Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sandnes

Oppgradering av vann og avløpsledninger i Sandnes
Oalsgata skal oppgraderes. Det er nødvendig å legge ny VA-infrastruktur i veien, selv om en del av denne ikke har nådd levetiden. Rørtraseer flyttes ut til sidene slik at det er lett å tilknytte boliger, og private stikkledninger i kjøreveier kan unngås. Overvannssystemet må dimensjoneres for klimaendringer. Det gir relativt store dimensjoner for overvann.
Etablering av massefylling i Austvoll Sandnes
Planen er tenkt å omfatte et areal på ca. 240 daa og en fylling på rundt 1 million m3 masse med gjennomsnittlig dybde på ca. 4 m. Gnr/bnr: 63/3, 63/4 og 63/14.
Utvidelse og nybygg av gravplass i Forsand
Utviding og opparbeiding av areal til gravplass
Rehabilitering av turstibelysning i Sandnes kommune
Blant arbeidet som er tenkt omfattet av entreprisen: - Prosjektering. - Utskiftning av et fåtalls lysarmaturer til LED. - Demontering og avhending av den eksisterende turstibelysningskabelen, som i dag går i luften mellom trestolpene. - Bytte og utbedring av et fåtalls trestolper. - Grave grøft for ny kabel, klamre kabelen i trestolpene. - Generelt skape mer ordnede forhold angående kabler som er i nærheten av turstien. - Som opsjon skal entreprenøren tilby: Etablering av skap med strømmåler, som måler turstibelysningens reelle strømforbruk. Opsjon utøves dersom det er midler til formålet, og eller dersom Byggherren anser opsjonsutøvelse som hensiktsmessig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.