Alle aktuelle anleggsprosjekter i Bergen

Rv 555 fastlandssambandet Sotra-Bergen, Storavatnet-Kolltveit
Nytt Sotrasamband omfatter bygging av 9,4 km firefelts vei fra kryss med fv. 562 ved Storavatnet i Bergen til kryss med fv. 561 ved Kolltveit i Øygarden kommune, hvor av 4,6 kmveg i toløps-tunnel. Prosjektet inkluderer også ny firefelts bru på om lag 900 meter, med separat gang- og sykkelvei. Det nye vegsystemet får egne felt og ramper for kollektivtrafikk, samt gang- og sykkelveg. Det skal bygges ny innfartsparkering og kollektivterminaler på Straume og Storavatnet. Også tre mindre bruer inngår i prosjektet. Bergen, Fjell og Sund kommuner. Sotrasambandet, delprosjekt 1 av 3.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger på Minde, Årstad, Bergen
Opparbeidelse av infrastruktur for "Bergensmeieriet" Minde.
Oppgradering av E16 Glaskartunnelen i Bergen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 592m
Ombygging og utvidelse av transformatorstasjon i Øyjorden
Det søkes om ombygging av Hellen transformatorstasjon for å få plass til to stk. 132-45/11kV transformatorer med samlet ytelse på 63 MVA, samt 132kV GIS koblingsanlegg med fem stk. bryterfelt. Påbygget skal inneholde både transformatorceller og 132kV GIS. Det vil plasseres to stk. transformatorer i 1.etasje og miljøvennlig GIS-anlegg plasseres i etasjen over disse. I eksisterende del av transformatorstasjonen vil 11kV bli fornyet. Oppgradering og fornying av Hellen transformatorstasjon er nødvendig på grunn av forbruksvekst og forsyningssikkerhet. Området forsynes i dag av Sandviken, Eidsvåg og Hellen transformatorstasjoner som alle er lokalisert i Bergen kommune. For å møte fremtidig, økende behov er det nødvendig med klargjøring av Hellen transformatorstasjon for 132 kV bruk. Dette gjøres ved at BKK Nett installerer utstyr som er klart for 132 kV og i tillegg fornyer og oppgraderer 45kV høyspenningsanlegg.
Etablering av steinmolo i Sandviken
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Etablering en steinmolo i vest for å beskytte havnen mot de kritiske vindretningene fra vest til nord-nordvest.
Fresing og asfaltering på fylkesveger i Vestland 2023
Asfaltarbeidene omfatter fylkesveier i kommunene Askvoll, Aurland, Bergen, Bjørnafjorden, Bremanger, Bømlo, Fjaler, Masfjorden, Måløy og Stryn.
Rassikringstiltak på E16 Romslolia i Bergen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype tørrsnø, jord og stein. 200m
Samlekontrakt for overflatebehandling av stålbruer i Vestland
Arbeidet omfatter vedlikehold og utskifting av overflatebehandling på stålkonstruksjoner for 7 bruer i Vestland fylke. Arbeidet omfatter også noe mekanisk reparasjon av betong og noe utskifting av ståldeler.
Etablering av gang- og sykkelvei i Bergen kommune
Den aktuelle strekningen er ca. 180 m. Det skal også merkes opp for sykkel frem til Sydnesplassen.
Etablering av gang- og sykelvei i Lakslia, Indre Arna
Det foreslås at Lakslia stenges med fysisk hindring ved Reinane og ved Langerekkja i krysset ved Indre Arna-vegen. Gang- og sykkelvei etableres i hele veibredden, og kun kjøring til næringseiendom og drift tillates fra nord. Potensialet for økt gange er størst rundt bydelssentrene, og å gjøre Lakslia til gang- og sykkelvei styrker tilgangen til Øyrane torg og Arna stasjon.
Opparbeidelse av snusløyfe for busser og en forlengelse av busslomme i Bergen kommune
Snusløyfe og busslommen skal benyttes av skolebusser som skal frakte elever fra andre skoler i Åsane bydel som skal benytte Eidsvåg skolepaviljong som erstatningslokaler mens deres respektive skoler skal rehabiliteres/utvides.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Bergen
Planområdet er 228.7 daa. Gnr/Bnr: 134/34 m.fl.
Etablering av sykkelkryssing i Årstad
Ny oppstart av planarbeid for sykkelkryssing av Fjøsangerveien. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å etablere en sammenhengende hovedrute for sykkel fra sentrum til Bergen sør via Fjøsanger.
Bortsetting av sivil navigasjonsradar, Bergen
Begrenset anbudskonkurranse på bortsetting av sivil/kommersiell navigasjonsradar inklusive fagtjenester, ingeniørkompetanse- og ingeniørtjenester, forsyningstjenester, reservedelsforvaltning og vedlikeholdstjenester. Frist for deltakelse 30.03.2012 kl 12.
Etablering av ny strømforsyning og nettstasjon på Festplassen i Bergen
Det er ett stort behov for å forsterke strømforsyningen på Festplassen ved å etablere en ny nettstasjon i området for å forsyne arrangement med tilstrekkelig strøm.
Etablering av ladestasjoner til biler på Avinors lufthavner i Norge
Etablering av ladeinfrastruktur på 42 av lufthavnene på fastlandet til Avinor.
Etablering av vannledning i Bergen kommune
Ny vannledning mellom to eksisterende vannkummer SID 674823 og SID 760405 i Sætrevegen, Ytre Arna. Avstanden mellom kummene er ca. 220m og vannledningen ønskes utført som en duktil støpejernsledning (strekkfast 2-kamret skjøt) med dimensjon DN150.
Oppgradering av gang- og sykkelveier i Bergen kommune
Fellesentreprise sykkel- og gangetiltak er en samling mindre prosjekter/tiltak slått sammen til en større pakke da det fremstår mest hensiktsmessig å utføre disse samtidig. Totalt er det snakk om 5 prosjekter: Åsane (5 tiltak), Årstad (3 tiltak), Fridalsveien, Olsvikåsen og Liakroken (alle 1 tiltak). Tiltakene er av forskjellig størrelse, eksempelvis kun etablering av kantstein til etablering av nytt fortau, og har som formål å forbedre og tilrettelegge forholdene for gående og syklende. Åsane-delen av prosjektet består av 5 tiltak som innebefatter følgende: Åmundsleitet - Fjerning av bom, flytting av skilt og utvidelse av svingradius inn på gang og sykkel-vei. Rollandslia - Fjerne bom og etablere ny kantstein og ledelinjer. I tillegg ny skilting og oppstramming av avkjørsel. Flaktveitsvingane - Ny kantstein og bom. Stengning av avkjørsel og asfaltering for utvidelse av sving. Liavegen I - Reasfaltering, etablering av kantstein og utvidelse av eksisterende gang og sykkel-vei. Liavegen II - Fjerning av bom og utvidelse av fortau. Årstad-delen av prosjektet består av 3 tiltak som innebefatter følgende: Schweigårds vei - Ny skilting og kantstein, rampe for sykkel, fjerning av jerseystein og utbedring av sikt. Fredrik Stangs vei - Ny skilting og kantstein, rampe for sykkel, legge gress og plante trær, og fjerning av jerseystein og utbedring av sikt. Slettebakksveien - Gang- og sykkelveg endres til sykkelveg inkl. ny kantstein og oppmerking. Ellers etablering av nytt fortau tilkoblet gangvei i Christieparken. Fridalsveien innebærer etablering av 2 stk. ladesøyler, oppstramming av kryss og ny kantstein, legging av smågatestein og beplantning/møblement. Olsvikåsen innebærer utvidelse av eksisterende fortau, ca. 20 meter. Liakroken innebærer etablering av nytt fortau, ca. 150 meter.
Etterarbeider på Bibliotekplassen og UU-arbeider for trapp og plass og etablering av benkearrangement i Bergen kommune
Denne anskaffelsen innebærer opprustning av følgende: - Etterarbeider UU-arbeider foran og over trapp mot Biblioteket. - Etterarbeider UU-arbeider, fresing av ledelinje i granittdekket - Etterarbeider rekkverk i trapp foran Biblioteket og Storsenteret - Etablering av benkearrangement
Utfylling i sjø i Bergenshus
Gnr/bnr 164/1396 m.fl. Planforslaget skal legge til rette for utfylling av reine overskuddsmasser i sjø, for en mulig framtidig ekspansjon av byutviklingsområdet på Dokken. Foreslått planavgrensning er i sin helhet lokalisert i sjø. Planområdet utgjør 144 daa. Det foreslås kun å regulere sjøbunnen, ikke sjøoverflaten. Det er vurdert at en utfylling fra dypere sjø og opp til kote -13 kan etableres uten konflikt med arealbruk og aktivitet på land og i sjø. I planarbeidet vil en noe høyere kote vurderes, da tilgangen på masser kan overstige utfyllingsvolum til kote -13. Ivaretakelse av sjøtransport og havn er førende for hvor høyt det kan fylles ut i denne fasen. Estimert volum anbrakte masser er 1,6 mill. m3. Utfyllingen er første fase i en mulig landekspansjon på Dokken. Den vil utgjøre en «pute» som senere kan benyttes som underlag for utfyllinger og konstruksjoner. Arealbruken på Dokken, med endelig utfylling og landekspansjon, avklares i eget prosjekt gjennom arbeidet med arealstrategi og reguleringsplan for området.
Utvikling av offentlig gategrunn på Nygårdshøyden i Bergenshus
Gatebruksplanen omfatter offentlig gategrunn på Nygårdshøyden mellom Nygårdsgaten og Nygårdsparken, inkludert Haakon Sheteligs plass, Christies gate og Strømgaten. Formålet med gatebruksplanen er å avklare arealbruken og premissene for hvordan gatene skal opparbeides etter graving. Målet er å skape åpne og inkluderende byrom ved å legge til rette for aktivitet og opphold, bedre forholdene for fotgjengere og syklister, og samtidig sikre nødvendig biladkomst for beboerne, næringsliv og universitetet. I flere gater legges det til rette for nye løsninger for overvannshåndtering, nedkast for bossnett, mobilpunkt og HC-parkeringsplasser. Foreslåtte tiltak i gatebruksplanen medfører en reduksjon i tilgjengelig gateparkeringsplasser i området.
Utbedringstiltak på broer langs skiløype i Bergen kommune
Arbeidene skal utføres på to av tre broer langs Gullbotn skiløype.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.