Alle planlagte boligprosjekter i Ås

Nybygg av boliger i Ås
900-1000 stk boenheter. 270 daa.
Nybygg av boliger og områdelekeplass i Ås kommune
Felt B3. Langbakken 18, 20 og 22 og Myrveien 2
Nybygg av studentboliger i Ås
Trinn 1 består av: Nybygg av 4 hus 8.160 m2 Parkeringskjeller: 2.698 m2 Trafostasjon. Byggestart: Oktober 2024 Byggetid: 18 måneder. Trinn 2 består av: Nybygg av 4 hus. 7 eksisterende rivingsklare bygg som skal bygges opp på nytt.
Nybygg av boliger i Ås
Forslaget berører eiendommene 61/75, 61/75, 61/76, &1/77, 61/78, 61/79, 61/195, 61/229, 61/225, 61/170, 61/241, 61/244 og 61/282 innenfor felt B1 i områdeplanen, samt tilgrensende veiarealer og grønnstruktur mellom felt B1 og Grønnslett i nordøst. Berørte addresser er Langbakken 34, 36, 38, 40, 42a, 42b, 44 og Myrveien 4, 6, 12, 17 og 18.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Ca. 97 daa. Trinnvis utbygging. Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse med mulighet for leiligheter i blokk på ett del-felt.
Nybygg av boligområde på Vollskogen i Ås kommune
BKS1 = Atriumhus, 34 boenheter, 2 etasjer. BKS2 = Atriumhus, 21 boenheter, 3 etasjer. BKS3 = Rekkehus, 16 boenheter, 3 etasjer. BKS4 = Rekkehus/kjedehus, 34 boenheter. BKS5 = Rekkehus, 13 boenheter, 3 etasjer. BKS6 = Atriumhus, 34 boenheter, 2 etasjer. BFS1 = Enebolig, 18 boenheter, 2 etasjer. BFS2 = Enebolig, 18 boenheter, 2 etasjer. BFS3 = Tomannsbolig, 12 boenheter, 2 etasjer.
Nybygg av rekkehus i Ås, trinn 2
BREEAM-NOR. Brekkeveien 17-19 - Maxbotomta, trinn 2
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Solberg Øst i Ås kommune, trinn 2
60 leiligheter og 40 rekkehus i trinn 2. Totalt ca 300 boenheter på området.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Ca. 97 daa. Trinnvis utbygging. Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse med mulighet for leiligheter i blokk på ett del-felt.
Nybygg av leiligheter med tilhørende gang- og sykkkelvei og grøntareal i Ås kommune
Sagaveien 12, 14 A og 14B, Moerveien 15A. Moerveien 15B, 15C og 17. 2-3 etasjer mot Sagaveien, og 3-4 etasjer mot Moerveien. Gnr/brn 42/15, 54/28, 54/17, 54/18, 54/356, 54/330, 54/105.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Forslagsstiller ønsker å bygge ca. 60 boenheter på feltet, fordelt på konsentrert småhusbebyggelse og leiligheter. Byggehøyde foreslås i tre etasjer, med parkering primært i parkeringskjeller. Atkomst fra nyetablert forlengelse av Grunnfjellsveien.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Cirka 50 boenheter. 3-4 etasjer.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Planområde (BAA1) ca 11 daa.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Prosjektet vil bestå av rekkehus og atriumhus i trebebyggelse i størrelse fra omtrent 74 kvadratmeter til rundt 185 kvadratmeter, med forskjellige fasademateriell. Totalt 138 leiligheter fordelt på 6 byggetrinn på felt B2.
Nybygg av boliger i Ås kommune, trinn 5
Prosjektet vil bestå av rekkehus og atriumhus i trebebyggelse i størrelse fra omtrent 74 kvadratmeter til rundt 185 kvadratmeter, med forskjellige fasademateriell. Totalt 138 leiligheter fordelt på 6 byggetrinn på felt B2.
Nybygg av boliger i Ås kommune, trinn 4
Prosjektet vil bestå av rekkehus og atriumhus i trebebyggelse i størrelse fra omtrent 74 kvadratmeter til rundt 185 kvadratmeter, med forskjellige fasademateriell. Totalt 138 leiligheter fordelt på 6 byggetrinn på felt B2.
Nybygg av boliger i Ås kommune, trinn 3
Prosjektet vil bestå av rekkehus og atriumhus i trebebyggelse i størrelse fra omtrent 74 kvadratmeter til rundt 185 kvadratmeter, med forskjellige fasademateriell. Totalt 138 leiligheter fordelt på 6 byggetrinn på felt B2.
Etablering av boligbebyggelse i Ås kommune
Ca. 75 boenheter. Ca. 78 daa.
Ombygg av eksisterende bygg til omsorgsboliger i Ås kommne
Bygget har i dag én leilighet, hybler og en personalbase. Bygget er oppført tidlig på 1990-tallet og har behov for rehabilitering. Det planlegges samtidig å bygge om hybeldelen til tre leiligheter, samt oppgradere personalbasen. Den eksisterende leiligheten planlegges ikke å endres utover teknisk oppgradering som gjelder hele bygget. Endring av planløsning vil medføre at brannskiller, lydskiller, plassering av våtrom og fasade også vil endres. Ombyggingen anses som en hovedombygging, og tekniske løsninger skal tilfredsstille dagens tekniske regelverk (TEK 17). Fasadeendringen består av nye plasseringer av dører og vinduer. Det er også behov for å skifte ut ventilasjonsanlegget, installere sprinkleranlegg, nytt brannvarslingsanlegg og nye vann- og avløpsinstallasjoner. Vinduer og ytterdører må skiftes og hele bygget må etterisoleres (vegger og himling). Bygget har én etasje og er på 417 m². Bygget er oppført i trekonstruksjoner med sperretak og utvendig malt tømmermannspanel.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.