Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Stavanger

Drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i Stavanger 2022-2027
Kontraktsområdet 1103 Stavanger, som inkluderer Stavanger, Randaberg, Sola, Klepp samt deler av Time og Sandnes.
Ombygging av rådhus i Stavanger
BREEM-NOR Excellent.
Drift- og vedlikehold på riksveier i Stavanger, 2022-2027
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i 11 kommuner: Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund. Lund, Flekkefjord, Strand og Hjelmeland. Veglengder i kontrakten; 236,673 km riksveg. 73,746 km riks g/s veg.
Tilbygg av sykehjem på Judaberg i Stavanger
20 plasser. Personløfter: Guldmann Norge. Rekkverk: Trappeteknikk AS. Solavskjerming: Espenes AS. Aluminiumsdører: Time Aluminium AS. Brannalarm: Eltek. Lås & beslag: Låsesenteret. Nødlys: Nordtek.
Utvidelse av videregående skole i Stavanger
Lavenergibygg. Utvidelse for 270 elever. Miljøsertifisert med BREEAM Very Good.
Oppussing og tilbygg av leilighetsbygg og butikklokaler i Stavanger
Klubbgata 9 er i dag leilighetshotell i 2. - 6. etasje med butikklokaler i 1. etasje. Tiltakshaver ønsker å pusse opp eksisterende leiligheter, bygge 2 nye etasjer mot Klubbgata og 3 nye etasjer mot Pederstrappen, slik at bygget totalt blir på 7. etasjer. Pr. idag finnes det 40 leiligheter, og det planlegges 30 nye, totalt 70 etter påbygg/ombygging.
Om- og nybygg av boliger samt offentlig formål på Hundvåg
Formålet med planen er å omregulere den nordlige delen av planområdet til offentlig formål, og den sørlige delen av planområdet til boligformål, med hovedfokus på vernehensynet. Gjeldende reguleringsplan har regulert gårdstunet med bolighus, eldhus og driftsbygning til bevaring. Driftsbygningen bevares som volum. Arealet rundt bygningene er i dag regulert til hestedrift jord-/skogbruk.
Innvendig renovering og fasadearbeider på administrasjonsbygg i Stavanger
Innvendig renovering av Ølhallen, Scene 1, administrasjonsbygg samt deler av fasaden.
Utomhusarbeider ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Entreprisekostnad 38 Mnok.
Oppgradering av havn i Stavanger kommune
Risavika har en sentral beliggenhet til Nordsjøen. Havnen er en betydelig forsyningsbase for energinæringen på sjø og er Vestlandets største godshavn. Det er også rutegående ferge til Danmark og Bergen i Risavika. Aktiviteten er økende, og det er behov for mer kai-kapasitet. Det vurderes nå en havneutvikling i det sør-østre området i Risavika. Dette skal være kaier som er tilgjengelig for alle, og skal ikke bygges for spesifikke kundebehov. Området skal ikke drives alene av et særskilt terminalselskap. Det skal tilrettelegges som en prosjektkai for gods og forsyninger. Oppdraget skal vise konsept for utbygging av rett kailinje med ro-ro rampe i sørlig ende, med mulighet for å kunne bygge ut i to til tre trinn. Det navngis derfor to kailinjer; kai 25 og kai 26 med ro-ro. Det er svært utfordrende grunnforhold i området. Det er et tykt lag med mudder/løse masser, som sannsynligvis er forurenset, og det er langt ned til fjell. Strandlinjen hvor det vurderes kaiutbygging er innvunnet land. Avgrensningen av denne er et resultat av best egnet område for sikring av grunn vurdert opp mot utfyllingslinje som gav mest mulig nytt landareal. Fyllingsfronten (sjete) er fundamentert på en renne av utgravet mudder og påfyll av sprengstein. Utfyllingen er sams masse opp til ca kote - 2 meter og sprengstein over dette, og sjetéen er plastret med større steiner.
Vegdriftkontrakt for riks- og europaveger 9301 i Rogaland
Gjelder veger E39, Rv13, Rv426, Rv444 og Rv509.
Utomhusarbeider ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Rådgiver offentlige anskaffelser: Dovre Group Projects AS.
TS-tiltak på Fylkesveg 411 Løkkeveien i Stavanger
I bymiljøpakkens handlingsprogram 2021-2024.
Ombygg av omsorgsboliger i Stavanger
Lokalene til Lagård dag og natt samt L47 er i dårlig forfatning og lite egnet til dagens bruk. Lagård dag og natt er et kommunalt tilbud om midlertidig bolig til personer med rusproblemer. L47 er samlokaliserte boliger til personer over 18 år som har behov for kartlegging av boevnen og/eller tjenestebehovet før de flytter til egen bolig. Bygget har en god plassering nært sentrum, men det er i svært dårlig forfatning.
Rehabilitering og riving av kaier i Stavanger kommune 2022
Rehabilitering av to kaier i Stavanger kommune, med opsjon på riving av en tredje kai. Gjelder Austre Åmøy, Ormøy og Lindøy kai.
Innvendig vedlikehold av domkirke i Stavanger kommune
Entreprisen for interiørarbeidene omfatter liturgiske og andre møbler (stedsbygd og flyttbar), innvendige ramper, oppussing av eksisterende stoler mm. Oppdraget omfatter både snekker- og stålarbeider samt overflatebehandlinger.
Sanering og separering av VA-anlegg i Eiganes og Våland bydel, Stavanger
Nytt ledningsnett i forbindelse med bygging på Knud Holms gate 8.
Grøftefri rørfornying vannledning i Hundvåg bydel, Stavanger
Fornying/renovering av eksisterende ø450 hoved vannledning i Ulsnesveien med strømpe/cracking, eventuelt inntrekking av ny mindre ledning om mulig (må modelleres). Det er ca. 700m med vannledning som skal fornyes. Eks spillvannsledninger skal renoveres på det samme strekket.
Universell utforming ved akuttsenter i Stavanger kommune
Tiltakene er kartlagt og omhandler bl.a.: -Utvendige terrengtilpasninger/beplantning. -Etablering av ramper med håndløpere. -Utvendige betongkonstruksjoner: betongterrasse, betongtrapp med mer. -Komplett ombygging av 3 stk bad inkl enkelte flytting av vegger. -Utskifting av flere dører. -Etablering av minikjøkken. -Mindre spredte elektroarbeider: etablering av nye stikk, ny belysning. -Andre tiltak spredt utover de tre bygningene.
Separering av VA-ledning i Hinna bydel, Stavanger
Separering av private fellesledninger på Ringaberget / Gauselvågen. Etablering av turvei på deler av strekket hvor stikkledninger separeres, se eget prosjekt.
Riving av kontorbygg i Stavanger
Gnr/bnr: 59/892 og 59/893.
Energioppgradering av forhandleranlegg i Rogaland
Møller Bil og Møller Eiendom har inngått en avtale som forplikter selskapene til å energioppgradere inntil 15 forhandleranlegg i Sør-Norge, der Møller Bil er leietaker. Total kostnad: 30-40 mnok.
Ombygg til treningsrom og garderobe i Stavanger
Bruksendring til treningsrom og garderobe i undertasjen.
Totalrenovering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Bruk: Eventuelt servering, butikk og annen service.
Bytte av balkonger på leilighetsbygg i Stavanger
Bretlandsgata 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 40. 30 balkonger som henger utenpå fasaden har omfattende råteskader som påvirker bæreevnen. Disse skal bygges om med stålkonstruksjon som ramme, med tredekke oppå. Det er ingen forskjell fra dagens mål.
Rehabilitering av park og skateanlegg i Stavanger
Trinn 1 inneholder skatepark og etablering av en flate for plassering av en ramp, samt noen stier av asfalt. Trinn 2 inneholder etablering av en sti ved sjøen, oppholdsplass, et aktivitetsområde og nye plantefelter.
Totalrehabilitering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Leietaker per i dag: Dagligvarebutikk.
Rehabilitering av uteområde ved barnehage i Stavanger kommune
Opparbeidelsen av barnehagens uteareal består av: - Riving av eksisterende sandkasse og fallsingelbasseng. - Bygging av ny sandkasse med solseil, lekebord og lekehus. - Etablering av nytt lekeutstyr med støtdempende fallunderlag. - Etablering av sykkelløype med asfalthumper, lekebensinpumpe og portaler. - Etablering av kantavgrensning rundt fallstøtende underlag og plantefelt. - Utbedring av eksisterende gjerde. - Kanttilpasninger langs gjerde av flettverk. - Opparbeidelse av nye plantefelt. - Opprustning av eksisterende plantebed (OPSJON). - Etablering av ny sandfangskum og drensledninger tilknytta lekeareal. - Etablering av sykkelparkering (OPSJON).
Utskifting av sprinkleranlegg i parkeringshus i Stavanger kommune
Skifte av sprinkleranlegg i parkeringshuset Valberghallen (P-Valberget), Skagenkaien. P-Valberget har 2 etasjer og en trappesjakt som går over flere etasjer. Anlegget skal skiftes i alle etasjer. Røropplegg med sprinklerhoder skal skiftes. Tørt anlegg. Fjerning og avhending av eksisterende anlegg inngår i arbeidet.
Utskiftning av renseanlegg for svømmebasseng i Stavanger kommune
Hundvåg svømmehall var ferdig bygd i 2015 og har ett 25 m basseng med keramiske filter for rensing av sirkulert vann. Disse filtrene har ikke fungert som ønsket og byggherren ønsker nå at disse skal saneres og erstattes med andre typer filter. Denne entreprisen omfatter komplette arbeider med demontering og sanering av gamle filter, levering og montering av nytt vannbehandlingsanlegg for bassenget.
Utskifting av heis på arkeologisk museum i Stavanger
Oppdraget gjelder utbytning/modernisering av totalt 1stk. heis. Dagens heis er fra 1988. Den har i senere tid blitt modernisert med ny styring og elektrisk i 2016. Grunnet større utfordringer med brannkrav og heismotor skal heisen skiftes ut i sin helhet. Hensikten med prosjektet er å få en mer effektiv, driftssikker heis som tilfredsstiller flere krav til universell utforming og som er stillegående og energibesparende.
Rehabilitering av uteområde samt møblering på takterrasse ved barnehage i Stavanger kommune
Lassamyrå barnehage skal rehabiliteres. Rehabilitering inneholder: - Opprusting av eksisterende sandkasse og område rundt. - Plassering av noen lekelementer. - Bygging og etablering av møblering på takterrasse.
Tilbygg av vindfang samt utskifting av fasade på bygg i Stavanger kommune
Tilbygg på Auglendsdalen 85, som skal være vindfang, samt skifte deler av fasaden.
Konsulentoppdrag for utredning til Regionalplan for klimaomstilling i Rogaland
Utredning som belyser betydningen av karbonrike arealer i en klimasammenheng.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.