Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Bergen

Nybygg av kontor, næring, hotell og kunstsenter m.m. i Bergen
Hegrenesveien 15 og 39-50. Hegreneset ligger sentralt i Bergen havn. Reguleringsplanen omfatter 100.000 m2 næring, hvorav 30.000 m 2 er rehabilitering av eksisterende bygg på eiendommene. I tillegg ny veiadkomst, tunnel og parkeringsanlegg under bakkenivå.
Nybygg av byarena i Bergenhus bydel på Nygårdstangen i Bergen
Trekanttomten. Foruten etablering av Byarena med en kapasitet på minst 8 000 sitteplasser inkluderer planen et hotell, et moderne kinoanlegg, boliger, næringsareal, grøntområder, lekeplasser samt en kanal mellom Store Lungegårdsvannet og Smålungeren. Området har i dag et stort potensial som dette prosjektet vil igangsette i en ønsket transformasjon. Med en byarena vil området få et stort positivt løft. Samarbeidsprosjekt mellom Olav Thon Gruppen, Rexir Holding og EGD Property.
Nybygg av operahus/musikalteater i Griegkvartalet i Bergen
8700-10300 m2. Arenaklyngen Griegkvartalet skal fremstå som Bergen og hele Vestlandets kulturelle kraftsenter og samlende møteplass. Griegkvartalet med nytt musikkteater skal fremstå med en arkitektonisk utforming og kvalitetsfremmende funksjonalitet som fremmer Bergen som en moderne og nyskapende kulturby. Griegkvartalet skal være for alt og alle.» Multifunksjonsbygg, kombinert formål for opera, konserter, ballett, teater mm.
Etablering av byboliger og delekultur i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Området har et utbyggingspotensial på ca. 35 000 m2 BRA, som kan gi ca. 375 boenheter og 2000-10 000 m2 næringsareal (BRA).
Rivnig-og nybygg av sykehjem og omsorgsboliger mm i Bergen
Utvidelse med 100 plasser. Fageråshjemmet (H0640) (tidl. nytt Slettemarken sykehjem)
Nybygg av forretning, industri og lager Liland i Ytrebygda, Bergen
Gnr/bnr 111/7, 3 mfl. 166 daa. Det planlegges for ca. 50.000 m2 BRA til nytt næringsareal. Ny næringsbebyggelse er fordelt på feltene BKB1-BKB14.
Nybygg av sentrumsformål i Bergen
Nygårdsgaten 112-114. Eksisterende kontorbygg langs Nygårdsgaten bevares.
Nybygg av næring og boliger på Minde, Årstad, Bergen, trinn 3 mfl.
Fase 1 er prosjektet "Meieritaket". Totalt planlagt 2.100 nye boliger og opp mot 100.000 kvm næring.
Nybygg av multifunksjonsbygg i Bergen
Futurebuilt. Breeam, nivå Excellent. Det skal etablere multifunksjonsbygg med blant annet barneskole for 400 elever, idrettshall, kultursal, omsorg+ boliger, dagaktivitetssenter og frivillighetssentral. Byggetid: ca. 33 mnd.
Nybygg av kontorbygg og parkeringskjeller på Kokstad i Bergen
15000 m2 over mark og 5000 m2 under mark.
Nybygg av kontor og universitet i Årstad bydel, Bergen
Tomt sør for Overlege Danielsens hus.
Til- og ombygg av kulturarena på Nordnes i Bergen
Ombygg av fire lagerhaller samt påbygg av etasje.
Rehabilitering og tilbygg av skole og idrettshall i Bergen
4600 m2 BTA skal totalrehabiliteres, samt nybygg på ca. 8400 m² BTA inklusiv idrettshall, ny skole blir ca. 13000 m² BTA.
Nybygg av kontor, forretning og tjenesteyting på Kokstad i Bergen
KDX Buen = 5,18 mål. Planlegger totalt 13000 kvm delt på tre bygg.
Nybygg av næring og boliger på Minde, Årstad, Bergen, trinn 1
Fase 1 er prosjektet "Meieritaket". Totalt planlagt 2.100 nye boliger og opp mot 100.000 kvm næring.
Totalrehabilitering og tilbygg av barneskole i Ytre Arna, Bergen
Futurebuilt. Rehabilitering 6811m², hvorav 5237 m² for skole og 1574 m² idrettsfløy
Nybygg av kontor, forretning og tjenesteyting på Kokstad i Bergen
KD2 Seilet = 4,8 mål. Planlegger totalt 13000 kvm delt på tre bygg.
Ombygg til hotell m.m. i Bergen
Ombygge av gammelt fryselager. Fryselagerets kubiske form vill bevares.
Rehabilitering av svømmehall og etablering av nærmiljøanlegg på skole i Ytre Arna
Rehabilitering av Ytre Arna skole med svømmebasseng og nærmiljøfunksjon. Svømmebassenget skal rehabiliteres og det skal etableres en egen nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at rehabilitering er den beste løsningen. I den er det også laget et forslag på hvordan skolen kan bygges om slik at den vil være etter dagens skolestandarder.
Nybygg av barneskole i Bergen
Skolen planeres for 350 elever + forsterket avdeling for inntil 20 elever.
Rehabilitering av administrasjonsavdeling på skole i Tertnes
Rehabilitering og ombygging av administrasjonsfløy til arealer for kunst og håndverk, tilbygg med adm. og personalarbeidsplasser, driftsarealer, skolehelsetjeneste, aula, bibliotek og arealer for musikk dans og drama.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Fyllingsdalen
300-320 leiligheter vil bli byget i trinn 2 eller 3. Omfang for hvert trinn er ikke fastsatt.
Utvidelse av barneskole i Bergen
2500 m2 BTA ombygg og 3000 m2 BTA nybygg. Ombygging av eksisterende bygg, et nybygg med undervisningslokaler og en basketballhall.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2021 - 2024.
Nybygg av kontor, kultur og boliger i bydel Fana i Bergen
Det nye bygget skal tilby nye kontorplasser og et tydelig inngangsparti for besøkende til Rekstensamlingene. Ca. 3.500 kvadratmeter BRA, pluss 1.650 kvadratmeter under bakken. Lokalitet mellom Fjøsanger, Storetveit og Paradis. Statsminister Michelsens veg 34-36 og Stamerbakken 7. Gnr/Bnr: 13/515, 13/516, 13/984 og 15/9.
Nybygg av ungdomsskole på Åsane i Bergen
Reguleringsplan godkjent. OPS-prosjekt. 500 elever.
Nybygg avleiligheter og kontor i Bergen, trinn 1
Totalt ca. 260 boliger og ca. 60.100 kvm BTA næringsareal for trinn 1 og 2.
Nybygg av barnehage i Olsvik, Bergen
98 barn. Barnehagen skal benyttes som erstatningslokaler for Laksevåg barnehage som skal totalrehabiliteres.
Riving og nybygg av håndballhall i Arna bydel i Bergen
Ny hall med et bruttoareal på ca. 3 600 m2 som vil inneholde 2 stk. håndballflater, garderober, sosialt rom og tilleggsareal for mindre idretter.
Rehabilitering av skole på Ulset i Bergen
Skolen skal dimensjoneres for 400 elever.
Ombygging og asbestsanering av kontor i Bergen
Full asbestsanering, mindre ombygging av utvalgte arealer samt ordinære vedlikeholdstiltak av diverse teknisk infrastruktur.
Nybygg av næring og boliger på Minde, Årstad, Bergen, trinn 2
Fase 1 er prosjektet "Meieritaket". Totalt planlagt 2.100 nye boliger og opp mot 100.000 kvm næring.
Nybygg av kontorbygg, butikk og forretninger/senter i Bergen
2 tomter for sentrumsformål, ca. 4 mål/tomt.
Ombygg av kontor, forretning og tjenesteyting på Kokstad i Bergen
KD4 Vinkelen = 4,04 mål. Planlegger totalt 13000 kvm delt på tre bygg.
Innvendig vedlikehold av kontor i Bergen
Magistratbygget: Rådstuplassen 5. Manufakturhuset: Peter Motzfeldtsgate 5. Byggetid: ca. 18-24 mnd.
Nybygg av høyskole/universitet for humanistiske fakultet i Bergen
Planområdet som er foreslått, omfatter HF-bygget, Sydneshaugen skole, Universitetsbiblioteket, eksisterende parkeringsanlegg, bygården i nord samt Fastings Minde. Samtidig ønsker en å se på mulighetene som finnes i den eksisterende bygningsmassen ved Sydneshaugen skole, universitetsbiblioteket og HF-bygget. Gnr/bnr: 164, bnr. 364,510, 211 m.fl.
Totalrehabilitering av kontorbygg ved togstasjon i Bergen
Innvendig totalrehabilitering samt fjerne og bygge nytt inngangsparti. I tillegg skal den drøyt 300 kvadratmeter store hagen mot togstasjonen gjøres tilgjengelig for publikum. Det skal skapes liv på gateplan med nye serveringssteder, samtidig som det blir kontorer i etasjene over. Hagen skal brukes til uteservering.
Ombygging av skole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Ombygging til kulturhus i Fyllingsdalen i Bergen
Uteareal på ca 2000 m2. Bnr. 22, bnr. 903 mfl.
Rehabilitering av leilighetshotell i Bergen
Ny eier overtar 28.03.2023 når bygget stenges for rehabilitering.
Tilbygg av kontor i Bergen, trinn 2
Tidlig prosjekt. Eventuelt påbygg av to etasjer på eksisterende bygg. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Rehabilitering og tilbygg av skole og svømmehall i Bergen
Størrelse: BTA er ca 4200 m2 (eksisterende bygningsmasse) + ca 1500-2000 m2 (antatt behov for tilbygg)
Nybygg av mindre idrettshall og ombygging til undervisningslokaler ved skole i Rådal
Rive eksisterende gymsal, nytt tilbygg for idrettshall med undervisningsrom og ombygging av svømmehall til sosialarena.
Ombygg til kontor i Bergen
Bevaringsverdig bygg. BREEAM In-Use. Inflytting årsskiftet 2026/2027.
Oppgradering av museum i Bergen
Det skal lages en ny inngang under glassbroen, som forbinder Håkonshallen og Stallbygningen. Det skal også etableres en ny heis på utsiden av Jørgen Hanssøns ringmur, som vil gi adgang til alle etasjer. Tiltaket krever at det tas hull i Jørgen Hanssøns ringmur samt at etasjene flere steder tilpasses den nye løsningen. I tillegg til dette vil prosjektet omfatte oppgradering av toalettene i Stallbygningen samt oppgradering av diverse uu-forhold for syns -og hørselshemmede.
Nybygg av kontor ved Haukeland universitetssykehus i Årstad, Haukeland
Gnr bnr: 161/15 mfl. Prosjektet sitt hovedmål er å avlaste Sentralblokka på Haukeland, og frigjøre areal for pasientfunksjoner i Sentralblokka, ved å tilrettelegge for etablering av et nytt kontorbygg, inkludert areal til patologisk avdeling.
Nybygg av næringsbygg på Kronstad i Årstad bydel, Bergen
Kontorbygget er skissert med et bruksareal på 1.080 kvadratmeter, og skal huse inntil 49 arbeidsplasser.
Riving og nybygg av barnehage samt opprustning av utomhusanlegget i Bergen
Riving og nybygg for 62 barn, samt opprustning av utomhusanlegget.
Totalrehabilitering av barnehage i Bergen
Bygget har et stort behov for totalrehabilitering for å sikre videre drift av barnehagen.
Innvendig og utvendig vedlikehold av adm.bygg/kontor i Bergen
Tiltakene vil utføres under en 10-års periode.
Tilbygg av barneskole i Bergen
Tilrettelegging for utøkning av elevantal fra 200 til 250 elever.
Nybygg av idrettsbygg ved Minde skole
Idrettshallen er foreslått nedsenket i terrenget med uteområde på taket. Planforslaget åpner for bygging av en stor idrettshall på 25 x 45 meter og med en innvendig høyde på 7 meter. Dette tilfredsstiller størrelsen for en håndballbane.
Riving og tilbygg av erstatningbygg for garderobe og klubblokaliteter i Laksevåg bydel i Bergen
Rive eksisterende klubbhus og garderober, samt oppføre nytt aktivitetshus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.