Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Kristiansand

Tilbygg og rehabilitering av næringsbygg i Kristiansand
Gnr/bnr: 15/97, 970 samt hele eller deler av eiendommene: 150/21, 23, 1302, 1304, 1306, 1308, 299/202 (Markens gate), 233/1 (Tollbodgata) og 241/2 (Vestre Strandgate og Dronningens gate). Formålet med planen er at å optimalisere forholdene for dagens restauranter og butikker, samt legge til rette for flere kontorarbeidsplasser ved å øke utnyttelsen på byggene i Markens gate 13 og 15 gjennom en utvidelse mot bakgården og etablere inntrukket toppetasje. Dagens kontor og næringsbygg i Markens gate 13 og 15 er i dag på fem etasjer og skal beholdes og rehabiliteres. Det foreslås å øke høyden på eksisterende bygg i Markens gate 13 og 15. Den ekstra etasjen skal være inntrukket og utgjør en 6. etasje på bygningsmassen. Bygningene og fasader i Markens gate 13 og 15, vil bli renovert til dagens tekniske standard og større fokus på miljørettede løsninger med bl.a. gjenbruk av bærende konstruksjoner.
Utvidelse av havn i Kongsgård
Gnr/bnr: 47/3, 16, 17, 23 og 385. Ca. 500 dekar. Formålet med reguleringen er å legge til rette for framtidig utvidelse av havn slik vedtatt i gjeldende kommunedelplan. Planen omfatter stabiliserende steinfyllinger på sjøbunn. Det skal fylles opp til maksimalt 5 meter under havoverflaten. Hele tiltaket vil bli liggende under havoverflaten og vil således ikke være synlig over havnivå.
Utvidelse av Moseid bakeri i Kristiansand
Gnr/bnr: 27/36, 108, 241, 292, 457 mfl.
Lektertransport for utlegging av masser i sjø i forbindelse med E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand
Rigging og drift av mellomlager. Ca. 10 måneder driftstid. Mottak, sortering og koordinering av masser på mellomlageret. Leveranse av sprengstein til filter og plastring til mellomlager Ca. 20 000 m3. Utlegging i sjø av masser fra mellomlager Ca. 213 000 m3. Utlegging fra land og plastringsarbeider ca. 60 000 m3. Avretting av sjøbunn iht. dybdekrav fra Kristiansand Havn. Miljøtekniske arbeider i forbindelse med fylling i sjø.
Heving av plattform på Kristiansand stasjon
Hovedplattform mellom spor 2 og 3 skal løftes fra ca. 400-500 mm over SOK til 760 mm over SOK. Plattform mot spor 2 forutsettes bygget med prefabrikkerte plattformelementer av betong, mens plattform mot spor 3 forutsettes etablert med ny plattformkant som plasstøpt kantdrager fundamentert på nivå med dagens plattform.
Ombygging av universitet i Kristiansand
Ombygging av et auditorium til et mer fleksibelt og dynamisk undervisningsrom og to millioner til ombygging av klasserom.
Riving av boliger i Kristiansand
Arbeidet består i å rive og fjerne 4. stk. hus med tilhørende installasjoner. Koble fra vann og kloakk, samt fjerne eventuelle kabelanlegg. Husene det gjelder er: Holskogveien 10. Holskogveien 6D. Vågsbygdveien 128. Vågsbygdveien 136.
Opparbeidelse for deler av uteområde ved skole i Kristiansand
Øst for Odderneshallen er det planlagt en ny kunstgressbane og ballfangernett. Nordvest for ny bane skal det etableres en rekke av blokksteiner med sittebenker. Baksiden skal fylles opp med mineraljord og sås til. Ny asfalt skal legges i området. Vest i skolegården er det lagt inn bane for streetbasket, to felter med trampoliner i helstøpt gummidekke, sekskantronse i hoggeflisbasseng, lav mur med nytt flettverksgjerde, beplanting og ny asfalt i hele området. I midtre del av skolegården er det vist to nye baner for volleyball på kunstgress. Videre er det lagt inn et felt med trær, samt en park med gress, beplanting, benker, asfaltsti og balansekuler i gummidekke.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.