Alle aktuelle anleggsprosjekter i Luster

Nybygg av transformatorstasjon i Luster kommune
Den nye stasjonen omfatter 300 (420) og 132 kV koblingsanlegg, to 300 MVA transformatorer, utvidelse av eksisterende 132 kV-anlegg med ett felt, kontrollhus, ny innføring av Leirdøla- ledningen, samt ny tilkomst inkludert ny bru over Fortumsdalselva.
Etablering av vannledning og basseng i Luster kommune
Vassforsyning, inkludert basseng til Marifjøra.
Etablering av belysning langs kommunal veg på Hafslo i Luster kommune
Streckningen er om lag 1000 meter langs kommunal veg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.