Alle aktuelle anleggsprosjekter i Vestland fylke

Alver (7)
Askvoll (5)
Askøy (7)
Aurland (3)
Austevoll (7)
Austrheim (1)
Bergen (34)
Bremanger (2)
Bømlo (3)
Eidfjord (3)
Etne (1)
Fedje (0)
Fitjar (4)
Fjaler (0)
Gloppen (0)
Gulen (5)
Hyllestad (0)
Høyanger (4)
Kinn (17)
Kvam (11)
Kvinnherad (10)
Lærdal (2)
Luster (8)
Modalen (2)
Osterøy (5)
Samnanger (3)
Sogndal (10)
Solund (0)
Stad (7)
Stord (38)
Stryn (4)
Sunnfjord (8)
Sveio (4)
Tysnes (3)
Ullensvang (12)
Ulvik (1)
Vaksdal (3)
Vik (2)
Voss (10)
Årdal (4)
Øygarden (10)
Oppgradering av renseanlegg på Mongstad
Oppgradering av renseanlegg for oljeholdig spillvann.
Nybygg av transformatorstasjon og elektrisk ledning m.m. fra Samnanger til Fitjar
Bygging og drift av nytt landstraumanlegg frå Samnanger transformatorstasjon til oljefelta NOA og Krafla i Nordsjøen. Tiltaket vedkjem Samanger, Fitjar, Bjørnafjorden, Tysnes, Øygarden og Austevoll kommunar. Utgangspunktet for nytt landstrømanlegg til NOA og Krafla er Statnetts 420 kV transformatorstasjon i Børdalen i Samnanger, Vestland fylke. Ny transformatorstasjon, jordkabel og luftledning vil berøre Samnanger kommune. I tillegg vil det være behov for å etablere en kompenseringsstasjon på Årskog næringsområde i Fitjar kommune. Fjord- og sjøkabelen fra Samnanger via Årskog til NOA PdQ vil være ca. 223 km lang og passere gjennom sjøområder i Samnanger, Bjørnafjorden, Tysnes, Fitjar og Austevoll kommuner. Fra NOA PdQ legges det en 27 km lang sjøkabel opp til Krafla UPP, slik at fjordog sjøkabelens samlede lengde blir ca. 250 km.
Etablering av mallomlagringsanlegg for karbonlagring på Ljøsøy i Naturgassparken i Øygarden, fase 2
Fase 1: Designkapasitet for mottak av 1,5 milj tonn CO2 pr år. Grunneier CCB Kollsnes AS. Detaljreguleringsplanen gjeld for både Øygarden- og Fedje kommunar. Gnr. 41 bnr. 180, 190, 195 og 194 m. fl. Totalentreprisekostnad Skanska Norge AS: 380 mnok.
Drift og vedlikehold på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Vestland fylkeskommune
Voss, Ulvik, Modalen, Vaksdal, Samnanger og deler av Bjørnafjorden, Kvam og Samnanger kommune.
Drift og vedlikehold på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Vestland fylkeskommune
Osterøy, Tysnes, og i deler av kommunene Bjørnafjorden, Kvam, Kvinnherad og Samnanger kommune.
Nybygg av kaianlegg på Haakonsvern i Bergen
Bygging av ny kai på Haakonsvern i forbindelse med EBA til nye ubåter.
Nybygg av transformatorstasjoner og kraftledninger mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden (Modalen i Vestland)
Krossdalen transformatorstasjon. Gassisolert løsning på 26 000 m2 tomt Modalen koblingsstasjon vil bli revet etter at ny Krossdalen stasjon og ledninger er i drift Forlengelse av eksisterende kraftledning Haugsvær-Steinsland med ca. fem kilometer. Fem kilometer ny 420 kV kraftledning mellom Steinsland og Krossdalen. Endringer i dagens Steinsland koblingsstasjon. Nytt kaihakk på Eidslandet i Vaksdal kommune. Veier og anleggsplasser.
Rehabilitering av dam i Aurland
Forsterkes med om lag 400.000 m3 steinmasser. Gjennomføres over tre sesonger med ferdigstillelse i 2026.
Nybygg av renseanlegg i Askøy
Masseutskifting o forberedende arbeid ligger på eget prosjekt
Gang og sykkelveg på E39 Heiane - Vabakkjen i Stord
I handlingsprogram 2018-2023 med planlagt oppstart i 2023.
Utdyping og merking av farled, innseiling til Florø
Utdyping av farled til dybde - 19,0m ref. sjøkartnull over en bredde på 140m.
Omlegging og trafikksikkerhetstiltak fylkesveg 5354 i Bergen
Ca. 500 m fylkesveg, 900 lm gang og sykkelsti, bussholdeplasser og terminal i forbindelse med skole. I forbindelse med bygging av ny ungdomsskole på Garnes skal den eksisterende fylkesvegen oppgraderes i henhold til rekkefølgekrav gitt i reguleringsbestemmelser for i reguleringsplanen for Garnes ungdomsskole. I prosjektet skal det videre tilrettelegges for myke trafikanter. I tillegg skal det gjøres tilpasninger av avkjørsler og utbedringer i Vestlivegen.
Utbedring av fylkesveg 5254 og etablering av ny gang- og sykkelveg og rundkjøring med tilhørende kollektivterminal mfl i Askøy kommune
Arbeidet består av å utbedre dagens fylkesveg 5254, ÅDT ca 5800, etablere ny GS-veg og rundkjøring med tilhørende kollektivterminal, ca 400m. Det skal også bygges en ny avkjørsel ned mot Askøy VGS, med en minirundkjøring og «kiss and ride», ca 250m. Etablere lukket overvannsystem sammen med vann og avløpsanlegg, det skal også etableres fjernvarme og bossug for Askøy kommune. Flytting og omlegging av eksisterende ledning og kabeltraseer. Riving og fjerning av hus.
Nybygg av brannstasjon på Hafstad i Førde
Planområdet dekkjer størsteparten av gbnr. 61/470, og 61/485, og mindre delar av 61/378 og 61/471.
Utskifting av vannledning og ombygg av spill- og overvannsnett på Stord
Utskifting av eksisterande vassleidning (dårleg leidning med for liten dimensjon) i Nysætervegen, for å auke kapasiteten. I tillegg skal eksisterande spillvassnett og overvassnett rehabiliterast.
Nybygg av sjøkabel mellom Haugsvær - Lindås
Statnett SF søker herved om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for å bygge ny 300 (420) kV kabel Haugsvær – Lindås. Prosjektet vil berøre Alver, Masfjorden og Gulen kommuner i Vestland fylke. 7,7 km.
Etablering av parkeringsanlegg over kollektivterminal og nybygg av kontor i Stord kommune
Planområdet er på 15,8 daa og omfattar hovudsakleg eigedomane 38/285 (Bandadalsparken), 27/354 der det i dag er eit forretningsbygg, 27/444 og 27/537 ved SKE bygget, og 27/720 (del av Fv544/Sæ). Føremålet med planforslaget er å leggja til rette for kollektivterminal og etablering av miljøgate gjennom Leirvik sentrum inkludert rundkøyring rett nord for dagens kryss til Lønningsåsen. Over kollektivterminalen kan det etablerast tre etasjar som inneheld parkering, kontor og/eller tenesteyting. På taket kan det etablerast ein park på heile eller deler av arealet. Maksimal byggjehøgde er kote +28, som er rekna i frå eit ferdig utvendig dekke på kote +8. Tilkomst til parkerings­dekke er planlagd i frå Band­a­dalen. Det vert òg ut­greidd mogelegheita for ev. ny løysing for kyss- og køyr, og ny rundkøyring i krysset fv. 544 og Lønn­ings­åsen. Ev solceller.
Etablering av nytt vannbehandlingsanlegg, råvannspumpestasjon og rentvannsbasseng ved Oksnes vannverk på Askøy
Nytt renseanlegg skal bygges på ny lokasjon på motsatt side av fylkesveg. Ny råvannspumpestasjon skal bygges på samme lokasjon som dagens vannbehandlingsanlegg når nytt vannbehandlingsanlegg er satt i drift etter prøvetid.
Etablering av brannstasjon i Stryn
Samlokalisering av brannstasjon og lokale for tekniske tenester og vaktmeister. Den nye brannstasjonen skal lokaliserast mellom Grønevik og Rise.
Opparbeidelse av infrastruktur for fritidsbebyggelse i Røldal
Planområdet berører flere eiendommer. Følgende gnr./bnr. er berørt: 30/294, 30/185, 30/179, 30/155, 30/153.185 daa. Ca 100 hytter.
Oppgradering av Rv 5 Fodnestunnelen i Lærdal
6604m. Tunneler med behov for utbedring i hht. tunnelutbedringsprogrammet.
Nybygg av vannverk i Sveio
Forslag til planområde omfattar gbnr. 40/5, 7, 70, 71, 86, 87, 202 og 407. Planframlegget vil legge til rette for å etablere eit nytt vasshandsamingsanlegg med tilhøyrande parkering, samt utbetring av eksisterande avkøyrsle og tilkomstveg. Det vil òg etablerast nytt reguleringsmagasin ved utløpsbekken, for å ha kontroll på vasstand i Forevatnet. Bekken går i frå før i kulvert under fylkesvegen. I tillegg vil det etablerast vassinntak i Forevatnet, samt leidningsanlegg i bakken og i Forevatnet.
Utskifting av avløpspumpestasjon og rehabilitering av VA-nett på Stord
Utskifting av eksisterande dårleg Eldøy avløpspumpestasjon grunna utdatert og dårleg HMT-tilhøve. Tilstøytande VA-nett rehabiliterast.
Om- og nybygg av hovedannledning på Stord
Per i dag er det ein utrangert røyrbrotsventil på hovudvassleidninga mellom Vaulane dam og Lundsseter kraftstasjon. Ved brot på hovudvassleidninga på dette strekket, har ein i dag ikkje høve til å stengja av leidninga. Ny røyrbrotsventil skal monterast i ny kumme nedanfor Vaulane dam. Prosjektet legg også ned ny hovudvassleidning frå Vaulane til kraftstasjonen.
Ny avløpspumpestasjon og rehabilitering av VA-nett på Stord
Utsleppsløyvet for avløp for Stord kommune har krav om at det ureinsa kommunale utsleppspunktet i Falteinsvikjo på Vikanes, skal førast fram til Grunnavågen avløpsreinseanlegg. I Falteinsvikjo skal det etablerast ny avløpspumpestasjon som skal pumpa avløpet til Grunnavågen, via landgrøft langs Vikanesvegen og Kappelen. Vidare skal det lokale VA-nettet rehabiliterast. Det skal vurderast å leggja ned ny vassleidning samt plassera ut ny hydrant. Det er gjennomført forprosjekt og kalkylen er utarbeidd på grunnlag av dette. Ein vurderer også om det er mogeleg å få til eit samarbeid kring vidareføring av fortau langs Fv5064 Vikanesvegen (om lag 450 m).
Etablering av vannledning i Florø
Formålet er å betre reinsing av avløpsvatn ved å overføre utslepp frå Botnaholten og Botnavegen/Botnavågen til nytt reinseanlegg på Kanalen. I tillegg vert det lagt ny hovudvassleidning på strekninga Botnavågen til Nybøvegen. Resultatmål er å redusere tal på utslepp og kommunale/private slamavskiljarar, samt betre kvaliteten på utslepp til resipient og sikre vasstilførsel til Florø. Det er knytt risiko til graving i grunnen og i nærheita av hovudvassleidning i drift.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Lysekloster
Totalt er det føreslege mellom 100-120 einingar i området, der 40-45 einingar er i terrasserte blokker i 4 etasjar, ca. 25 einingar i to bustadblokker i 3 etasjar og 35-40 einingar i eit område med variasjon mellom rekkjehus/leilegheiter i 2- 4 etasjar.
Oppdimensjonering av vannledning i Frekhaug
Prosjektet inneber oppdimensjonering av dagens vassleidning for å sikre nok vatn til Frekhaug og Flatøy-området frå det nye vassverket på Hesdal. Prosjektet er ei fortsetting av strekninga frå vassbehandlingsanlegget til Myrvollane, som er vart ferdig i 2022. Vassleidning vil bli lagt i same grøft som avlaupsleidningen.
Separering av spillvannledning, utskifting av vannledning og nybygg av pumpestasjon på Stord
Separering av spillvassledning og utskifting av vassleidning i Åsringen, i Trudvangssmoget og i Borggata ned til Nesjaberget og Spelemannsneset. I tillegg vert det etablert ny avløpspumpestasjon på7 ved Spelemannsneset, som skal pumpa til ny Frugarden avløpspumpestasjon. I dag er det direkte utslepp for avløpet på Spelemannsneset.
Fanggjerder på Fylkesveg 5374 (tidligere fv. 300) Geitaskjerskår i Ulvik
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein. 650m.
Rehabilitering av spillvannsledning og utskifting vannledning på Stord
Rehabilitering av spillvassleidning og utskifting av vassleidning i Rindane, Sagvåg. Svært dårleg kvalitet på avløpsnettet, både motfall og brot i røyrane. Prosjektet har samanheng med Nysætervegen VA-prosjektet. Ein vurderer også eventuelle løysingar kring trafikksikring i Utslettevegen.
Nybygg av hovedvannledning på Stord
I forbindelse med ny ekspressykkelveg som vegvesenet skal bygga i 2024 mellom Heiane og Tveita, vil Tekniske tenester leggja ny hovudvassledning i same trase.
Utskifting av VA-anlegg på Stord
Utskifting av VA-anlegg frå Luren via Stølen mot Håklubben på Bjelland. Etablering av ny avløpspumpestasjon ved Håklubben. Prosjektet har samanheng med Båtstøo VA-prosjektet.
Rehabilitering av VA på Stord
Rehabilitering av store deler av Holevegen-området. Vil medføra at overvatn vert separert vekk frå spillvatnet. Overvassnettet i området vert oppdimensjonert.
Oppgradering av uteområde i Odda
Kollektivterminal og informasjonssenter for turister.
Skredsikringstiltak på Fylkesveg 53 i Årdal kommune
Totalt skal 930 m fanggjerder (steinspranggjerder) settes opp, fordelt på 2 skredpunkter.
Opparbeidelse av infrastruktur for utvikling av nærings- og industritomter i Kvinnherad
Gnr/bnr 154/32 og del av 154/17. Planområdet er på ca 25 daa.
Sanering av VA-ledninger og ny avløpspumpestasjon med utløps- og pumpeledning på Stord
Sanering av VA-leidningar i Klingenbergvegen. Ny avløpspumpestasjon med utløpsleidning og ny pumpeleidning.
Nybygg av veier i Kinn kommune
Utbygging av vegnettet må skje i rekkefølge: 1) Utvidelse av sving i Idrettsvegen, 2) Forlengelse av Gate 6 til Idrettsvegen, 3) Forlengelse av Konghaugvegen.
Om og nybygg av VA-ledninger på Stord
Båtstøo - Håklubben VA-anlegg: Sanering av VA-leidningar og reparering av spillvatn i bustadfelt nedstraums Gullbergvegen. Nye traséar for vassleidningane. Spillvatn leggjast med styrt boring frå Båtstøo i borehol til ny pumpestasjon ved Håklubben. Pumpeleidning i sjø frå ny Håklubben avløpspumpestasjon til ny Naustvågen avløpspumpestasjon.
Ny/ombygging brannstasjon i Høyanger sentrum
Det planlagt å bygge ny brannstasjon i Høyanger sentrum. Den gamle stasjonen tilfredsstiller ikkje krava til Arbeidstilsynet. Dette vert eit samarbeidsprosjekt med Hydro Aluminium.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.