Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Strand

Rehabilitering av VA og vei i Strand kommune
Rehabilitering av ca. 360 m vann- og avløpsledninger og utbedring av vegen på samme strekning. VA-ledninger flyttes fra privat grunn langs vegens nordvest-side til vegtraséen, og stikkledninger tilkobles nye ledninger. Vegen opparbeides i 4 meters bredde. Garasje i vegkant rives.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.