Alle aktuelle anleggsprosjekter i Kinn

Utdyping og merking av farled, innseiling til Florø
Utdyping av farled til dybde - 19,0m ref. sjøkartnull over en bredde på 140m.
Etablering av vannledning i Florø
Formålet er å betre reinsing av avløpsvatn ved å overføre utslepp frå Botnaholten og Botnavegen/Botnavågen til nytt reinseanlegg på Kanalen. I tillegg vert det lagt ny hovudvassleidning på strekninga Botnavågen til Nybøvegen. Resultatmål er å redusere tal på utslepp og kommunale/private slamavskiljarar, samt betre kvaliteten på utslepp til resipient og sikre vasstilførsel til Florø. Det er knytt risiko til graving i grunnen og i nærheita av hovudvassleidning i drift.
Nybygg av veier i Kinn kommune
Utbygging av vegnettet må skje i rekkefølge: 1) Utvidelse av sving i Idrettsvegen, 2) Forlengelse av Gate 6 til Idrettsvegen, 3) Forlengelse av Konghaugvegen.
Oppgrdering av va anlegg i Eikefjord
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen.
Skredsikringsarbeider på riksveg 15 i Kinn kommune
Arbeidet omfatter forarbeid med sikring, rensk, skogrydding, samt levering og montering av fanggjerde.
Avslutningsplan for deponi i Florø
Krav om avslutningsplan for deponi i Purkehola. Mellom anna skal det tilførast meir rein masse for å dekke til deponiet.
Fornying av asbest vannledning i Kinn kommune
250 m. Ledningsfornying uten graving. No Dig.
Utskifting av VA-ledninger i Gaddevågen/Tua, Florø
Prosjektet består av 3 tidligare vedtekne investeringar frå hovudplanen. Tidligare prosjektnummer i parantes. (75029) Tiltak RD10-2 Utskifting av VA-leidningar Tua/Gaddevågen (75031) Tiltak RD10-2 Pumpestasjon og overføring til Kanalen RA (75035) Tiltak V9a Utskifting av VA-leidningar Tua/Gaddevågen
Avslutningsplan for deponi i Florø
Krav om avslutningsplan for deponiet i Vedvik. Deponiet skal mellom anna tildekkast med rein masse og etablere prøvetakingspunkt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.