Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Stryn

Nybygg av nærings- og handelsområde på Stryn
114 daa. Bakgrunnen for planarbeidet er ønskje om å utvikle planområdet til ein handel- og næringspark tilrettelagd for plasskrevjande næring. Uttak av minimum 350 000 m3 stein. Aktuelle formål er: industri, lager, en gros, distribusjon, netthandel, varehandel for plasskrevendevarer, større møbelsenter mm, verksteder, transportvirksomhet mm.
Nybygg av hytter på Stryn
Hytteområde F005, F006 og F007. Ev. mikrohytter. F005, 7 hytter. F006, 6 hytter. F007, 12 hytter.
Nybygg av fritidsbustader og leilighetsbygg på Stryn
13 tomter for frittliggjande hytter og ei tomt der ein ser føre seg inntil tre leilegheitsbygg.
Utvidelse av barneskole i Stryn
Riving av en fløy på skolen.
Nybygg av barnehage i Stryn
Gnr/bnr 57/9 mfl.
Nybygg av hytter ved camping i Stryn
118 dekar. Gnr/bnr: 73/1,9,11 og 14 samt mindre areal på 73/3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.