Alle planlagte boligprosjekter i Akershus fylke

Asker (86)
Bærum (90)
Eidsvoll (28)
Enebakk (27)
Frogn (15)
Gjerdrum (11)
Hurdal (8)
Jevnaker (6)
Lunner (12)
Lørenskog (14)
Nannestad (8)
Nes (16)
Nesodden (9)
Nittedal (10)
Rælingen (24)
Ullensaker (58)
Vestby (25)
Ås (29)
Nybygg av boliger på Avtjerna i Bærum
Det er anslått at det kan bygges 5000 boliger på det 40 daa store området. Ringeriksbanen er planlagt i området. Opp til 30 000 innbyggere og 1500 arbeidsplasser på området.
Sentrumsutvikling av Ski stasjonsområde, trinn 2 m.fl.
LPO arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter. AART Arcitects og SLA landskapsarkitekter.
Nybygg av boliger på Størsrud i Sørum
2800 daa. Planlegger inntil 2000 stk boliger med framtidig mulighet til noe utvidelse. Sør for Lundermoen, sørøst for dagens boligområde på Lunderåsen.
Nybygg av boliger, næringsarealer, flerbrukshall og barnehage på Franzefoss i Sandvika
1300-1500 boenheter, 100 000-120 000 kvm. Trinnvis utbygging over 10-15 år.
Nybygg av flerbolighus og noe næring ved Nitelva i Lillestrøm
Planene slik de nå foreligger rommer totalt intill 140.000 m2 bolig-og næringsareal. Næringsarealene utgjør kun 4.000 m2. Utfylling av elva. Av planområdets cirka 141 mål ligger 106 mål i Skedsmo kommune og 35 i Rælingen. 8 trinns barnehage for opp til 100 barn. Tidligere prosjektnavn Strandveien.
Nybygg av bydel i Bærum kommune
Planforslaget legger til rette for etablering av ny boligbebyggelse på inntil 132 000 m² BRA. Det antas at dette samlet sett vil utgjøre et sted mellom 1300 - 1600 boliger.
Nybygg av boliger på Koksa i Fornebu
Planlagt for cirka 2000 boliger. Tomt på 280 dekar.
Nybygg av boliger og butikker mm i Bærum
Godkjent områdereguleringsplan. Planlegger 1600-2000 stk boliger.
Nybygg av boliger og næringsarealer i Lillestrøm
Bonum har i partnerskap med Brødrene Jensen og Rema Etablering sikret seg et stort utviklingsområde på vel 37 mål i Lillestrøm, kjent som Nesa Nord. Området skal detaljreguleres og utvikles til et boligprosjekt, med sikte på i overkant av 500 boliger og 10.000 kvadratmeter næringsarealer.
Nybygg av boliger, næring, forretning, universitet i Skedsmo
GNR/BRN: 81/4, 81/2160, 281/81, 281/1 og deler av 81/2474, 115/3 og 102/15 800-1000 leiligheter.
Nybygg av kontor, forretning, hotell og boliger i nye Vestby sentrum
Ca. 19.000kvm leiligheter. Ca. 34.000kvm forretning og service. Ca. 7.000kvm kontor. Ca. 26.000kvm parkering.
Nybygg av boliger, dagligvarebutikk og barnehage på Trollåsen i Nordre Follo
Volvo-tomten. Ca. 450-500 nye boliger. 1000 m2 med næring. 3-5 etasjer. Trollåsveien og Mellomåsveien.
Nybygg av boliger og nærsenter på Bjørkeåsen i Nannestad, trinn 3 mfl.
Totalt 1200 boliger på feltet. 530 mål. Konsentrert småhusbebyggelse. Nord for Prestmosen.
Etablering av mangfoldig bolig- og næringsområde i Vestby sentrum
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et urbant og grønt boligområde, gode næringslokaler og økt byliv i nye Vestby sentrum. Det planlegges for ca. 600 boliger og inntil 6.000 kvm næring. Langs Mølleveien og deler av Garderveien skal det etableres næring i 1.etasje. Planområdet er på ca. 40,2 daa, og omfatter gnr/bnr 11 /83, 11/82,11 /29, 11/42,161 /19, 11/12, 9/2, 8/591, 8/353, 161/24, 11 /30 i Vestby kommune.
Nybygg av boliger i Ås
900-1000 stk boenheter. 270 daa.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2 mfl.
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt på feltet. 8 avd barnehage. Gnr/bnr: 117/20, 31, 32 og 106.
Nybygg av boligområde i Gjerdrum
Totalt skal det bygges 500-800 boenheter i området. 340 dekar.
Nybygg av boliger på Fjellhamar Øst i Lørenskog
10.000-12.000 kvm tomt, totalt hele området 60.000-70.000 kvm. Tre grunneiere. Gnr./bnr. 113/357, Fjellhamarveien 44C, eies av Fjellhamarveien 44C AS, som eies av Selvaag Eiendom AS.
Nybygg av boligområde på Engelsrudhagen øst i Nannestad, trinn 3 mfl
Totalt 370 boliger i flere trinn. Gnr/bnr: 26/1, 47/14 og 47/91.
Nybygg av boliger på Kolstad i Frogn
Ca. 235 dekar. Planlegger for 700 boliger.
Nybygg av flerbolighus ved Flytårnet i Fornebu
Planområdet omfatter deler av gnr. 41 bnr. 143 m.fl. og er på ca. 40,3 dekar. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny bebyggelse på ca. 85.000 m2 BRA i gjennomsnittlig 7 etasjer, hvorav ca. 2/3 bolig (tilsvarende 700-800 boliger) og ca. 1/3 andre formål (forretning/kontor/tjenesteyting m.m.). Det skal etableres en offentlig/allment tilgjengelig byromstruktur tilknyttet nye Flytårnet t-banestasjon.
Nybygg av boliger, hotell og næring i Hurum, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges 45000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av leiligheter og næring på Lysaker
Gnr/bnr 41/975, 58, 622, 844, 131, 80, 300/1182. Bolig ca 27 100 m2 BRA, kontor, forretning, bevertning, offentlig eller privat tjenesteyting (helse, trening, kultur ol), til sammen ca 15 800 m2 BRA, dette gir en fordeling på ca 2/3 bolig og 1/3 næring. Hovedsakelig 5 til 7 etasjer. Tårn med 6 næringsetasjer og 14 boligetasjer.
Nybygg av leiligheter, hotell og kontor mm i Lillestrøm
Hotell med ca 130 rom, kontorarealer, restauranter, butikker og ca 161 leiligheter.
Nybygg av boliger ved Rånåsfoss, trinn 3 m.fl.
Totalt ca. 600 boliger. Ca. 460 daa.
Nybygg av leiligheter på Fornebuporten i Lysaker
Tidligere prosjektnavn: Teleplanbyen.
Nybygg av boliger og områdelekeplass i Ås kommune
Felt B3. Langbakken 18, 20 og 22 og Myrveien 2
Nybygg av boliger i Ullensaker
12 daa. Totalt 400 leiligheter.
Nybygg av leiligheter og barnehage på Jessheim i Ullensaker kommune, trinn 2 m.fl.
Ca. 43,8. Blokkbebyggelse og bybarnehage, med tilhørende kjøre- og gangsystemer, uteoppholds- og grøntarealer.
Nybygg av studentboliger i Ås
Trinn 1 består av: Nybygg av 4 hus 8.160 m2 Parkeringskjeller: 2.698 m2 Trafostasjon. Byggestart: Oktober 2024 Byggetid: 18 måneder. Trinn 2 består av: Nybygg av 4 hus. 7 eksisterende rivingsklare bygg som skal bygges opp på nytt.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Avløs
Ca 400-500 boliger. 90 mål. Antatt kostnad.
Nybygg av kontor og boliger med parkeringskjeller i Asker
Et område som i dag omfatter REMA-bygget i Gartnerveien 3 og kontor- og handelssenteret i Fekjan 7-15.
Nybygg av leiligheter i Vestby, trinn 3 mfl
Totalt ca 500 leiligheter, 11 hus, i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Gartnerikvartalet.
Nybygg av boliger i Sørum kommune
Planlegger mellom 300 til 350 boenheter. Varslingsområdet er på ca. 64 daa. Området som er tenkt regulert til boligutbygging er på ca. 42 daa, og omfatter gnr/bnr 325/1, 325/3. 11 boligblokker, mellom 3-8 etasjer.
Nybygg av leiligheter, rekkehus og forretning i Lillestrøm
25 mål. 300-400 boliger. 3-6 etasjer. Gnr/bnr: 5/594, 75/396, 75/55, 75/394, 75/563, 75/225.
Nybygg av boliger og næring i Sørum
15-16 mål. Blakerveien 3-9. Planområdet består av gnr/bnr 246/8,246,305, 246/7 og 246/282
Nybygg av boliger på Strømmen
Ca 45 mål. Ca 300 enheter.
Nybygg av boliger og kontor m.m. på Fornebu i Bærum kommune
Felt KBA7.1 og B7.2. Ca. 230 boenheter. Hensikten med planen er å tilrettelegge for ny, variert boligbebyggelse bestående av rekkehus, flermannsboliger og leilighetsbygg i 2 til 5 etasjer og næring, tjenesteyting, undervisning og kultur i store deler av eldre, bevaringsverdig bebyggelse. Eksisterende kontorbygning ønskes transformert til et bo‐konsept med felleslokaler og servicefunksjoner. I tillegg planlegges det for oppgradering av turvei mot Holtekilen, sikring og re‐etablering av grønnstruktur og naturmangfold, lokalplass og interngate igjennom området.
Oppgradering av idrettsanlegg samt påbygg av leiligheter og næring i Lillestrøm
Samlet utgjør hele prosjektet 23.500 kvadratmeter, hvorav påbygget blir på 11.600 kvadratmeter, boligene utgjør 10.800 kvadratmeter, og næringsarealene omkring 1.100 kvadratmeter.
Nybygg av boliger og næring på Fagerstrand i Nesodden
190 mål. Ca. 600-700 boliger, bryggeliv, kafeer og butikker. Ca. 15.000-20.000 m2.
Riving og nybygg av boliger, forretning og kontor m.m. på Drøbak i Frogn
Eiendommen ligger i krysset mellom Osloveien og Åsveien. Ca. 21.000 kvadratmeter totalt, med kjeller i tillegg, hvorav ca. 4.800 kvadratmeter er boliger. Resten blir ca. 14.000 kvadratmeter forretning og ca. 1.500 kvadratmeter kontor/tjenesteyting.
Nybygg av leiligheter i Lørenskog stasjonsby
21.000 kvadratmeter BRA med leiligheter.
Nybygg av leiligheter og næring i Eidsvoll kommune
Wergelands gate 2-4. Planforslaget regulerer bebyggelse for bolig, forretning, kontor og tjenesteyting fra 3 til 8 etasjer med parkeringskjeller, samt et signalbygg på 12 etasjer.
Nybygg av boliger på Fornebu i Bærum
45.000 m2 boligutvikling.
Nybygg av eneboliger i Røyken
Ca. 250 boliger planlegges.
Riving av kontorbygg og nybygg av boliger i Sandvika
Hamangskogen 60 i krysset Ringeriksveien og Brynsveien. Utviklerne foreslår 17.200 kvadratmeter med byhus, rekkehus og leiligheter i opptil sju etasjer. De vil også bygge et garasjeanlegg på 3.900 kvadratmeter. Gnr/Bnr: 82/28 og 82/29.
Nybygg av leiligheter, næring, kontor mm i Ski
Gnr/bnr 134/95, 134/112, 134/120, 134/123, 134/124, 134/187, 134/189, 134/208, 134/258 og 134/260.
Nybygg av flerbolighus og infrastruktur på Fornebu
Trinnvis utbygging. Totalt 600 boenheter på feltet.
Nybygg av leiligheter og næring på Rud i Rælingen
Felles reguleringsplan for Dammensvika (Dammensvika Prosjekt AS) og Dammenslia (SPG Bakke Bolig Dammensvika AS). Ca 240-250 boenheter totalt.
Nybygg av boliger og næringsbygg på Gystadmarka i Jessheim
Ca. 230 boenheter og 5000 m2 næringsbygg.
Nygbygg av boligområde i Nes kommune
Gnr/bnr 65/27 m.fl. B2 Ca. 130 småhus og 105 leiligheter til sammen ca. 235 enheter.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2 mfl.
Totalt 170 dekar. Totalt 268 leiligheter.
Nybygg av boliger på Fjellhamar Øst i Lørenskog
34000-40000 kvm tomt, totalt hele området 60000-70000 kvm. Fire større grunneiere. Gnr./bnr. 113/355, Fjellhamarveien 44A og 44B, eies av Fjellhamar Park III AS. Gnr./bnr. 113/324, Fjellhamarveien 46, eies av Fjellhamar Park I AS. Begge disse eies av Taraldset Eiendom AS.
Nybygg av boliger på Fjellhamar Øst i Lørenskog
34000-40000 kvm tomt, totalt hele området 60000-70000 kvm. Fire større grunneiere. Gnr./bnr. 113/355, Fjellhamarveien 44A og 44B, eies av Fjellhamar Park III AS. Gnr./bnr. 113/324, Fjellhamarveien 46, eies av Fjellhamar Park I AS. Begge disse eies av Taraldset Eiendom AS.
Nybygg av boliger i Eidsvoll
Planen legger til rette for utbygging av opp til 130 boenheter i form av eneboliger, kjeda eneboliger, rekkehus, tomannsboliger.
Nybygg av boliger i Hurdal kommune
42 mål. Alt skal bygges rundt flere tun med rekkehus, flermannsboliger og lavblokker over garasjekjeller. Maksimalt ca. 200 boliger. Gnr./bnr 18/82,17/92, 19/103 samt 17/32 og 17/79. Deler av gnr./bnr 49/9,17/101,16/46, 17/95, 17/9, 17/87, 17/6 og 17/115 i
Nybygg av boliger i Ås
Forslaget berører eiendommene 61/75, 61/75, 61/76, &1/77, 61/78, 61/79, 61/195, 61/229, 61/225, 61/170, 61/241, 61/244 og 61/282 innenfor felt B1 i områdeplanen, samt tilgrensende veiarealer og grønnstruktur mellom felt B1 og Grønnslett i nordøst. Berørte addresser er Langbakken 34, 36, 38, 40, 42a, 42b, 44 og Myrveien 4, 6, 12, 17 og 18.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Asker
Gnr/bnr: 50/105, 50/263 med flere. Planen omfatter bolig, forretning og offentlig/privat tjenesteyting.
Nybygg av boliger på Bjørkelangen i Aurskog-Høland
Ca. 250 eneboliger og resterende 150 enheter er fordelt på to-mannsboliger og rekkehus.
Nybygg av boliger på Fornebu i Bærum
45.000 m2 boligutvikling. Samarbeid med FP Eiendom.
Nybygg av boliger i Bærum
Blandede boliger for omsorgstrengende, førstegangskjøpere, startlånmottakere og ordinære kjøpere.
Nybygg av boliger i Ullensaker
19,4 dekar. Totalt cirka 700 boliger på feltet. Bebyggelsen vil bli variert med rekkehus og lavblokker på 2–4 etasjer, samt blokker opp til 7 etasjer. Tillatt bruksareal over terreng er samlet på ca. 30 500 kvm. Planarbeidet vil ha fokus på grønne kvaliteter og barne- og familievennlige uteoppholdsarealer.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll, trinn 2 m.fl.
Torget 3 og 5 m.fl. Gnr/Bnr: 17/3001, del av 16/65 samt 16/66. 4-6 etasjer. Totalt 300 leiligheter på området.
Nybygg av leiligheter, næring og parkeringskjeller på Råholt i Eidsvoll kommune
Ca. 15 mål. Næringslokaler i 1.etg. Ca. 18.000 boligkvadratmeter.
Nybygg av leiligheter på Gystadmyra i Ullensaker, trinn 2 mfl.
BREEAM-NOR Very Good. Prosjektet består av totalt 284 leiligheter fordelt på flere huskropper. 58 leiligheter er utført i trinn 1. Hus B- 38 leiligheter, Hus C- 15 leiligheter, Hus D- 32 leiligheter, Hus E- 41 leiligheter, Hus F- 42 leiligheter, Hus G- 58 leiligheter.
Nybygg av boliger på Østhagan i Lunner
Totalt kan det bygges ca. 275 boenheter i området. 104 tomter er regulert til eneboliger.
Nybygg av boliger i Harestua
Leiligheter i lavblokk, to- og firemannsboliger og tomter. Totalt skal det bygges ut 270 boliger på området. Søndre del inneholder 180-190 boenheter og Nordre del 80-90 boenheter.
Nybygg av boliger, barnehage m.m. i Lillestrøm, kvartal 3
Samarbeidsprosjekt. Totalt 950 boliger fordelt på 35 000 kvm og 5 kvartal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.