Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Kvinnherad

Etablering av næringsareal i Kvinnherad kommune
Føremålet med planarbeidet er å sikra eit stort, sentralt, næringsareal til næringsaktørar med høge ambisjonar for grøn omstilling. Planområdet er på 302 daa der aktuelt utvidingsområde er ca. 140 daa.
Utvikling av Steinparken i Kvinnherad
Tiltakshavar ønsker å vidareutvikla Steinparken ved å etablere fleire nye tiltak, og samstundes regulere inn dei eksisterande tiltaka i planen i ein ny detaljreguleringsplan. Rosendalstiftinga manglar i dag rom til arkivmateriale og utstyr, og tiltakshavar ønsker difor å etablere eit bygg på kring 100 m2 til dette føremålet. Tiltakshavar ønsker å etablere inntil tre tretopphytter, samt eit mindre bygg på bakkeplan som er tenkt plassert der det tidlegare stod eit kvernhus. Desse er tenkt å nyttast til bruk og utleige for fritids- og turistføremål, stjernetitting og fugleobservasjonar og med moglegheiter for overnatting. Bygget ved kvernhusmuren er tenkt som aktivitetsrom når veret krev inneaktivitetar, eventuelt for kortare utleige. Etablering av basseng. Med mere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.