Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (1)
Eigersund (7)
Gjesdal (4)
Haugesund (14)
(4)
Karmøy (10)
Klepp (8)
Kvitsøy (1)
Lund (4)
Randaberg (3)
Sandnes (24)
Sauda (5)
Sokndal (5)
Sola (6)
Stavanger (53)
Strand (6)
Suldal (4)
Time (5)
Tysvær (4)
Utsira (1)
Utbedring og utvidelse av veg mm på Fv 44 Braut-Re i Klepp og Time
Ca 5 km. 4-felts veg på deler av strekningen.
Nybygg av leiligheter, næring og utvidelse av hotell og spa i Haugesund
66 leiligheter i 3 blokker 180 hotellrom hvorav 74 nye rom og 108 rehabiliterte rom.
Tilbygg ved videregående skole på Storhaug i Stavanger, trinn 1
Nybygg E skal Breeam-sertifiseres med «very good». Kostnadsrammen for hele prosjektet (byggetrinn 1 og byggetrinn 2) er overkant av 394 millioner kroner.
Utvidelse av skole i Sandnes
Sandved skole skal utvides fra en B25 skole til en B28 skole, med plass til 784 elever.
Utvidelse av videregående skole i Stavanger
Lavenergibygg. Utvidelse for 270 elever. Miljøsertifisert med BREEAM Very Good.
Oppgradering av jernbanestasjon i sentrum i Sandnes
Bane Nor vil oppgradere plattformene, bygge to ekstra trapper, og sette inn heiser på stasjonen.
Tilbygg av bo- og aktivitetssenter i Sandnes
BRA: 2500-5500 m2 2-4 etasjer.
Drift-og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Høgsfjord 2021-2026
Felles utlysning for kommunene Sandnes, Gjesdal, Strand og Hjelmeland. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Innvendig renovering og fasadearbeider på administrasjonsbygg i Stavanger
Innvendig renovering av Ølhallen, Scene 1, administrasjonsbygg samt deler av fasaden.
Utvidelse av barneskole i Sandnes kommune
Planarbeidet skal legge til rette for en utvidelse av Trones barneskole fra 3 klasser til 5 klasser per trinn (B35 skole), forsterket avdeling for 30 elever, og stor flerbrukshall. Det skal også vurderes sambruk av skolens lokaler og fasiliteter samt ny bygningsmasse, organisering av uteområde og tilhørende infrastruktur. Planen omfatter også Trones barnehage, men denne vil bli videreført uten større endringer.
Drift-og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Indre Ryfylke 2021-2026
Felles utlysning for kommunene Vindafjord, Sauda, Suldal, Tysvær, Hjelmeland og Ullensvang. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Utvidelse av ungdomsskole i Sandnes
Utvidelse på ca. 1500 m2 for forsterket avdeling og eventuel utvidelse av gymsalen.
Kloakksanering i Karmøy kommune
Karmøy kommune skal rehabilitere kloakkledningen som ligger i gangstien over Heiå, Sevland. Vannledningen som ligger på sørsiden av FV skal også fornyes på det området kloakkledningen saneres. Ny grøft vil da bestå av vann, overvann og spillvannsledning.
Tilbygg av skole (moduler) og ombygg av skole i Tananger
Innvendig riving. To klasserom og uteareal.
Driftkontrakt for fylkesveier, riksveger og fylkes/riks- gang og sykkelveier i område 1107 Haugalandet
159,423 km riksveg. 59,542 km riks-g/s-veg. 399,077 km fylkesveg Rogaland. 60,949 km fylkes-g/s-veg Rogaland.
Utforming av gateløp på Rosseland i Bryne
Legge ny 2000mm rør og skifte ut vann og avløpsledningene fra Frøylandsvannet til Arne Garborgsveg, videre inn i Kong Haakonsveg til Dronning Maudsgate. Total grøftelengde ca 640m. Hensikten med prosjektet er å sikre mot flom ved regnskyll beregnet for 200 års gjentaksintervall.
Rehabilitering av idrettshall ved KNM Harald Hårfagre i Stavanger
Idrettshall i Stavanger ved KNM Harald Hårfagre. Eksisterende bygg skal kartlegges slik at mulighetene for ombruk/ rehabilitering kan avgjøres.
Asfaltkontrakt på europa- og riksveier i Vestland- og Rogaland fylke, 2021
Disse Kommunene: Tysvær, Haugesund, Karmøy, Etne, Odda og Fitjar. 23 200 tonn asfalt skal legges, og 200.912 m2 skal freses. I praksis skal nesten alt ut på E134, og litt på E39.
Utomhusarbeider ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
TS-tiltak på Fylkesveg 411 Løkkeveien i Stavanger
I bymiljøpakkens handlingsprogram 2021-2024.
Utdyping av farled på Maurholen i Eigersund
Jobben som starter opp i september, omfatter utdyping samt utvidelse av farleden nord for Grunnesundsholmen i Nordra Sundet. Utdypingen strekker seg over et areal på cirka 22 600 kvadratmeter og innebærer et opptak av omtrent 53 300 kubikkmeter løsmasser.
Mindre ombygginger ved universitet i Stavanger
Kitty Kiellands Hus (112239 B5) delprosjektet omhandler ca. 900m2 av byggets 3.etg. Arealet består i dag hovedsakelig av cellekontorer og møterom. Arealene skal åpnes opp for etablering av landskapskontor. Arealets toaletter skal oppgraderes og det skal etableres kantine. Ventilasjon har nylig blitt bygget om og kapasiteten utvidet. Det er pågående et prosjekt med sprinkling av hele Kitty Kiellands hus. Arne Rettedals Hus (bygg 802) delprosjektet omhandler ca. 250m2 av byggets 2.etg. Arealet består i dag hovedsakelig av cellekontorer og møterom. Arealene skal åpnes opp for etablering av landskapskontor. Det skal etableres et te-kjøkken og eksisterende BK bygges om til toaletter og bøttekott. Arealene pusses opp for å gi plass til innovasjon og forskning ved UIS.
Rehabilitering av mannskapsforlegning i Stavanger
Fellesutlysning for: Kongelig Norske Marine Harald Haarfagre (KNMHH) og på Haakonsvern Orlogstasjon (HOS).
Renovering og utskifting av avløpsledning i Haugesund
Totalt skal det renoveres/skiftes ut avløpsledninger i 3 etapper. Etappe 1: Storasundsgata 1a og 1b Trinn 2: Spannavegen Trinn 3: Storasundsgata ner mot Karmsundsgata. Trinn 2 blir utført først.
Etablering av parkdrag i Sandnes
Etablering av parkdrag langds Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av Åsedalen boligpark.
Rehabilitering av gammel hovedvannledning mellom Tronsholen - Tjensvoll i Stavanger, delstrekk 3
Det skal trekkes ny 450 mm pe-ledning inn i 700 mm eksisterende ledning. Strekningen som skal rehabiliteres er mellom Ventilkammer 12 Forus (K012) og ventilkammer 9 Gausel (K009). Strekningen som skal oppgraderes er ca. 1600 m.
Ombygg til robustleiligheter i Sandnes
Ombygg til 4 leiligheter med 2 rom på omtrent 37 kvadratmeter hver som er robust utformet og skal brukes av vanskeligstilte.
Sanering av VA-ledninger i Sola kommune
Sola kommune skal fornye og forbedre VA-nettet i Sande terrasse, Sandesletta og Mostunvegen. Samtidig vil private husstander få pålegg om å separere sitt avløp. I prosjektet inngår ca. 550 m kommunale grøfter. Det antas å være høy grunnvannstand i en stor del av grøftene.
Ombygging og oppgradering av kraftverk ved Gjesdal
Nytt aggregat i ny bygning. Opprensking i inntakskanalen. Riving av dam slik at en ny konus og varegrind kan monteres og støpes inn. Nytt tilløpsrør monteres.
Opprydding av samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i Karmøy kommune
Reguleringsplanen omfatter arealer til fremtidig utbygging av konsentrert boligbebyggelse og teknisk infrastrukturtrasé.
Til- og ombygg av barnehage i Time kommune
Påbygg over vestfløy for utvide administrasjon i 2. etasje. Dagens administrasjonsfløy i 2. etasje for liten og må utvides med en brutto gulvflate på 96,7m2. Her er planlagt en ny fløy som forlengelse av eksisterende. Denne skal inneholde kontorer, pauserom og lager. Disse arealene skal fungere sammen med eksisterende og er knyttet til samme inngangsparti med trapperom og heis. Ombygging av Småbarnsavdelingen i 1. etasje og tilbygg av vognskur bygget. Eksisterende småbarnsavdelingen i østfløy skal bygg om for å flytte inngang på østside hvor det også skal lages et tilbygg. Samlet areal av ombygg i større eller mindre grad foregår i et område på ca. 120m2. I tillegg skal vognskur/soveplass for småbarn som er et sidebygg forlenges ca. 3,8m for å gi plass til et større areal for krybber. Et lett overbygg skal bygges mellom småbarnsavdelingen og vognskur bygget.
Ombygg av grusbane til kunstgressbane ved idrettspark i Stavanger
Kunstgressbane på Tasta idrettspark - "Maradonabanen". Dagens grusbane bygges om til en kunstgressbane med ifyll av SBR. Det skal etableres tiltak som hindrer granulatflukt, så som ringmur, sluser, rist og skobørstestasjoner. Hele anlegget skal innrammes med flettverksgjerde og ballfangernett, inkl. adgangsporter.
Nybygg eller oppgradering av vannbehandlingsanlegg i Sokndal kommune
Sokndal kommune har besluttet å oppgradere vannbehandlings anlegget i Åna Sira. Innbydelsen har to alternativer for plassering av vannrenseanlegg, tilbyder står fritt til å velge mellom alternativene. Alternativene er: - Ombygging og oppgradering av eksisterende bygg for vannbehandling. - Etablering av nytt vannbehandlingsanlegg ved råvannspumpestasjonen ved Lundevatnet.
Rehablitering av teknisk lager og kontor på Judaberg
Prosjekt fra Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023.
Ombygg av kunstgressbane-, friidrettsanlegg og belysning i Kvitsøy
Kvitsøy idrettspark skal oppgraderes. Kvitsøy kommune som eier og drifter Kvitsøy idrettspark Anleggsarbeidene gjelder tre anleggsdeler. Kunstgrasbane for fotball. ny banebelysning og oppgradert friidrettsanlegg rundt kunstgressbanen. OPSJON 1: Det skal som opsjon gis pris kunstfiberdekke for hele løpebanen. OPSJON 2: Som del av anlegget må det omlegges kommunale overvann- og vannledninger.
Riving av barnehage i Stavanger
Barnehagen skal ha 4 avdelinger på samlet omtrent 950 kvadratmeter.
Utvidelse og ombygging av teknisk rom på kulturhus i Tysvær kommune
Tysvær kommune skal på Tysværtunet utvide og ombygge eksisterende teknisk rom på tak. Grunnlaget for utvidelsen er utskiftning av luftbehandlingsanlegg som forsyner kinosal, bibliotek og kontor-/ administrasjonsavdeling. Eksisterende teknisk rom utgjør i dag ca.115m2 og skal utvides med ca.105m2.
Rehabilitering av bårehus og sermonirom ved kirke i Time
Eksisterende bårehus ved Time kyrkje skal rehabiliteres. Eksisterende vegger skal isoleres utvendig og pusses, golv meisles opp, isoleres , støpe nytt golv og legge nytt belegg. Lage nytt visnings-/seremonirom, rom for kistekjølere og nytt toalett. Ny drenering rundt hele bygget.
Rehabilitering av VA og vei i Strand kommune
Rehabilitering av ca. 360 m vann- og avløpsledninger og utbedring av vegen på samme strekning. VA-ledninger flyttes fra privat grunn langs vegens nordvest-side til vegtraséen, og stikkledninger tilkobles nye ledninger. Vegen opparbeides i 4 meters bredde. Garasje i vegkant rives.
Rehabilitering av skolegård i Stavanger kommune
Rehabilitering omfatter: - Velkomstsone, gjelder etablering av sitteplass og vegetasjonfelt. - Ballrom, gjelder etablering av 3 nye ballbanen (sandevolleyballbane, hockeybane og en nedsenket basketballbane), en pergola med sittemiljo, en regnbed og støyskjermer. - Etablering av nye sykkelparkeringer med skur på 3 lokasjoner.
Rehabilitering og utskifting av tak og veggpaneler på sjøhus i Sola kommune
Renovering av 2 sjøhus med skifertak og utskifting av taktekking på 1 sjøhus med metalltak. Utskifting av veggkledning på 3 sjøhus.
Ombygg av vei og nybygg fortau- og sykkelvei i Norheim
Foremålet med planen er å stenge Dovamyrsvegen for gjennomkjøring med bom, samt å regulere enveiskjøring, fortau og sykkelvei i Skogvegen.
Tunneltiltak i Vestland og Rogaland fylke 2021
Gjelder tunneler i Vestland og Rogaland fylke. Denne gjelder følgende tunneler: Rv13 Div tunneler i Ryfylke: Gjelder tunnelane. Vikatunnelen, 1975, (1193m). Suldal kommune. Vågstunnelen, 1980 (837m). Suldal kommune. Hylstunnelen, 1980 (2320 m). Suldal kommune. Suldalsporten 1978 (733m). Suldal kommune.
Utvidelse av masseuttak og vei i Time
Gnr/bnr: 29/2, 5, 7 og 8. Det skal vurderes mulighet for utvidelse av uttaksområde mot øst. Det skal vurderes mulighet for å gå lenger ned i dybden av uttaket.
Etablering av masseuttak og deponi ved Søkkemyra, Laureidfjellet
Det foreslås at det i tillegg til det som er tillatt etter gjeldende reguleringsplan; deponering av rene masser, kan foretas uttak av masser og resirkulering av masser til gjenbruk. GNR/BNR: 42/2, 44/3.
Trafikksikring av kryss mm på Fv 261. Øksnevadkrossen
Mulig ny reguleringsplan/omregulering. 200m.
Tilrettelegging for gående ved Øygard- og Sørbø skole i Sandnes
Intensivbelysning, trafikksikkerhetstiltak

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.