Aktuelle nybygg i Agder fylke

Etablering av bilbatterifabrikk på Eyde Energipark i Arendal
EPTEC Energi AS har signert en kontrakt med Morrow Batteries AS om prosjektering og levering av en komplett kjølesentral. Fabrikken ha en årlig produksjonskapasitet på 43GWh. Breeam nor.
Nybygg av bydel i Kristiansand, trinn 4 m.fl.
Kanalbyen bygges ut i 6-7 trinn. Kristiansand Havn og J B Ugland Holding eier 50 % hver av prosjektet.
Nybygg av leilighetsbygg, rekkehus og næring i Arendal
47.000 m2. Ca. 550 enheter. Planområdet er på ca. 121,1 daa, og omfatter gnr./bnr. 205/28, 205/63, 205/72, 205/69, 205/64, 205/65, 205/597, 205/762, 205/10, 600/409 på Pusnes.
Nybygg av leiligheter og rekkehus ved Sørlandsparken i Kristiansand
300 boliger totalt, fordelt på 15 tun. Utbygging i minimum 6 år.
Nybygg av helsehus i Arendal
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. 150 plasser.
Nybygg av boliger og næring i Vågsbygd, Kristiansand
Gnr/bnr 13/104, 116, 136, 167, 172, 173, 261, 635, 703, 788, 789, 856, 863 1191, 1249, 1255, 1501, 1576, og 299/104. 4-6 etasjer.
Nybygg av boligområde i Sandnesheia, Mandal
B8= 19 stk eneboligtomter, 6 stk 2-mannsboliger og 5 stk kjedet eneboliger. B9/B11= 14 stk firemannsboliger, 8 stk tomannsboliger og 59 stk eneboliger.
Nytt næringsareal i Bykle
Gnr/bnr: 3/6, 214, 219. Minst 15.000 m2.
Nybygg av boliger på Langenes i Søgne
158 boenheter. GNR/BNR: 16/2, 70, 105 mm.
Nybygg av næringsbebyggelse og storhandel i Arendal
Området som foreslås regulert omfatter deler av gnr./bnr. 511/158, 509/357, 509/71, 511/109 og 511/43. Området er på ~100 daa. Formålet med planen er å tilrettelegge for næringsvirkomhet. Det kan være aktuelt med et kombinert formål med både industri/lager/kontor/forretning i form av plasskrevende varer. En ser for seg at området kan være aktuelt for håndverksbedrifter, virksomheter som har behov for lager, forretninger med behov for større areal som byggvareforretninger e.l, og tilhørende kontorfasiliteter for disse virksomhetene.
Nybygg av boligområde i Søgne
Totalt 102 boenheter fordelt på ulike typer av boliger med hovedvekt på eneboliger. 140-350 m2 per bolig. Gnr/bnr: 429/7 mfl. Planområdet er på ca 135.000 m2.
Nybygg av næringsområde i Lillesand
Gnr/bnr: 13/56, 13/58, 13/60, 13/61, 13/90, 13/94 og deler av 13/84 og 600/180.
Nybygg boliger i Randesund
Gnr/Bnr: 67/1, 8, 10 mfl. 32 stk frittliggende boliger, 134 stk konsentrert småhusbebyggelse og 47 stk boliger i blokk. Totalt ca 2000 boenheter på området.
Nybygg av boliger i Arendal
Gnr/bnr: 39/7, 15, 38/53.
Etablering av næringsbygg ved Tangvall i Kristiansand
Gnr/bnr: 473/1, 33, 109, 245 og 277/1 og 2. 17 daa tomt.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B11 A & B- Fase 3. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Vennesla
Felt BS12. Coop-butikk i første etasje.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Prosjektet organiseres som et borettslag i Sørlandet Boligbyggelag (SBBL). Gnr/bnr: 33/419, 495, 23, 269, 33, 173 og 159. Ohmia leverer ladeinfrastruktur til hele parkeringsbygget. Alle parkeringsplasser får uttak for lading.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Arendal
Ca. 46 dekar. 50-60 stk boenheter.
Nybygg av fritidsleiligheter/utleieenheter samt skianlegg med servering m.m på Hovden i Bykle
Etablering av fritidsleiligheter og utleieenheter, nedfarter og skitrekk, aktivitetshall og servering, samt atkomst parkering og tilførende funksjoner.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF4 - Fase 1, byggetrinn 3. Næring i 1 etg. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av boligområde i Grimstad
Totalt kan det til sammen for alle delområder bli aktuelt at bygge opptil 42 boenheter fordelt på: BKS og BKS3 (inntil 24 boenheter), BKS4 (6 boenheter, boliger med tjenestetilbud), BKS1 (6 boenheter med tjenestetilbud, eller opptil 12 ordinarie leiligheter i et 3 etasjeres bygg). Planområdet er på ca 9,5 daa.
Nybygg av leiligheter i Arendal
Utleieboliger. Bak biblioteket i Arendal. Del av Fløyheia.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal
Infrastruktur skal utføres av utbyggere.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 3
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av leiligheter på Hovden i Setesdal, trinn 2
De nye leilighetene på Yvst vil bli bygget på tomta til Hovden Høyfjellshotell.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Ca. 90 boenheter.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Flekkefjord
Gnr/bnr: 102/181, og deler av 102/141, 102/154, 102/106 og 300/8. Planområde: 7 daa.
Nybygg av hytteområde i Bykle
Gnr/bnr: 1/22, 53, 91, 96, 132, 133, 178, 180, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 2/1 samt deler av tilgrensende eiendommer for ny skiløype med tilhørende kulvert og bro over Otra, herunder 0/1, 2/1 og 2/1350.
Etablering av reservevannsledning mellom Kristiansand og Lillesand kommune, fase 1
Trasèen er på ca. 2.400 m og det skal anlegges store dimensjoner på vannledninger, inkludert pumpestasjon, pumpeledning og selvfall. Planlagt byggetid 12-14 måneder
Nybygg av lokalsenter i Mosby
Dagligvaru- og butikklokaler i første etasje, 1.700 m2 og kontor i andre etasje, 700 m2.
Etablering av infrastruktur for industri og næring på Omre i Grimstad
1474 daa. Gnr/bnr: 93/14, 15, 176/13, 14 mfl.
Nybygg av boliger i Lillesand
Ca. 20 boenheter i to og tre etasjer. Ca. 2800-3500 BRA totalt.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand kommune
20 helt nye leiligheter fra 46 til 114 kvm sentralt på idylliske Hamresanden.
Nybygg av boliger og næring i Bykle, trinn 1
Totalt 500 boliger fordelt på flere trinn.
Nybygg av barnehage i Kristiansand
Massivtre. Passivhusstandard, miljøoppfølgningsplan med krav til EPD og fokus på CO2, fossilfri byggeplass, krav til avfallshåndtering og sortering
Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Arendal
Det planlegges for totalt 1 bygg med 6 leiligheter.
Etablering av infrastruktur for boliger og næring i Lillesand
Infrastruktur for ca 150-200 boenheter.
Nybygg av hytteområde i Lindesnes
Planområde: 63 daa.
Nybygg av leiligheter og eneboliger i Grimstad, trinn 3
Totalt 85 leiligheter, 12 eneboliger.
Nybygg av hyttefelt i Flekkefjord
Planområdet er omtrent 110,5 daa.
Nybygg av boliger i Vennesla
Den nye bebyggelsen vil i all hovedsak bli frittliggende småhusbebyggelse i form av eneboliger. I tillegg vurderes et mindre område med ny konsentrert småhusbebyggelse, rekkehus etc. 12-14 boenheter.
Nybygg av vei og veikryss i Søgne
Avhengig boligutbygging på Kjellandsheia.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
2-3 etasjer. Gnr/bnr: 38/16 og 18 samt 40/15. Planområdet er til sammen 11.58 daa.
Nybygg av leilighetsblokk i Vennesla
Gnr/bnr: 6/8 og del av 6/964, 201/13 og 6/1794. Tomtareal: 2,9 daa.
Nybygg av boligområde i Søgne
Byggeklare tomter.
Nybygg av boliger på Vågsbygd i Kristiansand
2-3 etasjer. 12-13 boenheter.
Nybygg av boliger i Evje
Tomt: 3800 m2
Nybygg av hytter på Alve, Tromøy
Forslaget legger til rette for 15 hyttetomter og et område for inntil 6 utleieenheter.
Nybygg av habilitetsboliger i Kristiansand
Døgnbemannet bofellesskap med 6 boligenheter for psykisk utviklingshemmede.
Nybygg av fritidsbustader i Bykle
50-70 hytter. Gnr/bnr: 3/280, 3/13 og 3/370.
Etablering av nytt galleri i Farsund
Galleriet bør etableres et sted der det allerede er bemanning, gjerne i forbindelse med utviklingen av Lista Fyr eller på Nordberg fort.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.