Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (0)
Eigersund (6)
Gjesdal (11)
Haugesund (11)
Hjelmeland (11)
(7)
Karmøy (9)
Klepp (6)
Kvitsøy (4)
Lund (0)
Randaberg (3)
Sandnes (26)
Sauda (8)
Sokndal (3)
Sola (10)
Stavanger (42)
Strand (4)
Suldal (2)
Time (0)
Tysvær (8)
Utsira (0)
Om- eller nybygg av kontor/næringslokaler i Stavanger
Usikkert hvis det blir ombygging eller nybygg. Nybygg; 5-6 etasjer med næringslokaler mot gateplan.
Fanggjerder på Fylkesveg 450 Bergsura i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype jord og stein. 800m.
Rehabilitering av næringsbygg i Sandnes
Det gamle egglageret i Sandnes skal transformeres til et moderne næringsbygg med fokus på miljø og bærekraft.
Rehabilitering av kontor og servering m.m. i Stavanger
St. Olavs gate 7-12. Planen er å forvandle bygget på 6.000 kvadratmeter til kontorer, spisesteder og åpne arealer. Ett av de to store glassatriene i kvartalet skal transformeres til et felles grønt rom: Oransjeriet. Rommet vil fungere som inngangsparti for kontorbrukere og utformes som en en innvendig park. Her vil det være fasiliteter som kjøkken, møterom og toaletter.
Oppgradering og tilbygg av kulvert i Sandnes
Gnr/bnr: 69/2446, 69/3168, 69/451, 69/1032, 69/857, 69/12, 69/17 og 69/18.
Fylkesveg 382 kryss mellom Madlaveien og Regimentveien, utbedring
Lengde 200m, omfang 400m Samarbeid sammen med Stavanger utvikling.
Oppgradering av jernbanestasjon i sentrum i Sandnes
Bane Nor vil oppgradere plattformene på stasjonen.
Rehabilitering og videreutvikling av kino i Sandnes
Prosjektet omfatter: 1. Bytte ventilasjonsanlegg (for å oppfylle krav til luftkvalitet) 2. Akustiske tiltak (knyttet til intern lydlekkasje i bygget) 3. Forsterkning av amfi (knyttet til bestemmelser i plan- og bygningsloven) 4. Andre tiltak for å oppfylle gjeldende krav i TEK17
Etablering av solceller, microgrid og batteribank for havnebygg i Sandnes kommune
Strandgata 147, 149, 151, 153 og 155. Prosjektet legges opp i ulike faser og er planlagt som følgende: 1. Gjennomgang av tekniske forutsetninger og prosjektets overordnede målsetninger, samt identifisering av risiko- og usikkerhetsmomenter 2. Kartlegge og dokumentere takenes kapasitet for etablering av solceller og tilhørende utstyr 3. Kartlegge traseer for mikrostrømnettet 4. Kartlegge plassering av batteribank, helst ved høyspenttransformatoren og landstrømanlegget 5. Prosjektere de ulike delprosjektene av prosjektet 6. Etablere mikrostrømnett og solceller i delprosjekter, inkludert styring 7. Etablere batteribank 8.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med flatt tak i Stavanger kommune
Det skal etableres solenergianlegg på tak på 6stk bygg (Blidensol sykehjem, Eiganes skole, Kristianslyst ungdomsskole, Stokka sykehjem, Sølvberget kulturhus, Søra Bråde bofelleskap).
Ombygg til boliger tilpasset eldre brukere i Egersund
Planområdet omfatter i sin helhet eiendommene gnr/bnr. 13/142, 13/241, 13/2640 og 13/2086 samt en mindre del av eiendommene gnr/bnr. 13/2412 og 13/67. Foreslått planområde er på ca. 3,5 daa.
Tilbygg og rehabilitering av eksisterende masse i Stavanger kommune
To tilbygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.
Tilbygg av lager og verksted samt ombygg av lager og garderobe ved helikopterbase i Sola
Tilbygget blir fra akse -B til C mellom akse 6 og 9, og skal inneholde verksted for redningsutstyr og lagerfunksjoner. I tillegg omfatter prosjektet ombygging av lagerløpet mellom akse C og D, ombygging av garderobe ved akse G og ombygging mellom akse J og K. Øvrige deler av dagens bygg berøres også i forbindelse med dette. Som vegg i dokk C, arbeider i tekniske rom og etablering av nye føringsveier i himlinger. Utvidelsen medfører også omlegginger av utvendig infrastruktur, veier og parkeringsplass.
Tilbygg av barnehage på Hellvik
2 avd, 28 barn. Gnr/bnr: 60/332 og 60/711.
Nye rettslokaler for Sør-Rogaland tingrett i Egersund
Lokalene må kunne inneholde en rettsal på ca. 80 m2, som har krav til større takhøyde, og 5 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 400 - 600 m2.
Utvidelse av kontor over verksted på Årabrot i Haugesund kommune
Haugesund kommune skal utvide kontorarealene i Teknisk driftsenhet sine lokaler på Jovegen 90. Utvidelsen består et påbygg på eksisterende kontorfløy i 3.etg på taket over et verksted. Påbygget vil bestå av totalt 10 cellekontorer samt et møterom som skal fungere som et beredskapsrom. Oppføringen av bygget medfører i tillegg en større ombygging av den bærende takkonstruksjonen over eksisterende verkstedhall. Ombyggingen består i å rive eksisterende takkonstruksjon i et større areal, for deretter å bygge opp igjen en ny takkonstruksjon av betongelementer med isolasjon og tekking på oversiden.
Ombygg til smarthotell i Hafrsfjord
Ombygg av næringslokaler i 2. etasje til smarthotell med 23 hotellrom.
Renovering og utskifting av avløpsledning i Haugesund
Totalt skal det renoveres/skiftes ut avløpsledninger i 3 etapper. Etappe 1: Storasundsgata 1a og 1b Trinn 2: Spannavegen Trinn 3: Storasundsgata ner mot Karmsundsgata. Trinn 2 blir utført først.
Renovering av vann- og avløpsledninger i Sauda kommune
Renovering av vann og avløp på Vangnes. Formålet med dette er å skifte ut alle vann og avløpsrør i vegbanen samt skille overflatevann og kloakk. Sandfang, kummer, masser og asfaltdekket skal også skiftes. Alle tilkoblinger til private vannledninger skal samles i kummer.
Ombygg av gate i Storhaug bydel i Stavanger
Generell oppstramming av eksisterende berørte gater, ny belysning.
Nybygg av personalbase og utvendig oppgradering av leiligheter i Haugesund kommune
Prosjektet innebærer etblering av en ny personalbase og oppgradering av 5 leiligheter, herunder fasader.
Utbedring av Slåttevikkrysset på E134 i Tysvær kommune
E39 Slåttevikprosjektet er et kryssutbedringsprosjekt der det skal anlegges en ny rampe fra FV. 780 til E39. Det skal etableres ny G/s veg langs den nye rampen. I overgangen fra Fv. 780 til ny rampe består grunnen av torvholdige masser som må skiftes ut og deponeres i nærområdet. Det skal også etableres ny kabelgrøft langs den nye armen samt felles kabelgrøft langs eksisterende G/S veg for både veglys og høyspent kraft. Fra området mot eksisterende Mjåsundbrua til fellesgrøft starter skal SVV etablere ny veglysgrøft. Det må videre etableres rekkverk, asfalt og fortanning tilpasset den nye armen til E39. De nye asfaltlag skal fortannes med eksisterende asfalt på E39. Videre skal terreng arronderes, masser med uønskede arter fjernes, eksisterende kommunikasjonsledninger flyttes i ny grøft under ny avkjøring og høyspent kraftledninger sikres og reetableres under ny kobling mot Fv. 780.
Tilbygg av grovgarderober på Sandal barnehage i Stavanger kommune
Sandal barnehage skal ha nye grovgarderober for sine avdelinger, som tilbygg. Det vurderes også nye vognskur og lager
Utvidelse av ungdomsskole (modulbygg) i Ålgård
Økt antall elever ved GUS krever utvidelse av klasseromskapasitetet og lærerarbeidsplasser. Det legges opp til å bruke modulbygg som ekstra klasserom, og at disse kjøpes og ikke leies.
Ombygg av vei i Ålgård
Når familiens hus i Rettedalen 7 står ferdig våren 2024 er det behov for å etablere området mellom Rettedalen 7 og 11 på nytt. Dette er en sone der mange barn og unge ferdes på vei til skole, og det vil være mange besøkende til det nye familiens hus. Dropsonen til Ålgård skole flyttes, slik at kjøremønster og trafikksikkerhet blir vesentlig forbedret.
Ombygg av sprinkling og ventilasjon i bo- og aktivitetssenter i Egersund
Det skal installeres nytt, heldekkende sprinkleranlegg i bygget, i tillegg skal deler av ventilasjonsanlegget oppgraderes.
Strømperenovering av overvannsledning på Lura i Sandnes kommune
Gjennomføringsfasen deles inn i tre (3) etapper og er som følgende: 1. Lura: Strekningen kum 10243 til kum 9341, omtrentlig 99 meter 2. Lura: Strekningen kum 11543 til ledningens utløp, omtrentlig 101 meter 3. Hommersåk: Strekningen som er illustrert, omtrentlig 85 meter
Oppgradering og tilbygg av tankpark i Sola
Prosjektet omfatter bygging av 7 nye tanker, oppsamlingsbasseng, pumper og fylleplats for tankbiler.
Opprusting av skolegård i Hafrsfjord
Klassetrinn: 8-10 klasse. Antall elever: 356. Skolegårdsareal: 14.460 m2
Rørinspeksjon og innmålilng av kjellerhøyder i Stavanger kommune
Rørinspeksjon og innmåling av kjellerhøyder i Misjonsveien, Seehusens gate, Bennetters gate, Andrew Smith gate m.fl.
Opprusting av skolegård i Madla
Klassetrinn: 1-7 klasse. Antall elever: 430. Skolegårdsareal: 8.122m2
Opprusting av skolegård i Finnøy
Klassetrinn: 1-10 klasse, Antall elever: 26. Skolegårdsareal: 5402 m2
Etablering av nytt helhetlig og oversiktlig brannkonsept for Kjølv Egelands hus på Campus UiS i Stavanger kommune
Utskifting av dører, vinduer, brannskiller, lukking av brannavvik, utskifting av eks. ledesystem mm. Etablering av nytt sprinkleranlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.