Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Agder fylke

Drift og vedlikehold på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Agder fylkeskommune
Drift og vedlikehold på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i kommunene Kristiansand, Risør, Grimstad, Arendal, Lindesnes, Gjerstad, Tvedestrand, Froland, Birkenes, Åmli, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Vennesla, Lyngdal, Bamble og Kragerø.
Utvidelse av vintensenter på Gimlemoen i Kristiansand
Det planlegges et nybygg i 3. etasjer på totalt ca. 3.000 kvadratmeter på Universitetet i Agders Campus i Kristiansand. Universitetet har også behov for lokaler og vil leie deler av det nye bygget, Vitensenteret skal ha cirka 2.000 kvadratmeter og Universitetet cirka 1.000 kvadratmeter. 88 parkeringsplasser i parkeringskjeller. Landskapsarkitekt, forprosjektering: Bjørbekk & Lindheim AS Oslo
Tilbygg av leiligheter i Risør
Tillbygg av leiligheter på Rema 1000. 17-20 leiligheter.
Bruksendring og nybygg av nærings- og boligbygg i Flekkefjord
3 og 4 etasjer. Riving av deler av bygg.
Riving og tilbygg av barnehage i Kristiansand
Hokus Pokus barnehage skal utvides, og tilrettelegges for 125 barn. I dag rommer barnehagen 115 barn. Omsøkt tiltak består i riving av bygningsmassens eldste fløy, samt oppføring av et nybygg i tilnærmet samme posisjon. Nybygget vil være i en etasje, i likhet med bygningen som rives. Samlet areal etter ombygging: BYA: 1304 m2, BTA: 1396 m2, BRA: 1307 m2.
Ombygg av Fv 42 Sveindalsvegen - Tveitekleiva
Prosjektet er delt inn i 3 delstrekninger. -Sted 1 (b), FV42 S9D1 ca. m5000 - m5800 (Tveitekleiva) -Sted 2 (c), FV42 S9D1 ca. m8500 – m9000 -Sted 3 (d), FV42 S9D1 ca. m 9600 - 9900.
Utvidelse av aktivitetssenter i Syrtveit, Evje
Planområdet er på ca. 300 daa.
Brannsikring ved omsorgssenter i Kvinesdal
Primært skal bygget oppgraderes for å tilfredsstille dagens brannkrav med ekstra gips på vegger og i himling. Bygget skal sprinkles, det skal settes inn nytt ventilasjonssystem og varmeanlegg med geotermisk vannbåren varme. Løfteplattform skal etableres. Bad oppgraderes og en del dører og vinduer skal skiftes. I tillegg blir det noe ombygging av innvendige vegger, hovedsakelig lettvegger. Prosjektet skal ferdigstilles: Innen 2024.
Utskifting av kjøkken i kommunale bygg i Kristiansand kommune
Dette gjelder 12 bygg og til sammen 26 kjøkken.
Utvidelse av gravplass i Kristiansand kommune
Areal for utvidelsen er ca. 1,8 daa, men oppdraget omfatter også oppgradering av deler av eksisterende gravplass og grøntareal.
Tilbygg av parkeringskjeller, leiligheter og ombygg til leiligheter i eksisterende leilighetsbygg i Kristiansand
Adresse: Strandpromenaden 31 og 33 og Østre Strandgate 56B. 3 og 4 etasjer.
Nybygg av massetak i Vegårshei
Planområde ca. 184 daa.
Forberedende arbeider i forbindelse med rehabilitering av kunsgressbane i Kristiansand
Deler av banens oppbygging skal fjernes. og massene skal erstattes med gode drenerende masser - og oppbygging med drensasfalt som avsluttende lag. Asfaltsikkerhetssonen skal asfalteres på nytt, med fall mot kunstgresset. Det skal etableres tiltak mot granulatflukt, samt skal lysanlegg oppgraderes.
Utvidelse av masseuttak i Åmli
Formål med reguleringsplan for masseuttak på Hillestad gnr 9 bnr 1 er å tilrettelegge for utvidelse av nåværende masseuttak på Hillestad med ytterlige uttak på ca. 75.000m3 fast fjell. Utvidelsen av massetaket vil styrke næringsgrunnlaget på eiendommen og sikre tilgang på byggeråstoff til utbygging av hyttefeltet Hillestadheia og i området.
Rehabilitering av omsorgsboliger i Åmli kommune
Opsjon på komplett oppsatt terrasser til hver av de to leilighetene.
Rehabilitering av kirke i Farsund kommune
Fasadearbeider og innvendige og utvendige bygningsmessige arbeider.
Fasadeendring på fergeterminal samt etablering av parkeringsplasser i Kristiansand
Fasadeendring i form av ny trekledning i fasade, overdekket inngangsparti, etablering av parkeringsplasser samt etablering av takterrasse på eksisterende tak.
Mindre ombygging av bankbygg i Kristiansand
Kun innvendige arbeider. Mindre endringer i kontorlandskap. Etasje 1, 3 og 4.
Konsulenttjenester for utførelse av undersøkelser som danner grunnlag for en resipientvurdering i Lillesand kommune
Resipientvurderingen som skal utføres skal belyse påvirkningen fra kommunale avløpsrenseanlegg og overløp fra utvalgte pumpestasjoner.
Nybygg av messanin i lagerbygg i Kristiansand
Nybygg av messanin/ny 2 etasje med BRA: 83,8 m2.
Ombygg av barneskole i Kristiansand
Ombygging av ca. 200 m2 i underetasje for endret bruk til minikompetanseavdeling. Endring av fasade. Nye sanserom og grupperom samt kjøkken, garderobe og fellesrom.
Utvendig endring og montering av sprinkleranleg i leilighetsbygg i Kristiansand
Riving av svalganger og trapper; bygging av nytt trappehus/inngangsparti, og montering av to vindeltrapper i hver av galveggene som sekundær rømningsvei fra etasje 2, 3 og 4. Montering av sprinkleranlegg; rehabilitering av takterrasser av bæresystem.
Rehabilitering av fasade og vinduer samt utskifting av brannalarm ved videregående skole i Tvedestrand
Rehabilitering av vinduer og fasade, nytt brannlarm. Fra budsjett 2023-2026.
Riving av lager/garasjebygg i Kristiansand
Søknaden inkluderer også Industrigata 8a (En del av Gnr/bnr: 152/440, 152/441, 152/2248, 152/2247 og 162/2246).
Rehabilitering skatepark i Kristiansand kommune
1200m2 scatepark i plasstøpt betong.
Rehabilitering av pir på Solsiden i Risør
Fra budsjetten 2023-2026. Utskifte eller rehabilitering av brygge.
Konsulenttjenester for elvebunnkartlegging i forbindelse med flomsonekartlegging i Agder fylkeskommune
Hovedformålet med anskaffelsen er å innhente data til flomsonekartlegging, for prosjekter som arbeider med fysiske tiltak mot flom og erosjon og kartlegge erosjon i forhold til kvikkleirerisiko. Elvebunnsdataene skal blant annet brukes i hydrauliske modeller av elvene. 5 delkontrakter: 1) Mosby - fra utløpet i sjøen i Kristiansand, til Vigelandsfoss ved Vikeland (13,1 km elvestrekning). Området ligger i Agder fylke. 2) Egersund - Fra utløpet i sjøen til Åmot. Området består av to deler, med et gap mellom områdene. (Totalt 14,7 km elvestrekning). Området ligger i Rogaland fylkeskommune. 3) Søgne - fra utløpet i sjøen til Eikeneset innover (17 km elvestrekning). Området ligger i Agder fylke. 4) Tuven - fra utløpet i Heddalsvatnet til Brekka oppstrøms, i tillegg til en liten egen strekning i Notodden by (totalt 21,5 km elv). Området ligger i Vestfold og Telemark fylke. 5) Opsjon: Konsmo - fra utløpet i sjøen til utløpet av Ytre Øydnavatnet (32,5 km elvestrekning). Området ligger i Agder fylke.
Montering av trappeheis m/batteridrift ved bedehus i Gyland
Prosjektet omfatter montering av trappeheis m/batteridrift TK S100 fra første til andre etasje. Trappeheisen planlegges montert på venstre side i trappen. Stolen er utstyrt med sikkerhetsbelte og manuell svingbar stol. Den har også joysticktetjening på både stol og veggpaneler. Joysticken fungerer også som nøkkel slik at stolheisen kan låses. Stolen vil stå parkert enten ved skinnestart eller skinneslutt oppe eller nede. Trappens bredde etter montasje vil i hovedsak bli 900 mm, men forbi der stolen står parkert vil bredden være 760 mm.
Konsulenttjenester innen miljø for gjennomføring av supplerende PFAS-undersøkelser ved lufthavner i Norge
Oppdraget er fordelt på to delkontrakter med 5-6 lufthavner i hver delkontrakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.