Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Rogaland fylke

Bjerkreim (2)
Bokn (0)
Eigersund (10)
Gjesdal (25)
Haugesund (9)
(9)
Karmøy (12)
Klepp (1)
Kvitsøy (2)
Lund (1)
Randaberg (8)
Sandnes (35)
Sauda (7)
Sokndal (3)
Sola (5)
Stavanger (52)
Strand (4)
Suldal (5)
Time (5)
Tysvær (4)
Utsira (0)
Ny E39 Bue-Ålgård
15 km. 97% veg i dagen, 3% bruer.
Drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i Stavanger 2022-2027
Kontraktsområdet 1103 Stavanger, som inkluderer Stavanger, Randaberg, Sola, Klepp samt deler av Time og Sandnes.
Nybygg av leiligheter, næring og utvidelse av hotell og spa i Haugesund
66 leiligheter i 3 blokker 180 hotellrom hvorav 74 nye rom og 108 rehabiliterte rom.
Ombygging av rådhus i Stavanger
BREEM-NOR Excellent.
Utvidelse av skole i Sandnes
Sandved skole skal utvides fra en B25 skole til en B28 skole, med plass til 784 elever.
Utvidelse av videregående skole i Stavanger
Lavenergibygg. Utvidelse for 270 elever. Miljøsertifisert med BREEAM Very Good.
Om- eller nybygg av kontor/næringslokaler i Stavanger
Usikkert hvis det blir ombygging eller nybygg. Nybygg; 5-6 etasjer med næringslokaler mot gateplan.
Ombygg av sykehus i Haugesund, trinn 1 B03
Konseptrapport er og utført av: Sweco Norge AS, Atkins Norge.
Utbedring av Riksveg 42 Krossmoen-Nese i Eigersund
I forslag til handlingsprogram 2018-2023 med utførelse i 2021/2022.
Utbedring av Fylkesveg 44 Hellvik-Vassvik i Eigersund
Hensikten med planforslaget er å utbedre fylkesveien, bygge gang- og sykkelvei fra Hellvik/Stasjonsveien til Vassvik og bygge ny bro over jernbanen ved Hellvik. Veiprosjektet ligger inne i handlingsprogram for fylkesvegnett i Rogaland 2018-2021 (2023).
Rehabilitering av eksisterende lokaler på videregående skole på Storhaug i Stavanger, trinn 2
Kostnadsrammen for hele prosjektet (byggetrinn 1 og byggetrinn 2) er overkant av 394 millioner kroner.
Omlegging av hovedkloakken i Sandnes
Prosjekt fra Handlings-og økonomiplan 2020-2023.
Forlengelse av kryssingsspor på Ogna stasjon
Bane, spor og signalanlegg.
Innvendig renovering og fasadearbeider på administrasjonsbygg i Stavanger
Innvendig renovering av Ølhallen, Scene 1, administrasjonsbygg samt deler av fasaden.
Ombygg av eksisterende avløpsrenseanlegg i Klepp og Time kommune
IVAR IKS ønsker tilbud på utarbeidelse av forprosjekt, utarbeidelse av reguleringsplan og detaljprosjektering av 5 stk pumpestasjoner, for alle fag, med opsjon på 1 - 2 stk i tillegg. Detaljprosjektering av ledningstraseen skal i utgangspunktet utføres av IVAR, men det ønskes i tillegg opsjon for detaljprosjektering av denne rørledningen. For framtidig å kunne tilfredsstille forpliktelsen i forhold til avløp må IVAR gjøre tiltak på eksisterende avløpsanlegg. I denne forbindelsen er det besluttet å etablere en ny avløpstrase fra Bråstein til – Vik RA. Det er foreløpig antatt en dimensjon på max Ø800 mm for selvfallsledninger og max Ø600 mm trykkledninger, samlet totalt 13 + 9 = 22 km. IVAR IKS ønsker tilbud på utarbeidelse av forprosjekt, utarbeidelse av reguleringsplan og detaljprosjektering av 5 stk pumpestasjoner, for alle fag, med opsjon på 1 - 2 stk i tillegg. Detaljprosjektering av ledningstraseen skal i utgangspunktet utføres av IVAR, men det ønskes i tillegg opsjon for detaljprosjektering av denne rørledningen.
Utvidelse av næringsområde på Njølstad
Gnr/bnr: 29/2, 29/10 og del av 29/5. I tillegg er deler av eiendom 30/3 og 62/15 og 62/19.
Oppgradering av vann og avløpsledninger i Sandnes
Oalsgata skal oppgraderes. Det er nødvendig å legge ny VA-infrastruktur i veien, selv om en del av denne ikke har nådd levetiden. Rørtraseer flyttes ut til sidene slik at det er lett å tilknytte boliger, og private stikkledninger i kjøreveier kan unngås. Overvannssystemet må dimensjoneres for klimaendringer. Det gir relativt store dimensjoner for overvann.
Kloakksanering i Karmøy kommune
Karmøy kommune skal rehabilitere kloakkledningen som ligger i gangstien over Heiå, Sevland. Vannledningen som ligger på sørsiden av FV skal også fornyes på det området kloakkledningen saneres. Ny grøft vil da bestå av vann, overvann og spillvannsledning.
Oppgradering av handelsbygg i Stavanger
Gjennomførelsetid: 6-9 måneder.
Oppgradering av eksisterende hovedledninger for vann og avløp i Karmøy
Total lengde: ca. 575 meter. Oppdimensjonering av vannledning og separering av avløp fellesledning, samt tilhørende kummer.
Utomhusarbeider ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Rådgiver offentlige anskaffelser: Dovre Group Projects AS.
Utvidelse av vendespor på Ganddal stasjon i Sandnes
Plan: bruke Ålgårdsporet som vendespor Stvanger-Sandnes.
Ombygg av torg og uteanlegg i Stavanger
<< Tre hus og et langbord>>
TS-tiltak på Fylkesveg 411 Løkkeveien i Stavanger
I bymiljøpakkens handlingsprogram 2021-2024.
Rehabilitering av gammel hovedvannledning mellom Tronsholen - Tjensvoll i Stavanger, delstrekk 3
Det skal trekkes ny 450 mm pe-ledning inn i 700 mm eksisterende ledning. Strekningen som skal rehabiliteres er mellom Ventilkammer 12 Forus (K012) og ventilkammer 9 Gausel (K009). Strekningen som skal oppgraderes er ca. 1600 m.
Ombygg til robustleiligheter i Sandnes
Ombygg til 4 leiligheter med 2 rom på omtrent 37 kvadratmeter hver som er robust utformet og skal brukes av vanskeligstilte.
Utvidelse av næringsområde i Suldal
Utvidelse av båtverksted, båthavn, båtplasser. Nybygg av servicebygg og 3 utleieboliger.
Om- og tilbygg av brannstasjon på Vigrestad
Brannstasjonen på Vigrestad skal bygges om og få ett nytt tilbygg. Tilbygget skal inneholde vaskehalll og kontordel og kobles sammen med eksisterende bygg.
Ombygging/rehabilitering av boliger og naust i Haugesund
Planer om restaurering av verneverdige bygninger. Haugesunds eneste gjenværende sjøtun.
Opprydding av samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i Karmøy kommune
Reguleringsplanen omfatter arealer til fremtidig utbygging av konsentrert boligbebyggelse og teknisk infrastrukturtrasé.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.