Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Agder fylke

Drift- og vedlikehold av fylkesveier i Agder, 2022-2027
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i deler av Mandal, Marnardal, Lindesnes, Audnedal, Lyngdal og deler av Hægebostad kommuner i henhold til vegliste gitt i kap. D2-V1 og D2-S20. Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av: 531,197 km veg totalt hvorav 513,420 km fylkesveg Agder 17,777 km fylkes-g/s-veg Agder. I tillegg kommer nyanlegg se vedlegg D2-S20.
Drift og vedlikehold av tunnel og fjellskjæringer i Sirdal, 2022-2026
Oppdraget omfatter inspeksjon/rensk av tunnel og fjellskjæringer innenfor område 4203 Sirdal og 4205 Åseral.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier i Agder, 2022-2027
Drifts- og mindre vedlikeholdsoppgaver, på vegnettet listet opp under etter bestilling fra byggherren. I kontrakten inngår også vinterdrift så som brøyting, snø/isrydding og strøing(sand) med lastebil og traktor. Det er også behov for vakting av vegnettet. Trafikken på vegnettet varierer fra omlag ÅDT 150 til omlag ÅDT 1000.
Rehabiltering av barnehage i Kristiansand
Det meste skal rives, bortsett ifra bærende konstruksjoner. Nytt bygg skal fremstå som nytt, og være bygget iht gjeldende forskriftskrav.
Asfaltarbeid og fresing på fylkesveger i Agder, 2022-01
4 delkontrakter. Kontrakt 42-2022-04. Kontrakten innbefatter asfaltering på fylkesvegnettet i kommunene Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand og Birkenes. Det skal produseres og legges ut 21475 tonn asfaltmasse. Det skal også freses et areal på 140658 m2.
Til- og ombygg av aktivitetssenter på Snartemo i Hægebostad kommune
Det skal bygges nytt aktivitetssenter med tilhørende personalrom og omsorgsboliger med bemanning. Det skal bygges fire nye omsorgsboliger, derav en spesielt tilpasset og tilrettelagt for beboer, med personalbase i nær tilknytning. De nye omsorgsboligene knyttes sammen med 5 eksisterende boliger via påkobling til eksisterende forbindelsesgang. Eksisterende bygg på tomten, aktivitetssenter med kjeller fra 1966, samt boliger E, F og G fra 1978. skal rives. Øvrige 4 omsorgsboliger (A-D) med forbindelsesgang til dagsenteret er oppført i 1999, skal beholdes og oppgraderes, sammen med omsorgsbolig (H) fra 2005 – som holder omtrent samme standard som bygningsmasse fra 1999.
Asfaltarbeid og fresing på fylkesveger i Agder, 2022-01
4 delkontrakter. Kontrakt 42-2022-05. Kontrakten innbefatter asfaltering på fylkesvegnettet i kommunene Kristiansand, Vennesla, Åseral, Lyngdal og Lindesnes. Det skal produseres og legges ut 25905 tonn asfaltmasse. Det skal også freses et areal på 49848 m2.
Asfaltarbeid og fresing på fylkesveger i Agder, 2022-01
4 delkontrakter. Kontrakt 42-2022-06. Kontrakten innbefatter asfaltering på fylkesvegnettet i kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Hægebostad, Lyngdal og Lindesnes. Det skal produseres og legges ut 28745 tonn asfaltmasse. Det skal også freses et areal på 23050 m2.
Utvidelse av Moseid bakeri i Kristiansand
Gnr/bnr: 27/36, 108, 241, 292, 457 mfl.
Utbedring av Fv 323 Ose bru i Bygland
Fra handlingsprogram 2021-2024.
Utvidelse av aktivitetssenter i Syrtveit, Evje
Planområdet er på ca. 300 daa.
Asfaltarbeid og fresing på fylkesveger i Agder, 2022-01
4 delkontrakter. Kontrakt 42-2022-03. Kontrakten innbefatter asfaltering på fylkesvegnettet i kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli og Arendal. Det skal produseres og legges ut 23543 tonn asfaltmasse. Det skal også freses et areal på 57331 m2.
Svillebytte på Arendalsbanen mellom Nelaug-Arendal, Arendal stasjon spor 1 og 11 og Sville- og skinnebytte Kristiansand stasjon spor 4, 5 og 6
På strekningen Nelaug – Arendal skal det byttes sviller på ulike delstrekninger som til sammen utgjør ca 3700 meter. I tillegg skal det byttes sviller i spor 1 og 11 på Arendal stasjon tilsvarende en ca 140 meters strekning. På Arendal stasjon skal det også foretas utskifting av masse i spor 1 og 11. På Kristiansand stasjon skal det byttes skinner og sviller i spor 4, 5 og 6. Det skal også foretas utskifting av masser.
Forberedende arbeider i forbindelse med ny E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen, Entreprise 5
Sprenging av del av Duekniben, ca 35.000 m3, og transport og levering av massene til tilstøtende mellomlager/deponi. Det skal også bores en rørvegg/rørspunt.
Utvidelse av barneskole i Kristiansand
Voiebyen skole avdeling Torkelsmyra kan på sikt få utvidet kapasiteten fra dagens 200 elever til opp mot 500 elever.
Rehabilitering av høydebasseng i Arendal
Utføres etter prosjekt Rykene-Lerestveit hovedvannledning.
Innvendige arbeider på nytt legesenter i Vennesla kommune
Innvendige arbeider på nytt legesenter for Vennesla kommune. Arbeidet starter ved tett/isolert klimaskall og skal resultere i ferdig etablert legesenter.
Rehabilitering av kunstgressbane samt etablering friidrettsedekke med løpebaner og hoppfelt i Lillesand
Hovedbanen har et kunstgressareal på 72,3x113m. I tillegg til å rehabilitere kunstgressbanen skal det etableres seks 400m løpebaner med kunststoffdekke, og areal for lengde-, høyde og stavhopp.
Grunnarbeider på kunstgressbaner i Kristiansand kommune
Kristiansand kommune vil rehabilitere kunstgressbanene ved Kristiansand stadion pga. problemer med drenering og overvann. Kunstgressbanene ligger parallelt med Østre ringvei i Kristiansand kommune. Oppdragsgiver har konkludert med å fjerne banens oppbygning, asfaltrammen, ledninger, kummer og sluk samt gjerder rundt anlegget. Dagens flomlysanlegg skal oppgraderes til LED-lys armaturer. Entreprenøren har ansvar for produksjon og utlegging av drenerende baneoppbygning samt nytt overvanns- og dreneringssystem. I tillegg skal det etableres tiltak mot granulatspredning. Selve kunstgressystemet vil bli anskaffet i en separat entreprise.
Drift og vedlikehold av sidearealer langs fylkesveier og gang- og sykkelveier i Agder fylkeskommune
Gjelder for Åmli, Vegårshei, Arendal, Risør, Lillesand, Grimstad, Gjerstad, Froland, Birkenes og Tvedestrand.
Ombygging av vei på Riksveg 9 i Valle
Prosjektet omfatter ombygging av ca. 600 m med rv. 9 ca. 11 km nord for Valle sentrum i Valle kommune. Arbeidet vil bestå av blant annet graving, sprengning, masseflytting, stikkrenner og asfaltarbeider. Hovedmengder er cirka: - Sprengning i veglinja: 20000 pfm3 - Masseflytting jord-/løsmasser: 16500 pfm3 - Forsterkningslag: 2900 pam3 - Bærelag, Fk: 950 pam3 - Asfalt: 4500 m2 - Rekkverk: 150 meter - Stikkrenner: 45 meter - Div. rasvoller
Kurvutbedring langs Riksveg 9 i Bygland
Tilrettelegge for trafikksikkerhetstiltak gjennom kurveutbedring, siktutbedring, tilgivende sideterreng og vurdere stenging/flytting av trafikkfarlige avkjørsler.
Omlegging av eksisterende infrastruktur i forbindelse med ny vei langs E18/E39 i Kristiansand, entreprise 3
Entreprise 3 er del av forberedende arbeider for E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen. Innebærer omlegging av infrastruktur før bygging av fremtidig E18/E39. Entreprenøren skal grave lukkede grøfter over Kristiansand havn for fjernvarme, høyspent, lavspent, tele, trykkvann, spillvann og overvann. Det skal i tillegg bores og etableres foringsrør for fremtidig fjernvarmerør og kabler mellom Møllevannsveien og Havneområdet. Størstedelen av arbeidene vil foregå inne på lukket ISPS-område og krever derfor tett kontakt og koordinering med Kristiansand havn.
Ombygging av universitet i Kristiansand
Ombygging av et auditorium til et mer fleksibelt og dynamisk undervisningsrom og to millioner til ombygging av klasserom.
Utvidelse av gang- og sykkelvei samt oppgradering av VA-ledninger i Kristiansand kommune
Det er planlagt en oppgradering av Sødals- og Ringlebekkveien over et strekk på totalt ca. 450 m med utvidelse av gang- og sykkelveg, prosjektet omfatter også oppgradering av VA-nett, elektro i tillegg til konstruksjoner hovedsakelig i form av murer. Arbeidene vil også omfatte inngrep på flere private eiendommer.
Oppgradering av kino/kulturhus i Grimstad
Anskaffelsen er oppdelt i to delkontrakter: 1. Byggentreprise. 2. Lyd, aas og sceneteknisk.
Opparbeidelse av skolegård ved barne- og ungdomsskole i Evje og Hornnes kommune
Evje og Hornnes kommune har tidligere rehabilitert Evje barne og ungdomsskole, dette prosjektet omfatter opparbeidelse av skolegård, støyskjerming mot RV 9, samt opparbeidelse av Kiss & ride løsning for henting og bringing av elever.
Energioppgradering av forhandleranlegg i Agder
Møller Bil og Møller Eiendom har inngått en avtale som forplikter selskapene til å energioppgradere inntil 15 forhandleranlegg i Sør-Norge, der Møller Bil er leietaker. Total kostnad: 30-40 mnok.
Rehabilitering av fasade på museumsbygg i Lindesnes kommune
Hovedbyggets vegg mot nord og gavlvegg mot øst.
Utvidelse av deponi i Vennesla
Gnr/bnr: 25/12, 25/14 og 26/22.
Ombygg av ungdomshjem i Arendal kommune
Hovedbygget på Toppen benyttes til daglig som et ungdomshjem gjennom Bufetat. Det skal gjøres en større ombygging og oppgradering av Hovedbygget, som er på cirka 700 m2. Oppdraget omhandler en rekke fasadeendringer, samt en del innvendig ombygging og oppgradering til hardere bruk. Den innvendige ombyggingen medfører mye fornying av overflater, overflatebehandling, mye elektrisk som må bygges om, noe ombygging av rør og ventilasjon, for å nevne noe.
Utvidelse av massetak i Evje og Hornnes
Gnr/bnr: 17/28, 17/29, 16/1 og 600/42. Det anslås å ta ut cirka 200.000 m3 masse.
Grunnarbeider i forbindelse med nye tennisbaner ved idrettspark i Mandal
Mandal tennisklubb skal anlegge to nye tennisbaner i Idrettsparken i Mandal. Lindesnes kommune vil drifte anlegget etter ferdigstillelse/overtakelse. Gjeldende anskaffelse omfatter grunnarbeid og belysning. Toppdekke anskaffes i en separat konkurranse. Samlet omfang av anskaffelsen er anslått til ca. 3,2 millioner NOK ekskl. mva. Av dette er det beregnet at grunnarbeider og belysning utgjør ca. 2,5 millioner NOK ekskl. mva.
Asfaltering av kommunale veier i Birkenes kommune
Asfaltering av de kommunale veiene Kleppeveien og Nesveien (ca. 13.330 m2 og ca. 2.400 m2). Grunnarbeider utføres av rammeavtaleleverandører Birkenes kommune har inngått. Arbeidet består kun i asfaltering. Det foreligger også en opsjon på lapping av diverse hull i veier i «Birkeland og omegn». Det anslås at det vil være 50 tonn asfalt som går med til dette arbeidet. Anslått mengde er ingen forpliktelse eller begrensning for oppdragsgiver ved utløsning av opsjon. Ved avrop av opsjon legges det fra oppdragsgivers side til rette for samlebestillinger slik at leverandør kan få en effektiv utførelse av arbeidet.
Kapasitetsøkning av avløpsledning i Grimstad
Prosjekt fra Budsjett og økonomiplan 2022-2025.
Etablering av heis på kommunale leiligheter i Kristiansand kommune
Kristian IV gate 93 består av en 11-etasjer høy blokk. I blokken er det til sammen 46 kommunale leiligheter. Brannrådgiver har tidligere vurdert bygget, og har konkludert med at det er behov for brannmannsheis i bygget. Bygget har kun 1 eksisterende heis, og det bor beboere med nedsatt førlighet. Kort montasjetid av ny heis er derfor en høy prioritet. I tillegg til montasje av ny heis, skal det bygges ny sluse ved hver inngang til heis fra kjeller til 11. etasje. Sluse er ikke en del av denne forespørselen.
Utskiftning- og montasje av ny solskjerming på kommunale bygg i Kristiansand
- Bispegra omsorgssenter. - Grim skole. - Hellemyr barnehage. - Karl Johans Minne skole. - Krossen skole. - Ravnedalen barnehage. - Sjøstrand skole. - Ternevig omsorgssenter.
Konsulentoppdrag for utarbeidelse av hovedplan innen bygg i Lillesand kommune
Det skal utarbeides hovedplan, etter NS 3423 nivå 2, med detaljert vedlikeholdsplan med horisont på 30 år for nærmere angitte bygg.
Riving og sanering av brannstasjon i Lillesand kommune
Brannstasjonen er sammenbygd og oppført i to byggesteg. Brannstasjon var oppført i 1920 og har et BTA på ca.575 m2. I 1995 ble det bygd på et tilbygg Smedmyra dagsenter som har et areal på BTA ca.688 m2. Samlet BTA er ca. 1263 m2. Tomten skal være grovplanert når rivearbeidet er ferdig.
Riving av boliger samt sikring og rydding av tomt for etablering av helsetun på Neset i Froland kommune
Froland kommune skal bygge nytt helsetun og trenger i den forbindelse å anskaffe rivning av 5 bolighus.
Oppgradering av lysanlegg ved idrettsanlegg i Lillesand
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Lysinstallasjon i kirker i Grimstad
Prosjekt fra Budsjett og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.