Alle planlagte boligprosjekter i Gjerdrum

Nybygg av boligområde i Gjerdrum
Totalt skal det bygges 500-800 boenheter i området. 340 dekar.
Nybygg av leilighetsbygg i Ask, Gjerdrum, trinn 4
Prosjektet omfatter 38 leiligheter og 320 m2 næring.
Nybygg av boligområde i Gjerdrum
Gnr/bnr: 46/65 og nordre deler av bnr. 25. 2,5-3 etasjer. 25-35 boenheter.
Nybygg av rekkehus og firemannsbolig i Gjerdrum
Prosjektet omfatter bygging av 3 rekker (BK1-3) med 4 rekkehus i 3 etasjer og 1 firemmansbolig (BK4) med parkeringsplass i sokkeletasje. Gnr/bnr: 46/48 og 95.
Etablering av heldøgnsbemannede boliger i Gjerdrum kommune
Behovet i prosjektet er foreløpig estimert til: - 20-25 boenheter pluss personalfasiliteter. - Dagsenter for 20-30 personer med nedsatt funksjonsevne. Krav til tomt/prosjekt: - Må etableres i eller i umiddelbar nærhet til ordinære bomiljøer – der man kan møte andre mennesker. - Det vektlegges viktigheten av normalisering og integrering. - Grøntarealer – felles uteområder/sosiale arenaer i nærheten. - Nærhet til kollektivt tilbud. - Nærhet til butikker, serveringssteder, kulturelle møteplasser, lege, frisør o.l.
Nybygg av frittliggende småhusbebyggelse i Gjerdrum kommune
5 tomannsboliger eller eneboliger. Gnr/bnr: 28/10, 28/39 og 28/54.
Fortetting av boligområde i Gjerdrum
Gnr/bnr: 42/6, 26, 27, 32, 47, 54, 49, 51, 59, 71, 43/2 og 86/1. Fortetting og fornyelse for totalt 12 boliger i 3 etasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.