Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestland fylke

Alver (12)
Askvoll (3)
Askøy (20)
Aurland (10)
Austevoll (13)
Austrheim (5)
Bergen (120)
Bremanger (5)
Bømlo (11)
Eidfjord (3)
Etne (14)
Fedje (1)
Fitjar (6)
Fjaler (2)
Gloppen (3)
Gulen (10)
Hyllestad (1)
Høyanger (2)
Kinn (23)
Kvam (9)
Lærdal (10)
Luster (15)
Modalen (1)
Osterøy (5)
Samnanger (2)
Sogndal (14)
Solund (0)
Stad (17)
Stord (19)
Stryn (16)
Sunnfjord (17)
Sveio (8)
Tysnes (6)
Ullensvang (14)
Ulvik (0)
Vaksdal (2)
Vik (1)
Voss (21)
Årdal (10)
Øygarden (31)
Nybygg av næringsområde i Os
Kommunen er grunneier. CA 800 daa. Eventuelt 6000-8000 nye arbeidsplasser.
Nybygg av bydel på Sotra i Fjell kommune
Planlegger 3000 boliger og 10000 kvm næringsareal.
Nybygg av kontor, næring, hotell og kunstsenter m.m. i Bergen
Hegrenesveien 15 og 39-50. Hegreneset ligger sentralt i Bergen havn. Reguleringsplanen omfatter 100.000 m2 næring, hvorav 30.000 m 2 er rehabilitering av eksisterende bygg på eiendommene. I tillegg ny veiadkomst, tunnel og parkeringsanlegg under bakkenivå.
Nybygg av byarena i Bergenhus bydel på Nygårdstangen i Bergen
Trekanttomten. Foruten etablering av Byarena med en kapasitet på minst 8 000 sitteplasser inkluderer planen et hotell, et moderne kinoanlegg, boliger, næringsareal, grøntområder, lekeplasser samt en kanal mellom Store Lungegårdsvannet og Smålungeren. Området har i dag et stort potensial som dette prosjektet vil igangsette i en ønsket transformasjon. Med en byarena vil området få et stort positivt løft. Samarbeidsprosjekt mellom Olav Thon Gruppen, Rexir Holding og EGD Property.
Nybygg av nullutslippshavn med kai, terminalbygg, kontor, hotell og næring m.m. i Askøy
Vil bli verdens første nullutslippshavn utenfor Bergen. Prosjektet skal etableres i området Eidsvika - Brakedalsvika sørvest på Askøy. Det skal bygges kaianlegg og terminalbygg for havnefunksjoner kombinert med kontorarealer, hotell og næringslokaler, til sammen cirka 60.000 kvadratmeter fullt utbygd.
Nybygg av operahus/musikalteater i Griegkvartalet i Bergen
8700-10300 m2. Arenaklyngen Griegkvartalet skal fremstå som Bergen og hele Vestlandets kulturelle kraftsenter og samlende møteplass. Griegkvartalet med nytt musikkteater skal fremstå med en arkitektonisk utforming og kvalitetsfremmende funksjonalitet som fremmer Bergen som en moderne og nyskapende kulturby. Griegkvartalet skal være for alt og alle.» Multifunksjonsbygg, kombinert formål for opera, konserter, ballett, teater mm.
Etablering av byboliger og delekultur i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Området har et utbyggingspotensial på ca. 35 000 m2 BRA, som kan gi ca. 375 boenheter og 2000-10 000 m2 næringsareal (BRA).
Nybygg av sykehjem i Florø
Kommunen har økt behov for sykehjemsplasser fremover og ønsker 100 nye døgnplasser. Det nye sykehjemmet er planlagt på en tomt i Florø sentrum der det i dag er et eldre sykehus.Ferdigstillelse i løpet av 2026.
Rivnig-og nybygg av sykehjem og omsorgsboliger mm i Bergen
Utvidelse med 100 plasser. Fageråshjemmet (H0640) (tidl. nytt Slettemarken sykehjem)
Nybygg av forretning, industri og lager Liland i Ytrebygda, Bergen
Gnr/bnr 111/7, 3 mfl. 166 daa. Det planlegges for ca. 50.000 m2 BRA til nytt næringsareal. Ny næringsbebyggelse er fordelt på feltene BKB1-BKB14.
Nybygg av næring på Valen i Knarrvika
Detaljregulering for Varden, GBNR 41/466 m. fl. – Knarrvika. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for næringsbygg på om lag 30.000 m2. Viktigaste verksemda vil være senter for logistikk og framtidsretta teknologi.
Nybygg av sentrumsformål i Bergen
Nygårdsgaten 112-114. Eksisterende kontorbygg langs Nygårdsgaten bevares.
Nybygg av næring og boliger på Minde, Årstad, Bergen, trinn 3 mfl.
Fase 1 er prosjektet "Meieritaket". Totalt planlagt 635stk leiligheter og 18 000 m2 med næring.
Nybygg av multifunksjonsbygg i Bergen
Futurebuilt. Breeam, nivå Excellent. Det skal etablere multifunksjonsbygg med blant annet barneskole for 400 elever, idrettshall, kultursal, omsorg+ boliger, dagaktivitetssenter og frivillighetssentral.
Nybygg av næringsområde på Eide
Ca 310 dekar tomteområde som skal utvikles til næringsområde.
Nybygg av storskole i Strusshamn
OPS-prosjekt. Antatt byggestart.
Utvikling av stort gårdsresort i Flåm
Overnatting til mellom 600 og 700 gjester.
Nybygg av kontorbygg og parkeringskjeller på Kokstad i Bergen
15000 m2 over mark og 5000 m2 under mark.
Nybygg av kontor og universitet i Årstad bydel, Bergen
Tomt sør for Overlege Danielsens hus.
Til- og ombygg av kulturarena på Nordnes i Bergen
Ombygg av fire lagerhaller samt påbygg av etasje.
Nybygg av hotell ved Oseana kunst- og kultursenter i Os sentrum
Ca 11000 m2 BRA forebels planlagt med ca. 180-220 hotellrom. Næringsbygg 2200 m2 BRA. Parkeringsanlegg, 160 plassar og ca. 6500 m2 BRA. Konferansesal med 150-200 seter i amfi. Hotellet er tenkt integrert med Oseana kunst- og kultursenter, blant annet med et felles nytt inngangsparti.
Nybygg av gondolbane i Jølster
Formålet med planarbeidet er etablering av gondolbane i Kjøsnesfjorden mellom Lundebotn og Tverrfjellet. Planområdet gjeld del av gnr. 332 og bnr. 1, 2, 3 og 8, samt gnr 376, bnr 1, og er på kring 580 dekar. Gondolbana er føresett gjort universelt utforma med ei pendelbane med to kabinar og toppstasjon med panoramautsikt, servering og retta besøksstyring/-forvaltning av ferdselen ut frå toppstasjonen.
Rehabilitering og tilbygg av skole og idrettshall i Bergen
Ca 4500 m2 skal totalrehabiliteres, samt nybygg på ca 7000m² inklusiv idrettshall, ny skole blir ca 10 000 m2
Nybygg av kontor, forretning og tjenesteyting på Kokstad i Bergen
KDX Buen = 5,18 mål. Planlegger totalt 13000 kvm delt på tre bygg.
Etablering av kommunens tekniske etater, i tillegg til dagens brannstasjon i Askøy kommune
Formålet med planen er å tilrettelegge for kommunens tekniske etater, inkludert dagens brannstasjon. Det skal også tilrettelegges for videreføring av dagens bussvirksomhet.
Utbygging av fritidsbustader og fritidsleiligheter i Myrkdalen
Mørkveslia detaljregulering del 2. Gnr/bnr 277/79 mfl. Føremålet med planen er å realisera utbygging i felt BFB05, BFB06 og BFB07-BFB10, BFF18-BFF21l, del av BFF22 og BFF23, BFF24, G1 og G2, del av GT1 og del av LAA i områdereguleringa. Planen vil innehalde omlag 80 frittliggjande fritidsbustader og inntil omlag 90 fritidsleilegheiter.
Nybygg av næring og boliger på Minde, Årstad, Bergen, trinn 1
Fase 1 er prosjektet "Meieritaket". Totalt planlagt 635stk leiligheter og 18 000 m2 med næring.
Totalrehabilitering og tilbygg av barneskole i Ytre Arna, Bergen
Futurebuilt. Rehabilitering 6811m², hvorav 5237 m² for skole og 1574 m² idrettsfløy
Ombygg til hotell m.m. i Bergen
Ombygge av gammelt fryselager. Fryselagerets kubiske form vill bevares.
Rehabilitering av svømmehall og etablering av nærmiljøanlegg på skole i Ytre Arna
Rehabilitering av Ytre Arna skole med svømmebasseng og nærmiljøfunksjon. Svømmebassenget skal rehabiliteres og det skal etableres en egen nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at rehabilitering er den beste løsningen. I den er det også laget et forslag på hvordan skolen kan bygges om slik at den vil være etter dagens skolestandarder.
Nybygg av kontorbygg i Straume
BREEAM Excellent og energiklasse A
Nybygg av skole på vestsida av Sotra i Øygarden kommune
Moglegheitsstudie for å finne lokalisering av ny skule på vestsida av Sotra, på strekket mellom Ulveset-Sekkingstad. Moglegheitsstudie skal kome med anbefaling for lokalisering av skulen. Skulen skal ha kapasitet til å ta i mot elevar frå begge dei to eksisterande skulane i området, Skålevik skule og Ulveset skule. Desse skulane har i dag mellom ca. 370 elevar, prognoser frå 2018 viser at elevtalet forventast å stige til 475 elevar i 2032/33. Det vil bli utarbeida nye elevtalsprognoser i forkant av moglegheitsstudie (anna leveranse), så vil danna grunnlaget for moglegheitsstudie og vera dimensjonerande for den nye skulen. Men det må forventast at elevtalet vil vere ca. 400-500 elevar.
Nybygg av videregående skole i Fitjar
Erstatning for hovedbygg. Ferdigstillelse i 2028.
Nybygg av barneskole i Bergen
Skolen planeres for 350 elever + forsterket avdeling for inntil 20 elever.
Nybygg av kjøpesenter og leiligheter i Os
Gnr/bnr 54/36 og 171, 55/8, 45, 119, 121 og 122. Ca. 57,2 daa.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Fyllingsdalen
300-320 leiligheter vil bli byget i trinn 2 eller 3. Omfang for hvert trinn er ikke fastsatt.
Nybygg av næringsområde i Stord
Ca.40 mål med byggeklare tomter.
Nybygg av ungdomsskole på Bildøyna i Øygarden kommune
Ny Fjell ungdomsskule skal ha plass til 570-600 elevar. Skulen skal i tillegg ha tilrettelagte areal med plass til 5-8 spesialelever.
Nybygg av kontor og forretning i Førde
3-5 etasjer. 4500-6000 m2. Takterassar.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2021 - 2024.
Nybygg av kontor, kultur og boliger i bydel Fana i Bergen
Det nye bygget skal tilby nye kontorplasser og et tydelig inngangsparti for besøkende til Rekstensamlingene. Ca. 3.500 kvadratmeter BRA, pluss 1.650 kvadratmeter under bakken. Lokalitet mellom Fjøsanger, Storetveit og Paradis. Statsminister Michelsens veg 34-36 og Stamerbakken 7. Gnr/Bnr: 13/515, 13/516, 13/984 og 15/9.
Nybygg av barneskole ved Erdalsområdet i Askøy
Askøy kommune skal utarbeide en detaljreguleringsplan for ny barneskole på Erdal i Frudalsrindane. I denne planen skal det også legges til rette for ny flerbrukshall, som både skal dekke kroppsøvingskapasitet for Erdal barneskole og Erdal ungdomsskole.
Nybygg av kontor i Bergen, trinn 1
Totalt ca. 260 boliger og ca. 60.100 kvm BTA næringsareal.
Etablering av infrastruktur og næringsområde i Førde
21/302 m.fl. Tomtområde på ca 50 mål.
Nybygg av ungdomsskole på Åsane i Bergen
Reguleringsplan godkjent. OPS-prosjekt. 500 elever.
Nybygg av nærings- og handelsområde på Stryn
114 daa. Bakgrunnen for planarbeidet er ønskje om å utvikle planområdet til ein handel- og næringspark tilrettelagd for plasskrevjande næring. Uttak av minimum 350 000 m3 stein. Aktuelle formål er: industri, lager, en gros, distribusjon, netthandel, varehandel for plasskrevendevarer, større møbelsenter mm, verksteder, transportvirksomhet mm.
Tilbygg av tredje etasje på videregående skole på Vabakkjen i Stord
Trinn 1 11000 m2 i to etasjer. Trinn 2 påbygg av tredje etasje 7000m2, totalt 18000 m2. BREEAM excellent.
Nybygg av barnehage i Olsvik, Bergen
98 barn. Barnehagen skal benyttes som erstatningslokaler for Laksevåg barnehage som skal totalrehabiliteres.
Riving og nybygg av håndballhall i Arna bydel i Bergen
Ny hall med et bruttoareal på ca. 3 600 m2 som vil inneholde 2 stk. håndballflater, garderober, sosialt rom og tilleggsareal for mindre idretter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.