Aktuelle nybygg i Nordland fylke

Alstahaug (2)
Andøy (3)
Beiarn (0)
Bindal (1)
Bodø (25)
Brønnøy (2)
(8)
Dønna (5)
Evenes (7)
Fauske (14)
Flakstad (1)
Grane (2)
Hadsel (10)
Hamarøy (3)
Hemnes (3)
Herøy (6)
Leirfjord (0)
Lurøy (4)
Lødingen (3)
Meløy (6)
Moskenes (1)
Narvik (8)
Nesna (2)
Rana (13)
Rødøy (1)
Røst (0)
Saltdal (5)
Sortland (7)
Steigen (0)
Sømna (4)
Sørfold (2)
Træna (2)
Værøy (0)
Vefsn (8)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (9)
Øksnes (11)
Etablering av landbasert lakseoppdrett på Toft i Brønnøysund
Ca 500 dekar. Landbasert oppdrettsanlegg, med tilhørende smoltanlegg, slakteri, foredling og slambehandling.
Nybygg av sykehus og helikopterplattform på Furumoen i Narvik
Sykehusbygg HF inngår i prosjektorganisasjonen med kompetanse- og kapasitets-støtte til prosjekteier. Gnr/bnr: 38/1, 38/115 og 38/187 Energiklasse A og passivhus-standard.
Nybygg av hydrogenanlegg i Mosjøen
Norsk e-Fuel planlegger bygging av verdens første produksjonsanlegg for syntetisk fuel (e-Fuels) i industriell skala, og jobber nå med etablering innenfor Nesbruket og Baustein næringsområder i Mosjøen. Utbyggingsområdet er på ca 24 daa. I et e-Fuelanlegg skal CO2, vann og elektrisitet omdannes til drivstoff basert på Power-to-Liquid teknologi. Sammenlignet med hydrogen eller elektrisitet som energibærere, har fornybart e-Fuel unike fordeler for luftfartsindustrien – drivstoffet kan umiddelbart brukes i eksisterende fly og infrastruktur. Anlegget vil være et førstegenerasjonsanlegg for produksjon av e-Fuel og essensielt i utviklingen av et slikt konsept. Utbyggingsområdet består av eiendommene 105/461, 105/462 og 105/2.
Nybygg av hydrogenfabrikk i Bodø
Gnr/bnr: 138/ 2507,2526, 3561. 4216, 4694, 4749 145/13. Adresse: Langstranda 5A, 5B, 7 og 9. Hydrogenfabrikk med tilhørende bunkringsanlegg og kai på deler av eiendommen gnr/bnr, 138/4749.
Nybygg av lakseslakteri på Lovund i Lurøy kommune
Gnr/bnr: 1/349, 386 og 406. Kapasiteten til det nye slakteriet vil ligge på 100.000 tonn. Opparbeidelse av tomt på separat prosjekt.
Nybygg av stadion i Bodø
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny Bodø storstue. Storstuen skal erstatte Aspmyra stadion, med mer effektive løsninger innen areal og energi, samt ha økt tilskuerkapasitet på inntil 10 000 på tribuneanlegget for fotballbanen. Stadion skal være i henhold til krav satt av FIFA og UEFA. Det nye stadionet skal bli en ny «Storstue» i Bodø hvor det skal legges til rette for bærekraft innen alle de 3 segmentene; sosialt, økonomisk og klima/energi. Arealene skal inkludere flere andre aktører som Idrettsgymnas, håndballhall, ishockey, løpebane, turnhall, sportsbutikk, treningssenter, lekeland, barnehage, omsorgsboliger (tjenesteyting), kontorer, møte- og konferanserom, urbant landbruk, bryggeri og servering (restaurant, Food Court, kantinedrift, catering etc.). Storstua skal ha mulighet til å gjennomføre europacup-kamper i fotball, konserter, e-sport arrangementer, messer, kongresser etc. Næringsformål og økonomisk bærekraft skal stå i like sterkt fokus om sosial bærekraft og energi/klimatiltak. Mål om å sertifisere planen til 95 % oppnåelse som Outstanding» i Breeam Communities. Planområdet omfatter disse eiendommene g/bnr.: 38/3, 310, 253, 339, 765, 143/2, 4, 145/91, 92, 93, 97. Størrelse: ca. 94 dekar.
Nybygg av temapark ved Storvågan i Vågan kommune
Etappe 1 omfatter nybygget «Otolitten» og nærmeste uteområder, totalt 385 millioner kroner. Etappe 2 omfatter videreutvikling av eksisterende Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin, videreutvikling av uteområder og infrastruktur, totalt 198 millioner kroner. Finansieringsplanen omfatter tilskudd til investering, tilførsel av eiendommer, låneopptak samt bidrag fra private partnere.
Ny- og ombygg av universitet i Bodø
Passivhus. Et nybygg for fakultet for biovitenskap og akvakultur og ombygging for fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Nybygg av leiligheter i Bodø
150-200 boliger. Gnr/bnr: 39/397, 39/396, 39/402, 39/873 og 39/507.
Nybygg av boligområde i Bjerkvik
87,7 dekar. Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 10/555, 10/552, 10/551, 10/550, 10/282, 10/547 og 10/567. Det er ønsket å legge til rette for flere type boliger, blant annet eneboliger, eneboliger i rekke, rekkehus, 4 mannsboliger og 6 mannsboliger. 2-3 etasjer
Nybygg av hotell på Rønvikfjellet i Bodø kommune
Wood Hotel i Bodø skal tre inn i den kommende hotellkjeden Strawberry, i dag kjent som Nordic Choice. Ca. 145 hotellrom og 30 hotelleiligheter. I åttende og øverste etasje blir det gym, sauna og velværeavdeling med takterrasse og utendørsbasseng. Hunterdouglas levererar solavskærmning. Part AB Badekabiner, Noracon AS Fasadevasksystem
Nybygg av biogassanlegg på Slyngjemyra i Sømna
Biogassanlegget skal ta imot husdyrgjødsel fra lokale gårder, og fiskeslam og fiskeensilasje fra nærliggende oppdrettsanlegg. Anlegget skal årlig produsere 70 GWh flytende biogass (CH4), 7000 tonn biogen CO2 og 103000 tonn biorest (biogjødsel). Planområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr 47/86, 47/90, 47/91, 47/92, 45/10, 74/5 og 47/12.
Nybygg av landbasert gjennomstrømningsanlegg ved Kvalnes i Andøy, trinn 2 m.fl.
Gjennomførelsetid: 2-5 år. Landsbasert anlegg for oppdrettslaks. Satser på et fiskevolum på 10.000 tonn i året.
Nybygg av idrettshall på Kippermoen i Vefsn
Gnr/bnr: 103/1429 og 103/5.
Etablering av ny bydel i Bodø, trinn 1
Ca. 650 nye boliger og 15.000 kvadratmeter næringsarealer på bakkeplan på hele området. Endret Sellskapsnavn fra Breivika Utvikling AS. Tidligere prosjektnavn: Utviklingsområde Vest 7 delfelt, fordelt på flere trinn.
Etablering av forretning, tjenesteyting, bolig, kontor, hotell mm i Bodø
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av forretning, tjenesteyting, bolig, kontor, hotell/overnatting og bevertning, med tilhørende parkering. Planen innebærer ombygg/påbygg av eksisterende bygning i Moloveien 12, samt nybygg på tomten mellom Moloveien 12 og Thon hotellet (gnr. 138 bnr. 2279 og 4191). Opptil 50 leiligheter.
Nybygg av skole i Mosjøen, byggetrinn 2
Idrettsbygget rives før byggestart, mens skolebygget skal være i bruk fram til ny skole står ferdig.
Nybygg av sykehjem i Sortland kommune
Tidligere prosjektnavn Lamarka sykehjem.
Nybygg av boliger og forettningsbygg i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca.48 daa.
Nybygg av kombinasjonsbygg med næring og boliger i Narvik
Totalt 9 etasjer med en åpen mellometasje for uteopphold. Etasje 1-3= næring Etasje 4-9= bolig.
Nybygg av boligområde i Stokmarknes
Tidligere prosjektnavn Vestbakken boligfelt SM69.
Nybygg av boliger i Bodø
Boligfeltene BFS 1, 2,3,4,5 og BKS 1 vil bli solgt til ny tiltakshaver. Planområdet ligger sør for sentrum av Tverlandet på østsiden av Tverlandsveien og rett øst for Middagsheia. Området er i dag ubebygd.
Riving og nybygg av behandlingssenter for unge i Bodø
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av et behandlingssenter for unge med tilhørende utearealer, atkomst og parkering. Bygget vil oppføres i 1-2 etasjer med et bruksareal på ca. 1300 m2. Utearealene vil opparbeides som hage med vegetasjon. Eksisterende bebyggelse skal rives. Planforslaget omfatter også oppgradering av gang- og sykkelveien.
Nybygg av brannstasjon og driftssentral i Andøy kommune
Andøy kommune planlegger bygging av ny brannstasjon på gbnr. 42/382, 41/19 og 41/19/2, industriområdet Prærien.
Nybygg av hotell m.m i Træna kommune
Hotellet vil få 38 rom, restaurant, bar, foajé/lounge, møterom, kontorer, co-working og konferansefasiliteter. Det skal også bygges badstue med utendørsbad, og et naust med rom for sjøaktiviteter. Hele anlegget er på cirka 2.700 kvadratmeter. 
Nybygg av landbasert settefiskanlegg i Flakstad
Det nye anlegget på 6.000 kvadratmeter, vil være et RAS-anlegg (resirkulerende akvakultursystem).
Nybygg av boliger i Fauske
Planområdet omfatter eiendommene gnr. 101 bnr. 5 og 356. Parkeringskjeller i 1. etasje. Utfylling i sjø.
Nybygg av boliger og barnehage i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca. 25 daa.
Nybygg av hytteområde med infrastruktur i Mosjøen
Ca. 100 daa. 40 tomter. Tomtene selges til private samt større utbyggere.
Nybygg av boliger med teknisk infrastruktur mellom Furnes og Furnesstranda i Valnesfjord
66,7 daa. Gnr. 76, Bnr. 2, 25, 95, 139, 199, 266 og 379.
Nybygg av industriområde i Fauske
Planområdet ligger nord for Fauske sentrum i nærhet av E6, og omfatter hele eiendommene gnr. 111, bnr. 1, 3, 4, 6, 8, 11 og deler av eiendommene gnr. 113, bnr. 1, 2, 3, 4, 9, 48.
Nybygg av nærings/industriområde i Rana
Gnr/bnr: 24/400, 24/401, 24/409, og deler av 24/7 og 33/1. Området er nå utvidet til å omfatte deler av eiendommen 24/6. Hensikten med planarbeidet er legge til rette for en sentrumsnær plass for mottak og gjenvinning av rene og lett forurensede masser for gjenbruk, videreforedling og deponering med et langsiktig perspektiv. Området skal etter oppfylling til regulert nivå benyttes til næringsformål. Det er også ønskelig å reetablere Steinbekken som gytebekk for anadrom laksefisk som en del av tiltaket.
Nybygg av landskapshotell i Vesterålen
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger, Landskapshotell med utleieenheter og lagerbygg/servicebygg ved kysten, samt naust/servicebygg ved småbåthavn. Området befinner seg mellom Dingelvika og Mårsundvågen.
Etablering av fortau gjennom ytre del av Stamsund mellom Hartvågen og Gimle i Vestvågøy
ca 1,3 km fortau gjennom ytre del av Stamsund mellom Steinekrysset og Hartvågen.
Nybygg av Moskjæran/Mjølanodden renseanlegg i Mo i Rana
VA-ledninger på separat prosjekt. Byggetid 12 mån. Overlevering ultimo ca. 2025.
Etablering av nytt anlegg og tiltak i Storvatnet som sikrer vannforsyning til nytt settefiskanlegg på Innerkvarøya i Lurøy kommune
Gnr/bnr: 47/1, 2, 7, 18, 20 m.fl. Etablering av ny vannforsyning fra Storvatnet på Tonnes, med overføringsledning over Kvarøyfjorden. Vannforsyning til nytt settefiskanlegg på Innerkvarøya.
Nybygg av boligområde i Stokmarknes
Tidligere prosjektnavn Vestbakken boligfelt SM69.
Nybygg av rorbuer mm i Lurøy
Gnr/bnr 47/10, 41, 101, 36, 79, 92 m fl, samt 54/1. Planområdet er på ca 70 da. Detaljreguleringsplanen skal inneholde et næringsområde bestående av rorbuer for utleie og salg, båtutleie, havneanlegg, småbåtanlegg, bølgebryter (evt. molo) og annen tjeneste og næringsbyggelse.
Utvidelse av boligområde i Nesna
Hensikten med planendringen er å etablere et nytt delområde (B2), samt å fjerne regulerte tomtegrenser innenfor delområde.
Nybygg av leiligheter i Myre
Rådhusgata 11-17.
Nybygg av leiligheter på Bjerka i Hemnes, trinn 2
Gnr/bnr: 149/4/141 og 149/4/38.
Nybygg av vannverk i Bodø
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et vannbehandlingsanlegg for tettstedene Støvset og Skjerstad ved Støvsetvatnet. Det skal legges en inntaksledning fra Støvsetvatnet og ned til vannbehandlingsanlegget samt overføringsledning for rentvann mellom vannbehandlingsanlegget og Støvset. Videre skal det legges en overføringsledning i sjøen mellom Støvset og Skjerstad. Det vil under planarbeidet også vurderes plassering av anleggsvei. Berørte Gnr/bnr.: 232/1, 232/2, 232/7, 232/11, 232/13, 232/14, 232/14, 232/24, 232/35233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/5, 233/6, 233/7, 233/9, 233/10, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/21, 233/23, 233/25, 233/26, 233/28, 233/29, 233/30, 233/31, 233/32, 233/33, 233/34, 233/35, 233/36, 233/37, 233/38, 233/39, 233/40, 233/49, 233/50, 233/51, 233/55, 233/56, 233/58, 243/1, 250/1
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Fv. 822 på Innlandet i Hadsel
Ca 8 km. Fra Innlandet skole og 4 km nordover og sørover.
Nybygg av bilforretning i Evenes
Evenes Airport City. Porter/lasteramper: ASSA ABLOY Entrance Systems Norway AS - Ronny Engan (ronny.engan@assabloy.com / 474 84 426)
Nybygg av hytter i Vesterålen
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger, Landskapshotell med utleieenheter og lagerbygg/servicebygg ved kysten, samt naust/servicebygg ved småbåthavn. Området befinner seg mellom Dingelvika og Mårsundvågen.
Nybygg av fritidsboliger i Bodø, trinn 2
Gnr/bnr 202/4, 8, 9 og deler av 202/4. BTA ca 200 mål, oppdelt i flere trin.
Nybygg av brannstasjon og hjelpemiddellager i Bø kommune
Bygget har følgende formål: 1: Ny brannstasjon (garasjer, lager og kontor). 2: Lokaler for feier (garasje og lagelokaler). 3: Lokaler for lagring og distribusjon av hjelpemidler (garasje og lagerlokaler). 4: Oppgradering av eksisterende parkeringsplass (opsjon). Byggets plassering er planlagt sør for Bøheimen bo-og behandlingssenter, og har adkomst via FV820.
Nybygg av boliger i Vassvik, Narvik
Gnr/bnr: 39/379, 39/381, 39/389, 39/1670, samt del av 39/1479. Planområdet er på ca. 227 m2.
Nybygg av omsorgsboliger i Øksnes kommune
Prosjektet Botun omfatter bygging av 20 nye boliger og oppføres i 2 byggetrinn. Totalt er det beregnet et brutto areal på ca. 16 000 m2, og et bebygd areal på ca. 2500 m2. Denne boligmassen må sees på som en kombinasjon mellom 1-manns, 2-manns og 4-6 manns boliger. Personalfunksjoner må ivaretas i de boliger der man har 4-6 boliger under felles tak.
Sanering av eksisterende VA-anlegg og nybygg av nytt VA-anlegg i Finnshaugen i Bodø kommune
Det skal etableres nytt VA-anlegg med separate ledninger for vann-, spill- og overvann, samt AF-ledning. Eksisterende VA-anlegg saneres. Etablering av overløp og mengderegulator. Sanering og etablering av nye stikkledninger til boliger for separering. Oppbygning av berørte veier med sidearealer. Erstatte eksisterende støttemur Etablering av ny gatebelysning samt trekkerør for kabler både til belysningsanlegg og for andre kabeletater. Etablering av trekkerør for omlegging av høyspentkabe
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av eneboliger, rekke- og kjedehus, flermannsboliger og lavblokk/blokk i Bodø, trinn 1
Planforslaget legger til rette for utbygging av boliger innenfor rammene av områderegulering for Hunstad sør del 2. I planområdet inngår hele eller deler av følgende gårds- og bruksnummer: 41/1408, 41/1419, 41/1551, 41/1581, 41/1585, 41/1586 og 42/888.
Ny lokalitet for matfiskproduksjon av torsk i Lødingen kommune
Flytende anlegg. Søkt størrelse: 2340 tonn.
Nybygg av leiligheter i Kabelvåg
ca 1,7 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger (leiligheter) tilpasset eldre, med tilhørende teknisk infrastruktur, herunder felles uteoppholdsareal og parkering. Videre ønskes det lagt til rette for etablering av fortau og oppstramming av kryss.
Ny lokalitet for matfiskproduksjon av torsk i Lødingen kommune
Flytende anlegg. Søkt størrelse: 2340 tonn.
Utbygging av ny kai, molo, lagerbygg mm på Indre Kvaløy
Utkast til detaljreguleringsplan inneholder et nytt havneområde med dypvannskai inkl. molo, og tilstøtende lager/næringsbebyggelse. I tillegg inngår et friområde og tilstøtende friluftsområde i sjø, samt et område får fritids-/turistformål.
Nybygg av leilighetsbygg i Mo i Rana
Planforslaget omfatter eiendommen gnr. 133 bnr. 18, bnr. 44 og bnr. 70. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av et leilighetsbygg med 10 boenheter. De 10 boenheter fordeles over 3 etasjer. 5 boenheter i første etasje så 5 boenheter som går over 2 etasjer Leilighetsbygget planlegges etablert på eiendommen bnr 18 med adresse Båsmoveien 41. Eiendommen er bebygd men en eldre enebolig. Denne skal rives til fordel for det nye leilighetsbygget
Nybygg av omsorgsboliger i Øksnes kommune
Prosjektet Botun omfatter bygging av 20 nye boliger og oppføres i 2 byggetrinn. Totalt er det beregnet et brutto areal på ca. 16 000 m2, og et bebygd areal på ca. 2500 m2. Denne boligmassen må sees på som en kombinasjon mellom 1-manns, 2-manns og 4-6 manns boliger. Personalfunksjoner må ivaretas i de boliger der man har 4-6 boliger under felles tak.
Nybygg av tomannsboliger i Mo i Rana
Planforslaget omfatter eiendommene gnr/bnr 133/66 og 133/69 samt deler av gnr/bnr 133/1. Planforslaget vil åpne for at det skal kunne bygges inntil fem tomannsboliger på planområdet samt felles garasjeanlegg, parkeringsplass og lekeplass. Åvika-Kråkadal.
Nybygg av kommunale utleiebolger i Dønna
Prosjektet består av 16 kompakte boenheter med tre soverom fordelt på 4 firemannsboliger. Prosjektet er plassert på Snekkaråsen i tilknytting til et etablert eneboligfelt og i direkte nærhet til skole og barnehage sentralt plassert på Dønna. Tomta prosjektet planlegges på har tidligere fungert som landbrukseiendom med dyrket mark. Forespørselen gjelder komplett anlegg med bygg og uteområde.
Etablering av ny akvakulturlokalitet i Herøy
Søkt størrelse: 3599 tonn MTB. Flytende anlegg. Matfiskanlegg.
Etablering av ny akvakulturlokalitet i Herøy
Ny lokalitet for laks, ørret og regnbueørret. Søkt størrelse:3599 tonn MTB.
Etablering av boliger utenfor basen i Evenes
Forsvarsbygg ønsker å inngå leie av 18 enheter.
Nybygg av utleieboliger i Meløy
Tilvisingsavtalen gir kommunen tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid. Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen. Det er boligeier som inngår leiekontrakt med den enkelte boligsøker. Meløy kommune søker i denne utlysning etter utleieboliger på Ørnes. Kommunen ønsker prosjekter med en variert leilighetssammensetning, fra to roms til fire roms leiligheter. Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene. Boligene vil være et supplement til kommunens egne utleieboliger. Aktuelle beboere for tilvising av bolig vil være vanskeligstilte på boligmarkedet
Etablering av sjøbasert akvakulturanlegg i Hemnes kommune
Søkt størrelse: 100 tonn årlig på 40 dekar.
Etablering av ny akvakulturlokalitet i Dønna
Søkt størrelse er 3599 tonn MTB. Ny lokalitet for laks, ørret og regnbueørret nord/vest for Gullstdfjellet.
Etablering av akvakulturlokalitet i Dønna
3120 tonn. Matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.