Alle aktuelle anleggsprosjekter i Stryn

Drift og vedlikehold av fylkesveger og gang- og sykkelveger i Nordfjord
Kontraktsområde Nordfjord består av 460 kilometer fylkesveg og 14 kilometer gang- og sykkelveg. Det famnar om kommunane Stryn, Stad og delar av Kinn, Gloppen og Sunnfjord.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Stryn
Utbyggingsområdet er på over 100 daa. Gnr/bnr 57/9 mfl. Småhus og konsentrerte bustadar.
Ny veg og gangvei i Stryn
1 km kommunal vei, 2 km gangvei, overvannshåndtering, skredsikringstiltak, veglys og trafikksikringtiltak.
Rassikring på Rv 15 Bulega i Stryn
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Nybygg av vei fra Fv5722 til fram til Grendahus på Storesunde
Etablering av VA-anlegg, ca. 400 m med VA-ledninger og etablering av 6 kumgrupper. Etablering av vannledning (styrt boring) ca. 300 m. Opparbeidelse av 550 m ny veg
Elveforebygging og utbedring av bru i Stryn
Elvaforebygging Sunndøla/Hjelledøla. Prosjekt omfattar sikring av Sunndøla og Hjelledøla, samt utbetring av bru til Nygård
Rassikringstiltak på Rv 15 Nesjeelva i Stryn
Rute 6c. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 90m. Middels prioritert i skredsikringsplan.
Anskaffelse av radarsystem for skredvarslingsanlegg ved Fylkesveg 5724 i Oldedalen
Radarsystemet skal inngå i eit skredvarslingsanlegg der hovudføremålet er å redusere risiko for trafikantane ved bruk av varslingssystem og stenging av veg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.