedstraums Gullbergvegen. Nye traséar for vassleidningane. Spillvatn leggjast med styrt boring frå Båtstøo i borehol til ny pumpestasjon ved Håklubben. Pumpeleidning i sjø frå ny Håklubben avløpspumpestasjon til ny Naustvågen avløpspumpestasjon.

Se andre prosjekter i Vestland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.