Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Rogaland fylke

Bjerkreim (3)
Bokn (1)
Eigersund (9)
Gjesdal (3)
Haugesund (13)
(6)
Karmøy (9)
Klepp (8)
Kvitsøy (1)
Lund (5)
Randaberg (3)
Sandnes (21)
Sauda (6)
Sokndal (5)
Sola (5)
Stavanger (48)
Strand (6)
Suldal (4)
Time (4)
Tysvær (3)
Utsira (0)
Utbedring og utvidelse av veg mm på Fv 44 Braut-Re i Klepp og Time
Ca 5 km. 4-felts veg på deler av strekningen.
Nybygg av leiligheter, næring og utvidelse av hotell og spa i Haugesund
66 leiligheter i 3 blokker 180 hotellrom hvorav 74 nye rom og 108 rehabiliterte rom.
Utvidelse av skole i Sandnes
Sandved skole skal utvides fra en B25 skole til en B28 skole, med plass til 784 elever.
Tilbygg av bo- og aktivitetssenter i Sandnes
BRA: 2500-5500 m2 2-4 etasjer.
Drift-og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Høgsfjord 2021-2026
Felles utlysning for kommunene Sandnes, Gjesdal, Strand og Hjelmeland. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Asfaltarbeider i Rogaland fylkeskommune 2021
3-11-2021-03 Sør-Rogaland og 3-11-2021-04 Nord-Rogaland.
Innvendig renovering og fasadearbeider på administrasjonsbygg i Stavanger
Innvendig renovering av Ølhallen, Scene 1, administrasjonsbygg samt deler av fasaden.
Rehabilitering av fylkeshuset i Stavanger kommune
GNR/BNR: 56/1454 og 56/1464. Formålet med planen er å sikre bevaring av bygningsanlegget, behov for omfattende teknisk rehabilitering, og for å tilrettelegge for 150-200 nye arbeidsplasser.
Drift-og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Indre Ryfylke 2021-2026
Felles utlysning for kommunene Vindafjord, Sauda, Suldal, Tysvær, Hjelmeland og Ullensvang. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Utvidelse av ungdomsskole i Sandnes
Utvidelse på ca. 1500 m2 for forsterket avdeling og eventuel utvidelse av gymsalen.
Kloakksanering i Karmøy kommune
Karmøy kommune skal rehabilitere kloakkledningen som ligger i gangstien over Heiå, Sevland. Vannledningen som ligger på sørsiden av FV skal også fornyes på det området kloakkledningen saneres. Ny grøft vil da bestå av vann, overvann og spillvannsledning.
Tilbygg av skole (moduler) og ombygg av skole i Tananger
Innvendig riving. To klasserom og uteareal.
Utforming av gateløp på Rosseland i Bryne
Legge ny 2000mm rør og skifte ut vann og avløpsledningene fra Frøylandsvannet til Arne Garborgsveg, videre inn i Kong Haakonsveg til Dronning Maudsgate. Total grøftelengde ca 640m. Hensikten med prosjektet er å sikre mot flom ved regnskyll beregnet for 200 års gjentaksintervall.
Rehabilitering av idrettshall ved KNM Harald Hårfagre i Stavanger
Idrettshall i Stavanger ved KNM Harald Hårfagre. Eksisterende bygg skal kartlegges slik at mulighetene for ombruk/ rehabilitering kan avgjøres.
Asfaltkontrakt på europa- og riksveier i Vestland- og Rogaland fylke, 2021
Disse Kommunene: Tysvær, Haugesund, Karmøy, Etne, Odda og Fitjar. 23 200 tonn asfalt skal legges, og 200.912 m2 skal freses. I praksis skal nesten alt ut på E134, og litt på E39.
Utomhusarbeider ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
TS-tiltak på Fylkesveg 411 Løkkeveien i Stavanger
I bymiljøpakkens handlingsprogram 2021-2024.
Mindre ombygginger ved universitet i Stavanger
Kitty Kiellands Hus (112239 B5) delprosjektet omhandler ca. 900m2 av byggets 3.etg. Arealet består i dag hovedsakelig av cellekontorer og møterom. Arealene skal åpnes opp for etablering av landskapskontor. Arealets toaletter skal oppgraderes og det skal etableres kantine. Ventilasjon har nylig blitt bygget om og kapasiteten utvidet. Det er pågående et prosjekt med sprinkling av hele Kitty Kiellands hus. Arne Rettedals Hus (bygg 802) delprosjektet omhandler ca. 250m2 av byggets 2.etg. Arealet består i dag hovedsakelig av cellekontorer og møterom. Arealene skal åpnes opp for etablering av landskapskontor. Det skal etableres et te-kjøkken og eksisterende BK bygges om til toaletter og bøttekott. Arealene pusses opp for å gi plass til innovasjon og forskning ved UIS.
Rehabilitering av mannskapsforlegning i Stavanger
Fellesutlysning for: Kongelig Norske Marine Harald Haarfagre (KNMHH) og på Haakonsvern Orlogstasjon (HOS).
Ombygg til robustleiligheter i Sandnes
Ombygg til 4 leiligheter med 2 rom på omtrent 37 kvadratmeter hver som er robust utformet og skal brukes av vanskeligstilte.
Sanering av VA-ledninger i Sola kommune
Sola kommune skal fornye og forbedre VA-nettet i Sande terrasse, Sandesletta og Mostunvegen. Samtidig vil private husstander få pålegg om å separere sitt avløp. I prosjektet inngår ca. 550 m kommunale grøfter. Det antas å være høy grunnvannstand i en stor del av grøftene.
Utdyping av farled på Maurholen i Eigersund
Fellesutlysning for: Breilandmoloen, Hammerfestprosjektene, Innseiling Bulandet, Innseiling Grenland og Innseiling Maurholen.
Til- og ombygg av barnehage i Time kommune
Påbygg over vestfløy for utvide administrasjon i 2. etasje. Dagens administrasjonsfløy i 2. etasje for liten og må utvides med en brutto gulvflate på 96,7m2. Her er planlagt en ny fløy som forlengelse av eksisterende. Denne skal inneholde kontorer, pauserom og lager. Disse arealene skal fungere sammen med eksisterende og er knyttet til samme inngangsparti med trapperom og heis. Ombygging av Småbarnsavdelingen i 1. etasje og tilbygg av vognskur bygget. Eksisterende småbarnsavdelingen i østfløy skal bygg om for å flytte inngang på østside hvor det også skal lages et tilbygg. Samlet areal av ombygg i større eller mindre grad foregår i et område på ca. 120m2. I tillegg skal vognskur/soveplass for småbarn som er et sidebygg forlenges ca. 3,8m for å gi plass til et større areal for krybber. Et lett overbygg skal bygges mellom småbarnsavdelingen og vognskur bygget.
Rehabilitering av gammel hovedvannledning mellom Tronsholen - Tjensvoll i Stavanger, delstrekk 3
Det skal trekkes ny 450 mm pe-ledning inn i 700 mm eksisterende ledning. Strekningen som skal rehabiliteres er mellom Ventilkammer 12 Forus (K012) og ventilkammer 9 Gausel (K009). Strekningen som skal oppgraderes er ca. 1600 m.
Nybygg eller oppgradering av vannbehandlingsanlegg i Sokndal kommune
Sokndal kommune har besluttet å oppgradere vannbehandlings anlegget i Åna Sira. Innbydelsen har to alternativer for plassering av vannrenseanlegg, tilbyder står fritt til å velge mellom alternativene. Alternativene er: - Ombygging og oppgradering av eksisterende bygg for vannbehandling. - Etablering av nytt vannbehandlingsanlegg ved råvannspumpestasjonen ved Lundevatnet.
Rehablitering av teknisk lager og kontor på Judaberg
Prosjekt fra Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023.
Ombygg av kunstgressbane-, friidrettsanlegg og belysning i Kvitsøy
Kvitsøy idrettspark skal oppgraderes. Kvitsøy kommune som eier og drifter Kvitsøy idrettspark Anleggsarbeidene gjelder tre anleggsdeler. Kunstgrasbane for fotball. ny banebelysning og oppgradert friidrettsanlegg rundt kunstgressbanen. OPSJON 1: Det skal som opsjon gis pris kunstfiberdekke for hele løpebanen. OPSJON 2: Som del av anlegget må det omlegges kommunale overvann- og vannledninger.
Riving av barnehage i Stavanger
Barnehagen skal ha 4 avdelinger på samlet omtrent 950 kvadratmeter.
Etablering av sykkelprioriterte gater samt VA-ledninger i Stavanger kommune
Tjodolvs gate skal bygges om til sykkelgate og krysset med Johan Thorsens gate skal strammes opp. Det skal settes ny kantstein langs deler av tjodolvs gate og tverrsnittet endres, skilter og belysning justeres. Det skal legges nye vann -og avløpsledninger i deler av Tjodolvs gate, samt legges ny høyspentledning for Lyse i en annen del av gata. Peder Klows gate skal bygges om til sykkelgate. I opphøyede kryssområder med storgatestein skiftes disse ut med skåren storgatestein i rampene og asfalt på toppflaten. Det plasseres ut plantekasser langs gata. Tjodolvs gate og Peder Klows gate skal rødmales for sykkel, men dette arbeidet utføres i regi av byggherren og inngår ikke i kontrakten.
Utvidelse og ombygging av teknisk rom på kulturhus i Tysvær kommune
Tysvær kommune skal på Tysværtunet utvide og ombygge eksisterende teknisk rom på tak. Grunnlaget for utvidelsen er utskiftning av luftbehandlingsanlegg som forsyner kinosal, bibliotek og kontor-/ administrasjonsavdeling. Eksisterende teknisk rom utgjør i dag ca.115m2 og skal utvides med ca.105m2.
Rehabilitering av VA og vei i Strand kommune
Rehabilitering av ca. 360 m vann- og avløpsledninger og utbedring av vegen på samme strekning. VA-ledninger flyttes fra privat grunn langs vegens nordvest-side til vegtraséen, og stikkledninger tilkobles nye ledninger. Vegen opparbeides i 4 meters bredde. Garasje i vegkant rives.
Tverrgående og langsgående vegoppmerking langs fylkesvegene i Rogaland 2021
Oppdragene omfatter tverrgående vegoppmerking med termoplast håndlagt og vannbasert maling maskinelt, fylkesvegene i Rogaland. 70 – 90% av mengdene er reparasjon. Kontraktene kan også gjelde vegoppmerking på nye anlegg i fylket som ferdigstilles i kontraktsperioden.
Trafikksikring av kryss mm på Fv 261. Øksnevadkrossen
Mulig ny reguleringsplan/omregulering. 200m.
Ombygg av vei og nybygg fortau- og sykkelvei i Norheim
Foremålet med planen er å stenge Dovamyrsvegen for gjennomkjøring med bom, samt å regulere enveiskjøring, fortau og sykkelvei i Skogvegen.
Tunneltiltak i Vestland og Rogaland fylke 2021
Gjelder tunneler i Vestland og Rogaland fylke. Denne gjelder følgende tunneler: Rv13 Div tunneler i Ryfylke: Gjelder tunnelane. Vikatunnelen, 1975, (1193m). Suldal kommune. Vågstunnelen, 1980 (837m). Suldal kommune. Hylstunnelen, 1980 (2320 m). Suldal kommune. Suldalsporten 1978 (733m). Suldal kommune.
Utvidelse av masseuttak og vei i Time
Gnr/bnr: 29/2, 5, 7 og 8. Det skal vurderes mulighet for utvidelse av uttaksområde mot øst. Det skal vurderes mulighet for å gå lenger ned i dybden av uttaket.
Utbedring av Fylkesveg 543/62 Utbjoa ferjekai i Vindafjord/Kvinnherad
I forbindelse med elektrifsering av ferjesambanda i fylket.
Etablering av masseuttak og deponi ved Søkkemyra, Laureidfjellet
Det foreslås at det i tillegg til det som er tillatt etter gjeldende reguleringsplan; deponering av rene masser, kan foretas uttak av masser og resirkulering av masser til gjenbruk. GNR/BNR: 42/2, 44/3.
Tilrettelegging for gående ved Øygard- og Sørbø skole i Sandnes
Intensivbelysning, trafikksikkerhetstiltak
Tilrettelegging for gående i Grødem i Randaberg
Lys tursti, brukes som transportåre
Utskifting av pumpestasjon ved brannstasjon på Lervigsbukten i Stavanger kommune
PA211 er en sentral pumpestasjon i avløpsnettet ved Lervigsbukten som skal byttes ut. Den nye stasjonen skal tilrettelegges med pumping av spillvann, pumping av nødløpsvann og svingekammer for utslipp. Stasjonen bygges som en del av ny brannstasjon Lervig. Stasjonen utføres i hovedsak i stedstøpt betong, med pumpesump og svingekammer i en våt del (2 atskilte rom), og maskinrom i en tørr del. Sumpen er delvis overbygget som atkomstmulighet, maskinrommet har fullt overbygg for atkomst og utlasting og ulike funksjoner som elskap, toalett m.m. I sumpen er det ikke installasjoner med unntak av innløpsventil og innstøpte sugerør mot pumpene, samt utstyr for å holde sumpen ren. Sammenkobling og styring av pumpesump og pumper skjer ved hjelp av rør og ventiler i maskinrommet. Alle rør støpes inn i vegg/bunn med murkrave. Hovedatkomst til stasjonen fra parkeringsplass er via overbygget. Herfra er det atkomst via trapper ned tilmaskinrommet og via andre trapper til «våte» rom. Fra pumpesumpen etableres også utvendig tilgang for slamsuging, spyling og lignende. I overbygget monteres løpekattbjelke med løpekatt og talje for utskifting/service av ventiler og utstyr via luke i gulv. Rør og ventiler monteres på betongfundamenter dimensjonert for de krefter som opptrer på grunn av trykk- og temperatursvingninger m.m. Pumpene skal tilknyttes sugerør i vegg. På sugesiden monteres stengeventil. På trykksiden monteres tilbakeslagsventil, stengeventil, vannmåler og armatur for pluggkjøring. Pumpene monteres tørroppstilt i maskinrommet på separate fundamenter.
Nybygg/utbedring av møteplasser på Fylkesveg 734 i Vindafjord
5-10 stk møteplasser, 300.000 mnok pr stk.
Rehabilitering av bru i Suldal kommune
Brua har en lengde på ca 19,3 meter. - Eksisterende overbygging av betong skal rives. - Det skal etableres nye bjelker, dekke og rekkverk. Primært som en lett stålkonstruksjon. - Div gravearbeider i tilstøtende veg og fyllinger. - Etablering av midlertidig gangveg i forbindelse med arbeidene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.