Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (1)
Eigersund (11)
Gjesdal (5)
Haugesund (7)
(14)
Karmøy (10)
Klepp (5)
Kvitsøy (1)
Lund (0)
Randaberg (2)
Sandnes (39)
Sauda (4)
Sokndal (1)
Sola (11)
Stavanger (67)
Strand (5)
Suldal (4)
Time (3)
Tysvær (14)
Utsira (0)
Drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i Stavanger 2022-2027
Kontraktsområdet 1103 Stavanger, som inkluderer Stavanger, Randaberg, Sola, Klepp samt deler av Time og Sandnes.
Utbedring av vei, Fylkesveg 47 Åkra sør-Veakrossen
Samme kontrakt for prosjekleder for Fv 47 Karmsundgata og Fv 47 Åkra Sør-Veakrossen.
Utbedring av bussveien, Fv. 44 Gausel – Forussletta i Stavanger
Tosidig gang- og sykkelløsning (bygger gjennomgående 1,8 meter sykkelfelt og 3,0 meter fortau). 1200 meter langs FV. 44, samt vel 400 meter langs Forusbeen.
Ombygging av rådhus i Stavanger
BREEM-NOR Excellent.
Drift- og vedlikehold på riksveier i Stavanger, 2022-2027
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i 11 kommuner: Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund. Lund, Flekkefjord, Strand og Hjelmeland. Veglengder i kontrakten; 236,673 km riksveg. 73,746 km riks g/s veg.
Tilbygg av sykehjem på Judaberg i Stavanger
20 plasser. Personløfter: Guldmann Norge. Rekkverk: Trappeteknikk AS. Solavskjerming: Espenes AS. Aluminiumsdører: Time Aluminium AS. Brannalarm: Eltek. Lås & beslag: Låsesenteret. Nødlys: Nordtek.
Utvidelse av videregående skole i Stavanger
Lavenergibygg. Utvidelse for 270 elever. Miljøsertifisert med BREEAM Very Good.
Oppussing og tilbygg av leilighetsbygg og butikklokaler i Stavanger
Klubbgata 9 er i dag leilighetshotell i 2. - 6. etasje med butikklokaler i 1. etasje. Tiltakshaver ønsker å pusse opp eksisterende leiligheter, bygge 2 nye etasjer mot Klubbgata og 3 nye etasjer mot Pederstrappen, slik at bygget totalt blir på 7. etasjer. Pr. idag finnes det 40 leiligheter, og det planlegges 30 nye, totalt 70 etter påbygg/ombygging.
Utbedring av Fylkesveg 44 Hellvik-Vassvik i Eigersund
Hensikten med planforslaget er å utbedre fylkesveien, bygge gang- og sykkelvei fra Hellvik/Stasjonsveien til Vassvik og bygge ny bro over jernbanen ved Hellvik. Veiprosjektet ligger inne i handlingsprogram for fylkesvegnett i Rogaland 2018-2021 (2023).
Rehabilitering av eksisterende lokaler på videregående skole på Storhaug i Stavanger, trinn 2
Kostnadsrammen for hele prosjektet (byggetrinn 1 og byggetrinn 2) er overkant av 394 millioner kroner.
Ombygg til kontor i Sandnes
Ombygg av Sandnes gamle rådhus.
Ombygg av lavterskel, garderobe og dagsenter m.m. i Karmøy kommune
Karmøy kommune har signert opsjonsavtale med Berg Eiendom om kjøp av bygget Kopparen. En forutsetning for at kommunen skal kjøpe bygget er at ombygningsarbeidene kan bli utført innenfor gitt totalramme. Denne entreprisen omfatter ombygning av arealer av Kopparen samt oppgradering av fasade, tak, tekniske anlegg. Det skal også etableres en gangbro over til rådhuset. Arealene som skal bygges om er: Lavterskel, garderobeanlegg 1 og 2 etasje, MO-senter, ROP, RPH, foaje/fellesarealer, dagsenter, Teknisk etat 2. etasje. Arealer som IKKE skal bygges om er: Gategrill, politi, legesenter og helsestasjon. Per i dag er ROP og Lavterskel leietaker i bygget. ROP bruker lokalene tiltenkt teknisk etat og Lavterskel bruker lokaler i 2. etasje. Under ombygningen må totalentreprenør dele opp ombygningsarbeidet slik at disse tjenestene kan opprettholde kontinuerlig drift.
Innvendig renovering og fasadearbeider på administrasjonsbygg i Stavanger
Innvendig renovering av Ølhallen, Scene 1, administrasjonsbygg samt deler av fasaden.
Riving og tilbygg av turnhall i Sola
Gnr/bnr: 33/762, 33/18, 33/352 og 33/637. Planområdets størrelse: ca 6,8 daa.
Utomhusarbeider ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Entreprisekostnad 38 Mnok.
Vegdriftkontrakt for riks- og europaveger 9301 i Rogaland
Gjelder veger E39, Rv13, Rv426, Rv444 og Rv509.
Rehabilitering av vannledning mellom Tronsholen - Tjensvoll i Sandnes kommune, delstrekk 2
IVAR IKS skal rehabilitere den eksisterende hovedvannledningen fra Tronsholen til Stangeland. Ledningen er 700 mm, ny 560 mm pe-ledning skal trekkes inn i denne. Prosjektet omfatter alt nødvendig arbeid i forbindelse med prosjektering, planlegging, anskaffelse og etablering ny vannledning i eksisterende rørtrasé mellom Tronsholen ventilkammer og Stangeland. Oppdraget omfatter også arbeider i 7 ventilkammer i tilknytning til ledningen.
Rehabilitering av idrettshall i Stavanger
Idrettshall i Stavanger ved KNM Harald Hårfagre. Eksisterende bygg skal kartlegges slik at mulighetene for ombruk/ rehabilitering kan avgjøres.
Ombygg til boliger tilpasset eldre brukere i Egersund
Planområdet omfatter i sin helhet eiendommene gnr/bnr. 13/142, 13/241, 13/2640 og 13/2086 samt en mindre del av eiendommene gnr/bnr. 13/2412 og 13/67. Foreslått planområde er på ca. 3,5 daa.
Tilbygg av kontorbygg i Sandnes
Utvidelse med 2 etasjer.
Utomhusarbeider ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Rådgiver offentlige anskaffelser: Dovre Group Projects AS.
Nye rettslokaler for Sør-Rogaland tingrett i Egersund
Lokalene må kunne inneholde en rettsal på ca. 80 m2, som har krav til større takhøyde, og 5 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 400 - 600 m2.
Plattformtiltak på Hellvik stasjon, Egersund-Stavanger
Begge plattformer på ca 85m skal rives for så og bygges opp igjen til en lengde på 220m. Nettpartner AS - El sikkerhet Allfug AS - Betongfug Hako AS - Betongentreprenør
Ombygg og rehabilitering av kantine, storkjøkken, tekniskt rom og uteanlegg ved universitet i Stavanger
1.etg av A-fløy ved Hagbart Line-huset (ca.1100m2) og tilstøytende uteareal (ca.2000m2) skal rehabiliteres og bygges om. Utendørs skal eksisterende anlegg og gressplen konverteres til opparbeidet park. Deler av 1.etasjen mot vest skal rives og gjenoppbygges og inngå som serverdingsareal i kantine og storkjøkken som skal etableres. Tekniske anlegg for A-fløyen er spredt i flere eksisterende tekniske rom, disse skal samles i et nytt teknisk rom som skal etableres på taket av A-fløyen. Dette skal da inneholde ventilasjon for hele A-fløyen 1.etg og 2.etg samt kjøleanlegg.
Til- og ombygg av administrasjonsbygg i Eigersund kommune
Svåheia Eiendom AS ønsker å bygge om eksisterende administrasjonsbygg og bygge nytt bygg med garderober og spiserom i tilknytting til eksisterende bygg. Nytt bygg har en grunnflate (BYA) på ca. 306 m2, mens eksisterende bygg har en BYA på ca. 240 m2.
Rehabilitering og riving av kaier i Stavanger kommune 2022
Rehabilitering av to kaier i Stavanger kommune, med opsjon på riving av en tredje kai. Gjelder Austre Åmøy, Ormøy og Lindøy kai.
Ombygging og oppgradering av kraftverk ved Gjesdal
Nytt aggregat i ny bygning. Opprensking i inntakskanalen. Riving av dam slik at en ny konus og varegrind kan monteres og støpes inn. Nytt tilløpsrør monteres.
Om- og tilbygg av brannstasjon på Vigrestad
Brannstasjonen på Vigrestad skal bygges om og få ett nytt tilbygg. Tilbygget skal inneholde vaskehalll og kontordel og kobles sammen med eksisterende bygg.
Opprydding av samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i Karmøy kommune
Omfatter arealer til fremtidig utbygging av konsentrert boligbebyggelse og teknisk infrastrukturtrasé.
Oppgradering, tilstandskontroll- og vedlikeholdstjenester på prosessanlegg i Tysvær
Gjelder for Kårstø prosessanlegg, Sture terminal og Kollsnes prosessanlegg.
Gravearbeider, eventuelt sprengning for nedsetting av grupper med avfallscontainere i Egersund
Gravearbeider, eventuelt sprengning, samt gjenfylling og istandsettelse ved nedsetting av grupper med helt nedgravde eller seminedgravde avfallscontainere.
Vintervedlikehold av kommunale veier og plasser i Vindafjord
Brøyting og strøing av kommunale veier, fortau, gangveier og parkeringsplasser, samt rydding ved kommunale bygg i Ølen/Ølensvåg, Bjoa, Sandeid/Vikedal/Imsland, Økland/Steinsland, Fjellstøl, Vats og Hiksdal.
Til- og ombygg av barnehage i Time kommune
Påbygg over vestfløy for utvide administrasjon i 2. etasje. Dagens administrasjonsfløy i 2. etasje for liten og må utvides med en brutto gulvflate på 96,7m2. Her er planlagt en ny fløy som forlengelse av eksisterende. Denne skal inneholde kontorer, pauserom og lager. Disse arealene skal fungere sammen med eksisterende og er knyttet til samme inngangsparti med trapperom og heis. Ombygging av Småbarnsavdelingen i 1. etasje og tilbygg av vognskur bygget. Eksisterende småbarnsavdelingen i østfløy skal bygg om for å flytte inngang på østside hvor det også skal lages et tilbygg. Samlet areal av ombygg i større eller mindre grad foregår i et område på ca. 120m2. I tillegg skal vognskur/soveplass for småbarn som er et sidebygg forlenges ca. 3,8m for å gi plass til et større areal for krybber. Et lett overbygg skal bygges mellom småbarnsavdelingen og vognskur bygget.
Sanering og separering av VA-anlegg i Eiganes og Våland bydel, Stavanger
Nytt ledningsnett i forbindelse med bygging på Knud Holms gate 8.
Separering av VA-ledninger i Strand kommune
Komplett leveranse av et VA-anlegg i området Dollardallen-Spøtahaugen som inneholder legging av nye vann- og avløpsledninger, kummer, tilkoplinger til eksisterende vann- og avløpsnett og legging av kabler.
Rehabilitering av bru i Haugesund kommune
Hasseløy bru er lokalisert i sentrum av Haugesund. Det er en betongbru på ca 150m lengde og 10m bredde. Det skal utføres delvis rehabilitering av brua i 2022. Primært objelker oppå brulegemet. Følgende arbeider skal utføres i entreprisen: - Legge nytt slitelag og ny membran. - Skifte ut bitumen fuger, 3 stk. - Skifte ut skillerekkverk mellom gangbane på nordside og kjørebane. - Skite ut sluker / kummer, 4 stk. - Skifte ut inspeksjonsluker, 3 stk. - Håndtering av trafikkavvikling. - Opsjon om forsterking av brudekke med påliming av karbon-fiberduk.
Rehabilitering av bo- og velferdssenter i Hå
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Grøftefri rørfornying vannledning i Hundvåg bydel, Stavanger
Fornying/renovering av eksisterende ø450 hoved vannledning i Ulsnesveien med strømpe/cracking, eventuelt inntrekking av ny mindre ledning om mulig (må modelleres). Det er ca. 700m med vannledning som skal fornyes. Eks spillvannsledninger skal renoveres på det samme strekket.
Utvidelse av lagerbygg på Vatne i Sandnes kommune
Utvidelse av et lagerbygg på Vatne driftsstasjon i Sandnes. Lageret skal hovedsakelig benyttes som lager til rør og rørdeler, samt som garasje for større og mindre kjøretøy.
Utvidelse av slamavskilleranlegg og etablering av vannledninger på Bersagel i Sandnes
Fellesutlysning for Dreggjavika, Usken og Apalstø. Total kostnad: 15 mnok. Delprosjekt 2 – Dreggjavika slamavskiller: Etablering av slamavskiller på ca. 300m3. Etablering av utslippsledning for slamavskilleren (sjøledning). Omlegging og etablering av VA-ledninger.
Rehabilitering av kunstgressdekke i Haugesund kommune
Haugesund kommune planlegger rehabilitering av kunstgressdekket på bane 2 ved Haraldsvang idrettspark, (Gymnasbane 2). Banen er en "11- er bane" brukt til breddefotball.
Etablering av bredere fortau Fv 47 i Åkrehamn
Gnr/bnr: 13/349 mfl. Mellom FV47 og Tostemsvingen.
Energioppgradering av forhandleranlegg i Rogaland
Møller Bil og Møller Eiendom har inngått en avtale som forplikter selskapene til å energioppgradere inntil 15 forhandleranlegg i Sør-Norge, der Møller Bil er leietaker. Total kostnad: 30-40 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.