Aktuelle nybygg i Nordland fylke

Alstahaug (2)
Andøy (3)
Beiarn (0)
Bindal (2)
Bodø (19)
Brønnøy (2)
(7)
Dønna (5)
Evenes (7)
Fauske (11)
Flakstad (7)
Grane (1)
Hadsel (5)
Hamarøy (0)
Hemnes (3)
Herøy (4)
Leirfjord (1)
Lurøy (6)
Lødingen (0)
Meløy (5)
Moskenes (2)
Narvik (18)
Nesna (1)
Rana (17)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (4)
Sortland (13)
Steigen (2)
Sømna (1)
Sørfold (2)
Træna (3)
Værøy (1)
Vefsn (15)
Vega (3)
Vevelstad (1)
Vågan (17)
Øksnes (6)
Nybygg av "bydel" ved flyplass i Evenes
Hotell med 200 rom, 25 serviceleiligheter. Området er på ca 50 mål, ved innfartsveien (RV 833) til flyterminalen.
Nybygg av oppskytingbase for små satellitter på Nordmela i Andøya
Den første oppskytningsbasen i Europa. Gnr/bnr: 40/12, 42/17, 42/82 mfl.
Etablering av næringspark ved Bjerkvik i Narvik
Samlet areal 140 daa. Gnr/bnr 19/135 mfl.
Nybygg av hotell i Fauske
240 hotellrom. Etasjeskiller i massivtre. Eventuelt et tekniskt rom i underetasjen.
Ny- og ombygg av universitet i Bodø
Passivhus. Et nybygg for fakultet for biovitenskap og akvakultur og ombygging for fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Rassikringstiltak/ny tunnel ved Fv 805 Myrlandsfjellet
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 1815m.
Nybygg av landskapshotell, sjøhotell, sjøhus m.m i Ørsnes
Totalt 85 stk fritidsboliger på eiendommen.
Etablering av handelspark på Mørkved i Bodø
Mørkved handelspark består av 14000 BRA handel, hvor byggherre har skrevet kontrakt med OBS Bygg, NorgesGruppen og Thansen. I forbindelse med tiltaket skal det bygges rundkjøring på Rv 80 og kommunal infrastuktur. herunder veier, fortau og VA.
Rassikring/ny tunnel på Fv 811 Vikten II i Flakstad
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 595m.
Rassikring/bru og fanggjerde på Fylkesveg 17 Lian i Bindal
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middel. 500m.
Nybygg av hotell på Rønvikfjellet i Bodø kommune
Wood Hotel i Bodø skal tre inn i den kommende hotellkjeden Strawberry, i dag kjent som Nordic Choice. Ca. 145 hotellrom og 30 hotelleiligheter. I åttende og øverste etasje blir det gym, sauna og velværeavdeling med takterrasse og utendørsbasseng.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana, trinn 1
I nærheten av Mo sentrum. I samarbeid med Pioneer Property Group.
Nybygg av bru på Fylkesveg 828 i Herøy
Ny bru vil ha to kjørefelt og fortau. Seilingshøyden vil bli 9 meter.
Tunnel, utlagt veg og fangvoll på Fylkesveg 7596 Bottelvika i Flakstad
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein,is. Skredfaktor høy. 398m.
Nybygg av boliger og forettningsbygg i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca.48 daa.
Nybygg av hotell ved sjøkanten på Stokmarknes i Vesterålen
6-7 etasjer. 150 hotellrom. Ca 1,5 år byggetid.
Nybygg av kontor og automatlager på Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana
2-3 etasjer. Nasjonalbiblioteket skal bygge et nytt automatlager (Automatlager 3) og en lyddigitaliseringsenhet (Sukkerbiten) som følge av en økning i behov for digitalisering av bevaringsverdig materiale.
Ny ferjekai på Fylkesveg 7410 (tidligere Fv. 439) Tonnes i Lurøy
* Inntil 30 oppstillingsplasser. * Elektrifisering av ferjesambandet.
Nybygg av hytter på Tomma i Nesna
60 nye hyttetomter, noe fortetting og 5 flytebryggeanlegg i eksisterende felt.
Nybygg av leiligheter i Svolvær
Gnr/bnr: 18/26 og 18/259. 4-5 etasjer.
Nybygg av boliger med teknisk infrastruktur mellom Furnes og Furnesstranda i Valnesfjord
66,7 daa. Gnr. 76, Bnr. 2, 25, 95, 139, 199, 266 og 379.
Nybygg av byggevarehus i Rana
105 mnok inkl moms.
Nybygg av omsorgsboliger i Andøy
22 st omsorgsboliger. 20-25 byggemåneder.
Etablering av kyststi og VA-anlegg fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen mm i Bodø
6,5 km lang kyststi totalt. Overføring av avløp fra Åltjønna til Stokkvika renseanlegg.
Nybygg ved Bjerkvik i Narvik
Samlet areal 140 daa. Gnr/bnr 19/135 mfl.
Rassikring/fanggrøft mm på Fylkesveg 7708 Torsfjorden II i Flakstad
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 658m.
Nybygg av omsorgsboliger i Øksnes kommune
Prosjektet Botun omfatter bygging av 22-24 nye boliger som er tenkt sammensatt i enheter med 4 til 5 leiligheter i hver enhet. Totalt er det beregnet et brutto areal på ca. 16 000 m2, og et bebygd areal på ca. 2500 m2. Denne boligmassen må sees på som en kombinasjon mellom 1-manns, 2-manns og 4-6 manns boliger. Personalfunksjoner må ivaretas i de boliger der man har 4-6 boliger under felles tak.
Riving og nybygg av oppvekstsenter i Vågan kommune
Det nye oppvekstsenteret skal inneholde 1-10 klasse skole, gymsal og barnehage.
Nybygg av hydrogenfabrikk i Vefsn
Ca. 20 dekar netto næringsareal.
Etablering av et spyleanlegg for fly" fuglebad" på en av taksebanene på Evenes flystasjon ved Evenes
Forventet funksjonalitetskrav til anlegget er: Hele flykroppen skal spyles. Det skal benyttes rent vann. Anlegget skal benyttes ned til +4 graders Celsius. Det skal kunne behandle 3 stk P-8A per time og de bør kunne behandles fortløpende
Rassikring/utlagt veg og voll på Fylkesveg 7628 Sletta i Vågan
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 200m.
Nybygg av boliger og arbeidssted for kunstnere mm i Lofoten
Flakstadveien 305 (strandsiden) og Flakstadveien 306 (fjellsiden).
Nybygg av kontorbygg med garasjeanlegg og parkeringsplass i Vestvågøy kommune
Oppføring av kontorbygg tilpasset ca 50 arbeidsplasser. Prosjektet vil også inneholde et mindre garasjeanlegg, avskjerming av utvendig lagerområde samt etablering av parkeringsplasser for ansatte og besøkende. 2000 - 2400 m2.
Nybygg svømmebasseng ved skole i Herøy
Herøy kommune skal bygge nytt svømmebasseng i tilknytning til Herøy Sentralskole på eiendommen gnr 4 bnr 1 feste nr 33.
Nybygg av boliger i kjede alternativt rekkehus i Narvik
Gnr/bnr: 46/251, 300, 531, 470 og 10.
Nybygg av turist- og fritidsbebyggelse på Skagen i Bø
4-6 stk hytter. Nord for plangrensen (eiendom 18/36) skal det bygges et felleshus med kafe og møterom. Senteret vil bygge ut aktivitetstilbud for turister og konferansedeltagere.
Etablering av nytt VA-anlegg og vei i Bodø kommune
Samlet lengde vann og avløpsanlegg ca. 800m. I tillegg kommer ledninger til sluker og sandfang. Prosjektet foregår i Rensmoveien, Tore Hundsgate, Olav Trygvasonsgate, Kong Øysteins gate og Snorres vei.
Rassikring/utlagt veg og voll på Fylkesveg 7724 Hjellvoll i Vestvågøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 299m.
Isnett, rasfanggjerde, fangvoll og fangdam på Fylkesveg 17 Skaugvolldalen i Gildeskål
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, is, flom. Skredfaktor middels. 1300m.
Nybygg av omsorgsboliger i Rana
Lokalisering i Tjærahågen eller Nordmohøgda.
Nybygg av leiligheter og butikk i Sortland
Butikk/næring på 190 m2.
Etablering av ny vannledning i Bodø
Gnr/Bnr: 81/1, 2, 3, 4, 10, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 og 11.
Etablering av gang- og sykkelvei og gangbru over Taraldsvikelva m.m. i Narvik
Entreprise E01 – Gang – sykkelveg og konstruksjoner, skal etablere en ny planskilt kryssing av jernbanen i form av ny kulvert under jernbanen samt gang – og sykkelveg med tilhørende gangbru over Taraldsvikelva. I tillegg skal det gjennomføres grunnarbeid samt noe VA, elektro og jernbanetekniske arbeider i nødvendig omfang samt at eksisterende planovergang skal fjernes. Det er i entreprise E01 også med opsjon for etablering av ny jernbanebru over Taraldsvikelva.
Nybygg av barne- og ungdomsskole ved Nappskaret i Flakstad
Barne- og ungdomsskole for ca. 60 elever med tilhørende uteområder og adkomstveg. Det skal i tillegg tilrettelegges for et forsamlingshus i tilknytting til skolen.
Nybygg av landskapshotell med små frittliggende hytter på Finneset i Storfjordvika i Vestvågøy kommune
Små frittliggende enheter samt et mindre administrasjonsbygg. 6 - 10 hytter skal bygges.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.