Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Etne

Totalrenovering av tinghus i Etne
Etne tinghus er i dag eit lite energieffektivt bygg, og straumkostnadane er høge. Ventilasjonen samt vindu er dårlege. I prosjektet er det tiltenkt ein innvendig oppgradering med standardisering av kontor der kontora vert mindre i storlek. Bygget vil framstå med eit meir ‘ope’ utrykk. Det ligg og inne endring av inngangsparti og flytting av heisen. Det vil og bli sett på nye energiløysingar for oppvarming.
Oppgradering av barne- og ungdomsskole i Skånevik
Skånevik skule feirar 60 år, og treng ei oppgradering. Det er mange store rom, men også rom som ikkje er i bruk. Det er eit ynskje frå kommunen på å sjå korleis ein kan nytta skulen på ein betre måte.
Oppgradering av helsesenter i Skånevik
Skånevik helsesenter er eit ærverdig bygg som har behov for vedlikehald. Kommunen ynskjer å ta vare på bygget, og må vurdere det eksakte behov nærare.
Oppgradering av lokaler i Etne
Eldre lokalar som har behov for oppgradering. Blant anna pauserom/møterom og kjøkken er tiltenkt oppgradert, samt kontordel og lager.
Ombygg av uteområde ved barneskole i Skånevik
Rullering på oppgradering av uteområdet. Det betyr at det vil bli sett av pengar til dette i eit fast intervall.
Ombygg av uteområde ved barneskole i Etne
For å halda uteområdet i orden, og vedlike, i tillegg til å skifta ut, oppgradera, vil det bli sett av pengar i eit fast intervall.
Utvidelse og ombygg av SFO-kjøkken i skole i Etne
For å kunne effektivisera drifta og tilpassa for ei større elevgruppe, treng Enge skule å oppgradera kjøkkenet på SFO. Kjøkkenet er ikkje utslete, men det vil vera behov for ei utviding og ei forbetring.
Oppgradering av skolekjøkken i skole i Etne
Det er behov for oppgradering av skulekjøkkenet ved Enge skule.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.