Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Voss

Utbygging av fritidsbustader og fritidsleiligheter i Myrkdalen
Mørkveslia detaljregulering del 2. Gnr/bnr 277/79 mfl. Føremålet med planen er å realisera utbygging i felt BFB05, BFB06 og BFB07-BFB10, BFF18-BFF21l, del av BFF22 og BFF23, BFF24, G1 og G2, del av GT1 og del av LAA i områdereguleringa. Planen vil innehalde omlag 80 frittliggjande fritidsbustader og inntil omlag 90 fritidsleilegheiter.
Om, til og nybygg av hotel, boliger og næring i Voss
Gnr/bnr.: 255/34, 255/35, 255/36, 45/25 mfl. Planområdet er ca 24 daa. Planarbeidet har som formål å regulere området med Park Hotel til kombinert hotell/bolig/næring med tilhørende utearealer, vei og fortau, torg, grøntstruktur, gang- og sykkelvei og kollektivholdeplass. Park Hotel skal oppgraderes og utvides med leiligheter og ulike typer næringsformål. Det er et ønske om å gjøre utearealene mer attraktiv for allmennheten med varierte grønne gaterom som er åpen og gir mulighet for variert bruk. Et mål er at hotellet skal utvikles med bærekraftige materialer, tilpasset de romlige omgivelsene. Foreløpig forslag legger opp til ca. 8.000 m2 BRA nye kvadratmeter til utvikling av hotell, bolig og næring. Det er ønskelig å åpne for 30-80 nye leiligheter, avhengig av leilighetsstørrelse, restaurant, cafe, uteservering og andre fasiliteter.
Rehabilitering av kino i Voss
Renovering av Gamlekinoen skal gjerast som eit kulturminneprosjekt slik at ein tek vare på den opphavelege 50-tals uttrykket i bygget. Moglegheitsstudien av Gamlekinoen er levert og er grunnlaget for investeringsplan. Den totale kostnadsramma er berekna til kr. 60 millionar (inkl. mva). Dette inkluderer mellom anna ombygging av Tinghus 2 til backstage og nytt ventilasjonsanlegg. Det vil bli søkt både regionale og statlege kulturhusmidlar til prosjektet.
Nybygg av fritidsboliger i Voss
Tidligere områdesnavn: Sygnabere hyttefelt. 138/2 og 138/23. Føremålet med planen er å leggja til rette for 12 fritidsbustader i området vest og nord for Vatnasetvatnet på Gnr. 138/2 og 138/23. I tillegg skal det sikrast vegtilkomst, vinterparkering til nye hytter, plass for boslevering og sommarparkering for nye og eksisterande hytter.
Nybygg av hytter ved Bolstad i Voss kommune
Grunneier er Lise Torvik Aldal og Svein Erik Aldal.
Nybygg av dyreklinikk i Voss kommune
Gnr/bnr: 53/5 og 53/4.
Alternativ for nye lokaler for voksenopplæring i Voss
Det kan sjå ut til at kulturhuset ikkje har rom nok til både vaksenopplæring og kultur. Då må det vurderast om vaksenopplæringa skal flyttast. Helsehuset er alternativet som kan vurderast, saman med andre lokale Voss herad har hand om. På kort sikt vil leige av lokale truleg kunne avhjelpe utfordringa. Då vil vaksenopplæringa verte ei delt teneste, noko dei ikkje ynskjer. Innmeldt behov 30 mill, men priorieringar mellom ulike tenester og prosjekt medfører nedjustering og tilpassing til ei knapp investeringsramme.
Oppgradering av kulturhus i Voss
Samla sett gjer dette at me må ha ein samla analyse av status og behov knytt både til teknisk tilstand og ombyggingar som fylgje av bruksendringar. Det vert lagt inn midlar til ei slik analyse. Tilstands- og behovsanalysen av vil kartleggja investeringsbehova i Kulturhuset. Tiltaka vil bli vurdert etter det.
Etablering av solskjerming på bibliotek i Voss
Bøkene i biblioteket er utsett for så sterkt sollys slik at dei vert øydelagt. Det er difor behov for solskjerming som dekker vindauga i biblioteket men som ikkje hindrar utsikt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.