Alle planlagte boligprosjekter i Nordre Follo

Sentrumsutvikling av Ski stasjonsområde, trinn 2 m.fl.
LPO arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter. AART Arcitects og SLA landskapsarkitekter.
Nybygg av boliger, dagligvarebutikk og barnehage på Trollåsen i Nordre Follo
Volvo-tomten. Ca. 450-500 nye boliger. 1000 m2 med næring. 3-5 etasjer. Trollåsveien og Mellomåsveien.
Nybygg av leiligheter, næring, kontor mm i Ski
Gnr/bnr 134/95, 134/112, 134/120, 134/123, 134/124, 134/187, 134/189, 134/208, 134/258 og 134/260.
Nybygg av boliger i Ski
Samarbeidsselskap NFG Holding AS.
Nybygg av leiligheter i Ski
Planområdet utgjør del av områderegulering for Skiveien/Skrenten, felt BF, med tilgrensende vei og arealer på Kollen, eiendommene gnr/bnr 40/1044, 40/441, 40/547, 40/387, 40/416, 40/394, 40/283, samt deler av 40/822 og 40/757. Skiveien 55,57, 59,61,63,65. Det varslede planområdet er ca. 40 100 m² stort og er i dag regulert til kombinert byggeformål. Felt BF nord for grøntdrag: 4000 BTA, 3600 BRA, ca 45 leiligheter. Felt BF sør for grøntdrag: BTA 5000, BRA 4500, ca 45 leiligheter.
Nybygg av boliger og barnehage m.m i Ski
Gnr/bnr: 137/625, 137/626 mfl.
Nybygg av boliger og barnehage m.m i Ski
Gnr/bnr: 137/625, 137/626 mfl.
Nybygg av boliger i Kolbotn
Søndre Skrenten 7, gnr 240 bnr 822, Nordre Skrenten 4, gnr 240 bnr 576, Skiveien 51, gnr 240 bnr 461, samt eiendommene 40/68, 40/70, 40/154, 40/155, 40/166, 40/478, 40/479, 40/574, 40/753, 40/757, 40/884, 50/20 og 50/29. P
Nybygg av blokk, servicebolig for eldre mm i Ski
Ca. 175 daa. Gnr/bnr 141/1 og 2
Nybygg av leiligheter i Ski
3 mål. Bygg A, B og D. 3 boligblokker med 5 etasjer og en boligblokk med 6 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Ski
46 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Ski, trinn 2 m.fl.
Utbygging på ca. 180 boliger. Samarbeidsprosjekt. Kirkeveien Utbyggingsselskap AS eies til 50% av Selvaag Bolig og 50% av AF Gruppen. Tidligere prosjektnavn Kirkeveien, kvartal 6.
Nybygg av leiligheter og næring i Kolbotn
Ca. 40 leiligheter og en del næring.
Nybygg av helsehus, dagligvarebutikk og leiligheter i Nordre Follo kommune
Planforslaget vil legge til rette for to bygg med fire etasjer hver. Ett av byggene vil bli et «helsehus» for helserelaterte tjenester. I det andre bygget er det planlagt butikk med dagligvarer. I de tre andre etasjene blir det ca. 15 leiligheter.
Nybygg av boliger i Kolboten
28 boenheter fordelt på ett leilighetsbygg på fire etasjer og 14 rekkehus.
Nybygg av rekkehus i Ski
Nordbyveien 14-28.
Nybygg av flerbolighus og næring i Oppegård
Næring i 1. etasje. Ca 1800-2000 m2.
Nybygg av boliger i Nordre Follo kommune, trinn 2
Eneboliger i kjede, tomannsboliger og rekkehus.
Nybygg av leiligheter i Ski, trinn 1
Utbygging på ca. 180 boliger. Samarbeidsprosjekt. Kirkeveien Utbyggingsselskap AS eies til 50% av Selvaag Bolig og 50% av AF Gruppen. Tidligere prosjektnavn Kirkeveien, kvartal 6.
Nybygg av omsorgsboliger i Nordre Follo kommune
Etablering av botilbud med heldøgns helse- og omsorgstjenester for eldre på tomten til tidligere Follo barne- og ungdomsskole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.