Alle aktuelle anleggsprosjekter i Aurland

Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Rassikringstiltak på E16 Skjerping bru i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype flom. 100m.
Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredvoll.
Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Etablering av ny høydebasseng i Aurland
Prosjektet omhandlar demontering og fjerning av eksisterande høgdebasseng («NSBbassenget »). Bygging av nytt høgdebasseng på kote 70, inkl. ventilkammer og hydroforanlegg for Fretheimheimshaugane, del 2, samt boring i fjell mellom nytt høgdebasseng og NSBbasseng.
Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Rehabilitering av mur mellom Leina og Flåm kirke i Aurland
Rehabilitering av mur langs Flåmsdalsvegen mellom Leina og Flåm kyrkje. Det er registrert røyrsler i terreng og mur og det vil vera naudsynt å gjennomføre rehabilitering av mur. I samband med rehabiliteringsarbeidet kan det vera aktuelt å sjå på mindre justeringar av vegbreidde, møtelommer osv.
Etablering av bredbåndsnett i Aurland
Gjeld utbygging i eitt delprosjekt: Bakka-Tufto. Totalt 13 delkontrakt.
Rehabilitering av VA struktur i Aurland
Det er utført rehabiliteringsarbeid i samband med VA til Ryggjatun. Det må sluttførast arbeid med rehabilitering av VA struktur fram til Bjørgavegen. Prosjektet blir i samarbeid med Sygnir.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.