Alle planlagte boligprosjekter i Asker

Nybygg av boliger, hotell og næring i Hurum, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges 45000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av kontor og boliger med parkeringskjeller i Asker
Et område som i dag omfatter REMA-bygget i Gartnerveien 3 og kontor- og handelssenteret i Fekjan 7-15.
Nybygg av eneboliger i Røyken
Ca. 250 boliger planlegges.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Asker
Gnr/bnr: 50/105, 50/263 med flere. Planen omfatter bolig, forretning og offentlig/privat tjenesteyting.
Nybygg av boliger i Røyken
Gnr/bnr 253/52 mfl. Ca 100 enheter.
Nybygg av boliger på Elnes i Asker kommune
Ca 240 boliger i lavblokker, rekkehus og eneboliger, samt barnehage.
Nybygg av boliger i Asker, trinn 3 mfl
I forbindelse med ny E18 gjennom Asker. Totalt ca. 650 boliger på Landåsjordene. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 2/34, 2/342.
Nybygg av leiligheter m.m. på Høn i Asker kommune
11 mål. 5-6 etasjer. Minst 20 prosent av boligene skal tilpasses spesielt for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og prosjektet utvikles med en rekke sosiale tillegsfunksjoner. OBOS legger også opp til treningsrom, felles oppholdsrom med kjøkken og uteområder med blant annet orangeri, bocciabane og lekeplass. Åtte av boligene skal utvikles som et privat bofellesskap med felles allrom og kjøkken og med enkel tilgang til det tilrettelagte uteområdet.
Nybygg av Leiligheter i Spikkestad, BS9
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. Trinnvis utbygging, 50-80 boenheter pr. trinn. 2-7 etasjer. Totalt: 27.500 m2.
Nybygg av konsentrert fritidsbebyggelse for utleie med mere i Vestlia
Gnr/bnr: 66/342, 734, 797, 798 og 808. Planområdet er på 32,2 daa. Planen omfatter bygging av konsentrert fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie, samt supplerende reiselivs- og aktivitetsbasert tjenesteyting og bevertning samt parkering under terreng/lokk.
Nybygg av boliger i Asker, trinn 2
I forbindelse med ny E18 gjennom Asker. Totalt ca. 650 boliger på Landåsjordene. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 2/34, 2/342.
Nybygg av rekkehus i Røyken
Totalt 130 boliger på området.
Nybygg av boligfelt i Buskerud
Ca. 100-150 enheter.
Nybygg av boliger på Hvalstad i Asker
Ca 20,5 daa. Ca 100 stk boenheter. Utvidelse av kjørebredden på adkomstveien fra Johs Hartmanns vei.
Nybygg av boliger i Asker
BRAS 4850 kvm.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Asker
Gnr/bnr: 50/45 og 50/429.
Nybygg av boliger i Asker, trinn 1
I forbindelse med ny E18 gjennom Asker. Totalt ca. 650 boliger på Landåsjordene. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 2/34, 2/342.
Ny- og ombygg av flerbolighus i Spikkestad, trinn 3
Hele området S11 er regulert til 240 enheter.
Nybygg av sykehjem i Dikemark
Tidlig planlagt prosjekt fra kommuneplan. Byggestart 2025-2030. Omfang er ukjent.
Nybygg av leiligheter I Asker
Det planlegges for ca. 35-40 leiligheter.
Nybygg av kjedet eneboliger og rekkehus i Asker
Planområdet er på om lag 28,1 daa og er avgrenset av Terrasseveien i nord, Engebråtenveien i vest, Vardeveien i øst og LNF-område i sør. Planområdet omfatter deler av eiendommer med gbnr 241/222, 241/1, 241/118 og 241/12. Endelig planavgrensning avklares i den videre planprosess.
Nybygg av boligområde i Asker
Prosjektet består av: 8 rekkehus, ca 1060 m2 BTA, 12-16 boenheter i flerbolighus, ca 1115 m2 BTA. Totalt ca. 2175 m2.
Nybygg av konsentrert småhus/blokkbebyggelse i Asker
12 daa. Boligpotensiale, 30 stk enheter.
Nybygg av rekkehus i Asker
Etablering av nye boliger av høy kvalitet i et attraktivt område i nærheten av Asker sentrum. Det er foreslått en fortetting av planområdet som tar hensyn til de viktigste kvalitetene på tomten som tilpasser seg omgivelsene.
Nybygg av leiligheter i Asker kommune
Gnr/Bnr. 61/561, 61/562, 61/563, 61/564.
Nybygg av rekkehus, leiligheter og enebolig i Røyken, trinn 1
10-12 boliger. Gnr/Bnr/: 38/479, 480, 528, 573 mfl.
Ombygg av omsorgsboliger i Asker kommune
Byggene har i dag omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelse i kategori 3. Fredtunveien 31 har sterkt behov for oppussing og består i dag av 5 rom med bad + fellesarealer. Fredtunveien 33 fremstår mer moderne med 5 leiligheter og fellesareal. Boligene skal bygges om til omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelse i kategori 5.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Røyken
Fire tomannsboliger og tre eneboliger. GNR/BNR: 47/18 , 47/30, 47/64, 47/17 og 47 /101
Nybygg av eneboliger i Asker kommune
Gnar/bnr: 40/363, 40/314
Nybygg av boliger i Asker
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fire eneboliger med sekundærleilighet, det planlegges for inntil 8 boenheter. Gnr/bnr 246/1 mfl. Planområdet utgjør ca 8000 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.