Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Rogaland fylke

Bjerkreim (2)
Bokn (1)
Eigersund (8)
Gjesdal (11)
Haugesund (12)
(7)
Karmøy (3)
Klepp (4)
Kvitsøy (3)
Lund (1)
Randaberg (4)
Sandnes (44)
Sauda (5)
Sokndal (0)
Sola (16)
Stavanger (78)
Strand (6)
Suldal (3)
Time (4)
Tysvær (29)
Utsira (2)
Drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i Stavanger 2022-2027
Kontraktsområdet 1103 Stavanger, som inkluderer Stavanger, Randaberg, Sola, Klepp samt deler av Time og Sandnes.
Ombygging av rådhus i Stavanger
BREEM-NOR Excellent.
Ny kollektivtrasé på Fv 510 mellom Ullandhaug og Jåttå i Stavanger
Ca 2 km. Støyskjermer på følgende Gnr/bnr: 16/660, 16/117, 16/1502, 17/2559, 17/2260, 17/1696, 17/2436, 17/2024, 16/66, 16/766, 16/1030, 17/1817, 17/2438 og 17/2675.
Utvidelse av industriområde i Karmøy kommune
Planområde ekskl. veg er ca. 35 daa. Maximal BRA i planforslaget er på 15.000 kvm.
Drift- og vedlikehold på riksveier i Stavanger, 2022-2027
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i 11 kommuner: Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund. Lund, Flekkefjord, Strand og Hjelmeland. Veglengder i kontrakten; 236,673 km riksveg. 73,746 km riks g/s veg.
Tilbygg av sykehjem på Judaberg i Stavanger
20 plasser. Personløfter: Guldmann Norge. Rekkverk: Trappeteknikk AS. Solavskjerming: Espenes AS. Aluminiumsdører: Time Aluminium AS. Brannalarm: Eltek. Lås & beslag: Låsesenteret. Nødlys: Nordtek.
Nybygg av leiligheter, næring og utvidelse av hotell og spa i Haugesund
66 leiligheter i 3 blokker 180 hotellrom hvorav 74 nye rom og 108 rehabiliterte rom.
Oppgradering av jernbanestasjon i sentrum i Sandnes
Bane Nor vil oppgradere plattformene, bygge to ekstra trapper, og sette inn heiser på stasjonen.
Oppussing og tilbygg av leilighetsbygg og butikklokaler i Stavanger
Klubbgata 9 er i dag leilighetshotell i 2. - 6. etasje med butikklokaler i 1. etasje. Tiltakshaver ønsker å pusse opp eksisterende leiligheter, bygge 2 nye etasjer mot Klubbgata og 3 nye etasjer mot Pederstrappen, slik at bygget totalt blir på 7. etasjer. Pr. idag finnes det 40 leiligheter, og det planlegges 30 nye, totalt 70 etter påbygg/ombygging.
Utvidelse av transformatorstasjon i Sandnes og Time
132 kV kraftledning mellom Fagrafjell-Vagle og Vagle-Stokkeland. Utvidelse av Vagle transformatorstasjon.
Ombygg til kontor i Sandnes
Ombygg av Sandnes gamle rådhus.
Ombygg av lavterskel, garderobe og dagsenter m.m. i Karmøy kommune
Karmøy kommune har signert opsjonsavtale med Berg Eiendom om kjøp av bygget Kopparen. En forutsetning for at kommunen skal kjøpe bygget er at ombygningsarbeidene kan bli utført innenfor gitt totalramme. Denne entreprisen omfatter ombygning av arealer av Kopparen samt oppgradering av fasade, tak, tekniske anlegg. Det skal også etableres en gangbro over til rådhuset. Arealene som skal bygges om er: Lavterskel, garderobeanlegg 1 og 2 etasje, MO-senter, ROP, RPH, foaje/fellesarealer, dagsenter, Teknisk etat 2. etasje. Arealer som IKKE skal bygges om er: Gategrill, politi, legesenter og helsestasjon. Per i dag er ROP og Lavterskel leietaker i bygget. ROP bruker lokalene tiltenkt teknisk etat og Lavterskel bruker lokaler i 2. etasje. Under ombygningen må totalentreprenør dele opp ombygningsarbeidet slik at disse tjenestene kan opprettholde kontinuerlig drift.
Rensing av kloakk og nybygg av gang- og sykkelvei i Sauda
Prosjekt fra formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026.
Innvendig renovering og fasadearbeider på administrasjonsbygg i Stavanger
Innvendig renovering av Ølhallen, Scene 1, administrasjonsbygg samt deler av fasaden.
Riving og tilbygg av turnhall i Sola
Gnr/bnr: 33/762, 33/18, 33/352 og 33/637. Planområdets størrelse: ca 6,8 daa.
Utomhusarbeider ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Entreprisekostnad 38 Mnok.
Rehabilitering av vannledning mellom Tronsholen - Tjensvoll i Sandnes kommune, delstrekk 2
IVAR IKS skal rehabilitere den eksisterende hovedvannledningen fra Tronsholen til Stangeland. Ledningen er 700 mm, ny 560 mm pe-ledning skal trekkes inn i denne. Prosjektet omfatter alt nødvendig arbeid i forbindelse med prosjektering, planlegging, anskaffelse og etablering ny vannledning i eksisterende rørtrasé mellom Tronsholen ventilkammer og Stangeland. Oppdraget omfatter også arbeider i 7 ventilkammer i tilknytning til ledningen.
Ny hovedvannledning fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune til Tjensvoll styringsbasseng i Stavanger
VAR IKS skal anlegge ny hovedvannledning fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune til Tjensvoll styringsbasseng i Stavanger. Dette skal trygge vannforsyningen i området, og dekke behovet for anslått befolkningsvekst i årene framover. Ledningen har en total lengde på ca. 34 km, og vil gå gjennom kommunene Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger. Dette konkurransegrunnlaget gjelder entreprise E5, grovhullsboring gjennom Bærheimsfjellet, Kjerrberget og fra tunnel til Tjensvoll høydebasseng.
Utomhusarbeider ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Rådgiver offentlige anskaffelser: Dovre Group Projects AS.
Tilbygg av kontorbygg i Sandnes
Utvidelse med 2 etasjer.
Nye rettslokaler for Sør-Rogaland tingrett i Egersund
Lokalene må kunne inneholde en rettsal på ca. 80 m2, som har krav til større takhøyde, og 5 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 400 - 600 m2.
Ombygg av omsorgsboliger i Stavanger
Lokalene til Lagård dag og natt samt L47 er i dårlig forfatning og lite egnet til dagens bruk. Lagård dag og natt er et kommunalt tilbud om midlertidig bolig til personer med rusproblemer. L47 er samlokaliserte boliger til personer over 18 år som har behov for kartlegging av boevnen og/eller tjenestebehovet før de flytter til egen bolig. Bygget har en god plassering nært sentrum, men det er i svært dårlig forfatning.
Rassikring på Fv 45 Giljajuvet i Gjesdal
Middels prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger i Rogaland. Fanggjerde.
Oppgradering av overvannsledning i Sandnes
Oppgradering av ledningsnett i forbindelse med bussveiutbygging.
Rammeavtale for mindre vegarbeider i Sør-Rogaland 2022
Gjelder vegene: EV39-RV13-RV426-RV444-RV509.
Til- og ombygg av administrasjonsbygg i Eigersund kommune
Svåheia Eiendom AS ønsker å bygge om eksisterende administrasjonsbygg og bygge nytt bygg med garderober og spiserom i tilknytting til eksisterende bygg. Nytt bygg har en grunnflate (BYA) på ca. 306 m2, mens eksisterende bygg har en BYA på ca. 240 m2.
Utvidelse av høgbygg i Gloppen
42,5 m langt, 18,9 m brett.
Etablering av parkdrag i Sandnes
Etablering av parkdrag langds Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av Åsedalen boligpark.
Rehabilitering av kaier i Stavanger kommune 2022
Rehabilitering av kaier i Stavanger kommune. Gjelder Austre Åmøy, Ormøy og Roaldsøy kai.
Ombygg til leiligheter i Sandnes
Ombygg fra tomannsbolig til fire små leiligheter som er tilpasset bebovene for bruker innen rus psykiatri.
Ombygging og oppgradering av kraftverk ved Gjesdal
Nytt aggregat i ny bygning. Opprensking i inntakskanalen. Riving av dam slik at en ny konus og varegrind kan monteres og støpes inn. Nytt tilløpsrør monteres.
Renovering av vann- og avløpsledninger i Sauda kommune
Renovering av vann og avløp på Vangnes. Formålet med dette er å skifte ut alle vann og avløpsrør i vegbanen samt skille overflatevann og kloakk. Sandfang, kummer, masser og asfaltdekket skal også skiftes. Alle tilkoblinger til private vannledninger skal samles i kummer.
Rehabilitering av fortau i Sandnes
Det er behov for å bytte kantstein, reasfaltere og vurdere fundament.
Vintervedlikehold av kommunale veier og plasser i Vindafjord
Brøyting og strøing av kommunale veier, fortau, gangveier og parkeringsplasser, samt rydding ved kommunale bygg i Ølen/Ølensvåg, Bjoa, Sandeid/Vikedal/Imsland, Økland/Steinsland, Fjellstøl, Vats og Hiksdal.
Oppgradering, tilstandskontroll- og vedlikeholdstjenester på prosessanlegg i Tysvær
Gjelder for Kårstø prosessanlegg, Sture terminal og Kollsnes prosessanlegg.
Omlegging av teknisk infrastruktur i forbindelse med bygging av ny barnehage i Sola kommune
I arbeidet inngår omlegging og ny teknisk infrastrukturen som må etableres før man starter bygging av barnehagen. - Omlegging av dagens VA ledning. - Omlegging av eksisterende pumpeledning. - Omlegging av gass. - Omlegging av høyspent. - Omlegging fiber fra ulike aktører. - Ny gatebelysning. - Opparbeidelse av underlag for ny parkering til barnehage. - Omlegging av sykkelsti med tilhørende gangfelt fra Myklaberglia mot kulvert under fv. 510. - Omlegging av sykkelsti med tilhørende gangfelt langs fv. 510, Nesbuveien. - Etablering av støttemur med støyskjerm mellom utomhus området til nye Røyneberg barnehage og ny gang- og sykkelvei langs Nesbuveien.
Rehabilitering av bru i Haugesund kommune
Hasseløy bru er lokalisert i sentrum av Haugesund. Det er en betongbru på ca 150m lengde og 10m bredde. Det skal utføres delvis rehabilitering av brua i 2022. Primært objelker oppå brulegemet. Følgende arbeider skal utføres i entreprisen: - Legge nytt slitelag og ny membran. - Skifte ut bitumen fuger, 3 stk. - Skifte ut skillerekkverk mellom gangbane på nordside og kjørebane. - Skite ut sluker / kummer, 4 stk. - Skifte ut inspeksjonsluker, 3 stk. - Håndtering av trafikkavvikling. - Opsjon om forsterking av brudekke med påliming av karbon-fiberduk.
Rehabilitering av bo- og velferdssenter i Hå
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Universell utforming ved akuttsenter i Stavanger kommune
Tiltakene er kartlagt og omhandler bl.a.: -Utvendige terrengtilpasninger/beplantning. -Etablering av ramper med håndløpere. -Utvendige betongkonstruksjoner: betongterrasse, betongtrapp med mer. -Komplett ombygging av 3 stk bad inkl enkelte flytting av vegger. -Utskifting av flere dører. -Etablering av minikjøkken. -Mindre spredte elektroarbeider: etablering av nye stikk, ny belysning. -Andre tiltak spredt utover de tre bygningene.
Energioppgradering av forhandleranlegg i Rogaland
Møller Bil og Møller Eiendom har inngått en avtale som forplikter selskapene til å energioppgradere inntil 15 forhandleranlegg i Sør-Norge, der Møller Bil er leietaker. Total kostnad: 30-40 mnok.
Ombygg til treningsrom og garderobe i Stavanger
Bruksendring til treningsrom og garderobe i undertasjen.
Riving av kontorbygg i Stavanger
Gnr/bnr: 59/892 og 59/893.
Separering av VA-ledning i Hinna bydel, Stavanger
Separering av private fellesledninger på Ringaberget / Gauselvågen. Etablering av turvei på deler av strekket hvor stikkledninger separeres, se eget prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.