Aktuelle nybygg i Agder fylke

Nybygg av leilighetsbygg, rekkehus og næring i Arendal
47.000 m2. Ca. 550 enheter. Planområdet er på ca. 121,1 daa, og omfatter gnr./bnr. 205/28, 205/63, 205/72, 205/69, 205/64, 205/65, 205/597, 205/762, 205/10, 600/409 på Pusnes.
Nybygg av fritidsboliger i Valle
Planområdet ligger vest for Furestøyl, mellom Bjørnevassåni, Uvedalsfjødd og Brokke-Suleskardvegen. Totalt ca 500 hytter.
Nybygg av boliger, kjøpesenter, kontorbygg m.m i Vennesla
Ca 20.000-25.000 m2. Ca 500 leiligheter. Kjøpesenter 2 etasjer og boliger i 3-5 etasjer.
Nybygg av batterifabrikk mm ved Støleheia i Kristiansand
4400 da. Sør/vest for Støleheia avfallsanlegg. Etablering av energiforedlende virksomhet, herunder batteriproduksjon/forskning og utvikling.
Nybygg av næringsområde Lyngdal
180 daa. Etablering av virksomheter for plasskrevende handel, logistikk/distribusjon, lager, håndverksbedrifter, lett industri/produksjon m.m Gnr/bnr: 155/3, 156/3, 156/4, 156/7, 156/123, 156/156, 156/157, 156/158, 156/162, 156/163, 156/167, 156/265, 157/1, 157/3, 157/7, 157/10, 157/56, 157/57, 157/58, 159/1, 159/2, 200/1, 200/2, 200/5, 293/8 og 293/9.
Nybygg av boliger på Vik i Grimstad
Eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og alternativt leilighetsbygg. Gnr/bnr: 40/5, 90, 24/118 mfl.
Etablering av ny batterifabrik med tilhørende anlegg i Vennesla og Iveland kommune
Ca 2890 daa. GNR/BNR: 14/8, 14/85, 17/5, 19/1, 19/5 og 19/38 i Vennesla kommune og gnr/bnr 15/2 og 15/5 i Iveland kommune.
Nybygg av næring, industri og kontor i Valle
Deler av gnr. 61/bnr. 1, gnr. 64/bnr. 1, 33 og 104, gnr. 600/bnr. 39 (rv. 9).
Til- og ombygg til kunstmuseum mm på Silokaia, Odderøya i Kristiansand
I forbindelse med Nicolai Tangens kunstgave til Kristiansand planlegges et nytt bygg på Silokaia for Sørlandets Kunstmuseum. Det nye kunstmuseet skal bygges rundt den gamle siloen og vil få en arkitektonisk kvalitet av internasjonalt format. WSP yter prosjektadministrativ (PA-tjenester) støtte til prosjektleder. Totalentreprisekostnad: 385 millioner kroner. Gnr/Bnr: 150/1117, 1118, 112, 1833, 1629.
Nybygg av boliger i Grimstad
Gnr./bnr. 74/5, 75/1, 75/8, 75/9, 75/11, 75/12 og 75/13.
Etablering av nytt renovasjonsanlegg i Arendal kommune
Beregnet behov for areal er 150 mål som skal opparbeides, og 50 mål råtomt dvs. at arealbehovet er til sammen 200 mål.
Etablering av studentboliger, kontor og forretning mm i Kristiansand
2-7 etasjer. Ca 300 studentboliger. Elevine-tomta. Massivtre.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Gnr/Bnr: 151/2473 m.fl.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Industrigata 15 og 17. Gnr/bnr: 152/450, 152/448, 152/446 samt deler av 299/193.
Nybygg boliger i Randesund
Gnr/Bnr: 67/1, 8, 10 mfl. 32 stk frittliggende boliger, 134 stk konsentrert småhusbebyggelse og 47 stk boliger i blokk. Totalt ca 2000 boenheter på området.
Nybygg av kontor i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Gnr/bnr: 45/198, 45/199 og 45/197/0/0.
Nybygg av boliger i Grimstad
2 tomter gjennstår for salg.
Riving av næringsbebyggelse og nybygg av leiligheter i Kristiansand
I byggets første etasje mot nord og øst etableres det næring. Gnr/bnr: 150/10, 11, 1127, 1129, 1130, 1284, 1291 og 1802.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
13 rekkehus= 7650 m2 BYA, 38 leiligheter i lavblokk= 3200 m2 BYA, 6 eneboliger= 600 m2 BYA. Totalt BYA: 11.450 m2
Nybygg av barnehage, næring/leiligheter i Marnardal, trinn 2
Godkjent detaljregulering. Boliger eller næring.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF4 - Fase 1, byggetrinn 3. Næring i 1 etg. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 2
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av blokkleiligheter og forretninger i Søgne
Matvarebutikk i første etasje. 6-7 etasjer.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 3
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av eneboliger på Sinnes i Siral
Ca 20-30 stk eneboligtomter.
Nybygg av hyttefelt på Øysand i Risør kommune
Hyttefelt med 60 tomter. På Øysangkollen kan vi tilby hele 10 ulike hyttemodeller fra Norges to største hytteleverandører; Nordlyshytter og Familiehytta. Alle hyttene har store vinduer og koselig hems.
Nybygg av fritidsboliger i Valle
42 tomter for frittliggende fritidsbebyggelse og 5 områder til fritidsbebyggelse der det er enten kan bygges 17 frittliggende fritidsboliger på store tomter eller inntil 34 små/ konsentrerte fritidsboliger på mindre tomter.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 2
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av hytter og infrastruktur i Evje kommune
71 råtomter der 40 stk har mulighet for tilkobling ved eksisterende trafostasjon.
Nybygg av boligområde i Evje, trinn 2
15-20 eneboliger, 21 boenheter i tomannsboliger, 10 stk boenheter i kjedet eneboliger.
Nybygg av leiligheter og parkeringshus i Lyngdal, trinn 3 mfl.
Planlagt totalt 15-20 høyhus fordelt på flere trinn.
Nybygg av leiligheter i Vennesla
Gnr/bnr: 6/366, 6/886, 6/890, 6/894, 6/415 og del av 6/513.
Nybygg av boligområde i Froland
30-35 stk boliger. Planområdet utgjør ca. 61,6 daa.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Flekkefjord
Reguleringsendringen går ut på å innføre kombinasjonsformålet næring/tjenesteyting for det nordlige delområdet. Bakgrunnen for endringen er ønsket om å åpne opp for å etablere to klasserom for videregående skole for å undervise i blå næring tilknyttet eksisterende virksomhet innenfor næringsområdet. Som konsekvens blir det også foreslått å åpne opp for parkering innenfor areal avsatt til havnelager
Nybygg leiligheter i Randesund
Gnr/Bnr: 67/1, 8, 10 mfl.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett m.m. i Froland
Nytt kraftverk med nye betongdammer, avløps- og tiløpskanaler. Kilandsfoss kraftverk skal bygges mellom de eksisterende kraftstasjonene Flatenfoss og Bøylefoss. Kraftverket vil produsere 38 GWh per år, tilsvarende energiforbruket til ca. 2 000 husstander.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand, trinn 1
Manganveien og Blyveien. 5-7 etasjer. Gnr/bnr:151/1286, 124.
Etablering av reservevannsledning mellom Kristiansand og Lillesand kommune, fase 1
Trasèen er på ca. 2.400 m og det skal anlegges store dimensjoner på vannledninger, inkludert pumpestasjon, pumpeledning og selvfall. Planlagt byggetid 12-14 måneder
Nybygg av næringsbygg i Farsund kommune
Ca. 8 km fra Farsund sentrum. Feltet er delvis utbygd.
Nybygg av eneboliger i Vennesla
4300m. Også grøftarbeider. Del av forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel.
Nybygg av boligområde i Farsund
Konsentrert småhusbebyggelse. Max 30 boenheter på feltene.
Nybygg av vei i Ljosland-Bortelid
5,5 m bred, ca. 10,4 km lang.
Nybygg av skole i Kristiansand
Skal stå ferdig til høsten 2023.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Gnr/bnr: 61/20 og 37 og deler av 61/2, 14, 39, 66, 234, 243, 310, 316, 317, 572 og 806 og 299/138. 2-3 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand kommune
20 helt nye leiligheter fra 46 til 114 kvm sentralt på idylliske Hamresanden. Låssystem levereres av Norlock AS Solavskjerming Agder Solavskjerming AS
Nybygg av barnehage i Kristiansand
Massivtre. Passivhusstandard, miljøoppfølgningsplan med krav til EPD og fokus på CO2, fossilfri byggeplass, krav til avfallshåndtering og sortering
Nybygg av eneboliger/flerbolighus/tomannsboliger i Kvinesdal
35-40 boenheter planlegges. Ferdigregulert.
Nybygg av boliger i Drangeid
Flerbolighus; 4 etasjer samt garasjeetasje.
Nybygg av eneboliger i Farsund
Byggeklare tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere.
Nybygg av boligområde i Kvinesdal
Planområde: 11,7 daa.
Nybygg av frittliggende eneboliger og kjedede eneboliger/rekkehus i Flekkefjord
12-13 boenheter. Gnr/bnr: 66/2, 28, 43, 48, 84, 109, 111, 112, 150 og 158 mfl.
Nybygg av boligområde i Søgne
Gnr/Bnr: 31/1, 31/3, 76, 77, 105, 106.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Infrastruktur for 100-150 boenheter, mest blokkbebyggelse.
Nybygg av leiligheter og eneboliger i Grimstad
85 leiligheter, 12 eneboliger.
Nybygg av boligområde i Farsund
Konsentrert småhusbebyggelse. Max 30 boenheter på feltene.
Nybygg av kraftverk i Åseral
Stasjonsbygg 80-90 m2, 4,6 GWh. Jordkabel 22 kV, 170 m.
Nybygg av barnehage i Randesund
Gnr/Bnr: 67/1, 8, 10 mfl.
Fortetting av hytteområde på Hidra
Fortetting med 25 nye fritidsboliger.
Nybygg av eneboliger i Flekkefjord
Gnr/bnr: 68/99 mfl. Totalt 41-54 boenheter.
Nybygg av boliger på Vågsbygd i Kristiansand
2-3 etasjer. 12-13 boenheter.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Lyngdal, trinn 2
Planlagt totalt 15-20 høyhus fordelt på flere trinn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.