Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Nordland fylke

Alstahaug (9)
Andøy (3)
Beiarn (1)
Bindal (1)
Bodø (33)
Brønnøy (6)
(2)
Dønna (3)
Evenes (1)
Fauske (3)
Flakstad (3)
Grane (3)
Hadsel (8)
Hamarøy (1)
Hemnes (2)
Herøy (4)
Leirfjord (1)
Lurøy (0)
Lødingen (1)
Meløy (1)
Moskenes (1)
Narvik (10)
Nesna (4)
Rana (9)
Rødøy (2)
Røst (0)
Saltdal (3)
Sortland (14)
Steigen (5)
Sømna (8)
Sørfold (0)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (2)
Vega (1)
Vevelstad (1)
Vågan (11)
Øksnes (6)
Tilbygg og ombygg til studentleiligheter i Bodø
Bygningsmassen tenkes omgjort til studentboliger (ett-roms leiligheter med bad og kjøkken, samt noen dubletter) inklusive fellesarealer (felles oppholdsrom, cafe, møteplasser, o.l), sykkelparkering og utadrettet virksomhet mot Storgata og i underetasjen mot Sjøgata. Bygningsmassen har tidligere vært brukt til forretning, kontor og lager. 105-113 stk studentboliger og 120 sengeplasser (foreløpig anslag). Planområdet omfatter hele eller deler av følgende gårds- og bruksnummer: 138/693,1919 og 2237, samt 138/2196 og 138/700. Gnr. 138 bnr.
Utdyping av farled, Raftsundet i Hadsel og Vågan
Fra forslg til NTP, 2018-2023.
Rassikringstiltak/ny tunnel og fangvoll, Napp-Storsandnes
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 728m.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Videreutvikling av eksisterende næringsområde for akvakultur på Kleppstad i Vågan
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videreutvikling av eksisterende næringsområde for akvakultur. Det er søkt om delingstillatelse for erverv av areal fra gnr. 58 bnr. 3, som skal tillegges bnr. 15. Planområdet er bebygd med oppdrettsanlegg, bestående av driftsbygning og merder. Arealet ønskes regulert til akvakultur med mulighet for utfylling i sjø forlengelse av dagens molo og bygging av kai. Samtidig ønskes det å få anlegget under tak og planlegges ca. 4000 – 5000 m2 ny bebyggelse på det utfylte området.
Utvidelse av fiskeoppdrettsanlegg i Sortland
Søknad om endring av akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 33477 Reinsnesøya i Sortland kommune.
Utvidelse/ombygging av transformatorstasjon i Bodø
Utvidelse av eksisterende stasjonsbygning i Vestbyen transformatorstasjon, nytt 132 kV Blue-GIS koblingsanlegg, ny 132/22/11 kV transformatorer på inntil 50 MVA, en 132 kV spole på 15 – 150 A, nytt 22 kV anlegg og nødvendige utvidelser av 11 kV anlegget og kontrollanlegg.
Utvidelse av forsyningsbygg på nye Evenes flystasjon
Utvidelse av nybygget med inntil ca. 1,650 m2 BTA.
Utvikling av område til turistformål i Øksnes
Utkast omfatter følgende arealer: 1: Parkering Dronningruta ca 140 m2. 2: Nyken resort, eksisterende bygninger for overnatting 2800 m2. 3: Turistanlegg med spisested, parkering, sanitærbygg og bobilparkering 3600 m2. 4: Resterende arealer ca. 17800 m2 er disponible til fremtidige turistformål.
Rammeavtale for elektrotjenester i tunneler i Nord Norge
Nordland: E10 Stormyra-kryss Sverige E10 Bjerkvik-Tjeldsundbrua E10 Gullesfjordbotn-Å Riksvei 85 Sigerfjord E6 Bjerkvik-Sætran Riksvei 827 Sætran-Kjøpsvik E6 Innhavet-Megård (Sørfold) Riksvei 80 Fauske-Bodø E6 Fauske-Saltdal Riksvei 77 Tjernfjell E6 Storforshei-Mosjøen (Mosåsen) E12 Umbukta
Etablering av næringsvirksomhet og offentlig tjenesteyting i Saltdal kommune
Gnr/Bnr 42/186 og 42/1. Ca. 56 daa. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling og etablering av næringsvirksomhet og offentlig tjenesteyting innenfor planområdet. Planforslaget skal tilrettelegge for en næringsutvikling på eiendommen i form av produksjonsbedrifter, entreprenør- og anleggsbedrifter, engros og lager, verksted og håndverksbedrifter. Det er
Ombygg av restaurant, grillbar og bakeri m.m. i Narvik sentrum
Per i dag huser Torvhallen en restaurant, et utsalg av fersk sjømat, og i et sidebygg en grillbar. Myklevold bakeri skal etablere bakeri, konditori og servering i de ledige arealene i bygget. Som en del av prosjektet skal det også etableres en vinterhage i front av bygget. Virksomhet er planlagt bygd over 2 etasjer, hvor andre etasje skal bygges i form av mesanin. Fasadene på bygget er vernet, og det ligger stor verdi i å beholde og videreføre det arkitektoniske uttrykket. Alle vinduer og dører i fasaden mot Kongensgate skal byttes ut med nye, også der det er aktører i dag. Vinterhagen skal være en frittstående flyttbar konstruksjon som ikke forankret i fasaden.
Forberedende arbeider for Rv. 80 Sandvika - Sagelva (Bypakke Bodø)
Følgende arbeider inngår i denne entreprisen: - Sprengning, utlasting og transport ca 34 000 m3 med berg fra fang grop. - Ca 50-60 % av berget skal sorteres, lastes og fraktes til Nordvika. Tenkes brukt i forsterkningslag fase 2. Resterende stein skal benyttes til anleggsområde/veier og/eller fylles i skiferbrudd ved Nordvika. - Etablere to mot fyllinger på Ystnes og Kistrand 5600 m3 - Rivning og fjerning av 12 fritidsboliger/hytter med tilhørende anneks og tekniske installasjoner. - Vegetasjonsrydding i fase 1 og forberedelse fase 2.
Utvidelse av barnehage i Straumsjøen
483 m2 BYA tilbygg til eksisterende barnehage. Tilbygget utføres i en etasje med unntak av teknisk rom og lager. Opparbeidelse av nytt lekeareal, og innebærer flytting av eksisterende gang- og sykkelveg, samt flytting av hovedvannledning og flytting av eksisterende bekkeløp. Tilbygget utføres som isolert trebygning. Utvendige lekearealer inngjerdes, og tilknyttes eksisterende utvendig gjerde.
Rehabilitering med tilbygg av skole og gymsal i Bodø
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Utvidelse med ny klasseromsfløy i tilknytning til Kjerringøy Skole. Implementring av 80/60°C anlegg inn mot lavtemeraturanlegg med veksler. Ny romstyring radiatoranlegg eks bygg. El-arbeider i fbm ombygging eks bygg.
Rehabilitering av svømmehall med nytt stålbasseng og påbygg av teknisk rom ved videregående skole i Bodø kommune
Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende bassengbygg med nytt stålbasseng inkl tekniskanlegg, røranlegg, ventilasjon, nytt teknisk rom som påbygg samt oppgradering av eksisterende bygg med innvendige nye overflater. -Entreprise K01 Stålbasseng og rense-/vannbehandlingsanlegg – Totalentreprise -Entreprise K02-K06 er beskrevne entrepriser med kontrakt NS8405, med entreprise K02 som Hovedentreprenør for alle entrepriser.
Havnepromenaden i Bodø, etappe 2
Torgkaia-Havneterminal 1.
Ombygging til kulturbygg og kino i gymsal i Dønna, trinn 3
Svømmehall i underetasje. Taket på svømmehallen må forsterkes i samband med ombygging av gymsalen.
Nye rettslokaler for Lofoten og Vesterålen jordskifterett og Midtre Hålogaland tingrett
Lokalene må kunne inneholde to rettsaler, som har krav til større takhøyde, og 13 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 600 - 800 m2.
Utvidelse av eksisterende helseavdeling og ombygg av frigangshuset til kontorformål i fengsel i Bodø kommune
Prosjektet omhandler utvidelse av eksisterende helseavdeling med påbygg i andre etasje, ombygging i kjeller for å etablere flere garderobeplasser og ombygging av frigangshuset til kontorformål. I tillegg er det som en opsjon planlagt tilbygg til eksisterende verksted.
Oppgradering av basseng ved skole i Sortland
Inngang, garderobe og basseng skal universelt utformes.
Flytting av ferjekai på Fylkesveg 17 i Vennesund
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Flytting av stålhall til ny lokasjon i Sortland kommune
Fytting av «fryselagre» (blokk D) ved gamle Nortura til ny lokasjon ved Sortland kommunes tomt i Vestmarka industrielt.
Separering av spill- og overvannsledninger på Storeidøya i Vestvågøy kommune
Vestvågøy kommune planlegger å samle kommunalt spillvann fra områdene Leknes, Fygle og Gravdal til et fremtidig felles renseanlegg for spillvann på Storeidøya. Dagens ett-rørsystem for avløp gjør det vanskelig å få til et velfungerende renseanlegg grunnet store overvannsmengder sammen med spillvannet. Det er derfor viktig å separere spillvann og overvann i to rørsystemer slik at spillvann kan føres til renseanlegg, og overvann kan slippes urenset ut i resipient.
Fornyelse av kraftstasjon i Lødingen
Transformering: Reaktor (eksisterende) 40 MVAr, kondensatorbatteri 30 MVAr. Spenningsnivå: 132. Antall bryterfelt: 6 stk 132 kV2-brygerfelt og plass til reservefelt.
Tilbakeføring av uteområde ved skole i Bodø
Ombygg av uteområde og lekeområde ved Bodøsjøen skole.
Etablering av landbasert forskningsbygg i eksisterende bygg i Sandnessjøen
Søknaden gjelder: Etablering av nytt landanlegg for klekking, yngel og smolt av laksefisk. Søkt størrelse: årlig prod. 40 000 yngel, årlig biomasse 110 tonn og årlig forforbruk 100 tonn
Sanering av vann- og avløpsledninger i Narvik kommune
Arbeidene omfatter hovedsakelig: • Graving av grøft inkl. levering og montering av VA-ledninger, ca. 1700 m vannledning, 950 m spillvannsledning og 130 m overvannsledning. • Levering og montering av 18 vannkummer • Levering og montering av 17 spillvannskummer • Levering og montering av 17 overvannskummer • Nødvendige tilkoblinger til eksisterende kummer • Graving av stikkledningsgrøft og tilkobling til eksisterende stikkledninger • Reetablering av overflater inkl. vegoverbygning • Trafikkavvikling og midlertidig vann
Utvidelse av steinbrudd på Alsøya i Nesna kommune
Utvidelse av eksisterende steinbrudd. Utvidelse er planlagt gjennom økt areal og nytt uttaksnivå ca. 40 meter under dagens uttaksnivå (dvs. uttak under havnivå).
Etablering av ny heis og ombygging av elev rom med tilpasninger ved ungdomsskole i Bodø
Etablering av ny heis fra kjeller til 2 etasje samt ombygging av to elev rom med tilpasninger til universell utforming ved ungdomsskole i Bodø.
Ombygging og oppgradering av tomannsbolig på Hemnesberget i Hemnes kommune
Prosjektet gjelder ombygging og oppgradering av 2-mannsbolig. Leilighetene skal bygges om for å bedre planløsning og innredning med hensyn til funksjonshemmede beboere.
Ombygg av administrasjonsbygg ved universitet i Bodø kommune
Det skal gjennomføres en ombygging i administrasjonsbygget 6A. Administrasjonsbygget er et kontorbygg med tilhørende støttefunksjoner. Bakgrunnen for ombyggingen er støyproblematikk grunnet de åpne kontorlandskapene rundt hovedtrappen, sosiale soner og kjøkken.
Opparbeidelse av infrastruktur for bygging av fritidsboliger, utleieenheter, næring, småbåtanlegg mm på Tind i Moskenes
Forslagstiller, Håsima AS m.fl, har igangsatt planarbeid på Tind med hensikt å legge til rette for kombinert formål: Fritidsbolig/rorbu, bolig, utleieenheter/turisme, næring (fiskeri) og flytebrygge/småbåtanlegg med tilhørende teknisk infrastruktur. Det legges til rette for bruksendring på eksisterende bebyggelse som er registret som nyere tids kulturminner, samt legge til rette for nybygging i tilstøtende områder. Planområdet omfatter hele eller deler av gnr. 10, bnr. 1, 3, 30 og 31. Ca. 60 daa.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av konsentrert boligbebyggelse i Sigerfjord
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for konsentrert boligbebyggelse (rekkehus, blokk) med tilhørende infrastruktur og uteoppholdsarealer på eiendom 4/284, 4/11 og 4/11/1.
Utomhusarbeider ved skole i Søbbesva
Skifte av kantstein, setting av nye sluker med sandfang, falloppbygging og asfaltering.
Opparbeidelse av infrastruktur for utvidelse av boligfelt i Vik
Dette feltet er ferdig regulert, men kommunen har ikke startet med anbudsprosessen. Det vil si at tomtene pr. i dag ikke er opparbeidet med kommunal tilkomstveg. Det er derfor ikke mulig å antyde noen pris på tomtene enda.
Renovering av vann -og avløpsledninger med tilhørende kummer på Jensvoll i Bodø kommune
Bodø kommune skal renovere ca. 50 meter vann -og avløpsledninger med tilhørende 6 kummer i forskjellige størrelser og funksjoner på Toppen som lokalisert på Jensvoll i Bodø kommune. Det skal rives og reetableres en stablet steinmur på ca. 10m, samt at det skal rives en støpt betongmur på ca. 4m. Betongmuren skal rives og kjøres bort og terrenget skal arronderes.
Oppgradering av inngangsparti for flerbrukshall i Bodø kommune
• Komplette arbeider med riving av eksisterende takoverbygg med alle tilhørende konstruksjoner og tekniske anlegg. • Håndtering av rivemateriell for størst mulig grad av sortering av avfallet med deponering og evt. ombruk. • Komplette arbeider med etablering av nytt takoverbygg med alle tilhørende bygningsmessige og tekniske installasjoner.
Oppgradering av omsorgsboliger i Alstahaug kommune
Mølnhushaugen 6 og 8. Utbedringen består av: - Nye kjøkkeninnredninger - Nye bad - Male vegger - Bytte gulvbelegg - Bytte to vinduer og ei verandadør - Oppgradere el - Flytting av et bad
Etablering av sprinkleranlegg i museumbygg i Kjerringøy, Bodø kommune
Sprinkling av alle byggene ved Kjerringøy gamle handelsted. Totalt 8 bygg.
Mudring, dumping og utfylling i sjø i Svolvær
Tiltakshaver planlegger å bygge en ny verkstedhall med kai for opptaking av båter. I den forbindelse er det behov for kaidybde utenfor og inne i hallen. Tiltaket omfatter mudring av omtrent 500 kubikkmeter over et areal på omtrent 150 kvadratmeter. Mudringen skal utføres med gravemaskin fra land/lekter og ved undervannssprengning.
Renovering av barneskole i Bodø kommune
Renovering av 6 klasserom, 1 lekerom, 1 team rom og korridorer på Saltvern skole F fløy.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av fritidsboliger og utleiehytter i Hadsel
Utbørg-FB6, E7. Inntil 8 fritidsboliger og 5 utleiehytter.
Innvendig sanering av eiendommer på stasjonen Loran C i Bø i Vesterålen
I forbindelse med planlagt overdragelse av eiendommer på stasjonen Loran C i Bø i Vesterålen, skal flere bygg saneres innvendig. I tillegg skal det gjøres ulike tiltak på området, blant annet fjerning av fundamenter og gjerder. Det planlegges også opprydding av nedgravd avfall og opprydding i forurenset grunn, men på grunn av usikkerhet rundt tidspunkt for utførelse, er dette lagt inn som opsjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.