Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Nordland fylke

Alstahaug (1)
Andøy (1)
Beiarn (0)
Bindal (2)
Bodø (20)
Brønnøy (1)
(1)
Dønna (1)
Evenes (1)
Fauske (2)
Flakstad (4)
Grane (0)
Hadsel (8)
Hamarøy (0)
Hemnes (1)
Herøy (11)
Leirfjord (3)
Lurøy (2)
Lødingen (3)
Meløy (4)
Moskenes (1)
Narvik (11)
Nesna (0)
Rana (12)
Rødøy (1)
Røst (2)
Saltdal (4)
Sortland (10)
Steigen (1)
Sømna (2)
Sørfold (1)
Træna (3)
Værøy (2)
Vefsn (9)
Vega (1)
Vevelstad (0)
Vågan (7)
Øksnes (2)
Utbedring av E6 Sørelva-Borkamo i Saltdal
Utbedring av strekning med dårlig geometrisk standard.
Utvidelse av badeanlegg i Bodø
Ny 25 meters konkurransebasseng.
Tilbygg av godsterminal i Narvik
E01: Riving av to industri-/verksted bygg (stålhaller) (Os-bygget og NAKO-bygget), flytting og omlegging av kabler og ledninger, masseutskiftning og grunnarbeider for ny bilterminal, ny bilrampe, samt underbygning i nye traseer for jernbane. E02: Jernbanetekniske arbeider overbygning og underbygning. Underbygningsarbeider i eksisterende jernbanetraseer, bygging av spor og sporveksler, føringsveier og signal.
Utdyping av farled, Raftsundet i Hadsel og Vågan
Fra forslg til NTP, 2018-2023.
Flytting av veg i fylling i sjø/strandsone på E10 Ramberg i Flakstad
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 1002m.
Ombygging av Mosjøen skole, byggetrinn 2
Bygging av ny Gymfløy 300-400 m2.
Utdyping av fiskerihavn, Laukvik i Vågan
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Forlenging av portal og overbygg på Rv 827 Brattlia i Tysfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 497m.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 820 i Bø
Montere drifts-/brannventilasjon, ny belysning og sikkerhetsutrustning som nødstasjoner, brannslukkingsapparater og nødtelefoner.
Påbygg av næring på Handelsparken i Sortland
Gnr/bnr: 15/1555, 15/1803 og 15/1733.
Utvikling av kommunehuset i Evenes
"Stedsutvikling Bogen".
Utvidelse av næringsområde i Vågan i Lofoten
Planen omfatter et areal på 75 dekar. Eiendommer som helt eller delvis inngår i planområdet er gnr/bnr 32/11, 32/12, 32/17, 69/17. Av planinitiativet fremkommer det at planen skal legge til rette for fortsatt drift og utvikling av næringsområde med tilhørende småbåthavn, og detaljering av boligområde som er avsatt til spredt bebyggelse i kommuneplanens arealdel. I boligområde tenkes det å tilrettelegge for pendlerboliger i form av eneboliger, ca 2 st, og eventuelt hybelbygg ca 6 boenheter. Det planlegges for ny utfylling i sjø slik det er innvilget dispensasjon for i november 2021. Reguleringsplanen skal avklare flytting av småbåthavn og utskifting eller oppgradering av eksisterende kai. På eksisterende og ny fylling i sjø planlegges det for utvikling av anlegg og bygninger knyttet til NLOAS aktivitet. Det er stort behov for utskifting av eksisterende bygningsmasse, NLOAS ønsker derfor å starte utbygging av nye lokaler for virksomheten inkludert renovering av kaiområdet. Utbyggingen vil skje over tid, og første fase innebærer utfylling og utvidelse av industriområdet samt oppsetting av verkstedhall for å kunne huse bl.a. nytt vaskeri for luseskjørt. Det åpnes også for et tørketårn i 50-60 meters høyde. Tørketårnet anvendes for tørking av skjørt fra merdene.
Utvidelse av kontor/produksjonslokaler for havbruk på Bjørn i Dønna kommune
Det skal bygges et servicebygg på 430 kvadratmeter, som blant annet skal huse et nytt anlegg for avløp og rensing. I tillegg skal det føres opp et industribygg, hvor LetSea skal drive forskning.
Opparbeidelse av tomt for nytt lakseslakteri i Lovund
340.000 m3 fylling og plastringsarbeider. Ekstern tilførte fyllmasser.
Breddeutvidelse på Fv 18 Leinebygda i Herøy
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av VVA-anlegg på Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utskifting av ca 350 m hovedledningsnett (vann, overvann og spillvann). Bygging av fortau langs veiene, ca 450m.
Fornyelse av kraftlinje mellom kraftstasjonen i Sundsfjord og Novik i Gildeskål kommune
Dette er en ca. 16 km tracé med 22 kV på H-master i luftstrekk mellom kraftstasjonen i Sundsfjord og Novik.
Kulvert, utflytting av veg og voll på E10, Heggelva Fiskefjord i Lødingen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. 533m.
Fangvoll, fanggrøft, utlegg av veg på Fv 472 Sandneslia
Skredsikringsprosjekt Nordland 2014-2023. Skredtype snø. Prioriteringstall 4,86.
Ombygg av hovedlegekontor og tannklinikk m.m. i Rødøy kommune
Hovedlegekontor som skal inneholde legetjenesten, samhandlingskontor, helsesykepleier, tannhelsetjeneste og evt. andre tjenester.
Tilbygg av videregående skole i Alstahaug
Byggeprosjektet skal inneholde erstatning for modulbygg samt noen tilleggsarealer. Arealramme er ca. 500 m2 bygd i en etasje. Fundamentering skal være forberedt for mulig fremtidig påbyd 2.etasje.
Utfylling av industriområde i Træna kommune
Utfylling av Galtneset industriområde, steinproduksjon blokk og fylmasse i steinbrudd.
Til- og ombygg av kulturhus i Saltdal kommune
Prosjektet omfatter restaurering av eksisterende bygningsmasse og et mindre tilbygg.
Utvidelse av kirkegård i Øksnes kommune
Eksisterende kirkegård skal utvides med ca. 8 dekar.
Vintervedlikehold av kommunale veier og plasser i Leirfjord kommune 2021-2026
Leirfjord kommune forvalter til sammen ca. 52 km kjørevei, 0,6 km gang/sykkelvei/fortau og 21.000 m2 plasser som skal driftes gjennom kontrakten.
Tilbygg av barnehage i Vik sentrum i Sømna
Gnr/Bnr: 46/261 og 46/412.
Ny drenering på sykehjem ved Stokmarknes i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Grunn og VA-arbeid på industriområdet Herøy maritime næringspark i Herøy
Det skal utføres diverse grunn- og VA-arbeider på industriområdet Herøy maritime næringspark, i hovedsak på eiendommene gnr 4 bnr 347 og 393.
Ombygg av lokaler i 2 etg på VGS i Narvik
Ombygging av eksisterende bygg ved Narvik videregående skole avdeling Oscarsborg.
Drift og vedlikehold av riksveger og riks-g/s veger for Midtre Hålogaland 2021-2026, 9503
Felles utlysning for kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Lødingen, Kvæfjord, Sortland, Tjeldsund og Harstad.
Oppgradering av VA-anlegg og reasfaltering av vei ved lufthavn i Andøy
Prosjektet omfatter reasfaltering av deler av apron med taksebaner, deler av området som brukes til avising og deler av området foran terminalbygg flyside på Andøya lufthavn. Prosjektet omfatter også utbedringer av VA-anlegg med endring av overvannsutløp utenom kommunalt overvannsnett, utbedringer av kritisk og prioriterte områder av asfaltarealer på apron med tilhørende justering av fallforhold og utskifting av skader på avvanningsrenner og sandfang.
Flytting av veg i fylling i sjø/strandsone på E10 Vollan i Flakstad
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 500M.
Rehabilitering av gamle bassenget ved Tverlandet skole i Bodø kommune
Rehabilitering av den delen som er over gamle bassenget.(nord) Det skal etableres nytt kjøkken/ kantine, nytt toalett/ HC og det skal rives og settes opp noen vegger i gangsonen/ rømningsvei. Etableres Diskotek.
Rehabilitering av ferjekai på Husøy
Fra budsjett 2021-2024. Ferjekai Husøy, Igerøy, Selvær sees i sammenheng. Total kostnad for Husøy, Igerøy, Selvær 20 mnok.
Rehabilitering av ferjekai på Igerøy
Fra budsjett 2021-2024. Ferjekai Husøy, Igerøy, Selvær sees i sammenheng. Total kostnad for Husøy, Igerøy, Selvær 20 mnok.
Rehabilitering av ferjekai på Selvær
Fra budsjett 2021-2024. Ferjekai Husøy, Igerøy, Selvær sees i sammenheng. Total kostnad for Husøy, Igerøy, Selvær 20 mnok.
Grunnforberedende arbeider i forbindelse med nytt sykehjem i Lamarka
Området for uttrauing er omlag 20 000 m2. Antatt volum myr er 30-40 000 fm3. Antatt volum grovfylling er 5-10 000 m3.
Utbedring av Fv 20 Teige/Teigeneset-Nerlandsøybrua i Herøy
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Tilstandsanalyse av flyplassdekker i Norge
Forsvarsbygg har ansvaret for tilstandsanalyser av Forsvarets flyplasser. I denne anledning skal det gjennomføres en fysisk kartlegging og lages resultatrapport på alle vår flyplasser. Det legges også inn opsjon på gjennomføring av tilsvarende på flyplassene Rena og Kjeller.
Separering av spill- og overvannsledninger på Storeidøya i Vestvågøy kommune
Vestvågøy kommune planlegger å samle kommunalt spillvann fra områdene Leknes, Fygle og Gravdal til et fremtidig felles renseanlegg for spillvann på Storeidøya. Dagens ett-rørsystem for avløp gjør det vanskelig å få til et velfungerende renseanlegg grunnet store overvannsmengder sammen med spillvannet. Det er derfor viktig å separere spillvann og overvann i to rørsystemer slik at spillvann kan føres til renseanlegg, og overvann kan slippes urenset ut i resipient.
Utvidelse av masseuttak på Hinnøya i Sortland
Ca. 652 daa. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 9/14, 9/16, 9/1 og deler av 9/2, 9/5 og 9/15.
Utskifting av va-ledninger mm i Stokmarknes
Utskifting av ca 100 m VA-ledningar, legging av overvannsledning og oppbygging av gata med fortau på samme strekning med nye gatelys.
Fornying av VA-ledninger langs deler av Lundvegen i Mosjøen
Veivedlikehold i samband med VA-anlegget.
Fornying av VA-ledninger langs Elvegata i Mosjøen
Veivedlikehold i samband med VA-anlegget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.