Aktuelle nybygg av anlegg i Ullensvang

Opparbeidelse av infrastruktur for fritidsbebyggelse i Røldal
Planområdet berører flere eiendommer. Følgende gnr./bnr. er berørt: 30/294, 30/185, 30/179, 30/155, 30/153.185 daa. Ca 100 hytter.
Nybygg av VA-ledninger i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av brannstasjon i Eikevik i Jondal
Bygging av ny brannstasjon i Jondal, jamfør krav frå Arbeidstilsynet.
Forberedende arbeider i forbindelse med prosjektet E134 Røldal – Seljestad i Ullensvang kommune
Denne konkurransen omfatter en mindre entreprise med forberedende arbeid før totalentreprisen for resten av anlegget skal lyses ut som en totalentreprise. Arbeidet omfatter bygging av ei spennarmert bru over Opo. I brua skal det støpes inn VA-anlegg og trekkerør for kabler, som skal videreføres til kummer på motsatt side av E134. I tillegg omfatter kontrakten riving av eksisterende bru og flere bygninger.
Nybygg av elementbru på Fylkesveg 5098 i Ullensvang kommune
Dagens bru er smal og underdimensjonert for trafikken som kryssar brua. Eksisterande elementbru skal rivast, og ny elementbru med totalspenn på om lag 17 meter og breidde 5,4 meter skal etablerast. I tillegg skal fylkesvegen skal hevast mot begge endar av brua, og ein traktorveg skal oppgraderast.
Rassikring på Fv 520 i Odda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Etablering av bredbåndsnett i Ullensvang
Gjeld utbygging i fem delprosjekt: Aga; Frøynes; Hammaren; Lutro; Røldal. Totalt 13 delkontrakt.
Etablering av bredbånd i Ullensvang kommune
Breiband til kommunar i Vestland 2023 rest. Midler tildelt i 2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.