Aktuelle nybygg i Narvik

Nybygg av industripunkt i Narvik
Blant det som vil være Akers satsingsområder i Narvik nevnes: - Ballangsleira; Hydrogenproduksjon, etablering av industripark, Grønt stålverk, DRI(Direct Reduced Iron) - Framneslia; Hydrogenproduksjon, Grønt stålverk, DRI, etablering av industripark. - Hergot: Batteriproduksjon. - Kvandalen: Datalagring. - Etablering av grønne verdikjeder for kraftintensiv industri. Kompetansesenter - Skal utnytte «det fulle potensialet i Aker-økosystemet». - Etablering av Aker Narvik.
Tilrettelegging for lavutslipp ferjekaier, E6 Skarberget
Det planlegges å utvide til syv oppstillingsfelt for kjøretøy, autopass, nye rabatter mellom vegløpene, ny parkeringsplass i vest, teknisk bygg og servicebygg med tilhørende venterom og toaletter. Hydraulikkbygg blir stående. Det er også planlagt at to kjørefelt ut fra fergen, med tilhørende påstigning og ett friløp til fergen og til den nye parkeringsplassen.
Tilrettelegging for lavutslipp ferjekaier, Riksveg 827 Kjøpsvik
Det planlegges for oppstillingsfelter for kjøretøy tilsvarende 120 pbe, én parkeringsplass, påstigningsfelt, autopass, to ilandkjøringsfelt, fortau, teknisk bygg, og servicebygg med venterom og WC.
Nybygg av boliger, flytebrygge, tursti, småbåtshavn m.m i Narvik
39/1897 m.fl. Planområdet er på totalt ca 117 dekar.
Nybygg av produksjonslokale og sedimentstasjonbasseng på Nedre Øyra i Narvik
Tiltakshaver ønsker å detaljregulere eiendommene 42/80, 41/195 og 41/464 til formål næring - industri. Det ønskes å tilrettelegge for et nytt produksjonslokale/sedimentasjonsbasseng for å utføre nye tiltak tilknyttet til håndtering av slam fra produksjon, samt økte gjenbruk av prosessvann i produksjonen. Hoveddelen av tiltaket omfatter etablering av sedimenteringsbasseng for oppsamling av prosessvann fra rengjøring og oppsamling av slam. Tiltaket planlegges plassert sentralt i tilknytning til dagens produksjonslokaler for best mulig produksjonslinje og arealutnyttelse. Tiltaket omfatter sedimenteringskammer i betong under bakken, og mulighet for overbygg med høyde inntil ca. 7 meter.
Etablering av gang- og sykkelvei og gangbru over Taraldsvikelva m.m. i Narvik
Entreprise E01 – Gang – sykkelveg og konstruksjoner, skal etablere en ny planskilt kryssing av jernbanen i form av ny kulvert under jernbanen samt gang – og sykkelveg med tilhørende gangbru over Taraldsvikelva. I tillegg skal det gjennomføres grunnarbeid samt noe VA, elektro og jernbanetekniske arbeider i nødvendig omfang samt at eksisterende planovergang skal fjernes. Det er i entreprise E01 også med opsjon for etablering av ny jernbanebru over Taraldsvikelva.
Etablering av fangdam og kulvert på Fylkesveg 7570 i Narvik
Skredsikringsbehov middles. 106m lengde.
Nybygg av boliger i Narvik
Det planlegges oppført 3-4 boenheter som enmanns- eller flermannsbolig/rekke.
Nybygg av leiligheter i Narvik
Gnr/bnr 39/1891 og 394. 3,7 dekar.
Etablering av hovedvei for overvann fra Frydenlund til sjø samt rehabilitering av VA-ledninger i Narvik
Etablering av en hovedvei for overvann fra Frydenlund til sjø, samtidig skal eldre vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer saneres. Total lengde er ca. 980 m. Det skal graves i følgende gater: Deler av Fritjof Nansens vei, Vassvikveien, Helmer Hansens vei og deler av Tårnveien.
Rivning, deponering og reetablering av bruer i Narvik kommune
Aspheim bru (kommunal vei 54071) og Reinsvoll bru (kommunal vei 54069) i Ballangen. Begge bruer krysser Kiselva, og området rundt bruene eies av Narvik kommune.
Etablering av reservekraftsaggregat ved sykehjem i Narvik kommune
Ny reservekraft for Prestegårdstunet sykehjem i Kjøpsvik. Aggregatet skal plasseres på utsiden av bygget.
Etablering av spise og hvilebrakke i Narvik
Felles utlysning for Narvik og Trondheim.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.