Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sandnes

Oppgradering av jernbanestasjon i sentrum i Sandnes
Bane Nor vil oppgradere plattformene, bygge to ekstra trapper, og sette inn heiser på stasjonen.
Utvidelse av transformatorstasjon i Sandnes og Time
132 kV kraftledning mellom Fagrafjell-Vagle og Vagle-Stokkeland. Utvidelse av Vagle transformatorstasjon.
Ombygg til kontor i Sandnes
Ombygg av Sandnes gamle rådhus.
Oppgradering av vann og avløpsledninger i Sandnes
Oalsgata skal oppgraderes. Det er nødvendig å legge ny VA-infrastruktur i veien, selv om en del av denne ikke har nådd levetiden. Rørtraseer flyttes ut til sidene slik at det er lett å tilknytte boliger, og private stikkledninger i kjøreveier kan unngås. Overvannssystemet må dimensjoneres for klimaendringer. Det gir relativt store dimensjoner for overvann.
Rehabilitering av vannledning mellom Tronsholen - Tjensvoll i Sandnes kommune, delstrekk 2
IVAR IKS skal rehabilitere den eksisterende hovedvannledningen fra Tronsholen til Stangeland. Ledningen er 700 mm, ny 560 mm pe-ledning skal trekkes inn i denne. Prosjektet omfatter alt nødvendig arbeid i forbindelse med prosjektering, planlegging, anskaffelse og etablering ny vannledning i eksisterende rørtrasé mellom Tronsholen ventilkammer og Stangeland. Oppdraget omfatter også arbeider i 7 ventilkammer i tilknytning til ledningen.
Tilbygg av kontorbygg i Sandnes
Utvidelse med 2 etasjer.
Oppgradering av overvannsledning i Sandnes
Oppgradering av ledningsnett i forbindelse med bussveiutbygging.
Utvidelse av slamavskilleranlegg og etablering av vannledninger på Bersagel i Sandnes
Fellesutlysning for Dreggjavika, Usken og Apalstø. Total kostnad: 15 mnok. Delprosjekt 2 – Dreggjavika slamavskiller: Etablering av slamavskiller på ca. 300m3. Etablering av utslippsledning for slamavskilleren (sjøledning). Omlegging og etablering av VA-ledninger.
Utskifting av stoler ved kulturhus i Sandnes kommune
Eksisterende stoler i stor sal i Sandnes kulturhus skal skiftes ut: totalt 666 stoler.
Ny rulletrapp og oppgradering av fellesarealer i kjøpesenter i Sandnes
Prosjektering; Løfteinnretninger: TK Rulletrapper AS. Prosjektering; Miljøsanering: Norconsult.
Massepåfylling i Sandnes
Gnr/bnr: 35/1, 35/5 og 8/17.
Knytte sammen sykkelsystem i Sandnes
100 m. Fra bymiljøpakke 2021-2024.
Flytting av bolighus og uthus i Sandnes
Huset flyttes i sin helhet med unntak av grunnmuren og mellomlagres på tomten eller nabotomten 111/952. Eksisterende grunnmur rives og ny grunnmur etableres ved fremtidig plassering av huset. Ny grunnmur skal oppføres som ringmur i betong og pusses.
Riving gjenvinningsanlegg i Sandnes
Gjenvinningsanlegget blev i juli 2022 utsatt for brann. Sorteringsanlegget og deler av mottakshallen er svært brannskadet og må rives.
Reparasjon av kai i Hommersåk
4 nye peler og ny betongplate.
Ombygg til kontor i Sandnes
Ombygg av bolig til kontor. 2 hovedetasjer med arbeidsplasser for 3 personer i hver etasje samlet 6 personer.
Nybygg av betongdekke i Sandnes
Betongdekke med rekkverk.
Bergsikring i Lundadalen, Sandnes
Adresse: Lundadalen 15, 17, 21, 23, 25 og 27.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.