Aktuelle nybygg i Vefsn

Nybygg av CNF-fabrikk i Mosjøen
"Totalt 5 mål. 2000-3000 kvm"
Nybygg av gondolbane i Vefsn
Fra Mosjøen sentrum og opp til Øyfjellet.
Nybygg av leiligheter i Mosjøen
Gnr/bnr 103/905 og 103/906. Planområdet er på cirka 2,1 dekar.
Nybygg av museum i Vefsn
Skal bygges i forbindelse med gondolbane, Helgeland Skylift.
Nybygg av gang- og sykkelveg i Vefsn
Legge til rette forøkt ferdsel for myke trafikanter på strekningene Grågåsvegen (Kulstadlia) – Åremma – Fustvatn – Marka – Halsøy/Mosjøen sentrum.
Etablering av infrastruktur for nytt industriområde på Nesbruktomta (Baustein) i Mosjøen
Anlegget ligger på Nesbruktomta, mellom E6 og fjorden. Det skal legges nye vannledninger, overvannsledninger og spillvannsledninger på Nesbruktomta, både i eksisterende veg og i nytt terreng. VA-ledningene skal tilknyttes eksisterende ledningsnett i nord og i sør. Fra Havnevegen og fram til pumpestasjonen ved Wist skal det bygges gang- og sykkelveg parallelt med Ørbradden. Gata skal rettes opp med ny asfalt og gammel asfalt fjernes. Det skal bygges nytt gatelysanlegg på hele strekningen i Ørbradden fra Havnevegen til Eremitten.
Etablering av ny verkstedhall i stål for videregående skole i Mosjøen
Ny hall: 190 m2. Alle grunnarbeider utføres i byggherreregi. Betongplatens nøyaktige ytterkant mål er; 10528x18070mm.
Nybygg av carporter i Vefsn kommune
Carport for biloppstilling av 10 biler i rekke

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.