Aktuelle nybygg i Nordland fylke

Alstahaug (1)
Andøy (2)
Beiarn (0)
Bindal (1)
Bodø (26)
Brønnøy (6)
(11)
Dønna (3)
Evenes (2)
Fauske (6)
Flakstad (1)
Grane (3)
Hadsel (7)
Hamarøy (3)
Hemnes (4)
Herøy (2)
Leirfjord (2)
Lurøy (5)
Lødingen (0)
Meløy (6)
Moskenes (1)
Narvik (9)
Nesna (1)
Rana (11)
Rødøy (2)
Røst (1)
Saltdal (3)
Sortland (10)
Steigen (3)
Sømna (9)
Sørfold (1)
Træna (2)
Værøy (4)
Vefsn (5)
Vega (2)
Vevelstad (1)
Vågan (10)
Øksnes (3)
Nybygg av "bydel" ved flyplass i Evenes
Hotell med 200 rom, 25 serviceleiligheter. Området er på ca 50 mål, ved innfartsveien (RV 833) til flyterminalen.
Nybygg av hydrogenfabrikk i Bodø
Gnr/bnr: 138/ 2507,2526, 3561. 4216, 4694, 4749 145/13. Adresse: Langstranda 5A, 5B, 7 og 9. Hydrogenfabrikk med tilhørende bunkringsanlegg og kai på deler av eiendommen gnr/bnr, 138/4749.
Ny- og ombygg av universitet i Bodø
Passivhus. Et nybygg for fakultet for biovitenskap og akvakultur og ombygging for fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Nybygg av boligfortetting i Løkåsåsen - Valnesfjord, Fauske
Det legges opp til mellom 110-150 boenheter innenfor området.
Nybygg av hotell på Rønvikfjellet i Bodø kommune
Wood Hotel i Bodø skal tre inn i den kommende hotellkjeden Strawberry, i dag kjent som Nordic Choice. Ca. 145 hotellrom og 30 hotelleiligheter. I åttende og øverste etasje blir det gym, sauna og velværeavdeling med takterrasse og utendørsbasseng. Hunterdouglas levererar solavskærmning.
Nybygg av bru på Fylkesveg 828 i Herøy
Ny bru vil ha to kjørefelt og fortau. Seilingshøyden vil bli 9 meter.
Nybygg av boligområde på Løkberg i Rana kommune
Formålet med planen er å tilrettelegge for variert småhusbebyggelse i bratt terreng. Ved maksimal utnyttelse vil reguleringsplanen kunne romme ca. 100 nye boenheter. Det legges opp til private og felles uteoppholdsareal, lekeplasser, felles parkeringsplasser, renovasjonsløsninger og avløpsanlegg. Planområdet er på Ca. 84 daa. Gnr/bnr 136/1, 136/4, 136/6, 136/8, 136/ 9, 136/10, 136/13, 136/15, 136/19, 136/21, 136/27.
Riving og nybygg av studentboliger i Bodø
Gnr/bnr: 42/ 345, 346, 354, 355.
Nybygg av kontor og automatlager på Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana
2-3 etasjer. Nasjonalbiblioteket skal bygge et nytt automatlager (Automatlager 3) og en lyddigitaliseringsenhet (Sukkerbiten) som følge av en økning i behov for digitalisering av bevaringsverdig materiale.
Forberedende arbeider i forbindelse med ny Lufthavn Mo i Rana, Polarsirkelen lufthavn
* Anlegge adkomstvei fra E12 til første rundkjøring (Fra A til C, ca 1,4 km. Kryss ved E12 og Linje 20.000). Vegen skal ferdigstilles i full bredde, men kun til anleggsvegstandard og uten infrastruktur. * Anlegge ny vei fra rundkjøring (C), og rundt flyplassområdet i vest (3,4 km. Vei 22.000). Vegen skal ferdigstilles i full bredde, men kun til anleggsvegstandard. Det skal legges nødvendige infrastruktur langs vegen for fremføring av høyspent kabler (132 kV). * Anlegge ny vei fra rundkjøring (C) og øst til (D), ved lufthavnens terminalområde (0,8 km). Vegen skal ferdigstilles i full bredde, men kun til anleggsvegstandard og uten infrastruktur. * Anlegge adkomstvei 61.000, men kun til anleggsveistandard og uten infrastruktur. * Anleggsvei frem til Stordalen. * Utarbeide arealer for etablering av byggherrerigg og biloppstillingsplasser ved avkjørselen fra E12. Det vil inkludere fremføring av nødvendig infrastruktur til riggområde. * Uspesifiserte regningsarbeide
Ny ferjekai på Fylkesveg 7410 (tidligere Fv. 439) Tonnes i Lurøy
* Inntil 30 oppstillingsplasser. * Elektrifisering av ferjesambandet.
Nybygg av hytter på Tomma i Nesna
60 nye hyttetomter, noe fortetting og 5 flytebryggeanlegg i eksisterende felt.
Nybygg av forretning, boliger, tjenesteyting mm i Mo i Rana
Hensikten med planarbeidet er å utvikle Gruben bydelssentrum i henhold til gjeldende områdeplan. Det planlegges en trinnvis utbygging av bebyggelse med forretninger, spisesteder, tjenesteyting på bakkeplan og boliger i etasjene over. Bebyggelsen er tenkt med 3 til 7 etasjer og parkeringskjeller. Det planlegges for ca. 400 nye boenheter i ulike størrelser. Planen skal også omfatte fellesarealer som torg/park og leke-/uteoppholdsareal for beboere. Ca. 42 dekar. Næringsareal ca. 2500 m2.
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i Bodø
Storgata 39-45. 4-6 etasjer. Planområdet omfatter gnr/bnr: 138/2109, 138/2060, 138/4366
Nybygg av hotell inntil alpinanlegg i Narvik
Hotellet eies av blant annet Nordicgruppen. Narvikfjellet AS skal drifte hotellet.
Etablering av oppdrettsanlegg i sjø ved Storvika i Sømna
Søkt størrelse 3900 tonn MTB. Flytende anlegg.
Etablering av oppdrettsanlegg i sjø ved Gåsvær i Meløy
Årlig planlagt produksjon i tonn 4500. Forvented førforbruk i tonn 5100.
Etablering av nytt næringsareal Børøya
44 dekar varav 10 dekar er till salg.
Nybygg av hydrogenfabrikk i Vefsn
Ca. 20 dekar netto næringsareal.
Nybygg av flytende sjøhotell i Røst
Hører sammen med: Coastline Anglers Resort i Hvaler, Bessaker, Austevoll, Tustna og Brønnøysund.
Nybygg av flytende sjøhotell ved Brønnøysund
Hører sammen med Coastline Anglers Resorts i Hvaler, Tustna, Røst, Austevoll og Bessaker.
Etablering av nytt anlegg og tiltak i Storvatnet som sikrer vannforsyning til nytt settefiskanlegg på Innerkvarøya i Lurøy kommune
Gnr/bnr: 47/1, 2, 7, 18, 20 m.fl. Etablering av nytt anlegg og tiltak i Storvatnet som sikrer vannforsyning til nytt settefiskanlegg på Innerkvarøya, som også er under planlegging.
Etablering av et spyleanlegg for fly" fuglebad" på en av taksebanene på Evenes flystasjon ved Evenes
Forventet funksjonalitetskrav til anlegget er: Hele flykroppen skal spyles. Det skal benyttes rent vann. Anlegget skal benyttes ned til +4 graders Celsius. Det skal kunne behandle 3 stk P-8A per time og de bør kunne behandles fortløpende
Nybygg av produksjonslokale og sedimentstasjonbasseng på Nedre Øyra i Narvik
Tiltakshaver ønsker å detaljregulere eiendommene 42/80, 41/195 og 41/464 til formål næring - industri. Det ønskes å tilrettelegge for et nytt produksjonslokale/sedimentasjonsbasseng for å utføre nye tiltak tilknyttet til håndtering av slam fra produksjon, samt økte gjenbruk av prosessvann i produksjonen. Hoveddelen av tiltaket omfatter etablering av sedimenteringsbasseng for oppsamling av prosessvann fra rengjøring og oppsamling av slam. Tiltaket planlegges plassert sentralt i tilknytning til dagens produksjonslokaler for best mulig produksjonslinje og arealutnyttelse. Tiltaket omfatter sedimenteringskammer i betong under bakken, og mulighet for overbygg med høyde inntil ca. 7 meter.
Nybygg av hytter i Lyngvær, Lofoten
Prosjektet har to hyttemodeller med 2 til 4 soverom og opptil 10 faste sengeplasser.
Nybygg av boliger i Terråk
Ca 20 tomter med ca 1000m2 pr tomt.
Nybygg av boliger og arbeidssted for kunstnere mm i Lofoten
Flakstadveien 305 (strandsiden) og Flakstadveien 306 (fjellsiden).
Nybygg av turist- og fritidsbebyggelse på Skagen i Bø
4-6 stk hytter. Nord for plangrensen (eiendom 18/36) skal det bygges et felleshus med kafe og møterom. Senteret vil bygge ut aktivitetstilbud for turister og konferansedeltagere.
Nybygg av luftledning i Fauske og Sørfold kommune
Arva har søkt om konsesjon til å bygge ny 132 kV-luftledning mellom Salten og Valljord transformatorstasjoner, på totalt 10,5 km. Planen omfatter sanering av deler av eksisterende luftledning. I tillegg ønsker de å bygge to 132 kV-luftledninger på om lag 1 km mellom eksisterende mast ved Vommestadheia og Fauske transformatorstasjon. Arva søker også om å utvide både Valljord og Fauske transformatorstasjoner.
Nybygg av boliger på Smååsen i Straume
9 nye boliger med til sammen 14 boenheter. 1-4 etasjer.
Ny lokalitet for matfisk torsk i flytende anlegg i Lurøy kommune
Søkt størrelse: 3500 tonn maksimal tillatt biomasse. Flytende anlegg.
Ny lokalitet for torsk i flytende anlegg i Rødøy
Søkt størrelse: 3500 tonn maksimal tillatt biomasse. Flytende anlegg.
Etablering av boliger, fritidsboliger m.m på Nordskot havn i Steigen
62,4 daa. Planområdet omfatter hele eller deler av gnr 28, bnr 7, 8, 10, 16 19, 51, 80, 92, 94, 98, 120, 128, 138, 142, 146, 155, 156 og 160. Deler av tilgrensende eiendom gnr/bnr 142/1 (Nordskotveien, FV635) inngår også i planområdet. Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål med tilhørende teknisk infrastruktur og uteoppholdsareal, samt småbåtplasser. Planforslaget legger også til rette for etablering av parkeringsplasser, torg og ellers eksisterende virksomhet som butikk, museum, servering mv.
Forsterking av vannledningsnett i Bodø
Forsterking av vannledningsnett for å oppnå brannvannsdekning og tilstrekkelig leveringskapasitet for nye bolig og næringsområder samt eksisterende områder med manglende kapasitet.
Nybygg av rorbuer og småbåthavn ved Leirfjord
Detaljregulering er vedtatt. GNR/BNR: 40/5,40/18,40/24,40/26 m.fl
Etablering av infrastruktur for ny og ombygg til boliger, kontor, restaurant, mm i Stokmarknes
Prosjektet består av 4 delprosjekter: Eiendommene: GNR/BNR: 64/1 43, 64/278, 64/296, 64/295: (totalt areal 32,1 mål) Delprosjekt l: Potensielt boligomräde, GNR/BNR 64/143: (areal 12,7 mäl) (Tomt vest for Industribygget). • Regulering til boligområde og kystkultursti. • Det er muligens fortidsminne funn på området som må hensyn tas. Delprosjekt 2: Industribygg omräde, GNR/BNR 64/295: (areal 13,8 mäl) • Vurdere om industribygningen egner seg som base for å realisere boliger på taket. • Omregulere til industri-, kontor-, boligformål og kystkultursti, samt grendehus, utkikkspunkt og restaurant. Delprosjekt 3: Boligomräde: GNR/BNR 64/278: (areal 5,6 mäl) (Tomt øst for Industribygg). • Reguleres til boligformål og kystkultursti. Delprosjekt 4: Kyststi: GNR/BNR 64/296: • Regulere til og kystkultursti og areal for jordvarme
Nybygg av vannkraftverk i Hemnes
600 m 22 kV jordkabel. Ca 5-6 m høy betongdam, ca 15-20 m lang. 11,1 GWh.
Nybygg av boliger for unge utviklingshemmede i Mosjøen
Boligene planlegges med heldøgns bemanning.
Nybygg av VVA-anlegg ved Havnegata i Sortland
VVA Havnegata nytt VVA-anlegg Kulturfabrikken til Kystvakta.
Rassikring/fanggrøft, voll og bred grøft på Fylkesveg 7500 Kalovika i Sørfold
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein, snø, sørpe, is. Skredfaktor middels. 200m.
Terrengtiltak, tørrmur, nett og bolt på Fylkesveg 7656 i Bø
Skredsikringsbehov middles. 550m lengde.
Etablering av rasteplass med toalett ved Helgelandskysten
Rasteplass med toalett med utsikt mot fjord, kyst og hav
Utvidelse av industriareal mm i Straumsjøen
Gnr/bnr 39/36, 39/55, 39/100, del av 39/122, 39/130, 39/161, 39/174, 39/175, del av 39/179 og del av 39 sameie. Forslagsstiller ønsker å regulere en omlegging av 240 m av Handkleppveien for å få større uteområde i tilknytning til fiskeribygningen og tilhørende aktivitet, regulere en ny vei for å få bedre adkomst til eiendommen 39/36, regulere industriområdet med muligheter for fyllinger i sjø, deriblant molo, regulere industriområdet med muligheter for kaier, bygninger og tilbygg.
Nybygg av fritidsboliger i Mortsund
ca 8,9 daa. utvikling av turist- og friluftsliv samt næringsaktivitet ved etablering av fritidsbebyggelse og tilhørende kaianlegg/småbåtanlegg og naust ved Kvalvika, Helldalen. Ny bebyggelse skal primært benyttes i sammenheng med presentasjon av grunneiernes bedrifter. Formålet er at planlagt bebyggelse skal fungere som gjestehus for tilreisende kunder og/eller samarbeidspartnere i korte perioder.
Etablering av brønnpark i Bodø kommune
BVP (Best Value Projects ). 7800 m2 areal park. Prosjektet er en del av Statsbygg sin satsing på bærekraftig og mer miljøvennlige energikilder. Utfasing av elektrisitet som energikilde for oppvarming og 35 takvifter for kjøling. En byggingsmasse på 39000-47000 kvm.
Nybygg av leiligheter i Rana
Gnr/bnr: 20/65, 248. 2-3 etasjer.
Nybygg av hytter og eneboliger i Vågan
Byggeklare tomter. 10 hyttetomter og 4 eneboligtomter.
Nybygg av kraftverk på Brønnøy
Kalklavkraft AS (SUS). 2 km sjøkabel og 4,4 km luftlinje 22 kV. Vei 1,6 km. Brygge 100 m2. Produksjon 14,4 GWh.
Etablering av va-anlegg i Sortland
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Rehabilitering av vann-, overvann- og spillvannsledninger i Vågan
Ca. 600 m. Total lengde for VA-hovedtrasér: Ca. 600 m. Total lengde stikkledninger: Ca. 447 m. Vannkummer, nedstigning: 10 stk. Overvannskummer: 17 stk. Sluk 54 st. Sandfang 17 stk. Spillvannskummer: 17 stk. Fundament for gatelys:18 stk. Kabelgrøft: Ca. 670 m. Reetablering av vei, Storgata: Ca. 670 m. Reetablering av fortau Storgata: Ca. 1340 m.
Mudring og utfylling i sjø for etablering av landang for fremtidig småbåthavn på Sortland
Sortland Havn KF planlegger å etablere en landgang for fremtidig småbåthavn ved terminalkaia på Sortland. I den forbindelse må det fylles ut i sjø og mudres utenfor fyllingen for å opprettholde nødvendig seilingsdyp. Tiltaket omfatter mudirng av omtrent 4-5000 kubikkmeter masser over et areal på omtrent 2700 kvadratmeter. Videre skal det fylles ut omtrent 9600 kubikkmeter masser over et areal på omtrent 1930 kvadratmeter.
Nybygg av småbåtshavn med molo samt nybygg av boliger og utleiehytter på Sandvika i Gildeskål
Gnr/bnr: 79/15, 2, 14, 23. Ca 109,6 daa. Planområdet ligger i Sandvika som ligger langs Sandvikveien (Fylkesvei 478) på Sandhornøy i Gildeskål kommune. 1-2 etasjer. Grunneiere: Einar Andre Thommesen, Trygve Tollefsen Oddgun og Laila Nicolaisen, Ingvald og Per Erik Hanssen, Tor Erik og Trond,og Karina Olsen, John Henrik Kaspersen. Hjalmar Andersen.
Etablering av fangdam og kulvert på Fylkesveg 7570 i Narvik
Skredsikringsbehov middles. 106m lengde.
Nybygg av hytter på camping i Gildeskål
Hensikten med planarbeidet er å utvikle Skaugvoll camping for å legge til rette for fritidsboliger. Området vest for kro vil utvikles til sjøhus i kombinasjon med hyttetomter. Området ved kro skal videreføres som campingplass, samt noen områder med hyttetomter. Det tas i hovedsak sikte på endring av gnr. 21, bnr. 107, som har et areal på ca. 36,3 dekar. 10-20 hytter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.