Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Stavanger

Tilbygg ved videregående skole på Storhaug i Stavanger, trinn 1
Nybygg E skal Breeam-sertifiseres med «very good». Kostnadsrammen for hele prosjektet (byggetrinn 1 og byggetrinn 2) er overkant av 394 millioner kroner.
Utbedring av bussveien, Fylkesveg 44 Gausel–Forussletta i Stavanger
Kontraktsarbeidet gjelder utvidelse fra tofeltsveg til bussveiprofil'. Utvidelsen vil være mellom rundkjøring med nedkjøring til Gausel stasjon og til innkjøring Gamle forusvei. Strekningen er om lag 900 meter og i deler av traseen vil arbeidene pågå tett opptil jernbane. I tillegg til dette skal gang- og sykkeltilbudet oppgraderes i henhold til vedtatt reguleringsplan.
Asfaltarbeider i Rogaland fylkeskommune 2021
3-11-2021-03 Sør-Rogaland og 3-11-2021-04 Nord-Rogaland.
Innvendig renovering og fasadearbeider på administrasjonsbygg i Stavanger
Innvendig renovering av Ølhallen, Scene 1, administrasjonsbygg samt deler av fasaden.
Rehabilitering av fylkeshuset i Stavanger kommune
GNR/BNR: 56/1454 og 56/1464. Formålet med planen er å sikre bevaring av bygningsanlegget, behov for omfattende teknisk rehabilitering, og for å tilrettelegge for 150-200 nye arbeidsplasser.
Rehabilitering av idrettshall ved KNM Harald Hårfagre i Stavanger
Idrettshall i Stavanger ved KNM Harald Hårfagre. Eksisterende bygg skal kartlegges slik at mulighetene for ombruk/ rehabilitering kan avgjøres.
Utskifting av bruplate og etablering av nytt fortau i Stavanger
Prosjektet består i rehabilitering av stålelementer, utskifting av dekke over hele bruplate og etablering av nytt fortau. I tillegg til det skal betongoverflater repareres og avløpssystemet fornyes. Paradisveien og Consul Sigval Bergensens vei.
Utomhusarbeider ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Drift- og vedlikehold av ferjekaier sør for stad 2021-2026
Felles utlysning og kontrakt for Viken Fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Rogaland Fylkeskommune og Vestland fylkeskommune. Disse fergekaiene inngår i oppdraget: Riksvei 13 Nesvik vest og øst Riksvei 13 Hjelmeland vest og øst Fylkesvei 521 Mekjarvik B, øst Fylkesvei 521 Mekjarvik A, nord Riksvei 13 Vindsvik E39 Arsvågen A og B Fylkesvei 519 Hanasand E39 Mortavika A og B
TS-tiltak på Fylkesveg 411 Løkkeveien i Stavanger
I bymiljøpakkens handlingsprogram 2021-2024.
Rehabilitering av mannskapsforlegning i Stavanger
Fellesutlysning for: Kongelig Norske Marine Harald Haarfagre (KNMHH) og på Haakonsvern Orlogstasjon (HOS).
Mindre ombygginger ved universitet i Stavanger
Kitty Kiellands Hus (112239 B5) delprosjektet omhandler ca. 900m2 av byggets 3.etg. Arealet består i dag hovedsakelig av cellekontorer og møterom. Arealene skal åpnes opp for etablering av landskapskontor. Arealets toaletter skal oppgraderes og det skal etableres kantine. Ventilasjon har nylig blitt bygget om og kapasiteten utvidet. Det er pågående et prosjekt med sprinkling av hele Kitty Kiellands hus. Arne Rettedals Hus (bygg 802) delprosjektet omhandler ca. 250m2 av byggets 2.etg. Arealet består i dag hovedsakelig av cellekontorer og møterom. Arealene skal åpnes opp for etablering av landskapskontor. Det skal etableres et te-kjøkken og eksisterende BK bygges om til toaletter og bøttekott. Arealene pusses opp for å gi plass til innovasjon og forskning ved UIS.
Rehabilitering av gammel hovedvannledning mellom Tronsholen - Tjensvoll i Stavanger, delstrekk 3
Det skal trekkes ny 450 mm pe-ledning inn i 700 mm eksisterende ledning. Strekningen som skal rehabiliteres er mellom Ventilkammer 12 Forus (K012) og ventilkammer 9 Gausel (K009). Strekningen som skal oppgraderes er ca. 1600 m.
Riving av barnehage i Stavanger
Barnehagen skal ha 4 avdelinger på samlet omtrent 950 kvadratmeter.
Etablering av sykkelprioriterte gater samt VA-ledninger i Stavanger kommune
Tjodolvs gate skal bygges om til sykkelgate og krysset med Johan Thorsens gate skal strammes opp. Det skal settes ny kantstein langs deler av tjodolvs gate og tverrsnittet endres, skilter og belysning justeres. Det skal legges nye vann -og avløpsledninger i deler av Tjodolvs gate, samt legges ny høyspentledning for Lyse i en annen del av gata. Peder Klows gate skal bygges om til sykkelgate. I opphøyede kryssområder med storgatestein skiftes disse ut med skåren storgatestein i rampene og asfalt på toppflaten. Det plasseres ut plantekasser langs gata. Tjodolvs gate og Peder Klows gate skal rødmales for sykkel, men dette arbeidet utføres i regi av byggherren og inngår ikke i kontrakten.
Tunneltiltak i Vestland og Rogaland fylke 2021
Gjelder tunneler i Vestland og Rogaland fylke. Denne gjelder følgende tunneler: Rv13 Div tunneler i Ryfylke: Gjelder tunnelane. Vikatunnelen, 1975, (1193m). Suldal kommune. Vågstunnelen, 1980 (837m). Suldal kommune. Hylstunnelen, 1980 (2320 m). Suldal kommune. Suldalsporten 1978 (733m). Suldal kommune.
Tverrgående og langsgående vegoppmerking langs fylkesvegene i Rogaland 2021
Oppdragene omfatter tverrgående vegoppmerking med termoplast håndlagt og vannbasert maling maskinelt, fylkesvegene i Rogaland. 70 – 90% av mengdene er reparasjon. Kontraktene kan også gjelde vegoppmerking på nye anlegg i fylket som ferdigstilles i kontraktsperioden.
Utskifting av pumpestasjon ved brannstasjon på Lervigsbukten i Stavanger kommune
PA211 er en sentral pumpestasjon i avløpsnettet ved Lervigsbukten som skal byttes ut. Den nye stasjonen skal tilrettelegges med pumping av spillvann, pumping av nødløpsvann og svingekammer for utslipp. Stasjonen bygges som en del av ny brannstasjon Lervig. Stasjonen utføres i hovedsak i stedstøpt betong, med pumpesump og svingekammer i en våt del (2 atskilte rom), og maskinrom i en tørr del. Sumpen er delvis overbygget som atkomstmulighet, maskinrommet har fullt overbygg for atkomst og utlasting og ulike funksjoner som elskap, toalett m.m. I sumpen er det ikke installasjoner med unntak av innløpsventil og innstøpte sugerør mot pumpene, samt utstyr for å holde sumpen ren. Sammenkobling og styring av pumpesump og pumper skjer ved hjelp av rør og ventiler i maskinrommet. Alle rør støpes inn i vegg/bunn med murkrave. Hovedatkomst til stasjonen fra parkeringsplass er via overbygget. Herfra er det atkomst via trapper ned tilmaskinrommet og via andre trapper til «våte» rom. Fra pumpesumpen etableres også utvendig tilgang for slamsuging, spyling og lignende. I overbygget monteres løpekattbjelke med løpekatt og talje for utskifting/service av ventiler og utstyr via luke i gulv. Rør og ventiler monteres på betongfundamenter dimensjonert for de krefter som opptrer på grunn av trykk- og temperatursvingninger m.m. Pumpene skal tilknyttes sugerør i vegg. På sugesiden monteres stengeventil. På trykksiden monteres tilbakeslagsventil, stengeventil, vannmåler og armatur for pluggkjøring. Pumpene monteres tørroppstilt i maskinrommet på separate fundamenter.
Hovedinspeksjoner av bruer og ferjekaier i Rogaland fylke
Felles utlysning for: Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark fylke.
Rehabilitering av skolegård i Stavanger kommune
Prosjektet omfatter to delområder, et lekeareal for de yngste barn og et annet for de eldre barna og etablering av nedgravd avfall containere.
Rehabilitering av kunstgressbane i Stavanger
Fellesutlysning for: Vardeneset 1 (105x64m), Vardeneset 2 (100x60m) og Hinna 2 (105x65m), med opsjon på: Jarlabane (95x61m), Hundvåg 1 (100x64m) og Lassa 1 (100x64m) i 2021.
Asfaltering av fortau og vei i Stavanger kommune
Det skal asfalteres foratu og vei i Hjalmar Johansens gate. I sidegatene Hans Egedes gate og Kon Tiki-Svingen skal vei og parkeringsplasser asfalters. I Micheal Sars gate skal kabelgrøft og parkeringsplassers asfalteres. ca. mengde asfalt er: 3+3 i fortau og parkering er ca. 2800 m². 4+4 i vei er ca. 5100 m².

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.