Aktuelle nybygg i Steigen

Etablering av boliger, fritidsboliger m.m på Nordskot havn i Steigen
62,4 daa. Planområdet omfatter hele eller deler av gnr 28, bnr 7, 8, 10, 16 19, 51, 80, 92, 94, 98, 120, 128, 138, 142, 146, 155, 156 og 160. Deler av tilgrensende eiendom gnr/bnr 142/1 (Nordskotveien, FV635) inngår også i planområdet. Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål med tilhørende teknisk infrastruktur og uteoppholdsareal, samt småbåtplasser. Planforslaget legger også til rette for etablering av parkeringsplasser, torg og ellers eksisterende virksomhet som butikk, museum, servering mv.
Etablering av infrastruktur i Bogen
Reguleringsplan er vedtatt. Infrastruktur for ca. 130 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.