Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Agder fylke

Drift- og vedlikehold av fylkesveier i Agder, 2022-2027
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i deler av Mandal, Marnardal, Lindesnes, Audnedal, Lyngdal og deler av Hægebostad kommuner i henhold til vegliste gitt i kap. D2-V1 og D2-S20. Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av: 531,197 km veg totalt hvorav 513,420 km fylkesveg Agder 17,777 km fylkes-g/s-veg Agder. I tillegg kommer nyanlegg se vedlegg D2-S20.
Drift og vedlikehold av tunnel og fjellskjæringer i Sirdal, 2022-2026
Oppdraget omfatter inspeksjon/rensk av tunnel og fjellskjæringer innenfor område 4203 Sirdal og 4205 Åseral.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier i Agder, 2022-2027
Drifts- og mindre vedlikeholdsoppgaver, på vegnettet listet opp under etter bestilling fra byggherren. I kontrakten inngår også vinterdrift så som brøyting, snø/isrydding og strøing(sand) med lastebil og traktor. Det er også behov for vakting av vegnettet. Trafikken på vegnettet varierer fra omlag ÅDT 150 til omlag ÅDT 1000.
Omlegging av eksisterende infrastruktur i forbindelse med ny vei langs E18/E39 i Kristiansand, entreprise 3
Entreprise 3 er del av forberedende arbeider for E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen. Innebærer omlegging av infrastruktur før bygging av fremtidig E18/E39. Entreprenøren skal grave lukkede grøfter over Kristiansand havn for fjernvarme, høyspent, lavspent, tele, trykkvann, spillvann og overvann. Det skal i tillegg bores og etableres foringsrør for fremtidig fjernvarmerør og kabler mellom Møllevannsveien og Havneområdet. Størstedelen av arbeidene vil foregå inne på lukket ISPS-område og krever derfor tett kontakt og koordinering med Kristiansand havn.
Etablering av studenthus i Kristiansand sentrum
Velferdstinget i Agder (VT) og Studentorganisasjon i Agder (STA) er med for å sikre at et mulig studenthus blir attraktivt for studenter å ta i bruk. I underetasje og 1. etasje planlegges et studenthus. I 2-4 etasje skal det være et digitalt innovasjonshus.
Rehabiltering av barnehage i Kristiansand
Det meste skal rives, bortsett ifra bærende konstruksjoner. Nytt bygg skal fremstå som nytt, og være bygget iht gjeldende forskriftskrav.
Tilbygg og rehabilitering av næringsbygg i Kristiansand
Gnr/bnr: 15/97, 970 samt hele eller deler av eiendommene: 150/21, 23, 1302, 1304, 1306, 1308, 299/202 (Markens gate), 233/1 (Tollbodgata) og 241/2 (Vestre Strandgate og Dronningens gate). Formålet med planen er at å optimalisere forholdene for dagens restauranter og butikker, samt legge til rette for flere kontorarbeidsplasser ved å øke utnyttelsen på byggene i Markens gate 13 og 15 gjennom en utvidelse mot bakgården og etablere inntrukket toppetasje. Dagens kontor og næringsbygg i Markens gate 13 og 15 er i dag på fem etasjer og skal beholdes og rehabiliteres. Det foreslås å øke høyden på eksisterende bygg i Markens gate 13 og 15. Den ekstra etasjen skal være inntrukket og utgjør en 6. etasje på bygningsmassen. Bygningene og fasader i Markens gate 13 og 15, vil bli renovert til dagens tekniske standard og større fokus på miljørettede løsninger med bl.a. gjenbruk av bærende konstruksjoner.
Skinnebytte på strekningen Nelaug-Kristiansand
Fra handlingsprogram. Planlagt utført i 2023.
Utvidelse av Moseid bakeri i Mosby
Gnr/bnr: 27/36, 108, 241, 292, 457 mfl.
Til- og ombygg av aktivitetssenter på Snartemo i Hægebostad kommune
Det skal bygges nytt aktivitetssenter med tilhørende personalrom og omsorgsboliger med bemanning. Det skal bygges fire nye omsorgsboliger, derav en spesielt tilpasset og tilrettelagt for beboer, med personalbase i nær tilknytning. De nye omsorgsboligene knyttes sammen med 5 eksisterende boliger via påkobling til eksisterende forbindelsesgang. Eksisterende bygg på tomten, aktivitetssenter med kjeller fra 1966, samt boliger E, F og G fra 1978. skal rives. Øvrige 4 omsorgsboliger (A-D) med forbindelsesgang til dagsenteret er oppført i 1999, skal beholdes og oppgraderes, sammen med omsorgsbolig (H) fra 2005 – som holder omtrent samme standard som bygningsmasse fra 1999.
Opparbeidelse av skolegård ved barne- og ungdomsskole i Evje og Hornnes kommune
Evje og Hornnes kommune har tidligere rehabilitert Evje barne og ungdomsskole, dette prosjektet omfatter opparbeidelse av skolegård, støyskjerming mot RV 9, samt opparbeidelse av Kiss & ride løsning for henting og bringing av elever.
Svillebytte på Arendalsbanen mellom Nelaug-Arendal, Arendal stasjon spor 1 og 11 og Sville- og skinnebytte Kristiansand stasjon spor 4, 5 og 6
På strekningen Nelaug – Arendal skal det byttes sviller på ulike delstrekninger som til sammen utgjør ca 3700 meter. I tillegg skal det byttes sviller i spor 1 og 11 på Arendal stasjon tilsvarende en ca 140 meters strekning. På Arendal stasjon skal det også foretas utskifting av masse i spor 1 og 11. På Kristiansand stasjon skal det byttes skinner og sviller i spor 4, 5 og 6. Det skal også foretas utskifting av masser.
Tilbygg av lager i Kristiansand
Areal eksisterende bebyggelse: 610 m2 og areal ny bebyggelse: 360 m2.
Uttak av stein/masser i forbindelse med opparbeidelse av næringsområde i Arendal kommune
Innenfor området som er regulert til og som skal opparbeides til næringsområde er det et antatt masseoverskudd på ca. 500.000 m3. Disse massene ligger innenfor området som i reguleringsplanen er benevnt BAA. Det foreligger godkjent reguleringsplan for området (vedlagt). I planen er det lagt opp til at det vil kunne være mulig å ha masseuttak og knuseverk i det området som i reguleringsplanen er benevnt BAA. Agderparken Nord AS ønsker å ha inn en leverandør som kan ta ut massene. Leverandøren vil kunne stå i området med knuseverk og ta ut massene over tid.
Tilbygg av eksisterende kontorbygg i Arendal kommune
Det skal bygges et tilbygg på BRA 133,3 m2. Det nye tilbygget skal være tilknyttet til administrasjonsdelen i eksisterende bygg. Det nye inneholder kjøkken/oppholdsrom, stue/tv-stue, lekerom, soverom m/egne bad, bøttekott, etc. Eksisterende garasje på tomta er i veien for tilbygget. Det er opptil entreprenøren/tilbyder om den skal flyttes eller rives og erstattes med ny tilsvarende (størrelse og arkitektonisk) garasje. I tillegg skal det etableres skjermet oppholds-/uteareal.
Energioppgradering av forhandleranlegg i Agder
Møller Bil og Møller Eiendom har inngått en avtale som forplikter selskapene til å energioppgradere inntil 15 forhandleranlegg i Sør-Norge, der Møller Bil er leietaker. Total kostnad: 30-40 mnok.
Utvidelse av massetak i Evje og Hornnes
Gnr/bnr: 17/28, 17/29, 16/1 og 600/42. Det anslås å ta ut cirka 200.000 m3 masse.
Utvidelse av deponi i Vennesla
Gnr/bnr: 25/12, 25/14 og 26/22.
Nye vinduer på herredshus i Lista Borhaug
32 vinduer i 1-2 etg. 12 vinduer i 3. etg. 9 vinduer i kjelleren og i annekset.
Enøk-tiltak på kommunale bygg i Hægebostad kommune, 2022
Følgende ENØK-tiltak er aktuelle å gjennomføre: - Eiken Bu- og Omsorgssenter (EBO): Skifte/utbedring av varmepumpe, oppgradering av to av dagens ventilasjonsanlegg, nye undersentral mot eksisterende SD-anlegg Desigo CC eller nytt SD-anlegg mv. - Helse og sosialsenteret: Nytt ventilasjonsanlegg med kjølebatteri, vannbåren varme, nytt komplett SD-Anlegg mv. - Eiken barnehage: Oppgradering eksisterende ventilasjonsanlegg og oppgradering av skjemategninger i eksisterende SD-anlegg Desigo CC. - Kollemo skole: Oppgradering/optimalisering av ventilasjon for garderober til svømmehall.
Etablering av heis på kommunale leiligheter i Kristiansand kommune
Kristian IV gate 93 består av en 11-etasjer høy blokk. I blokken er det til sammen 46 kommunale leiligheter. Brannrådgiver har tidligere vurdert bygget, og har konkludert med at det er behov for brannmannsheis i bygget. Bygget har kun 1 eksisterende heis, og det bor beboere med nedsatt førlighet. Kort montasjetid av ny heis er derfor en høy prioritet. I tillegg til montasje av ny heis, skal det bygges ny sluse ved hver inngang til heis fra kjeller til 11. etasje. Sluse er ikke en del av denne forespørselen.
Ombygg av eksisterende kontorarealer i Arendal kommune
I lokalene til GRID skal kontorer bygges om fra landskap og til cellekontorer. Arbeidene består i stor grad av å etablere kontorskillevegger og tilpasse tekniske anlegg til ny planløsning. Arbeidene er fordelt på 3 ulike etasjer.
Sammenkobling av vannledning i Grimstad
Prosjekt fra Budsjett og økonomiplan 2022-2025.
Utskiftning av tak på kapell i Farsund
Riving av eksisterende yttertak og takrenner på kirke og tårn (ikke Framtidsbygget) ned til taktro. - Rive eksisterende pipe ned til i uk yttertak. - Demontere takrenner og andre elementer som kommer i konflikt med arbeidet. - Tette åpning etter pipe med ny taktro. - Legge ny papp (diffusjonsåpen), nye lekter, sløyfer, ny takstein (lappskifer), nye vindskier og vannbord m/ hvite aluminiumsbeslag. - Nye hvite aluminiumsrenner med nedløp og beslag.
Installasjon av radonanlegg i kommunale bygg i Kristiansand
Kristiansand kommune skal gjøre tiltak for å senke radonkonsentrasjonen i noen utvalgte bygg. Dette gjøres ved å sette inn radonbrønner i grunnen under bygget. Radonbrønnene tilkobles ventilasjonskanaler, vifte og lyddemper og avkastet føres ut av bygget på et hensiktsmessig sted. Det skal gjøres tiltak på følgende bygg: - Askeladden barnehage. - Bergtorasvei barnehage. - Bringsvær leirskole. - Havlimyra barnehage. - Havlimyra skole. - Ravndalen barnehage. - Roligheden barnehage. - Tinnstua barnehage. - Veslefrikk barnehage. - Odderøya barnehage. Det tas forbehold om at kommunen kan velge å gjennomføre radonprosjektet kun på et begrenset antall bygg eller gjennomføre tiltak på alle. Byggene skal prises som et selvstendig oppdrag. Entreprenøren skal oppgi pris på hvert av byggene.
Installasjon av radonanlegg i kommunale bygg i Kristiansand
Kristiansand kommune skal gjøre tiltak for å senke radonkonsentrasjonen i noen utvalgte bygg. Dette gjøres ved å sette inn radonbrønner i grunnen under bygget. Radonbrønnene tilkobles ventilasjonskanaler, vifte og lyddemper og avkastet føres ut av bygget på et hensiktsmessig sted. Det skal gjøres tiltak på følgende bygg: - Askeladden barnehage. - Bergtorasvei barnehage. - Bringsvær leirskole. - Havlimyra barnehage. - Havlimyra skole. - Ravndalen barnehage. - Roligheden barnehage. - Tinnstua barnehage. - Veslefrikk barnehage. - Odderøya barnehage. Det tas forbehold om at kommunen kan velge å gjennomføre radonprosjektet kun på et begrenset antall bygg eller gjennomføre tiltak på alle. Byggene skal prises som et selvstendig oppdrag. Entreprenøren skal oppgi pris på hvert av byggene.
Installasjon av radonanlegg i kommunale bygg i Kristiansand
Kristiansand kommune skal gjøre tiltak for å senke radonkonsentrasjonen i noen utvalgte bygg. Dette gjøres ved å sette inn radonbrønner i grunnen under bygget. Radonbrønnene tilkobles ventilasjonskanaler, vifte og lyddemper og avkastet føres ut av bygget på et hensiktsmessig sted. Det skal gjøres tiltak på følgende bygg: - Askeladden barnehage. - Bergtorasvei barnehage. - Bringsvær leirskole. - Havlimyra barnehage. - Havlimyra skole. - Ravndalen barnehage. - Roligheden barnehage. - Tinnstua barnehage. - Veslefrikk barnehage. - Odderøya barnehage. Det tas forbehold om at kommunen kan velge å gjennomføre radonprosjektet kun på et begrenset antall bygg eller gjennomføre tiltak på alle. Byggene skal prises som et selvstendig oppdrag. Entreprenøren skal oppgi pris på hvert av byggene.
Installasjon av radonanlegg i kommunale bygg i Kristiansand
Kristiansand kommune skal gjøre tiltak for å senke radonkonsentrasjonen i noen utvalgte bygg. Dette gjøres ved å sette inn radonbrønner i grunnen under bygget. Radonbrønnene tilkobles ventilasjonskanaler, vifte og lyddemper og avkastet føres ut av bygget på et hensiktsmessig sted. Det skal gjøres tiltak på følgende bygg: - Askeladden barnehage. - Bergtorasvei barnehage. - Bringsvær leirskole. - Havlimyra barnehage. - Havlimyra skole. - Ravndalen barnehage. - Roligheden barnehage. - Tinnstua barnehage. - Veslefrikk barnehage. - Odderøya barnehage. Det tas forbehold om at kommunen kan velge å gjennomføre radonprosjektet kun på et begrenset antall bygg eller gjennomføre tiltak på alle. Byggene skal prises som et selvstendig oppdrag. Entreprenøren skal oppgi pris på hvert av byggene.
Installasjon av radonanlegg i kommunale bygg i Kristiansand
Kristiansand kommune skal gjøre tiltak for å senke radonkonsentrasjonen i noen utvalgte bygg. Dette gjøres ved å sette inn radonbrønner i grunnen under bygget. Radonbrønnene tilkobles ventilasjonskanaler, vifte og lyddemper og avkastet føres ut av bygget på et hensiktsmessig sted. Det skal gjøres tiltak på følgende bygg: - Askeladden barnehage. - Bergtorasvei barnehage. - Bringsvær leirskole. - Havlimyra barnehage. - Havlimyra skole. - Ravndalen barnehage. - Roligheden barnehage. - Tinnstua barnehage. - Veslefrikk barnehage. - Odderøya barnehage. Det tas forbehold om at kommunen kan velge å gjennomføre radonprosjektet kun på et begrenset antall bygg eller gjennomføre tiltak på alle. Byggene skal prises som et selvstendig oppdrag. Entreprenøren skal oppgi pris på hvert av byggene.
Installasjon av radonanlegg i kommunale bygg i Kristiansand
Kristiansand kommune skal gjøre tiltak for å senke radonkonsentrasjonen i noen utvalgte bygg. Dette gjøres ved å sette inn radonbrønner i grunnen under bygget. Radonbrønnene tilkobles ventilasjonskanaler, vifte og lyddemper og avkastet føres ut av bygget på et hensiktsmessig sted. Det skal gjøres tiltak på følgende bygg: - Askeladden barnehage. - Bergtorasvei barnehage. - Bringsvær leirskole. - Havlimyra barnehage. - Havlimyra skole. - Ravndalen barnehage. - Roligheden barnehage. - Tinnstua barnehage. - Veslefrikk barnehage. - Odderøya barnehage. Det tas forbehold om at kommunen kan velge å gjennomføre radonprosjektet kun på et begrenset antall bygg eller gjennomføre tiltak på alle. Byggene skal prises som et selvstendig oppdrag. Entreprenøren skal oppgi pris på hvert av byggene.
Installasjon av radonanlegg i kommunale bygg i Kristiansand
Kristiansand kommune skal gjøre tiltak for å senke radonkonsentrasjonen i noen utvalgte bygg. Dette gjøres ved å sette inn radonbrønner i grunnen under bygget. Radonbrønnene tilkobles ventilasjonskanaler, vifte og lyddemper og avkastet føres ut av bygget på et hensiktsmessig sted. Det skal gjøres tiltak på følgende bygg: - Askeladden barnehage. - Bergtorasvei barnehage. - Bringsvær leirskole. - Havlimyra barnehage. - Havlimyra skole. - Ravndalen barnehage. - Roligheden barnehage. - Tinnstua barnehage. - Veslefrikk barnehage. - Odderøya barnehage. Det tas forbehold om at kommunen kan velge å gjennomføre radonprosjektet kun på et begrenset antall bygg eller gjennomføre tiltak på alle. Byggene skal prises som et selvstendig oppdrag. Entreprenøren skal oppgi pris på hvert av byggene.
Installasjon av radonanlegg i kommunale bygg i Kristiansand
Kristiansand kommune skal gjøre tiltak for å senke radonkonsentrasjonen i noen utvalgte bygg. Dette gjøres ved å sette inn radonbrønner i grunnen under bygget. Radonbrønnene tilkobles ventilasjonskanaler, vifte og lyddemper og avkastet føres ut av bygget på et hensiktsmessig sted. Det skal gjøres tiltak på følgende bygg: - Askeladden barnehage. - Bergtorasvei barnehage. - Bringsvær leirskole. - Havlimyra barnehage. - Havlimyra skole. - Ravndalen barnehage. - Roligheden barnehage. - Tinnstua barnehage. - Veslefrikk barnehage. - Odderøya barnehage. Det tas forbehold om at kommunen kan velge å gjennomføre radonprosjektet kun på et begrenset antall bygg eller gjennomføre tiltak på alle. Byggene skal prises som et selvstendig oppdrag. Entreprenøren skal oppgi pris på hvert av byggene.
Installasjon av radonanlegg i kommunale bygg i Kristiansand
Kristiansand kommune skal gjøre tiltak for å senke radonkonsentrasjonen i noen utvalgte bygg. Dette gjøres ved å sette inn radonbrønner i grunnen under bygget. Radonbrønnene tilkobles ventilasjonskanaler, vifte og lyddemper og avkastet føres ut av bygget på et hensiktsmessig sted. Det skal gjøres tiltak på følgende bygg: - Askeladden barnehage. - Bergtorasvei barnehage. - Bringsvær leirskole. - Havlimyra barnehage. - Havlimyra skole. - Ravndalen barnehage. - Roligheden barnehage. - Tinnstua barnehage. - Veslefrikk barnehage. - Odderøya barnehage. Det tas forbehold om at kommunen kan velge å gjennomføre radonprosjektet kun på et begrenset antall bygg eller gjennomføre tiltak på alle. Byggene skal prises som et selvstendig oppdrag. Entreprenøren skal oppgi pris på hvert av byggene.
Tettilsluttet rør for rehabilitering av vannledninger i Kristiansand kommune
NO-Dig. Kristiansand kommune ønsker å bruke tettilsluttet rør for rehabilitering av vannledning. Metoden kan brukes der det er mulig å redusere dimensjonen noe og der det er noen anboringer på strekket. Ved bruk av PE-rør ved NoDig-metode tillater vi en designfaktor på 1,25. Prosjektet skal følge VA-norm for Kristiansand kommune.
Montering av løfteplattform i dagsenter i Kristiansand
Montering av løfteplattform fra kjeller til 2. etasje.
Øke kapasiteten på vannbehandlingsanlegg i Grimstad
Økt kapasitet på råvann og rentvann.
Oppgradering av vei i Åmli kommune
En trenger å asfaltere 1370 meter, skifte 5 stk stikkrenner, oppgradering av bærelag og grøfting.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.