Alle planlagte boligprosjekter i Stavanger

Nybygg av kontor og næring m.m på Forus i Stavanger
IK6 = 47 daa. Totalt 92.000 m2 hvorov 10.000 m2 bolig. BREEAM Communities Outstanding.
Nybygg av boligområde i Madla, Hafrsfjord
6A og B= utbyggingsetappe 6 og B5= utbyggingsetappe 9.
Nybygg av boligområde på Forus, Stavanger
Gnr/bnr: 14/200 mfl. 2-300 boliger, 2-3000 m2 kvartalslek, 1200-1800 m2 sandlek. Inntil 8 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Stavanger øst
17.709 m2 tomt. 350-370 boliger. Gnr/bnr: 52/12, 57/672 og 53/100.
Nybygg av urbant boligkvartal og hotell på Forus øst, Stavanger
Renovasjonsteknisk plan: Teknaconsult. 2 boligbygg i 5 etasjer. Hotell i 7 etasjer. Urbant boligkvartale= 21.700 m2 BRA, 220 boliger og gir rom for 30 arbeidsplasser. Hotell= 7.500 m2 Total utbyggingsstørrelse ca. 29.200 m2 BRA.
Nybygg av boliger på Engøy i Stavanger, trinn 2 m.fl.
Rekkehus og leilighetsbygg i 2-5 etasjer.
Nybygg av lavblokker i Stavanger
Totalt 300 boenheter.
Nybygg av boligområde i Hundvåg bydel, Stavanger
Planområdet er på ca 119 daa herav ca. 43 daa på land og ca. 76 daa på sjø-areal. 2-5 etasjer.
Nybygg av nærings- og boligbygg i Bjergsted, Stavanger
Gnr/bnr: 59/500- Sverdrupsgate 20 og Gnr/bnr 59/1499 Sverdrups gate 28 og Tanke Svilands gate 27.
Nybygg av boliger i bydel Eiganes og Våland i Stavanger
Ca. 80-100 boliger. En god blanding av boliger, familier, seniorer, en andel rimelige boliger/såkalt økonomisk tilgjengelige boliger, et bofelleskap for utviklingshemmede m.m.
Nybygg av leilighetsbygg med parkeringskjeller i Jåttå, Stavanger, felt B5
Totalt skal det bygges 380 boliger på området. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Madla Vest, Stavanger
Totalt ca 360 boenheter fordelt på 4 trinn.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Madla Vest, Stavanger
Totalt ca 360 boenheter fordelt på 4 trinn.
Nybygg av avlastningsboliger i Stavanger
BREEAM NOR- Very Good. Utslippsfri byggeplass. 3-4 etasjer.
Etablering av nytt boligblokkbebyggelse ved Badedammen i Stavanger
4-5 huskropper. 2-7 etasjer. Samarbeid mellom Obos Nye Hjem Rogaland og Nordr AS. Gnr/bnr: 52/13, 195, 199, 537, 719 mfl.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Hillevåg i Stavanger
Totalt 6 stk leilighetsblokk mellom 5-8 etasjer og 2 bygg med rekkehus (ca 20 boenheter) mellom 2-5 etasjer. Ca. 146 boliger, samt et mindre forsamlingslokale på 200-300 m2 BRA. Gnr/bnr: 20/619, 620, 621, 721.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i bydel Hinna i Stavanger, trinn 3
Byggetrinn tre består av to boligblokker, den ene med 25 leiligheter og den andre med 27 leiligheter. I tillegg er det fire rekkehus. Totalt er bruttoarealet bolig på 5.085 kvadratmeter, og i tillegg kommer en parkeringskjeller på 1.225 kvadratmeter.
Nybygg av leilighetsbygg i Hafrsfjord
Gnr/bnr: 38/23, 38/3976, 38/2915 m. fl. Adresse: Madlastokken 12 og 18. Det planlegges totalt fem punkthus, samt en base med parkering i bakkant og studioleiligheter i front. 2-8 etasjer.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Jåttå, Stavanger, felt B4
Totalt skal det bygges 380 boliger på området. B4= 17 rekkehus og 67 leiligheter. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av boliger i bydel Hinna i Stavanger
Gamle jernbanestasjon på Hinna. 70 nye boenheter fordelt på 5 punkthus.
Nybygg av boligområde i Hundvåg bydel
BA1= maks 3 etasjer, BA2 og BA3= maks 4 etasjer.
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 1
450 boliger blir utført i del 1 (Madlaåsen).
Nybygg av leiligheter, rekkehus og forsamlingslokale på Hillevåg i Stavanger
Totalt 6 stk leilighetsblokk mellom 5-8 etasjer og 2 bygg med rekkehus (ca 20 boenheter) mellom 2-5 etasjer. Ca. 146 boliger, samt et mindre forsamlingslokale på 200-300 m2 BRA. Gnr/bnr: 20/619, 620, 621, 721.
Etablering av boligfortetting i Stavanger kommune
Hensikten med planen: Å legge til rette for boligfortetting. Eiendommen i dag består av et 1 og 2- etasjes næringsbygg uten daglig drift. Omkringliggende eiendommer består av blokkbebyggelse på 3 og 4 etasjer. Antall leiligheter fordelt på 2 blokker er 36. Fordelingen er 17 leiligheter over 80 m2 (anbefalt min. 15 iht kommuneplan) og 7 leiligheter under 55 m2 (anbefalt maks. 7 iht kommuneplan). I tillegg er det planlagt et næringslokale på omkring 110 m2 og et innvendig fellesrom til beboerne på 30 m2 og et felleshus ute på ca 30 m2.
Nybygg av eneboliger i Finnøy
Adresse: Djupevikvegen 3 og 10. totalt 47 boenheter. 5 enheter bygges i trinn 1.
Nybygg av småhusbebyggelse i Stavanger kommune
Formålet med planen er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse bestående av rekkehus, enebolig i kjede og 4-manns boliger. Det blir tilhørende atkomstvei, parkering, samt kvartalslekeplass og balløkke. Bygningene vil oppføres i 2-3 etasjer. Gnr/bnr: 6/927, 6/928 og del av 6/895. ca. 18,7 daa.
Riving og nybygg av bofellesskap i Storhaug bydel, Stavanger
Gnr/bnr: 55/634 og 55/632. Adresse: Erichstrups gate 17 og 19.
Om- og nybygg av boliger på Hundvåg
Formålet med planen er å omregulere den nordlige delen av planområdet til offentlig formål, og den sørlige delen av planområdet til boligformål, med hovedfokus på vernehensynet. Gjeldende reguleringsplan har regulert gårdstunet med bolighus, eldhus og driftsbygning til bevaring. Driftsbygningen bevares som volum. Arealet rundt bygningene er i dag regulert til hestedrift jord-/skogbruk.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Stavanger
10 rekkehus og 8 eneboliger.
Nybygg av boliger i Sandnes
8-14 boliger. Planområde: 13 daa. Gnr/bnr: 245/6, 245/29, 245/30 og 245/31.
Nybygg av boliger i Stavanger
Prosjektet omfatter seks eneboliger, en tomannsbolig og en firemannsbolig. Planområdet er ca. 6,4 dekar og omfatter eiendommene gnr/bnr 244/4, 244/7, 244/9 og 244/98.
Nybygg av leiligheter i Hinna bydel, Stavanger
10-12 leiligheter, 2-3 etasjer.
Nybygg av eneboliger i Bru, Stavanger
Planområdet er ca. 6,6 dekar.
Nybygg av eneboliger i Finnøy
Adresse: Djupevikvegen 3 og 10. Totalt 47 boenheter. 5 enheter bygges i trinn 1.
Nybygg av eneboliger i Stavanger
4 stk små eneboliger ca 60 m2+garasje. Gnr/bnr: 28/191 og 28/2185.
Ombygg av omsorgsboliger i Stavanger
Lokalene til Lagård dag og natt samt L47 er i dårlig forfatning og lite egnet til dagens bruk. Lagård dag og natt er et kommunalt tilbud om midlertidig bolig til personer med rusproblemer. L47 er samlokaliserte boliger til personer over 18 år som har behov for kartlegging av boevnen og/eller tjenestebehovet før de flytter til egen bolig. Bygget har en god plassering nært sentrum, men det er i svært dårlig forfatning.
Nybygg av omsorgssenter på Ullandhaug, Hafrsfjord
Stiftelsen Kreftomsorg Rogaland og Stiftelsen Maggies Cancer Caring Centers Norge ønsker å se på mulighetene for å lokalisere et nytt senter på Ullandhaug, for kreftpasienter og deres pårørende (Maggies senter). Senteret planlegges plassert like i nærheten av det nye sykehuset, SUS. Planområde: ca. 1,5 daa. Max: 400 m2 1-2 etasjer.
Nybygg av eneboliger i Hundvåg
Gnr/bnr: 6/113, 6/1008 og 6/968. Bolig A, B og C.
Nybygg av småhus i Stavanger
Prosjektutvikling 6 småhus. Disse småhusene skal erstatte småhus som skal avvikles.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.