Alle aktuelle anleggsprosjekter i Vestland fylke

Alver (14)
Askvoll (4)
Askøy (11)
Aurland (9)
Austevoll (5)
Austrheim (0)
Bergen (53)
Bremanger (5)
Bømlo (6)
Eidfjord (4)
Etne (3)
Fedje (1)
Fitjar (1)
Fjaler (3)
Gloppen (2)
Gulen (5)
Hyllestad (0)
Høyanger (15)
Kinn (10)
Kvam (7)
Kvinnherad (21)
Lærdal (3)
Luster (15)
Modalen (1)
Osterøy (8)
Samnanger (5)
Sogndal (11)
Solund (2)
Stad (2)
Stord (6)
Stryn (24)
Sunnfjord (13)
Sveio (3)
Tysnes (4)
Ullensvang (16)
Ulvik (1)
Vaksdal (5)
Vik (9)
Voss (6)
Årdal (3)
Øygarden (10)
Rv 555 fastlandssambandet Sotra-Bergen, Storavatnet-Kolltveit
Nytt Sotrasamband omfatter bygging av 9,4 km firefelts vei fra kryss med fv. 562 ved Storavatnet i Bergen til kryss med fv. 561 ved Kolltveit i Øygarden kommune, hvor av 4,6 kmveg i toløps-tunnel. Prosjektet inkluderer også ny firefelts bru på om lag 900 meter, med separat gang- og sykkelvei. Det nye vegsystemet får egne felt og ramper for kollektivtrafikk, samt gang- og sykkelveg. Det skal bygges ny innfartsparkering og kollektivterminaler på Straume og Storavatnet. Også tre mindre bruer inngår i prosjektet. Bergen, Fjell og Sund kommuner. Sotrasambandet, delprosjekt 1 av 3.
Ny tunnel på Fv 5600 Snøgjølet i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Nedda i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Jambua i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Nord for Nedda i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av jordkabel fra Solsvik til Nordre Blomøy i Øygarden kommune
420 kV jordkabel mellom Solsvik og Nordre Blomøy Øygarden kommune.
Rassikringstiltak på Fv 49 Bergsfjelltunnelen nord-Kjøylebukta i Kvinnherad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Sikrar også Mjøstølneset-Bergfjelltunnelen sør.
Nybygg av 420 kV-ledning i Sogndal
Ca. 70 km. Berørte kommuner: Sogndal, Lærdal, Aurland og Vik. Den nye ledningen vil bygges parallelt med den gamle ledningen, og den gamle blir revet når ny ledning er ferdig. I og med at det blir bygget en ny transformatorstasjon i Sogndal, vil den nye ledningen gå dit og ikke til Fardal stasjon. 46 km ledning. 6-7 km ledning mellom Hove-Fardal bygges om.
Tunnel på Fv 5641 Rindabakkane I i Luster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Dekker Utledøla. Kan evt. sikrast med to korte tunnelar
Ny tunnel på Fv 103 Felevikja I-III i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 350m.
Nybygging av pumpekraftverk i Luster
113,00 GWh. Fjellanlegg. Ca 8 km tunnel.
Ny tunnel på Fv 51 Flatebøsvoene i Kvinnherad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø, stein. 550m.
Ny tunnel på Fv 615 Hopshammrane i Gloppen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Etablering av mellomlagringsanlegg for karbonlagring på Ljøsøy i Naturgassparken i Øygarden
Fase 1: Designkapasitet for mottak av 5 milj tonn CO2 pr år. Grunneier CCB Kollsnes AS. Gnr. 41 bnr. 180, 190, 195 og 194 m. fl. Northern Lights II.
Oppgradering av E16 Seltatunnelen og Borgundtunnelen i Lærdal
1632m. Tre arbeidsfellesskap: Kraftmontasje AS og Flage Maskin AS. Bjarne Solli Graveservice og Aventi Installasjon. ABB, Aurstad Tunnel og Kvinnherad Elektro.
Rassikringstiltak på Fv 569 i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Tunnel.
Nybygg av biogassanlegg i Fusa
Gnr/bnr: 12/3, 11/1.
Overbygg på Fv 5706 Kringla i Gulen
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan.
Nybygg av elkraftverk i nedre del av Fortundalen i Luster
Kraftverket er planlagt med ein årleg produksjon på om lag 80 GWh
Nybygg av transformatorstasjon og oppgradering av høyspentledning i Luster kommune
Spenningsnivå: 300/120 kV. 300 kV-anlegget bygges for 420 kV. Antall bryterfelt: 3 stk. 300 kV-felt (420 kV-felt), 2 stk forenklede 132 kV-felt bryterfelt i ny stasjon, utvidelse av eksisterende koblingsanlegg med 1 stk 132 kV felt. Areal: 21 dekar. Estimert kostnadsramme hele prosjektet, høyspent, bygg, grunn, veig og transformator: 385 – 500 mill kr.
Etablering av hydrogenproduksjonsanlegg i Øygarden kommune
Legge til rette for etablering av eit hydrogenproduksjonsanlegg. Det vil vere eit bidrag i omstillinga av energiklynga nord i Øygarden i retning av det grøne skiftet. Hydrogenproduksjonen vil vere «blå». Det vil sei at den vil omdanne naturgass og at biproduktet CO2 vert deponert under havbotn som gjennom Northern Lights-prosjektet. Lokaliseringa av produksjonsanlegget er tenkt i umiddelbar nærhet til lagringsanlegget for CO2.
Nybygg av kraftverk i Voss
Produksjon 41 GWh. Tverrelvi kraftverk vil utnytte et fall på rundt 300 meter. Aggregatet skal ha peltonturbin og en effekt på 9,9 megawatt.
Overbygg på Fv 5641 Buhellerviki i Luster
Prioriteringsnivå høy i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, bløtsnø/sørpeskred. 470m.
Oppgradering av E39 Skrikebergtunnelen i Gulen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1508m.
Overbygg på Fv 49 Tokagjeltunnelen-Fossagjeltunnelen i Kvam
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Forberedende arbeide for nybygg av gruvedrift/industri i Naustdal
Konsulent for kraft/vanntilførsel: Asplan Viak AS, Leikanger. Det Norske Veritas AS skal utvikle kontrollsystem for miljøovervåkning.
Oppgradering av E39 Jernfjelltunnelen i Gulen/Masfjorden
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 981m.
Overbygg på Fv 49 Snauhaugtunnelen-Hansagjetunnelen i Kvam
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 310m. Skredtype tørrsnø, stein.
Oppgradering av E16 Glaskartunnelen i Bergen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 592m
Opparbeidelse av infrastruktur for utbygging av fritidsbustader og fritidsleiligheter i Myrkdalen
Mørkveslia detaljregulering del 2. Gnr/bnr 277/79 mfl. Føremålet med planen er å realisera utbygging i felt BFB05, BFB06 og BFB07-BFB10, BFF18-BFF21l, del av BFF22 og BFF23, BFF24, G1 og G2, del av GT1 og del av LAA i områdereguleringa. Planen vil innehalde omlag 80 frittliggjande fritidsbustader og inntil omlag 90 fritidsleilegheiter.
Oppgradering av transformatorstasjon i Lindås
•1 stk ny 300(420)/132 kV 300 MVA transformator (T2) inkludert ny transformatorsjakt •1 stk ny 300(420) kV 102(200) MVAr regulerbar reaktor (R2) inkludert ny reaktorsjakt •2 stk standard (300)420 kV apparatanleggsfelt for transformator og reaktor •2 stk standard 132 kV apparatanleggsfelt for transformator T1 og T2 •Omlegging av stasjonsforsyning og utvidelse av hovedfordeling •IKT-anlegg inkl. telekiosk plassert på utsiden av stasjonsgjerdet. •Kontrollanlegg for utvidelsen •Nytt lager og garasje (12x12 meter grunnflate) Total prosjektkostnad: 300-350 MNOK.
Nybygg av vannkraftverk i Førde
Gjennomførelsetid: 12-15 måneder.
Nybygg av vei i samband med ny bru på Fv 606 mellom Daløy og Haldorsneset i Solund
Ny veglengde ca. 4,8 km. UE Lekter arbeid: Agder Marine AS
Rassikringstiltak på Fv 5412 i Modalen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fangvoll, utflytting av veg.
Portal på Fv 5683 Storesvatunnelen vest i Førde
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, tørrsnø, stein. 380m.
Ny bru på Fv 53 Galden i Årdal
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Skredtype stein.
Overbygg på Fv 615 Kleppenes i Gloppen
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Overbygg på Fv 5600 Snøgjølet i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ombygging av brannstasjon til nasjonalt brannhistorisk museum i Bergen
Ombygging/tilrettelegging av den gamle hovedbrannstasjonen i Rådhuskvartalet til et nasjonalt brannhistorisk museum.
Portal på Fv 5724 Sandvika og Bukkeskora i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 700m. Skredtype snø- og sørpeskred.
Rehabilitering av dammer ved Storavatnet i Fyllingsdalen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Stikkrenne og bru på Fv 13 Rendalsgilja i Balestrand
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype sørpeskred/flomskred. 60m.
Ny portal på Fv 55 Røneidstunnelen sør i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett (230v-22kv) i Eidfjord
De elektriske anleggene omfatter en om lag 300 m lang 22 kV kabel fra kraftverket til tilknytningspunkt i nettstasjon som områdekonsesjonær Indre Hordaland KraftNett AS skal etablere. Omsøkt trasé vil gå i grøft langs tilkomstvei som skal oppgraderes i forbindelse med bygging av kraftverket og videre over dyrket mark fram til tilknytningspunktet. Det søkes også om konsesjon til en generator med ytelse 4,2 MVA og nominell spenning på 6,6 kV, en transformator med ytelse 4,5 MVA og omsetningsforhold 22/6,6 kV, samt et 22 kV koblingsanlegg med nødvendig høyspentapparater.
Nybygg av kraftverk i Kvinnherad
Energi Teknikk AS leverer elektromekanisk utstyr. Kraftstasjon i fjellhall.
Omlegging av vei på Fv 5398 Langeskredo/Gullbrå i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Oppgradering av transformatorstasjon i Fana
Gjennomførelsetid: 24-36 måneder. Total prosjektkostnad for Fana og Litlesotra transformatorstasjon 300-375 MNOK.
Levering og montering av skredsikring på Myrdal stasjon i Aurland kommune
Levering og montering av skredsikring på Myrdal stasjon. Kontrakten omfatter alt arbeid med bygging av støtteforbygninger.
Utbedring av vei og nytt fortau, Fv 48 Etne-Skånevik
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Opparbeidelse av infrastruktur for næring, boliger og campus i Nordfjordeid
Planarbeidet femnar om eigedomane gnr. 43, bnr. 55, 115, 144 samt del av gnr. 43, bnr. 37, 84, 93 og 411 i Stad kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareutvikling av næringsareala til Normatic, til føremåla tenesteyting og sentrumsbustadar med tilhøyrande uteareal og privat parkering. Planarbeidet skal legge rammer for utviding av bruksarealet til Normatic med ca. 1.400 m2 , campus på ca. 3.300 m2 og ca. 4.100 m2 til bustad med mellom 50 til 60 einingar. Samla vil planen opne for eit nytt bruksareal på inntil 11.000 m2.
Fornying av jordkabler i Tyssedal
Odda Energi søker om å fornye to eksisterande 66 kV jordkabelanlegg ved Tyssedal. Den eine jordkabelen er ca. 2,7 km lang og går mellom Sengjanes transformatorstasjon og muffehus 3/Søndre Synk. Den andre kabelen er ca. 1,2 km lang og går mellom Sengjanes transformatorstasjon og TTI.
Etablering av fundamenter til seilingsmerker mellom Bergen og Sognesjøen
Bygging av sju fundamenter til seilingsmerker i farleden mellom Bergen og Sognesjøen.
Utbedring av bru på Rv 13 Fosshagen i Leikanger
I Handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utførelse i 2021. Gbnr. 206/1, 206/6 206/9 og 206/11.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Os
Infrastruktur for ca. 65 enheter. Gnr/bnr 50/39 mfl.
Forsterkning og ombygging av dammer i Kvam kommune
To murdammer skal forsterkes og bygges om. Anleggsarbeidene skal foregå uten vanlig adkomstvei. Betong og materialer må flys inn med helikopter.
Utvidelse av gravplass i Bergen kommune
Fyllingsdalen gravplass skal utvides med ca. 7500m2. I forbindelse med utvidelsen skal det etableres opp mot 1900 nye graver fordelt på kiste og urnegraver.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.