Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Nordland fylke

Alstahaug (2)
Andøy (8)
Beiarn (1)
Bindal (2)
Bodø (37)
Brønnøy (2)
(2)
Dønna (0)
Evenes (1)
Fauske (7)
Flakstad (2)
Grane (1)
Hadsel (8)
Hamarøy (1)
Hemnes (1)
Herøy (10)
Leirfjord (5)
Lurøy (5)
Lødingen (2)
Meløy (19)
Moskenes (3)
Narvik (15)
Nesna (0)
Rana (12)
Rødøy (1)
Røst (2)
Saltdal (3)
Sortland (16)
Steigen (2)
Sømna (2)
Sørfold (1)
Træna (3)
Værøy (2)
Vefsn (4)
Vega (1)
Vevelstad (0)
Vågan (4)
Øksnes (10)
Opparbeidelse av tomt for nytt lakseslakteri i Lovund
340.000 m3 fylling og plastringsarbeider. Ekstern tilførte fyllmasser.
Utvidelse av badeanlegg i Bodø
Ny 25 meters konkurransebasseng.
Driftskontrakt 1816 Ofoten 2018-2023 i Nordland og Troms
Opsjon 1 år. Gjelder Narvik, Evenes, Ballangen, deler av Tysfjord og deler av Tjeldsund kommuner.
Tilbygg av godsterminal i Narvik
E01: Riving av to industri-/verksted bygg (stålhaller) (Os-bygget og NAKO-bygget), flytting og omlegging av kabler og ledninger, masseutskiftning og grunnarbeider for ny bilterminal, ny bilrampe, samt underbygning i nye traseer for jernbane. E02: Jernbanetekniske arbeider overbygning og underbygning. Underbygningsarbeider i eksisterende jernbanetraseer, bygging av spor og sporveksler, føringsveier og signal.
Drift og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger i Nordland fylke
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i kommunene Flakstad, Vestvågøy, Vågan og deler av Hadsel, samt i kommunene Narvik, Evenes og deler av Tjeldsund og Hamarøy.
Driftskontrakt 1801 Helgelandskysten 2018-2023 i Nordland
Gjelder kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, samt deler av Hemnes.
Utdyping av farled, Raftsundet i Hadsel og Vågan
Fra forslg til NTP, 2018-2023.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 820 i Bø
Montere drifts-/brannventilasjon, ny belysning og sikkerhetsutrustning som nødstasjoner, brannslukkingsapparater og nødtelefoner.
Ombygging av Mosjøen skole, byggetrinn 2
Bygging av ny Gymfløy 300-400 m2.
Asfaltering av fylkesveger i Nordland Nord
Her skal 77.240 tonn asfalt legges, og 174.001 m2 skal freses.
Oppgradering av vannverk i Meløy
Sammenslåing Spildra og Reipå vannverk.
Sanering/utskiftning av vann- og avløpsledninger i Rønvik i Bodø
Sanering/utskifting av vann- og avløpsledninger i forbindelse med bypakkeprosjekt for oppgradering av Nordstrandveien i Rønvik.
Rehabilitering alternativt riving og nybygg av videregående skole i Kleiva
Opprusting av bla. hybelhuset og kantinearealene.
Oppgradering av klasserom og garderober i videregående skole i Svolvær
Det skal gjøres bygningsmessige tilpasninger for å dekke skolens behov for klasserom til fremmedspråklige elever, arealer til karrieresenter/OPUS og garderobe til ansatte og elever.
Utbedring av VVA-anlegg på Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utskifting av ca 350 m hovedledningsnett (vann, overvann og spillvann). Bygging av fortau langs veiene, ca 450m.
Fangvoll, fanggrøft, utlegg av veg på Fv 472 Sandneslia
Skredsikringsprosjekt Nordland 2014-2023. Skredtype snø. Prioriteringstall 4,86.
Om- til- og nybygg av videregående skole i Fauske
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Utvidelse av kontorslokaler i Andøy
Gnr/bnr: Gnr/bnr: 21/118, 21/22, 21/35, 0/0, 21/33 og 63/1.
Utvidelse av industrikai i Røst
Ett samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommune og kommune.
Utbedring av Fylkesveg 17 Tonnes i Lurøy
Det skal utføres grøfting og stikkrenneskifte og rekkverksskifte i forbindelse med forarbeid med asfaltarbeid på Fv. 17 fra ca. S45D1 m19373 til ca. S45D1 m24724.
Oppgradering av veier og VA-anlegg i Bodø kommune
Hernesveien mellom Storsteinhaugen og Haakon VII gt. inkl. del av Parkveien: Vei med fortau og VA-anlegg – lengde ca. 330 m. Gildeskålveien mellom Stærveien og Gråholten: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 540 m. Storsteinhaugen: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 190 m. Richard Withs vei: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 100 m. Løkkeveien: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 120 m. Alkeveien (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 70 m. Trase 2-8: Vann og avløpsanlegg – lengde ca. 80 m. Elias Blix ve (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 50 m. Terneveien (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 60 m. Overløp i krysset Haakon VII gt./Parkveien. Samlet lengde vann og avløpsanlegg ca. 1540 m. I tillegg kommer ledninger til sluker og sandfang samt stikkledninger (inkl. stikkledninger vann fra stikkledningskummer) med samlet lengde ca. 4000 m.
Utfylling av industriområde i Træna kommune
Utfylling av Galtneset industriområde, steinproduksjon blokk og fylmasse i steinbrudd.
Skredsikringstiltak langs sti ved Torghatten i Brønnøy, Nasjonal turistveg
Før Torghatten kan videreutvikles som destinasjon, er det ønskelig å få mer kontroll over forholdene på stedet ved å gjennomføre sikringstiltak langs sti. Det skal legges opp til skånsom rensk, hvor kun opplagt løs stein tas ned. Bruk av bergbolter kan være aktuelt i renskeområder, primært hvis en ved rensk står i fare for å destabilisere bakenforliggende bergblokker. Renskearbeider må utføres av klatrelag da det ikke er tilkomst for kranutstyr.
Oppgradering av bassenget ved Maurnes skole i Sortland
Inngang, garderobe og basseng skal universelt utformes.
Utvidelse av kirkegård i Øksnes kommune
Eksisterende kirkegård skal utvides med ca. 8 dekar.
Vintervedlikehold av kommunale veier og plasser i Leirfjord kommune 2021-2026
Leirfjord kommune forvalter til sammen ca. 52 km kjørevei, 0,6 km gang/sykkelvei/fortau og 21.000 m2 plasser som skal driftes gjennom kontrakten.
Tilbygg av barnehage i Vik sentrum i Sømna
Gnr/Bnr: 46/261 og 46/412.
Grunn og VA-arbeid på industriområdet Herøy maritime næringspark i Herøy
Det skal utføres diverse grunn- og VA-arbeider på industriområdet Herøy maritime næringspark, i hovedsak på eiendommene gnr 4 bnr 347 og 393.
Ombygg av lokaler i 2 etg på VGS i Narvik
Ombygging av eksisterende bygg ved Narvik videregående skole avdeling Oscarsborg.
Oppgradering av VA-anlegg og reasfaltering av vei ved lufthavn i Andøy
Prosjektet omfatter reasfaltering av deler av apron med taksebaner, deler av området som brukes til avising og deler av området foran terminalbygg flyside på Andøya lufthavn. Prosjektet omfatter også utbedringer av VA-anlegg med endring av overvannsutløp utenom kommunalt overvannsnett, utbedringer av kritisk og prioriterte områder av asfaltarealer på apron med tilhørende justering av fallforhold og utskifting av skader på avvanningsrenner og sandfang.
Ombygg av fløy ved Nordlandssykehuset i Bodø
Arbeidene omfatter en komplett renovering av hele 1. etasje i fløy R og deler av 2. etasje samt nye ventilasjonsføringer fra teknisk rom på tak i 5. etasje. Eksisterende ventilasjonsaggregater i teknisk rom, 5. etasje skal utskiftes. Denne utskiftningen medfører også en ombygging og heving av taket til teknisk rom.
Asfaltering av flyoperative flater på flystasjon i Andøy kommune
Dette innbefatter fresing inkl bortkjøring av masser, rengjøring og klebing av områdene og asfaltering av til sammen ca. 9700 m2 fordelt på forskjellige områder på stasjonen i en radius av 2 km. Deler av prosjektet er inne på områder hvor det kan være aktuelt å hensynta flyaktivitet, dette blir avklart underveis.
Drift og vedlikehold av riksveger og riks-g/s veger for Midtre Hålogaland 2021-2026, 9503
Felles utlysning for kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Lødingen, Kvæfjord, Sortland, Tjeldsund og Harstad.
Etablering av vei og overvannshåntering i Rana kommune
I Lilleåsen har det vært mye problemer med overvann. Rana Kommune ønsker å få laget en veigrøft med sluker og en overvannsledning med mulighet for beboere å koble til sitt private stikk. Det er fjell i veien hele strekket, samt fjell i grøft. Lengde på vei og grøft ca 80 meter.
Rehabilitering av ferjekai på Husøy
Fra budsjett 2021-2024. Ferjekai Husøy, Igerøy, Selvær sees i sammenheng. Total kostnad for Husøy, Igerøy, Selvær 20 mnok.
Rehabilitering av ferjekai på Igerøy
Fra budsjett 2021-2024. Ferjekai Husøy, Igerøy, Selvær sees i sammenheng. Total kostnad for Husøy, Igerøy, Selvær 20 mnok.
Rehabilitering av ferjekai på Selvær
Fra budsjett 2021-2024. Ferjekai Husøy, Igerøy, Selvær sees i sammenheng. Total kostnad for Husøy, Igerøy, Selvær 20 mnok.
Rehabilitering av gamle bassenget ved Tverlandet skole i Bodø kommune
Rehabilitering av den delen som er over gamle bassenget.(nord) Det skal etableres nytt kjøkken/ kantine, nytt toalett/ HC og det skal rives og settes opp noen vegger i gangsonen/ rømningsvei. Etableres Diskotek.
Oppussing av barnehage i Vestvågøy
Prosjektert tilbygg på 144 kvm, herav: personalfløy 115 kvm og mellombygg 29 kvm. Renovering av eksisterende bygning (ca 480 kvm) - tak, vinduer, gulvbelegg, akustikktiltak, reparasjoner. Parkeringsareal økes fra 8 til 20 plasser. Barnehagen skal være i drift i byggeperioden.
Grunnforberedende arbeider i forbindelse med nytt sykehjem i Lamarka
Området for uttrauing er omlag 20 000 m2. Antatt volum myr er 30-40 000 fm3. Antatt volum grovfylling er 5-10 000 m3.
Asfaltering av kommunale veier og plasser i Øksnes kommune 2021
Gjelder asfaltering av veier: Parkering Myreheimen. Kryss Oppmyreveien. Kryss Oppmyreveien mot Fylkesveg. Kryss Oppmyreveien mot Innfartsveien. Kryss Slettaveien. Dagens størrelse skal reduseres. Kryss Alsvåg kirke. Kryss Osselvveien mot Fylkesveg. Kryss Ekranveien mot Fjellveien. Snuplass Gossenveien.
Tilstandsanalyse av flyplassdekker i Norge
Forsvarsbygg har ansvaret for tilstandsanalyser av Forsvarets flyplasser. I denne anledning skal det gjennomføres en fysisk kartlegging og lages resultatrapport på alle vår flyplasser. Det legges også inn opsjon på gjennomføring av tilsvarende på flyplassene Rena og Kjeller.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.