Aktuelle nybygg av anlegg i Stord

Gang og sykkelveg på E39 Heiane - Vabakkjen i Stord
I handlingsprogram 2018-2023 med planlagt oppstart i 2023.
Utskifting av vannledning og ombygg av spill- og overvannsnett på Stord
Utskifting av eksisterande vassleidning (dårleg leidning med for liten dimensjon) i Nysætervegen, for å auke kapasiteten. I tillegg skal eksisterande spillvassnett og overvassnett rehabiliterast.
Utskifting av avløpspumpestasjon og rehabilitering av VA-nett på Stord
Utskifting av eksisterande dårleg Eldøy avløpspumpestasjon grunna utdatert og dårleg HMT-tilhøve. Tilstøytande VA-nett rehabiliterast.
Ny avløpspumpestasjon og rehabilitering av VA-nett på Stord
Utsleppsløyvet for avløp for Stord kommune har krav om at det ureinsa kommunale utsleppspunktet i Falteinsvikjo på Vikanes, skal førast fram til Grunnavågen avløpsreinseanlegg. I Falteinsvikjo skal det etablerast ny avløpspumpestasjon som skal pumpa avløpet til Grunnavågen, via landgrøft langs Vikanesvegen og Kappelen. Vidare skal det lokale VA-nettet rehabiliterast. Det skal vurderast å leggja ned ny vassleidning samt plassera ut ny hydrant. Det er gjennomført forprosjekt og kalkylen er utarbeidd på grunnlag av dette. Ein vurderer også om det er mogeleg å få til eit samarbeid kring vidareføring av fortau langs Fv5064 Vikanesvegen (om lag 450 m).
Nybygg av hovedvannledning på Stord
I forbindelse med ny ekspressykkelveg som vegvesenet skal bygga i 2024 mellom Heiane og Tveita, vil Tekniske tenester leggja ny hovudvassledning i same trase.
Om og nybygg av VA-ledninger på Stord
Båtstøo - Håklubben VA-anlegg: Sanering av VA-leidningar og reparering av spillvatn i bustadfelt nedstraums Gullbergvegen. Nye traséar for vassleidningane. Spillvatn leggjast med styrt boring frå Båtstøo i borehol til ny pumpestasjon ved Håklubben. Pumpeleidning i sjø frå ny Håklubben avløpspumpestasjon til ny Naustvågen avløpspumpestasjon.
Nybygg av avløpspumpestasjon og utløpsledning på Stord
Ny avløpspumpestasjon på Kappelen samt ny utløpsleidning. Eksisterande pumpeleidning nyttast vidare mot nye Grunnavågen avløpsreinseanlegg. Prosjektet har samanheng med Falteinsvik VA-prosjektet.
Nybygg av ny avløpspumpestasjon i Stord kommune
Stord kommune skal sanere og oppgradere sitt eksisterende vann- og avløpsnett med pumpestasjon ved Klingenberg.Prosjektet omfatter etablering av avløpspumpestasjon med tilhørende ledningsanlegg på land og i sjø (overløp). Det skal utføres spuntarbeid både i forbindelse med ledningsgrøfter på land, og for byggegrop for avløpspumpestasjon.
Etablering av infrastruktur for bustadfelt i Stord kommune
Føremålet med planen er å legge til rette for bustadfelt med ei hovudvekt av einebustader, men også andre bustadformer som 2-4 mannsbustadar og eit leilegheitsbygg.
Nybygg av avløpspumpestasjon på Stord
Ny avløpspumpestasjon på Knosterneset, for overføring av avløpsvatn til nye Sævarhagen avløpsreinseanlegg i sjøleidning.
Ny hovedvannledning på Stord
Ny hovudvassleidning frå Vassenden gjennom Storavatnet fram til Nysætervegen i Åkervikjo. Prosjektet vil vere ei styrking av brannvatn til Sagvågsområdet samt trykkauking for høgareliggjande område som Hamrane og Rindane. Prosjektet har samanheng med både Nysætervegen VA og Rindane VA-prosjekta.
Nybygg av avløpspumpestasjon på Stord
Ny avløpspumpestasjon i Hystadvikjo for overføring av avløpsvatn i sjøleidning til Djupavikjo avløpsreinseanlegg. Arbeidet skal utførast parallelt med rehabilitering av VA-anlegg i Valevegen (eiga prosjekt).
Etablering av sjøledning i Storavatnet, Stord kommune
Arbeidet består av:Ca. 2,4 km VL Ø355 PE100 RC SDR11 synkeledning med PP-kappe gjennom Storavatnet, fra Vassenden til Nysæter. Entreprise B - Landarbeider på separat projekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.