Alle aktuelle anleggsprosjekter i Alver

Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger ved Knarvik sentrum i Lindås
Gnr/bnr: 185/284, 346, 280, 281. 400-1500 stk boliger.
Oppgradering av transformatorstasjon og nybygg av regionalnettstasjon (145 kV) i Lindås
Samarbeidsprosjekt mellan BKK Nett og Statnett. •1 stk ny 300(420)/132 kV 300 MVA transformator (T2) inkludert ny transformatorsjakt •1 stk ny 300(420) kV 102(200) MVAr regulerbar reaktor (R2) inkludert ny reaktorsjakt •2 stk standard (300)420 kV apparatanleggsfelt for transformator og reaktor •2 stk standard 132 kV apparatanleggsfelt for transformator T1 og T2 •Omlegging av stasjonsforsyning og utvidelse av hovedfordeling •IKT-anlegg inkl. telekiosk plassert på utsiden av stasjonsgjerdet. •Kontrollanlegg for utvidelsen •Nytt lager og garasje (12x12 meter grunnflate)
Ny brutrasé eller undersjøisk tunnel på Fv 565 Alvsund
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Etablering av infrastruktur for boliger i Langeland
18 eneboligtomter og to leilighetsbygg med tilsammen cirka 100 leiligheter på feltet.
Nybygg av vannledning Kløve - Veland
Vannleidning frå Kløve ut til Veland i sjø for kommunal vassforsyning til området.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av næringsområde på Alverflaten, Idalstø
137/832, 804 m.fl. Størrelse hele planområdet 124,2 daa. Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for utbygging av eit nytt næringsområde. Den tiltenkte funksjonen til det nye næringsområdet vil i hovudsak vere lagerverksemd og annan plasskrevjande næring.
Utbedring av Fylkesveg 564 Frekhaugkrysset inkl Fylkesveg 5308 (tidligere fv. 244), Frekhaug, Meland
Nordhordlandspakken. Opsjon: Det skal etableres ny gang- og sykkelveg langs fv. 5308 Sagstadvegen, samt utbedring av Sagstadvegen.
Etablering av renseanlegg ved Mongstad sør
Etablering av reinseanlegg ved Mongstad Base og tilgrensande industriområde. (avløp).
Nybygg av avløpsledning i Alverstraumen
Delprosjekt som inngår i samla avlaupsløysing Alversund – Hilland Vest.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde i Austmarka, Alver
Planforslaget legg opp til nye bustader på gbnr. 479/111 og 479/13.
Etablering av pumpeledning Gangstø - Hilland
Delprosjekt som inngår i samla avlaupsløysing Alversund – Hilland Vest
Rassikringstiltak på E16 i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Isnett.
Rassikringstiltak på E39 i Lindås
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rensk, bolting og sikringsnett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.