Alle aktuelle anleggsprosjekter i Aurland

Levering og montering av skredsikring på Myrdal stasjon i Aurland kommune
Levering og montering av skredsikring på Myrdal stasjon. Kontrakten omfatter alt arbeid med bygging av støtteforbygninger.
Etablering av ny høydebasseng i Aurland
Prosjektet omhandlar demontering og fjerning av eksisterande høgdebasseng («NSBbassenget »). Bygging av nytt høgdebasseng på kote 70, inkl. ventilkammer og hydroforanlegg for Fretheimheimshaugane, del 2, samt boring i fjell mellom nytt høgdebasseng og NSBbasseng.
Fangvoll på Fv 5623 Tånaskreda i Aurland
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest. Fangvoll.
Rassikringstiltak på Fv 50 Øyestølvatn I i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 100m.
Rassikring på Fv 5326 Kiggjajuvet i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Ikke kostnads beregnet.
Vedlikehold og rydde av flaumløp på E16 i Nærøydalselva
Formålet med planen er å regulere eit område med skredfare og flaumløp tett inntil E16. Statens vegvesen har tidvis behov for å vedlikehalde og rydde flaumløpet for å hindre ras ut på E16.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.