Alle planlagte boligprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (4)
Bokn (0)
Eigersund (38)
Gjesdal (4)
Haugesund (15)
(26)
Karmøy (30)
Klepp (16)
Kvitsøy (0)
Lund (3)
Randaberg (12)
Sandnes (71)
Sauda (7)
Sokndal (3)
Sola (30)
Stavanger (92)
Strand (11)
Suldal (10)
Time (20)
Tysvær (11)
Utsira (0)
Nytt boligområde i Sola kommune
Ca 1000 boenheter. Området vil sannsynligvis bli byggd ut i trinn, ca 10-12 år.
Nybygg av bydel i Sandnes
Områdenavn: Dale inkl. Fv 4494 Daleveien fra Gramstad til Dale. Gnr/bnr: 95/1-4 mfl. Området rundt Dale er på ca. 240 daa og området ved Nedre Gramstad er på ca 8,5 daa.
Nybygg av boligområde i Sola
250 daa område. Gnr/bnr: 32/9, 32/26, 33/627 mfl.
Nybygg av kontor og næring m.m på Forus i Stavanger
IK6 = 47 daa. Totalt 92.000 m2 hvorov 10.000 m2 bolig. BREEAM Communities Outstanding.
Nybygg av boliger i Kopervik
430 mål. Opp til 1000 boliger.
Nybygg av boligområde i Madla, Hafrsfjord
6A og B= utbyggingsetappe 6 og B5= utbyggingsetappe 9.
Nybygg av boliger og næring i Sandnes
Avventer beslutning angående bredde på bussvei som skal gå gjennom området. Området skal detaljreguleres. Videre fremdrift er ikke avklart. Ca 50000m2 boliger (150-200 boenheter) og 25000m2 næring planlegges.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes, etappe 2
Planlegger ca. 650 stk boliger og 60.000 kvm næring på hela feltet, fordelt på 2 trinn. Gnr/bnr: 39/498, 39/499, 39/1076, 39/1288 m.fl. Adresse: Gravarsveien 32, Havnegata 2 m.fl.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes, etappe 1
Første del består av to boligkvartaler med til sammen 310 boliger samt 23.500 kvadratmeter næring fordelt på tre næringsbygg og i førsteetasjene i boligkvartalene. I tillegg til et offentlig bygg på 4.500 kvadratmeter. Planlegger ca. 650 stk boliger og 60.000 kvm næring på hela feltet, fordelt på 2 trinn. Gnr/bnr: 39/498, 39/499, 39/1076, 39/1288 m.fl. Adresse: Gravarsveien 32, Havnegata 2 m.fl.
Nybygg av boliger og næring i Haugesund
800-900 boliger+ ca. 10.000 m2 næring.
Nybygg av boligfelt på Skeiseid, trinn 2
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området. 900 boliger blir utført i trinn 1.
Nybygg av boliger og næring i Sandnes, trinn 2 mfl
Tiltakshaver eies av Øgreid Eiendom (50%), Kruse Smith AS (25%) og Risa AS (25%). Totalt skal det bygges 580 boliger i området. 50-70 boenheter er utført i trinn 1. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av rekkehus og eneboliger på Sandesletta sør i Sola
300-400 boenheter. Gnr/bnr: 31/15, 32/268, 15/172, 15/363, 15/362, 32/506 samt deker av 32/263, 15/183 og 15/262.
Nybygg av boligområde og næring m.m. på Norestraen sør i Sandnes, trinn 4-7
Totalt skal det bygges ut 564 boenheter i området fordelt på 7 byggetrinn.
Nybygg av boligområde på Forus, Stavanger
Gnr/bnr: 14/200 mfl. 2-300 boliger, 2-3000 m2 kvartalslek, 1200-1800 m2 sandlek. Inntil 8 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Stavanger øst
17.709 m2 tomt. 350-370 boliger. Gnr/bnr: 52/12, 57/672 og 53/100.
Nybygg av urbant boligkvartal og hotell på Forus øst, Stavanger
Renovasjonsteknisk plan: Teknaconsult. 2 boligbygg i 5 etasjer. Hotell i 7 etasjer. Urbant boligkvartale= 21.700 m2 BRA, 220 boliger og gir rom for 30 arbeidsplasser. Hotell= 7.500 m2 Total utbyggingsstørrelse ca. 29.200 m2 BRA.
Nybygg av boliger i Hundvåg i Stavanger, trinn 2 m.fl.
Rekkehus og leilighetsbygg i 2-5 etasjer.
Nybygg av lavblokker i Stavanger
Totalt 300 boenheter.
Nybygg av boligfelt på Skeiseid
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området.
Nybygg av flerbolighus i Sola
Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av boliger og næring i jåttå
Gnr/bnr: 16/1558, 16/1548, 16/485, 16, 625, 16/38 og 16/548. BT1: 16.325 m2 BRA, BF1: 6.465 m2 BRA.
Nybygg av boligområde i Ålgård
Boområdet utvikles av Stolt Bolig og Øster Hus. 400 boliger totalt i området.
Nybygg av boligområde ved Eikefaret barnehage i Sola kommune
Eikefaret. Blokkbebyggelse i 4-6 etasjer og småhusbebyggelse i 2-3 etasjer.
Nybygg av helsekvartal i Ålgård
BREEAM-NOR Excellent
Nybygg av helsekvartal i Aksdal
BREEAM NOR - Very Good.
Nybygg av boliger i bydel Eiganes og Våland i Stavanger
Ca. 80-100 boliger. En god blanding av boliger, familier, seniorer, en andel rimelige boliger/såkalt økonomisk tilgjengelige boliger, et bofelleskap for utviklingshemmede m.m.
Nybygg av nærings- og boligbygg i Bjergsted, Stavanger
Gnr/bnr: 59/500- Sverdrupsgate 20 og Gnr/bnr 59/1499 Sverdrups gate 28 og Tanke Svilands gate 27.
Nybygg av boligområde i Sola
Gnr/bnr: 1/244, 1/88 og 1/137. B2a: 75-96 boenheter, maksimalt 4 etasjer, B2b: 40-59 boenheter, maksimalt 3 etasjer.
Nybygg av boligområde i Sandnes
120-140 boenheter. Inntil 3 etasjer.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Sandnes
3-7.5 etasjer. Mot nord vurderes det å legge til rette for bolig i kombinasjon med forretning/kontor/tjenesteyting. Gnr/bnr: 69/937, 69/1374, 69/20/1, 67/170 og 69/81. 14.8 daa.
Nybygg av boligområde og barnehage i Hommersåk, Nord
Totalt 144 boenheter og 1 barnehage.
Nybygg av leilighetsbygg med parkeringskjeller i Jåttå, Stavanger, felt B5
Totalt skal det bygges 380 boliger på området. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av bloligblokker på Lura
Gnr/bnr: 69/357 mfl. 170-200 boliger, 4 etasjer, max 6 etasjer.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Madla Vest, Stavanger
Totalt ca 360 boenheter fordelt på 4 trinn.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Madla Vest, Stavanger
Totalt ca 360 boenheter fordelt på 4 trinn.
Nybygg av boliger i Sandnes
100-150 boenheter.
Nybygg av boligområde i Haugesund
Prosjektet blir utført i flere utviklingstrinn og gjennomføres over flere år. Ca. 150 boliger.
Nybygg av avlastningsboliger i Stavanger
BREEAM NOR- Very Good. Utslippsfri byggeplass. 3-4 etasjer.
Nybygg av boliger i Randaberg sentrum
Planområdet inkluderer eiendommene Valaveien 1, gnr./bnr. 49/163, Valaveien 3, gnr./bnr. 49/314, Bøveien 11, gnr./bnr. 49/35 og Gnr./bnr. 49/812, i tillegg til veiareal i gnr./bnr. 49/902 og gnr./bnr. 49/163. Bygninger med 4-5 etasjer i sør, og 2-3 etasjer i nord.
Nybygg av leiligheter og noe næring i Haugesund
Ca 15,3 daa. Gnr./bnr. 40/188, 40/191/ 40/1220, 40/1007, 40/1171 mfl. Tilrettelegge for boligbebyggelse og noe næring (cafe/ tjenesteyting).
Etablering av nytt boligblokkbebyggelse ved Badedammen i Stavanger
4-5 huskropper. 2-7 etasjer. Samarbeid mellom Obos Nye Hjem Rogaland og Nordr AS. Gnr/bnr: 52/13, 195, 199, 537, 719 mfl.
Sentrumsutvikling og boligutbygging i en ny bydel på Eie i Egersund
Formålet med planen er å tilrettelegge for sentrumsutvikling og boligutbygging i en ny bydel på Eie. Den nye bydelen skal være en attraktiv forbindelse mellom Egersund stasjon og Egersund sentrum.
Nybygg av boliger i bydel Lura i Sandnes
Gnr./bnr. 69/203 og 496 . Ca. 15 mål. 22 rekkehus og 36 leiligheter over et garasjeanlegg. Blokk 6-7 etasjer. Rekkehus 3 etasjer.
Etablering av nye boenheter i Kopervik
Planforslaget omfatter et areal på ca. 350 daa. Planforslaget legger opp til min. 330 nye boliger/boenheter. Kommunen er grunneier for 50 % av arealene.
Nybygg av omsorgsboliger i Sola
20 omsorgsplasser.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Senior+ er samlokaliserte omsorgsboliger med tilknyttede fellesarealer og et bemannet servicetilbud. Servicetilbudet kan inneholde kafé, aktiviteter og lignende. Senior + skal tilby et mer aktivt og sosialt liv som kan styrke både fysisk og psykisk helse. I senior+ leier beboerne en omsorgsbolig som er tilknyttet en resepsjon bemannet med en vert. Mulighet for å kjøpe varm mat er viktig. Senior+ skal bidra til at flere kan bo i eget hjem, redusere tjenestebehovet og utsette behovet for sykehjemsplass.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Stavanger
Ca. 100 boliger og 400 m2 næringsareal. Inntil 7 etasjer.
Nybygg av boliger i Nærbø
2-4 etasjer. Gnr/bnr: 26/10 m.fl.
Nybygg av boliger i Sandnes kommune
17.100 m2 BRA bolig i form av 59 rekkehus, 51 leiligheter og 3 eneboliger og 7.200 m2 BRA næring.
Nybygg av leilighetsbygg på Norestraen sør i Sandnes, trinn 1-3
Næringsareal: 10.000 m2. Boligareal: 6.000 m2. Totalt skal det bygges ut 564 boenheter i området fordelt på 7 byggetrinn.
Nybygg av omsorgsboliger i Kopervik
64 heldøgnsomsorgsplasser.
Nybygg av boligbebyggelse og næringsdel rettet mot sjøaktivitet i Sandnes
Gnr/bnr: 111/973 mfl. 24 boenheter i sør, 51 boenheter i nord.
Nybygg av boligområde i Aksdal
Gnr/bnr: 105/15, 105/118 mfl.
Nybygg av boligområde på Hommersåk
60-70 boenheter. gnr. 101 bnr. 43, 324 og 1042. Bebyggelsen varsles på 2-5 etasjer og med en utnyttelse på 60-100 % BRA.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Gjennomførelsetid: 15-18 måneder.
Nybygg av boliger i Time
Minst 100 boliger.
Nybygg av blokkbygg i Brusand
83-109 boenheter.
Etablering av kontor og leiligheter i Haugesund
4.500 kvadratmeter med kontorer til nærmere 200 arbeidsplasser og opptil 15 leiligheter.
Nybygg av boliger, kontor og forretning på Tananger i Sola kommune
Gnr/bnr: 3/76, 3/84, 3/117, 3/180, 3/1046, 3/1075, 3/1506, 3/1507 m.fl.
Nybygg av boligområde på Øvre Grødem i Randaberg
85-90 boenheter. Gnr/bnr: 48/1112 og 113. Planområde: ca. 24 daa.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Infrastruktur for ca. 80 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.