Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sandnes

Utvidelse av skole i Sandnes
Sandved skole skal utvides fra en B25 skole til en B28 skole, med plass til 784 elever.
Tilbygg av bo- og aktivitetssenter i Sandnes
BRA: 2500-5500 m2 2-4 etasjer.
Drift-og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Høgsfjord 2021-2026
Felles utlysning for kommunene Sandnes, Gjesdal, Strand og Hjelmeland. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Utvidelse av ungdomsskole i Sandnes
Utvidelse på ca. 1500 m2 for forsterket avdeling og eventuel utvidelse av gymsalen.
Separering og trykksonejustering i Sandnes
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2020-2023.
Ombygg til robustleiligheter i Sandnes
Ombygg til 4 leiligheter med 2 rom på omtrent 37 kvadratmeter hver som er robust utformet og skal brukes av vanskeligstilte.
Etablering av massefylling i Austvoll Sandnes
Planen er tenkt å omfatte et areal på ca. 240 daa og en fylling på rundt 1 million m3 masse med gjennomsnittlig dybde på ca. 4 m. Gnr/bnr: 63/3, 63/4 og 63/14.
Tilrettelegging for gående mellom bolig og sentrum i Sandnes
Oppgradere med grus, benker og håndtak. Belysning.
Opparbeidelse og utbedring av tursti på Bogafjell i Sandnes kommune
Opparbeidelse og utbedring av en ca. 255 m lang eksisterende tursti på Bogafjell. Arbeid som er tenkt omfattet av entreprisen: - Grøfterensk og rensk av vegetasjon rundt kummer. - Felling av busker og trær. - Etablering av pukkbasseng rundt eksisterende kummer (kuppelrist). - Nytt topplag med grus på deler av turstien. - Opparbeidelse, etablering av fall på stien. - Legge ut uvalset asfalt (AGB8). - Etablering av stikkrenne. - Grave ned kabler og stålfundamenter for belysning fra Lyse Lux.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.