Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Bremanger

Tilrettelegging for næring og turisme i Bremanger
Føremålet med planarbeidet er tilrettelegging for næring og turisme, m.a ved omlegging av Fv. 5706 på deler av strekninga, og å leggje betre til rette for mjuke trafikantar. Planområdet omfattar eit areal på om lag 350 daa, der nær 200 daa er sjøareal. Utfylling.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.