Aktuelle nybygg i Narvik

Etablering av næringspark ved Bjerkvik i Narvik
Samlet areal 140 daa. Gnr/bnr 19/135 mfl.
Nybygg ved Bjerkvik i Narvik
Samlet areal 140 daa. Gnr/bnr 19/135 mfl.
Nybygg av boliger i kjede alternativt rekkehus i Narvik
Gnr/bnr: 46/251, 300, 531, 470 og 10.
Etablering av gang- og sykkelvei og gangbru over Taraldsvikelva m.m. i Narvik
Entreprise E01 – Gang – sykkelveg og konstruksjoner, skal etablere en ny planskilt kryssing av jernbanen i form av ny kulvert under jernbanen samt gang – og sykkelveg med tilhørende gangbru over Taraldsvikelva. I tillegg skal det gjennomføres grunnarbeid samt noe VA, elektro og jernbanetekniske arbeider i nødvendig omfang samt at eksisterende planovergang skal fjernes. Det er i entreprise E01 også med opsjon for etablering av ny jernbanebru over Taraldsvikelva.
Grunn og sprengnings arbeid for eneboligtomter i Narvik
Åpen anbudskonkurranse mot entreprenør for sprenging (total) med frist 19.12.12. Tomtene selges til private utbyggere. Ved Skistua.
Nybygg av boliger i Narvik
Det planlegges oppført 3-4 boenheter som enmanns- eller flermannsbolig/rekke.
Nybygg av leiligheter i Narvik
Gnr/bnr 39/1891 og 394. 3,7 dekar.
Etablering av hovedvei for overvann fra Frydenlund til sjø samt rehabilitering av VA-ledninger i Narvik
Etablering av en hovedvei for overvann fra Frydenlund til sjø, samtidig skal eldre vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer saneres. Total lengde er ca. 980 m. Det skal graves i følgende gater: Deler av Fritjof Nansens vei, Vassvikveien, Helmer Hansens vei og deler av Tårnveien.
Etablering av fritids- og turistanlegg i Narvik
Planens hensikt er å legge til rette for et fritids- og turistanlegg med plats for bobiler og biler med campingvogner. Serviceanlegg med kafé og sanitæranlegg. Det legges også til rette for etablering av parkskog innenfor planområdet, og regulering av badeplass ved sjøen.
Etablering av reservekraftsaggregat ved sykehjem i Narvik kommune
Ny reservekraft for Prestegårdstunet sykehjem i Kjøpsvik. Aggregatet skal plasseres på utsiden av bygget.
Etablering av spise og hvilebrakke i Narvik
Felles utlysning for Narvik og Trondheim.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.