Aktuelle nybygg i Nordland fylke

Alstahaug (4)
Andøy (0)
Beiarn (1)
Bindal (2)
Bodø (23)
Brønnøy (4)
(3)
Dønna (3)
Evenes (5)
Fauske (4)
Flakstad (2)
Grane (1)
Hadsel (6)
Hamarøy (3)
Hemnes (10)
Herøy (4)
Leirfjord (1)
Lurøy (1)
Lødingen (2)
Meløy (6)
Moskenes (1)
Narvik (13)
Nesna (0)
Rana (12)
Rødøy (2)
Røst (0)
Saltdal (0)
Sortland (7)
Steigen (3)
Sømna (3)
Sørfold (2)
Træna (1)
Værøy (3)
Vefsn (10)
Vega (3)
Vevelstad (1)
Vågan (6)
Øksnes (1)
Nybygg av produksjonsfabrikk for lithiumbatteri og vindkraftverk på Mo Industripark i Rana
700 mål batterifabrikk. Vindkraftspark på Sjonfjellet i Rana og Nesna. 35 milliarder for fabrikkbygging og 5 milliarder for bygging av vindkraftverk.
Ny trasé E10/Rv.85/Rv.83 Hålogalandsvegen, Evenes-Sortland i Nordland og Troms
Omfatter bygging av totalt 82 km tofelts veg, fordelt på 35 km ny veg i eksisterende trase, 27 km tunneler og 20 km veg i ny trase.
Nybygg av sykehus og helikopterplattform på Furumoen i Narvik
Sykehusbygg HF inngår i prosjektorganisasjonen med kompetanse- og kapasitets-støtte til prosjekteier. Gnr/bnr: 38/1, 38/115 og 38/187 Energiklasse A og passivhus-standard.
Etablering av næringspark ved Bjerkvik i Narvik
Samlet areal 140 daa. Gnr/bnr 19/135 mfl.
Nybygg av hydrogenfabrikk i Bodø
Gnr/bnr: 138/ 2507,2526, 3561. 4216, 4694, 4749 145/13. Adresse: Langstranda 5A, 5B, 7 og 9. Hydrogenfabrikk med tilhørende bunkringsanlegg og kai på deler av eiendommen gnr/bnr, 138/4749.
Ny- og ombygg av universitet i Bodø
Passivhus. Et nybygg for fakultet for biovitenskap og akvakultur og ombygging for fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Nybygg og utbedring av vei mellom E6 Trøndelag grense–Majahaugen og Flyum–Lille Majavatn, E6 Helgeland
Prosjektet skal sertifiseres etter BREEAM Infrastructure (tidl. CEEQUAL), med et mål om å oppnå nivå «very good».
Etablering av handelspark på Mørkved i Bodø
Mørkved handelspark består av 14000 BRA handel, hvor byggherre har skrevet kontrakt med OBS Bygg, NorgesGruppen og Thansen. I forbindelse med tiltaket skal det bygges rundkjøring på Rv 80 og kommunal infrastuktur. herunder veier, fortau og VA.
Nybygg av hotell på Rønvikfjellet i Bodø kommune
Wood Hotel i Bodø skal tre inn i den kommende hotellkjeden Strawberry, i dag kjent som Nordic Choice. Ca. 145 hotellrom og 30 hotelleiligheter. I åttende og øverste etasje blir det gym, sauna og velværeavdeling med takterrasse og utendørsbasseng. Hunterdouglas levererar solavskærmning. Part AB Badekabiner, Noracon AS Fasadevasksystem
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana, trinn 1
I nærheten av Mo sentrum. I samarbeid med Pioneer Property Group.
Nybygg av CNF-fabrikk i Mosjøen
"Totalt 5 mål. 2000-3000 kvm"
Etablering av område for oljevern- og miljøsenter på Fiskebøl i Hadsel
En kjølebasseng ska opprettes for testfacilitet av oljevern.
Riving og nybygg av studentboliger i Bodø
Gnr/bnr: 42/ 345, 346, 354, 355.
Nybygg av sykehjem i Sortland kommune
Tidligere prosjektnavn Lamarka sykehjem.
Nybygg av rekkehus på Sortland, Øvre Myrland
Planområdet er på 22,7 dekar.
Opparbeidelse av infrastruktur for datasenter på Kvandal i Bjerkvik, Narvik
Blant det som vil være Akers satsingsområder i Narvik nevnes: - Ballangsleira; Hydrogenproduksjon, etablering av industripark, Grønt stålverk, DRI(Direct Reduced Iron) - Framneslia; Hydrogenproduksjon, Grønt stålverk, DRI, etablering av industripark. - Hergot: Batteriproduksjon. - Kvandalen: Datalagring. - Etablering av grønne verdikjeder for kraftintensiv industri. Kompetansesenter - Skal utnytte «det fulle potensialet i Aker-økosystemet». - Etablering av Aker Narvik.
Nybygg av skole, barnehage m.m. i Narvik
Gnr/bnr 223/1 m.fl. Skole som planlegges skal være beregnet for ca. 80 elever og rundt 40 ansatte. I tillegg planlegges barnehage og uteoppholdsarealer med lekeplasser og ballbane med fl. Passiv hus.
Nybygg av leiligheter i Bodø
Parts fabrik i Kalix levererar badrumskabiner.
Nybygg av gondolbane i Vefsn
Fra Mosjøen sentrum og opp til Øyfjellet.
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i Bodø
Storgata 39-45. 4-6 etasjer. Planområdet omfatter gnr/bnr: 138/2109, 138/2060, 138/4366
Riving og nybygg av behandlingssenter for unge i Bodø
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av et behandlingssenter for unge med tilhørende utearealer, atkomst og parkering. Bygget vil oppføres i 1-2 etasjer med et bruksareal på ca. 1300 m2. Utearealene vil opparbeides som hage med vegetasjon. Eksisterende bebyggelse skal rives. Planforslaget omfatter også oppgradering av gang- og sykkelveien.
Nybygg av boliger i Brønnøy kommune
Eneboliger, 10 tomter. Firemannsboliger, ca. 4 tomter.
Nybygg av bru på Fylkesveg 828 i Herøy
Ny bru vil ha to kjørefelt og fortau. Seilingshøyden vil bli 9 meter.
Nybygg av boliger og barnehage i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca. 25 daa.
Etablering av kyststi og VA-anlegg fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen mm i Bodø
6,5 km lang kyststi totalt. Overføring av avløp fra Åltjønna til Stokkvika renseanlegg.
Nybygg av fabrikk for insektslarveproduksjon i Meløy
Kapasitet: 30.000 tonn i 2023/2024.
Nybygg av leiligheter i Mosjøen
Gnr/bnr 103/905 og 103/906. Planområdet er på cirka 2,1 dekar.
Nybygg av utleieboliger på Myre i Øksnes
30-40 enheter. Flermannsbolig, utforming ikke fastsatt.
Etablering av boliger og næring i Fauske
Gnr/bnr: 103/1348, 103/1281, 103/1228, 103/16 og 103/472.
Etablering av ny akvakulturlokalitet i Bindal kommune
Lokaliteten ønskes klarert for en maksimal tillatt biomasse på 3500 tonn.
Nybygg av akvakultur i flytende anlegg i Rødøy
Matfiskproduksjon av torsk i sjø. Omsøkt størrelse 3599 MTB.
Nybygg av sjøbasert fiskeoppdrettsanlegg for torsk i Brønnøy
Den planlagte produksjonen innebærer utsett av opp mot 650.000 settefisk med startvekt ca 100 gram. Produksjonsforløpet frem til slakteklar fisk med gjennomsnittlig vekt ca 4,5 kg er forventet å ta ca 24 mnd med utslakting fra mnd 20 til 24. Basert på rundt 15 % frafall som registrert dødfisk i denne perioden vil total produksjon ved lokaliteten bli ca 2 500 000 kg. All settefisk vil være vaksinert. Det vil bli brukt merder á 120-160 meter omkrets. Som landbase og fôringsanlegg vil det vil bli benyttet fôrflåte med sentralforingsanlegg.
Nybygg av flytende fiskeoppdrettsanlegg i Rødøy
Søkt størrelse: 3500 tonn MTB.
Nybygg av naust, småbåtanlegg mm i Herøy
Prosjektområdet som ønskes regulert ligger på Svenholmen som ligger i kretsen Seløy i Herøy kommune, gbnr 6/199, 6/230 og 6/243. Planområdet er på ca. 14,6 daa. Forslagsstiller ønsker hovedsakelig å regulere eiendommen til friområde, universelt utformet for friluftsliv og rekreasjon, dette i tillegg til naust og småbåthavn med båtutsett for utleie og salg av naust og båtplasser. Det er ønskelig å fylle opp deler av planområdet i sjø med steinmasser. r. I planforslaget vil det være ønskelig med ca. 30 naust i rekker eller med 1 m mellom naustene. I tillegg er det ønskelig at noen av naustene, inntil 8 stk, blir på 50 m² grunnet at de skal være mulig å bruke som vinterlager til større båter.
Etablering av brønnpark i Bodø kommune
BVP (Best Value Projects ). 7800 m2 areal park. Prosjektet er en del av Statsbygg sin satsing på bærekraftig og mer miljøvennlige energikilder. Utfasing av elektrisitet som energikilde for oppvarming og 35 takvifter for kjøling. En byggingsmasse på 39000-47000 kvm.
Oppgradering av ledelys i tunneler på Nordlandsbanen
Belysning rømningsvei tunneler NB. Led ledelysning i opptil 13 tunneler. 11 tunneler med lengde over 1000 meter og to særskilte brannobjekter.
Ny lokalitet for matfiskproduksjon av torsk i Lødingen kommune
Flytende anlegg. Søkt størrelse: 2340 tonn.
Nybygg av kraftverk i Bindal kommune
Leigland bygg AS skal bygge opp et hus i trekonstruksjon ved kraftverket. Byggestart er avhengig av linjetilknytning. Byggekostnad er antatt av redaksjonen.
Ny gang- og sykkelvei fra Sandnessjoen sentrum til Alstahaug
Langs FV 17, på strekningen fra krysset FV 17 og FV 143 ved Rishatten og fram til krysset mellom FV 17 og FV 143 ved Kleivskarveien
Nybygg av museum i Vefsn
Skal bygges i forbindelse med gondolbane, Helgeland Skylift.
Nybygg av turistanlegg på Hjertholmen i Lødingen
Hensikten med planen er å legge til rette for bobilturisme, etablering av rorbuanlegg, nytt VA-anlegg, samt tilrettelegging for myke trafikanter ut til Hjertholmen fra fylkesvegen. Friområdene skal bevares og tilgjengeliggjøres for allmennheten.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana
Planforslaget omfatter eiendommen Myraveien 1 og Lars Meyers gate 43 samt eksisterende gang- og sykkelvei sør for eiendommene. Planområdet omfatter eiendommene gnr. 20 bnr. 65 fnr. 165 og bnr. 997.
Nybygg av eneboliger i Neverdal
Gnr/bnr 50/88, 89, 117, 118, 154, 51/57, 58, 59.
Nybygg av fritidsboliger i Mortsund
ca 8,9 daa. utvikling av turist- og friluftsliv samt næringsaktivitet ved etablering av fritidsbebyggelse og tilhørende kaianlegg/småbåtanlegg og naust ved Kvalvika, Helldalen. Ny bebyggelse skal primært benyttes i sammenheng med presentasjon av grunneiernes bedrifter. Formålet er at planlagt bebyggelse skal fungere som gjestehus for tilreisende kunder og/eller samarbeidspartnere i korte perioder.
Nybygg av biogassanlegg i Sømna
Biogassanlegget skal ta imot husdyrgjødsel fra lokale gårder, og fiskeslam og fiskeensilasje fra nærliggende oppdrettsanlegg. Anlegget skal årlig produsere 70 GWh flytende biogass (CH4), 7000 tonn biogen CO2 og 103000 tonn biorest (biogjødsel).
Nybygg av gang- og sykkelveg i Vefsn
Legge til rette forøkt ferdsel for myke trafikanter på strekningene Grågåsvegen (Kulstadlia) – Åremma – Fustvatn – Marka – Halsøy/Mosjøen sentrum.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.