Aktuelle nybygg i Rana

Nybygg av leiligheter i Mo i Rana, trinn 1
I nærheten av Mo sentrum. I samarbeid med Pioneer Property Group.
Nybygg av kontor og automatlager på Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana
2-3 etasjer. Nasjonalbiblioteket skal bygge et nytt automatlager (Automatlager 3) og en lyddigitaliseringsenhet (Sukkerbiten) som følge av en økning i behov for digitalisering av bevaringsverdig materiale.
Forberedende arbeider i forbindelse med ny Lufthavn Mo i Rana, Polarsirkelen lufthavn
* Anlegge adkomstvei fra E12 til første rundkjøring (Fra A til C, ca 1,4 km. Kryss ved E12 og Linje 20.000). Vegen skal ferdigstilles i full bredde, men kun til anleggsvegstandard og uten infrastruktur. * Anlegge ny vei fra rundkjøring (C), og rundt flyplassområdet i vest (3,4 km. Vei 22.000). Vegen skal ferdigstilles i full bredde, men kun til anleggsvegstandard. Det skal legges nødvendige infrastruktur langs vegen for fremføring av høyspent kabler (132 kV). * Anlegge ny vei fra rundkjøring (C) og øst til (D), ved lufthavnens terminalområde (0,8 km). Vegen skal ferdigstilles i full bredde, men kun til anleggsvegstandard og uten infrastruktur. * Anlegge adkomstvei 61.000, men kun til anleggsveistandard og uten infrastruktur. * Anleggsvei frem til Stordalen. * Utarbeide arealer for etablering av byggherrerigg og biloppstillingsplasser ved avkjørselen fra E12. Det vil inkludere fremføring av nødvendig infrastruktur til riggområde. * Uspesifiserte regningsarbeide
Nybygg av byggevarehus i Rana
105 mnok inkl moms.
Nybygg av omsorgsboliger i Rana
Lokalisering i Tjærahågen eller Nordmohøgda.
Riving av midlertidig bru og etablering av ny bru over Ranelva i Rana kommune
Etablering av ny bru over Ranelva på eksisterende kommunal vei fra E6 mot Virvatnet. Den opprinnelige brua ble ødelagt av flommen under uværet «Sally» i 2020. Den ble da erstattet av en midlertidig bru. Inkludert i arbeidene er nye landkar på begge sider av elva, heving av veibanen på begge sider, samt fjerning av midlertidig bru med tilhørende adkomst på begge sider og tilbakeføring av terreng på sistnevnte område. Brua ligger lengst nord i Dunderlandsdalen i Rana kommune, rett etter avkjørsel fra E6 sørover mot Virvassdalen. Brua er ca 35m lang + tilførselsveier på begger sider.
Nybygg av omsorgsboliger i Mo i Rana
Nye omsorgsboliger skal bygges i Toranesgata ved siden av den eksisterende omsorgsbolig (Toranesgata 69). Bygget er planlagt som 2-etasjes bygning med samme atkomsten som de eksisterende omsorgsboliger. Ferdig bygning skal fremstå med en tydelig miljøprofil; - Redusert energiforbruk og klimagassutslipp under utførelse og driftsfase - Et robust bygg med lang levetid - Bygg med miljøvennlig materialbruk og godt inneklimaBygget skal bygges etter passivhusstandard og skal ha energiklasse A.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana
Planforslaget omfatter eiendommen gnr. 20 bnr. 65 fnr. 456. Modulbygg.
Etablering av scene i sentrum av Mo i Rana
Rana kommune ønsker å bygge en scene i Jernbaneparken i sentrum av Mo i Rana samt en tekniskrom og uteområdet rundt scenen. Scenebygget skal kunne romme plass for inntil 50 personer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.