Aktuelle nybygg av anlegg i Stord

Etablering av infrastruktur for bustadfelt i Stord kommune
Føremålet med planen er å legge til rette for bustadfelt med ei hovudvekt av einebustader, men også andre bustadformer som 2-4 mannsbustadar og eit leilegheitsbygg.
Riving av luftledning og legging av ny jordkabel i Stord
Ca. 300 meter lang jordkabel fra Vabakken transformatorstasjon til en ny 14 meter høy kabelendemast ved E39 i Stord kommune. Den omsøkte jordkabelen skal bygges for 132 kV, men vil driftes på 66 kV inntil videre. Fagne søker videre om å rive om lag 240 meter av dagens luftledning i området.
Konsulenttjenester for planfaglig bistand til arbeid med kommuneplanens arealdel i Stord
Stord kommune er i gang med kommuneplanarbeid, og skal no revidera kommuneplanen sin arealdel. Oppdraget er å gjennomføra plan– og utgreiingsarbeid slik det er stadfesta i det reviderte planprogrammet og nærare skildra i tilbodet, og utarbeide utkast til komplett arealdel til kommuneplanen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.