Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Nordland fylke

Alstahaug (2)
Andøy (5)
Beiarn (0)
Bindal (1)
Bodø (38)
Brønnøy (2)
(2)
Dønna (0)
Evenes (2)
Fauske (4)
Flakstad (2)
Grane (2)
Hadsel (9)
Hamarøy (0)
Hemnes (1)
Herøy (4)
Leirfjord (4)
Lurøy (4)
Lødingen (2)
Meløy (16)
Moskenes (3)
Narvik (16)
Nesna (0)
Rana (14)
Rødøy (0)
Røst (2)
Saltdal (2)
Sortland (17)
Steigen (0)
Sømna (2)
Sørfold (0)
Træna (2)
Værøy (2)
Vefsn (4)
Vega (1)
Vevelstad (0)
Vågan (5)
Øksnes (10)
Utvidelse av badeanlegg i Bodø
Ny 25 meters konkurransebasseng.
Drift og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger i Nordland fylke
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i kommunene Flakstad, Vestvågøy, Vågan og deler av Hadsel, samt i kommunene Narvik, Evenes og deler av Tjeldsund og Hamarøy.
Utdyping av farled, Raftsundet i Hadsel og Vågan
Fra forslg til NTP, 2018-2023.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 820 i Bø
Montere drifts-/brannventilasjon, ny belysning og sikkerhetsutrustning som nødstasjoner, brannslukkingsapparater og nødtelefoner.
Tilbygg av godsterminal i Narvik
E01: Riving av to industri-/verksted bygg (stålhaller) (Os-bygget og NAKO-bygget), flytting og omlegging av kabler og ledninger, masseutskiftning og grunnarbeider for ny bilterminal, ny bilrampe, samt underbygning i nye traseer for jernbane. E02: Jernbanetekniske arbeider overbygning og underbygning. Underbygningsarbeider i eksisterende jernbanetraseer, bygging av spor og sporveksler, føringsveier og signal.
Asfaltering av fylkesveger i Nordland Nord
Her skal 77.240 tonn asfalt legges, og 174.001 m2 skal freses.
Utbedring av E10 Gimsøystraumen bru
I Handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse 2021-2023.
Sanering/utskiftning av vann- og avløpsledninger i Rønvik i Bodø
Sanering/utskifting av vann- og avløpsledninger i forbindelse med bypakkeprosjekt for oppgradering av Nordstrandveien i Rønvik.
Utbedring av Fylkesveg 7410/439 Tonnes i Lurøy
Mindre punktvise utbedringer som møteplasser, grøfting, siktforbedring, nytt rekkverk, forsterkning og asfaltering. Nordland fylkeskommune ønsker i forbindelsen med byggingen av nytt fergekai på Tonnes å foreta en punktvis utbedring av Fv. 7410 Tonnesveien. Hensikten med utbedringen er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten på Tonnesveien ved å gjøre en mindre punktvis utbedring som møteplasser, grøfting, stikkrenneskifte siktforbedring, nytt rekkverk, forsterkning og asfaltering. Det skal også utføres grøfting og stikkrenneskifte og rekkverksskifte i forbindelse med forarbeid med asfaltarbeid på Fv. 17 fra ca. S45D1 m19373 til ca. S45D1 m24724.
Rehabilitering alternativt riving og nybygg av videregående skole i Kleiva
Opprusting av bla. hybelhuset og kantinearealene.
Oppgradering av klasserom og garderober i videregående skole i Svolvær
Det skal gjøres bygningsmessige tilpasninger for å dekke skolens behov for klasserom til fremmedspråklige elever, arealer til karrieresenter/OPUS og garderobe til ansatte og elever.
Utbedring av VVA-anlegg på Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utskifting av ca 350 m hovedledningsnett (vann, overvann og spillvann). Bygging av fortau langs veiene, ca 450m.
Fangvoll, fanggrøft, utlegg av veg på Fv 472 Sandneslia
Skredsikringsprosjekt Nordland 2014-2023. Skredtype snø. Prioriteringstall 4,86.
Sporendringer for ERTMS på stasjon i Dunderland, (K03)
Sporendringer for ERTMS Nordlandsbanen (K03).
Sporendringer for ERTMS på stasjon i Mo, (K03)
Sporendringer for ERTMS Nordlandsbanen (K03).
Om- til- og nybygg av videregående skole i Fauske
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Utvidelse av industrikai i Røst
Ett samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommune og kommune.
Oppgradering av veier og VA-anlegg i Bodø kommune
Hernesveien mellom Storsteinhaugen og Haakon VII gt. inkl. del av Parkveien: Vei med fortau og VA-anlegg – lengde ca. 330 m. Gildeskålveien mellom Stærveien og Gråholten: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 540 m. Storsteinhaugen: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 190 m. Richard Withs vei: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 100 m. Løkkeveien: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 120 m. Alkeveien (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 70 m. Trase 2-8: Vann og avløpsanlegg – lengde ca. 80 m. Elias Blix ve (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 50 m. Terneveien (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 60 m. Overløp i krysset Haakon VII gt./Parkveien. Samlet lengde vann og avløpsanlegg ca. 1540 m. I tillegg kommer ledninger til sluker og sandfang samt stikkledninger (inkl. stikkledninger vann fra stikkledningskummer) med samlet lengde ca. 4000 m.
Havnepromenaden i Bodø, etappe 2
Torgkaia-Havneterminal 1.
Ombygg til kontorbygg i Sortland kommune
Tredje etasje i Parkveien 2 skal bygges om for å få etablert kontor, spiserom og møterom.
Fresing for vegoppmerking på riksveger i Nordland 2021-2022
Gjelder Nordland, Troms og Finnmark fylke.
Skredsikringstiltak langs sti ved Torghatten i Brønnøy, Nasjonal turistveg
Før Torghatten kan videreutvikles som destinasjon, er det ønskelig å få mer kontroll over forholdene på stedet ved å gjennomføre sikringstiltak langs sti. Det skal legges opp til skånsom rensk, hvor kun opplagt løs stein tas ned. Bruk av bergbolter kan være aktuelt i renskeområder, primært hvis en ved rensk står i fare for å destabilisere bakenforliggende bergblokker. Renskearbeider må utføres av klatrelag da det ikke er tilkomst for kranutstyr.
Oppgradering av bassenget ved Maurnes skole i Sortland
Inngang, garderobe og basseng skal universelt utformes.
Utvidelse av kirkegård i Øksnes kommune
Eksisterende kirkegård skal utvides med ca. 8 dekar.
Skogrydding på strekningen Nordlands- og Ofotbanen, 2021
Det skal utføres skogrydding, hogst (maskinell og manuell) på strekningen Steinkjer - Bodø og skogrydding ettervekst på strekningen Bodø - Mo i Rana. I tillegg til dette skal det utføres noe hogst og ettervekst på Ofotbanen.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger m.m. på Gruben i Rana kommune
Eksisterende vann og avløpsledninger skal skiftes ut med nye ledninger i følgende veier: Svalbardgata vest og øst på Gruben. Det skal settes ned nye kummer og legges ut nye stikkledninger mot eiendommene langs gatene. Prosjektet skal i hovedsak utføres i eksisterende veggrunn og på private eiendommer. Prosjektet omfatter ca. 360 m hovedvannledning, ca. 460 m hovedspillvannsledning, ca. 440 m hovedovervannsledning, 8 nye vannkummer, 1 vannmålerkum, (evt 8 nye VK) 10 nye spillvannskummer og 10 nye overvannskummer. I nevnte tiltak skal også ca 500m veg med asfalt og overbygning skiftes ut.
Vintervedlikehold av kommunale veier og plasser i Leirfjord kommune 2021-2026
Leirfjord kommune forvalter til sammen ca. 52 km kjørevei, 0,6 km gang/sykkelvei/fortau og 21.000 m2 plasser som skal driftes gjennom kontrakten.
Tilbygg av barnehage i Vik sentrum i Sømna
Gnr/Bnr: 46/261 og 46/412.
Grunn og VA-arbeid på industriområdet Herøy maritime næringspark i Herøy
Det skal utføres diverse grunn- og VA-arbeider på industriområdet Herøy maritime næringspark, i hovedsak på eiendommene gnr 4 bnr 347 og 393.
Ombygg av lokaler i 2 etg på VGS i Narvik
Ombygging av eksisterende bygg ved Narvik videregående skole avdeling Oscarsborg.
Drift og vedlikehold av riksveger og riks-g/s veger for Midtre Hålogaland 2021-2026, 9503
Felles utlysning for kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Lødingen, Kvæfjord, Sortland, Tjeldsund og Harstad.
Asfaltering av flyoperative flater på flystasjon i Andøy kommune
Dette innbefatter fresing inkl bortkjøring av masser, rengjøring og klebing av områdene og asfaltering av til sammen ca. 9700 m2 fordelt på forskjellige områder på stasjonen i en radius av 2 km. Deler av prosjektet er inne på områder hvor det kan være aktuelt å hensynta flyaktivitet, dette blir avklart underveis.
Forberedende arbeider i forbindelse med etablering av handelsområde på Børøya i Hadsel kommune
Det skal fjernes løsmasser og renskes fjell før sprengning av berg for å etablere tomta (14 mål) for et fremtidig handelsområde. Sprengt fjell skal fylles i sjø nordøst på Børøya som en del av Stokmarknes miljøhavn.
Ombygg av fløy ved Nordlandssykehuset i Bodø
Arbeidene omfatter en komplett renovering av hele 1. etasje i fløy R og deler av 2. etasje samt nye ventilasjonsføringer fra teknisk rom på tak i 5. etasje. Eksisterende ventilasjonsaggregater i teknisk rom, 5. etasje skal utskiftes. Denne utskiftningen medfører også en ombygging og heving av taket til teknisk rom.
Rehabilitering av ferjekai på Husøy
Fra budsjett 2021-2024. Ferjekai Husøy, Igerøy, Selvær sees i sammenheng. Total kostnad for Husøy, Igerøy, Selvær 20 mnok.
Rehabilitering av ferjekai på Igerøy
Fra budsjett 2021-2024. Ferjekai Husøy, Igerøy, Selvær sees i sammenheng. Total kostnad for Husøy, Igerøy, Selvær 20 mnok.
Rehabilitering av ferjekai på Selvær
Fra budsjett 2021-2024. Ferjekai Husøy, Igerøy, Selvær sees i sammenheng. Total kostnad for Husøy, Igerøy, Selvær 20 mnok.
Grunnforberedende arbeider i forbindelse med nytt sykehjem i Lamarka
Området for uttrauing er omlag 20 000 m2. Antatt volum myr er 30-40 000 fm3. Antatt volum grovfylling er 5-10 000 m3.
Etablering av vei og overvannshåntering i Rana kommune
I Lilleåsen har det vært mye problemer med overvann. Rana Kommune ønsker å få laget en veigrøft med sluker og en overvannsledning med mulighet for beboere å koble til sitt private stikk. Det er fjell i veien hele strekket, samt fjell i grøft. Lengde på vei og grøft ca 80 meter.
Rehabilitering av gamle bassenget ved Tverlandet skole i Bodø kommune
Rehabilitering av den delen som er over gamle bassenget.(nord) Det skal etableres nytt kjøkken/ kantine, nytt toalett/ HC og det skal rives og settes opp noen vegger i gangsonen/ rømningsvei. Etableres Diskotek.
Oppussing av barnehage i Vestvågøy
Prosjektert tilbygg på 144 kvm, herav: personalfløy 115 kvm og mellombygg 29 kvm. Renovering av eksisterende bygning (ca 480 kvm) - tak, vinduer, gulvbelegg, akustikktiltak, reparasjoner. Parkeringsareal økes fra 8 til 20 plasser. Barnehagen skal være i drift i byggeperioden.
Asfaltering av kommunale veier og plasser i Øksnes kommune 2021
Gjelder asfaltering av veier: Parkering Myreheimen. Kryss Oppmyreveien. Kryss Oppmyreveien mot Fylkesveg. Kryss Oppmyreveien mot Innfartsveien. Kryss Slettaveien. Dagens størrelse skal reduseres. Kryss Alsvåg kirke. Kryss Osselvveien mot Fylkesveg. Kryss Ekranveien mot Fjellveien. Snuplass Gossenveien.
Utvidelse av masseuttak på Hinnøya i Sortland
Ca. 652 daa. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 9/14, 9/16, 9/1 og deler av 9/2, 9/5 og 9/15.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.