Alle aktuelle anleggsprosjekter i Bergen

Nybygg av kaianlegg på Haakonsvern i Bergen
Bygging av ny kai på Haakonsvern i forbindelse med EBA til nye ubåter.
Omlegging og trafikksikkerhetstiltak fylkesveg 5354 i Bergen
Ca. 500 m fylkesveg, 900 lm gang og sykkelsti, bussholdeplasser og terminal i forbindelse med skole. I forbindelse med bygging av ny ungdomsskole på Garnes skal den eksisterende fylkesvegen oppgraderes i henhold til rekkefølgekrav gitt i reguleringsbestemmelser for i reguleringsplanen for Garnes ungdomsskole. I prosjektet skal det videre tilrettelegges for myke trafikanter. I tillegg skal det gjøres tilpasninger av avkjørsler og utbedringer i Vestlivegen.
Nybygg av fortau, vei, vann- og avløp samt riving av garderobebygg i forbindelse med bygging av Varegghallen på Mulen i Bergen kommune
Etat for idrett har ansvaret for å gjennomføre rekkefølgekravene knyttet til etableringen av den nye Varegghallen på Mulen. Varegghallen utføres i privat regi som et eget prosjekt.
Rehabilitering av bru på fylkesveg 585 i Bergen kommune
Eksisterende halvbru, 105 m lengde, skal erstattes med ny betongkonstruksjon.
Nybygg av omkjøringsvei i Bergen
Gnr/bnr: 112/3 mfl. Den aktuelle vegstrekningen er knyttet til flere utbyggingsfelt i KDP BLÅE, bl.a B5 som er Bybo sitt utbyggingsområde for Zero Village.
Etablering av nytt UV-anlegg ved høydebasseng i Bergen kommune
To sidestilte entrepriser: • E21 Grunn, betong og bygg entreprise • E61 Maskin & prosess entreprise (UV-leveranse med tilbehør).
Etablering av sykkelkryssing i Årstad
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å etablere en sammenhengende hovedrute for sykkel fra sentrum til Bergen sør via Fjøsanger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.