Alle planlagte boligprosjekter i Sandnes

Nybygg av bydel i Sandnes
Områdenavn: Dale inkl. Fv 4494 Daleveien fra Gramstad til Dale. Gnr/bnr: 95/1-4 mfl. Området rundt Dale er på ca. 240 daa og området ved Nedre Gramstad er på ca 8,5 daa.
Nybygg av boliger og næring i Sandnes
Avventer beslutning angående bredde på bussvei som skal gå gjennom området. Området skal detaljreguleres. Videre fremdrift er ikke avklart. Ca 50000m2 boliger (150-200 boenheter) og 25000m2 næring planlegges.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes, etappe 2
Planlegger ca. 650 stk boliger og 60.000 kvm næring på hela feltet, fordelt på 2 trinn. Gnr/bnr: 39/498, 39/499, 39/1076, 39/1288 m.fl. Adresse: Gravarsveien 32, Havnegata 2 m.fl.
Nybygg av boliger og næring i Sandnes, trinn 2 mfl
Tiltakshaver eies av Øgreid Eiendom (50%), Kruse Smith AS (25%) og Risa AS (25%). Totalt skal det bygges 580 boliger i området. 50-70 boenheter er utført i trinn 1. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av boligområde og næring m.m. på Norestraen sør i Sandnes, trinn 4-7
Totalt skal det bygges ut 564 boenheter i området fordelt på 7 byggetrinn.
Nybygg av boligområde i Sandnes
120-140 boenheter. Inntil 3 etasjer.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Sandnes
3-7.5 etasjer. Mot nord vurderes det å legge til rette for bolig i kombinasjon med forretning/kontor/tjenesteyting. Gnr/bnr: 69/937, 69/1374, 69/20/1, 67/170 og 69/81. 14.8 daa.
Nybygg av boligområde og barnehage i Hommersåk, Nord
Totalt 144 boenheter og 1 barnehage.
Nybygg av bloligblokker på Lura
Gnr/bnr: 69/357 mfl. 170-200 boliger, 4 etasjer, max 6 etasjer.
Nybygg av boligområde ved E39 i Sandnes
Totalt kan det bygges ca. 240 boenheter på feltet delt mellom: Team Bygg AS og Jadarhus AS. Team bygg AS vil bygge ca 120 boliger. Jadarhus AS vil bygge ca 120 boliger.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Senior+ er samlokaliserte omsorgsboliger med tilknyttede fellesarealer og et bemannet servicetilbud. Servicetilbudet kan inneholde kafé, aktiviteter og lignende. Senior + skal tilby et mer aktivt og sosialt liv som kan styrke både fysisk og psykisk helse. I senior+ leier beboerne en omsorgsbolig som er tilknyttet en resepsjon bemannet med en vert. Mulighet for å kjøpe varm mat er viktig. Senior+ skal bidra til at flere kan bo i eget hjem, redusere tjenestebehovet og utsette behovet for sykehjemsplass.
Nybygg av boliger i Sandnes kommune
17.100 m2 BRA bolig i form av 59 rekkehus, 51 leiligheter og 3 eneboliger og 7.200 m2 BRA næring.
Nybygg av leilighetsbygg på Norestraen sør i Sandnes, trinn 1-3
Næringsareal: 10.000 m2. Boligareal: 6.000 m2. Totalt skal det bygges ut 564 boenheter i området fordelt på 7 byggetrinn.
Nybygg av boligområde på Hommersåk
60-70 boenheter. gnr. 101 bnr. 43, 324 og 1042. Bebyggelsen varsles på 2-5 etasjer og med en utnyttelse på 60-100 % BRA.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Gjennomførelsetid: 15-18 måneder.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Det planlegges for to botiltak med 9 leiligheter og personalbase for personer med funksjonsnedsettelser som trenger tilsyn hele døgnet.
Nybygg av boligområde i Sandnes, etappe 3
Ca. 50 boenheter. Gnr/bnr. 35/3 og 35/3,9
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes
Gnr/bnr: 41/125, 4/119. Trinnvis utbygging.
Nybygg av boligområde på Skei i Sandnes
17 mål. 57 boliger fordelt på 33 rekkehus, en firemannsbolig og 20 leiligheter i ei blokk med opptil fem etasjer.
Nybygg av boliger i Sandnes kommune
Rekkehus og eneboliger, samt tomt til offentlig formål. Opparbeidelse av infrastruktur på separat prosjekt. 44/8-368
Fortetting av boligbebyggelse og forretning i Sandnes
G.nr. / B.nr.: 111/143, 144, 208, 209, 211, 212, 215, 216, 268, 286, 287, 289, 290 og 293. Adresse: Elveplassen 1, 1A og 3, Gjesdalveien 6, 6A, 8, 10 og 12. Holbergs gate 6, Høylandsgata 7, 9, 9A, 11 og 13. Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting av kvartalet, med etablering av boligbebyggelse og forretning. Et fåtall hus rives/flyttes, mens det i hovedsak legges opp til infill blant eksisterende bebyggelse og lav blokkbebyggelse i senter av kvartalet. Det legges opp til en variasjon av typologi og størrelser. Forretningslokaler legges mot Elveplassen. Bebyggelsen trappes ned mot randsonene, slik at den i større grad harmonerer med eksisterende bebyggelse. Byggehøyder varierer mellom 2 til 5 etasjer og det gis rom for 29 til 36 nye boliger. Det legges opp til få parkeringsplasser for bil, og felles stue/kjøkkenrom inntil felles uteoppholdsareal. BRA bolig: 2900 m2. BRA næring: 940 m2. BRA parkering og fellesfunksjoner: 550 m2.
Nybygg av boliger i bydel Lura i Sandnes
Gnr./bnr. 69/203 og 496 . Ca. 15 mål. 22 rekkehus og 36 leiligheter over et garasjeanlegg. Blokk 6-7 etasjer. Rekkehus 3 etasjer.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk i Sandnes
gnr/bnr 47/38, 40 og 48, 47/113 og 47/216.
Riving, tilbygg- og nybygg av bolig-/næringsbygg i Sandnes
Området omfatter gnr/bnr 11/374, 111/376, 111/874 og deler av 111/876, 111/445 og 111/1305. 6-12 boenheter.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Boliger for personer med funksjonsnedsettelser.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av omsorgsboliger i Forsand, Sandnes
Detaljreguleringen tilrettelegger for en utvikling av området slik at det kan bygges opp til 6 tilrettelagte omsorgsboliger med aktivitetsrom, personalbase og andre tilhørende formål som utearealer, parkering og adkomstveger. Eksisterende bygg skal rives. Reguleringsplanen skal tilrettelegge for omsorgsboliger for voksne personer. Planen legger opp inntil seks tilrettelagte boenheter, aktivitetsrom, personalbase- og hybler, utearealer, parkering og adkomstveg. Eksisterende samfunnshus skal rives. I planarbeidet skal det også ses på mulighetene for tilrettelegging for friluftsliv.
Nybygg av rekkehus i Sandnes kommune
Rekkehus og eneboliger, samt tomt til offentlig formål. Opparbeidelse av infrastruktur på separat prosjekt. 44/8-368
Oppgradering av leiligheter på bo- og aktivitetssenter i Sandnes
Boligene er av normal standard og skal oppgraderes. Boligene kan da brukes som bofellesskap/demensboliger.
Nybygg av mikrohus i Sandnes
3 mikrohus i etablert boligområde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.