Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Agder fylke

Utvidelse av av tunnel i Mandal
Bygges etter Kronheia fjellanlegg.
Riving og nybygg av leiligheter i Risør kommune
Rivning av eksisterende bygningsmasse i to etasjer mellom eksisterende gammelt sykehus og gjenværende omsorgsboliger. Bygge nytt bygg på eksisterende rivetomt med 17 nye leiligheter på ca. 60 m2 samt korridorer, trapper, heis og fellesrom fordelt på to etasjer. Underetasje / kjelleretasje på bygg som rives, skal beholdes og bygges om for å ivareta bygget tekniske løsninger. Opparbeide alle uteområder med trapper, ramper og beplanting. Borre 3 stk. energibrønner.
Utvidelse av sagbruk i Selåsvatn
Øke tørkekapasitet for trelast.
Tilbygg og rehabilitering av næringsbygg i Kristiansand
Gnr/bnr: 15/97, 970 samt hele eller deler av eiendommene: 150/21, 23, 1302, 1304, 1306, 1308, 299/202 (Markens gate), 233/1 (Tollbodgata) og 241/2 (Vestre Strandgate og Dronningens gate). Formålet med planen er at å optimalisere forholdene for dagens restauranter og butikker, samt legge til rette for flere kontorarbeidsplasser ved å øke utnyttelsen på byggene i Markens gate 13 og 15 gjennom en utvidelse mot bakgården og etablere inntrukket toppetasje. Dagens kontor og næringsbygg i Markens gate 13 og 15 er i dag på fem etasjer og skal beholdes og rehabiliteres. Det foreslås å øke høyden på eksisterende bygg i Markens gate 13 og 15. Den ekstra etasjen skal være inntrukket og utgjør en 6. etasje på bygningsmassen. Bygningene og fasader i Markens gate 13 og 15, vil bli renovert til dagens tekniske standard og større fokus på miljørettede løsninger med bl.a. gjenbruk av bærende konstruksjoner.
Utvidelse av havn i Kongsgård
Gnr/bnr: 47/3, 16, 17, 23 og 385. Ca. 500 dekar. Formålet med reguleringen er å legge til rette for framtidig utvidelse av havn slik vedtatt i gjeldende kommunedelplan. Planen omfatter stabiliserende steinfyllinger på sjøbunn. Det skal fylles opp til maksimalt 5 meter under havoverflaten. Hele tiltaket vil bli liggende under havoverflaten og vil således ikke være synlig over havnivå.
Tilbygg av leiligheter i Risør
Tillbygg av leiligheter på Rema 1000.
Utvidelse av Moseid bakeri i Kristiansand
Gnr/bnr: 27/36, 108, 241, 292, 457 mfl.
Oppgradering av rådhus i Mandal
8-10 byggemåneder.
Lektertransport for utlegging av masser i sjø i forbindelse med E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand
Rigging og drift av mellomlager. Ca. 10 måneder driftstid. Mottak, sortering og koordinering av masser på mellomlageret. Leveranse av sprengstein til filter og plastring til mellomlager Ca. 20 000 m3. Utlegging i sjø av masser fra mellomlager Ca. 213 000 m3. Utlegging fra land og plastringsarbeider ca. 60 000 m3. Avretting av sjøbunn iht. dybdekrav fra Kristiansand Havn. Miljøtekniske arbeider i forbindelse med fylling i sjø.
Heving av plattform på Kristiansand stasjon
Hovedplattform mellom spor 2 og 3 skal løftes fra ca. 400-500 mm over SOK til 760 mm over SOK. Plattform mot spor 2 forutsettes bygget med prefabrikkerte plattformelementer av betong, mens plattform mot spor 3 forutsettes etablert med ny plattformkant som plasstøpt kantdrager fundamentert på nivå med dagens plattform.
Oppgradering av VA-ledning i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Oppgradering av krysningspunkt på Fv. 43 og Fv. 4108 i Farsund
rbeidet består av oppgradering av 2 krysningspunkt. Fv. 43 Vanse Kirke. Her skal eksiterende gangfelt strammes opp, ved at midtrabatten skal fjernes og det skal etableres ny hump. Dette medfører at deler av dagens veg skal smales inn, samt at eksisterende GS-veg skal flyttes for å oppnå bedre sikt. Det er satt av 6 uker for arbeidet ved Vanse kirke og 6 uke ved Hellervikveien. Det må påberegnes at det utføres arbeid på begge stedene samtidig. Fv. 4108 Hellerviken Det skal etableres flere rabatter for å rydde og stramme opp dagens situasjon
Ombygging av universitet i Kristiansand
Ombygging av et auditorium til et mer fleksibelt og dynamisk undervisningsrom og to millioner til ombygging av klasserom.
Rehabilitering av snøoverbygg på Sørlandsbanen
Rehabilitering av snøoverbygg i tre, 3 stk ved Vimme og 1 stk snøoverbygg ved Grasheitoppen. Dette inkluderer oppsetting av nye takplater og spikerslag. Bytte av dårlig bærende elementer, samt oppsetning av ny kledning.
Oppgradering av leirskole i Kvinesdal kommune
Fløyen inneholder overnattingsrom for leirskolens brukere med ledere. Det skal bygges nye toaletter og skiftes alle vinduer. Yttervegger skal tilleggsisoleres, og alle overflater innvendig skal nye.
Ombygg av turistkontor i Grimstad
Utbedring av Sorenskrivergården.
Riving av boliger i Kristiansand
Arbeidet består i å rive og fjerne 4. stk. hus med tilhørende installasjoner. Koble fra vann og kloakk, samt fjerne eventuelle kabelanlegg. Husene det gjelder er: Holskogveien 10. Holskogveien 6D. Vågsbygdveien 128. Vågsbygdveien 136.
Utvidelse av masseuttak i Bygland
Hensikten med planen er å regulere eksisterande uttak samt utvide arealet for masseuttak for å kunne fortsette drifta i området. Reguleringsplanen vil omfatte dei vurderingar som er naturlege i et slik formål.
Opparbeidelse for deler av uteområde ved skole i Kristiansand
Øst for Odderneshallen er det planlagt en ny kunstgressbane og ballfangernett. Nordvest for ny bane skal det etableres en rekke av blokksteiner med sittebenker. Baksiden skal fylles opp med mineraljord og sås til. Ny asfalt skal legges i området. Vest i skolegården er det lagt inn bane for streetbasket, to felter med trampoliner i helstøpt gummidekke, sekskantronse i hoggeflisbasseng, lav mur med nytt flettverksgjerde, beplanting og ny asfalt i hele området. I midtre del av skolegården er det vist to nye baner for volleyball på kunstgress. Videre er det lagt inn et felt med trær, samt en park med gress, beplanting, benker, asfaltsti og balansekuler i gummidekke.
Oppgradering av trykkøkningstasjon i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Utvidelse av parkering ved kirke i Grimstad kommune
To parkeringsarealer som i alt tilfører 56 flere parkeringsplasser. Alternativ 1A gir 22 nye plasser og ligger rett sør for kirken ved eksisterende parkeringsplass. Alternativ 2A gir 34 flere plasser og ligger snaut 200 meter nordøst for kirkebygget på tunet til Alvheim menighetshus. Arbeidene består hovedsakelig av grunnarbeid med sprenging og fylling, og utomhusarbeid med beplantning. Det skal også rives en bod/uthus, og deler av en bekk skal legges i rør.
Utvidelse, senkning og steinsetting av Risbekken i Lyngdal
Arbeidet omfatter utvidelse og senkning av risbekken ca.170 meter.
Oppgradering av gangfelt langs Fv. 477 i Mandal
Arbeidet består av fjerning av eksisterende gangfelt, og etablering av nytt opphevet gangfelt iht. vedlagte modell og skisse. Gangfeltet skal etableres med naturstein og heller. Eksisterende bølgemur skal flyttes, forlenges og reetableres. Det skal etableres nye hjelpesluker for å ivareta overvann.
Oppgradering av avløpspumpestasjon i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Oppgradering av vei i Risør kommune
Fra Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Vedlikehold av bru på Fv. 42 i Agder
Begynnende undergraving, en del betongskader, midre skader på rekkverk.
Vedlikehold av bru på Fv. 42 i Agder
Bjelkebro litt betongskader, mindre skader på rekkverk.
Ombygg av kirke i Grimstad
Ombygg av galleriet og bygging av 40 nye sitteplasser. Nytt vannslukkeanlegg.
Vedlikehold av bru på Fv. 42 i Agder
Litt betongskader, mindre skader på rekkverksskinner.
Vedlikehold av bru på Fv. 466 i Agder
Litt betongskader, mindre skader på rekkverksskinner.
Vedlikehold av bru på Fv. 466 i Agder
Mangler vannavløp, erosjon/undergraving, litt betongskader, skader på rekkverksskinner.
Vedlikehold av bru på Fv. 42 i Agder
Rekkverk skulle vært byttet ut, litt betongskader.
Vedlikehold av bru på Fv. 42 i Agder
Rehabilitering av betong og rekkverk.
Ny trapp i kirke i Grimstad
Ny trapp fra orgelgalleriet til våpenhuset.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.