Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Nordland fylke

Alstahaug (2)
Andøy (7)
Beiarn (1)
Bindal (1)
Bodø (50)
Brønnøy (5)
(4)
Dønna (5)
Evenes (6)
Fauske (3)
Flakstad (0)
Grane (4)
Hadsel (4)
Hamarøy (0)
Hemnes (1)
Herøy (1)
Leirfjord (1)
Lurøy (2)
Lødingen (1)
Meløy (2)
Moskenes (0)
Narvik (16)
Nesna (2)
Rana (11)
Rødøy (1)
Røst (0)
Saltdal (3)
Sortland (11)
Steigen (4)
Sømna (2)
Sørfold (2)
Træna (1)
Værøy (0)
Vefsn (6)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (8)
Øksnes (10)
Drift-og vedlikehold på fylkesveger i Nordland, 2022-2027
Gjelder fylkesveiene i Vefsn, Grane, Hattfjelldal, samt deler av Leirfjord, Brønnøy og Hemnes kommuner.
Rassikring/varslingsanlegg og radar på Fylkesveg 837 Høgfjord i Lødingen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 1043m.
Utforming av gata i Bodø
Arealet av tiltaksområdet er ca.17 500 m2, med Sjøgata som er ca. 700 m lang og Professor Schyttes gate som er ca. 100m. Anleggsarbeidene innebærer graving for oppgradering av gangfelt, sykkelvei, møbleringssone/grøntområder og ny vei. Det er svært mye teknisk infrastruktur i bakken i området, både kabler og fjernvarme. Ved graving må det tas hensyn til eksisterende anlegg og det må koordineres med nytt anlegg. Graving skal i hovedsak være ned til en dybde av ca. 1 meter, men rundt nye sandfang og VA trase skal det graves til omtrent 3 meters dybde.
Asfaltsarbeider på riks- og europaveier i Norge, 2022 - tilbudsrunde 2 nord
4 delkontrakter: -18-2022-01 Helgeland og Salten. - 18-2022-02 Hålogaland. - 54-2022-01 Sør- og Midt-Troms. - 54-2022-04 Øst-Finnmark.
Utvikling av kommunehuset i Evenes
"Stedsutvikling Bogen".
Utbedring av vei, Mortenstrand-Bogøy i Steigen
Veiutbedring ved Cermaqs lakslakteri i Steigen.
Opprusting av fergekaiområde på Fylkesveg 17, Holm i Bindal
500m. Turistveg Helgelandskysten Sør. 100 oppstillingsplasser.
Asfaltsarbeider på riks- og europaveier i Norge, 2022 - tilbudsrunde 2 nord
4 delkontrakter: -18-2022-01 Helgeland og Salten. - 18-2022-02 Hålogaland. - 54-2022-01 Sør- og Midt-Troms. - 54-2022-04 Øst-Finnmark.
Utbedring av tursti mm ved nasjonal turistveg Helgelandskysten, Brønnøy
Det nasjonale attraksjonspunktet Torghatten planlegges oppgradert, eventuelt som to separate anlegg. En byggentreprise som omfatter toalett og servicefunksjoner, samt opparbeidelse av parkeringsplass med toalett og servicefunksjoner og et landskapstiltak med oppgradering av stier til og gjennom hullet i Torghatten.
Rehabilitering av barnehage på Straumen i Sørfold
Om Straumen stadion blir valgt som tomt vil også kunstgress- og løpebane inngå i detaljregulering, prosjektering og anbudsdokumenter. 12-13 byggemåneder.
Utbedring av VVA-anlegg på Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utskifting av ca 350 m hovedledningsnett (vann, overvann og spillvann). Bygging av fortau langs veiene, ca 450m.
Fornyelse av kraftlinje mellom kraftstasjonen i Sundsfjord og Novik i Gildeskål kommune
Dette er en ca. 16 km tracé med 22 kV på H-master i luftstrekk mellom kraftstasjonen i Sundsfjord og Novik.
Ombygg til leiligheter og kontor i Rana
Hensikten med omregulering er å legge til rette for å bruksendre 2. og eventuelt noe av 1.etasje til boliger i eksisterende bygning i Nordlandsveien 5 og 7.
Til- og ombygg av kulturhus i Saltdal kommune
Prosjektet omfatter restaurering av eksisterende bygningsmasse og et mindre tilbygg.
Nye rettslokaler for Lofoten og Vesterålen jordskifterett og Midtre Hålogaland tingrett
Lokalene må kunne inneholde to rettsaler, som har krav til større takhøyde, og 13 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 600 - 800 m2.
Oppgradering av bassenget ved Maurnes skole i Sortland
Inngang, garderobe og basseng skal universelt utformes.
Trafikksikkerhetstiltak i Vestvågøy
For boligområdet knyttet til Tore Hjorts vei, Villaveien og Vardeveien, basert på følgende forutsetninger: stenging av Gymnasveien, enveiskjøring i Vardeveien, tilknytting til 4-arms kryss på E10. Videre skal felles lekeplass for boligområdet, og muligheten for fortetting langs en eventuell ny trasé mot Storvollveien vurderes som en del av planarbeidet.
Erosjonssikring og utskiftning av avløpsledning i Fauske kommune
Fauske kommune skal i gang med skred- og flomsikre Farvikbekken mellom Fuglveien og Gymnasveien, en strekning på ca. 500 m langs Vestmyra skole.
Fundamentering til nytt snøoverbygg på Ofotbanen i Narvik
Det er ca 15-20 meter som skal rives av eksisterende bygg. Videre skal det bygges ca 30 meter med nytt snøoverbygg på samme lokasjon.
Kollektivtiltak langs Riksveg 80, Bypakke Bodø
Gjeler Tverlandet, Åsen, Støver, Mørkved og Myra kollektivholdeplass.
Øking av dagens sikkerhetsutrustning i tunnelene på E6 i Sørfold
De tunnelene dette dreier seg om er: Tennflogtunnelen 805m Daumannviktunnelen 822m Løkthaugtunnelen 725m Aspfjordtunnelen 1496m Kalviktunnelen 2729m Berrflogtunnelen 1407m Kannflogtunnelen 759m Gleflogtunnelen 501m Rauhammartunnelen 1250m Kobbhammartunnelen 837m Middagsfjelltunnelen 2074m Kobbskartunnelen 4457m
Tiltak for å hindre utslipp og spredning av plastholdig, løst fyllmateriale ved kunstgressbaner i Bodø
Det skal treffes tiltak for å hindre utslipp og spredning av plastholdig, løst fyllmateriale på 11 kunstgressbaner i Bodø. 9 baner ligger konsentrert i eller i nærheten av Bodø sentrum, mens 2 baner ligger litt lengre unna: Tverlandet og Skjerstad Kunstgressbaner. Tiltakene gjelder etablering av granulatrister, både kjøresterke rister og rister for gangtrafikk.
Ombygg av administrasjonsbygg ved universitet i Bodø kommune
Det skal gjennomføres en ombygging i administrasjonsbygget 6A. Administrasjonsbygget er et kontorbygg med tilhørende støttefunksjoner. Bakgrunnen for ombyggingen er støyproblematikk grunnet de åpne kontorlandskapene rundt hovedtrappen, sosiale soner og kjøkken.
Ombygging areal til ny simuleringsavdeling på universitet i Rana kommune
Det skal etableres en enhet for simulering i sykepleie- og helsefag. Derfor har oppdragsgiver behov for ombygging av deler av 1. etasje, campus Helgeland.
Ombygg av leiligheter i Rana
Gnr. 20, Bnr. 376, 65/243 og 18.
Etablering av ny teleskoptribune på kulturhus i Vågan kommune
Det skal anskaffes en ny teleskoptribune til storsalen i Lofoten kulturhus. Bakgrunnen for dette er svekket komfort og funksjonalitet i den eksisterende tribunen. Det skal være buet teleskoptribune med 286 seter fordelt på 11 rader, montert i opptrinn - 106 faste seter montert i opptrinn. Tot. 392 seter i samme utforming og lik farge på setetrekk.
Forbedring av veikryss i Stokmarknes
Forbedring av veikryss i Haunanveien.
Rehabilitering av avløpsledning i Dønna kommune
Dønna kommune skal rehabilitere ca. 450 meter med spillvannsledninger. Arbeidet omfatter også separering for overvann og delvis omlegging av vannledning i samme trasé samt nedsetting av kummer og stakepunkt.
Etablering av ny kulvert under jernbane samt ny vei/sti i
Levering og montering av ny rørkulvert under jernbanen. Etablering av ny vei/sti. Avkjørseltilpasning og permanent stenging av eksisterende planovergang km 570,635 på Nordlandsbanen ved Bolna stasjon. Hovedmengder: 1. Vegetasjonsrydding – 4.500 m2. 2. Anleggelse av vei/sti – 490 meter. 3. Innlegging av rørkulvert – 21 meter.
Oppgradering av fasade på idrettshall i Bodø kommune
Arbeidet består i oppgradering av fasader til Stordalshallen. Vinduer og hovedinngangsdør skal skiftes ut. Eksisterende teglsteinsfasade kles med nye fasadeplater. Fasadeplatene harmonerer med eksisterende fargepalett. Ved hovedinngang etableres det et tilbygg på to etasjer, hvor det plasseres en løfteplatform.
Etablering av skumanlegg for helikopterplattform ved sykehus i Bodø
Det skal etableres en brannvernløsning (fast skumanlegg) i forbindelse med helikopterplattformen på taket av Nordlandssykehuset (NLSH) i Bodø sentrum. Prosjektet i sin helhet omfatter bygging av de tre hoveddelene; vannforsyningsanlegg, skumanlegg og dreneringssystem.
Ombygg av videregående skole i Fauske kommune, del 2
Omfatter omlegging til vannbåren varme resterende lokaler, sosialsone, kontor, klasserom og ny mesanin. Luftfordelingssanlegget i 2. etg kompletteres med noe kanalarbeid, innsetting av VAV og CAVspjeld, korrigering av tilluft og avtrekk i noen rom. Det skal tilrettelegges for HC toalett i 1 etg og tilgang til mesanin 2 etg via løfteplattform. Klasserom skal og oppgraderes. Verkstedlokale og vaskehall skal delvis oppgraderes og det skal tilrettelegges med nytt toalett i verksted.
Oppgradering av garderober og vinduer på skole i Bodø kommune
Bodø kommune planlegger oppgraderinger ved Helligvær oppvekstsenter. Arbeidene vil bestå i oppgraderinger og ombygginger av jente og guttegarderober i 1 etasje, og utskifting av vinduer til nye vinduer i fasade som er vendt vestover (ut mot havet).
Riving av 6 boliger i forbindelse med E6 Narviktunnelen
Sanering av boliger på Administrasjonsveien 2, Administrasjonsveien 4, Rombaksveien 1, Rombaksveien 34, Rombaksveien 34A, Rombaksveien 40.
Vedlikehold av bruer i Vågan kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.
Utskiftning av masser for nytt næringsområde på Nesbruktomta i Vefsn
2 delkontrakter: Delkontrakt 1 - Utgraving og transport. Delkontrakt 2 - Kjøp av masser, transport og oppfylling.
Utskifting av prosessutrustning ved vannverk i Træna kommune
Levering og montering av komplett ny prosessutrustning på Selvær vv. Vannbehandlingsprosess er omvendt osmose og UV-desinfisering. Vannverket skal kunne produsere 4 m3/h.
Etablering av massetak på Igesund i Herøy
Reguleringsplanen legg til rette for uttak av steinressursar og tilbakeføring til landbruksføremål og LNF-føremål.
Utdyping av farleder i Vågan kommune
De planlagte tiltakene i Molldøra og Småskallan er først og fremst sikkerhetstiltak og vil ikke endre seilings-/transportmønstret eller transportmiddelfordelingen i området. Tiltakene skal sikre at fartøyer med dypgang inntil 6 m som benytter farleia trygt kan ferdes gjennom Molldøra. Alternativ lei for Molldøra for fartøy med større dypgående er Skrovsvedet.
Bytte av sviller og skinner på Ofotbanen
Varighet 1.år med mulighet for opsjon på 1+1+1+1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.