Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Nordland fylke

Alstahaug (4)
Andøy (4)
Beiarn (1)
Bindal (1)
Bodø (37)
Brønnøy (4)
(8)
Dønna (10)
Evenes (5)
Fauske (2)
Flakstad (0)
Grane (2)
Hadsel (5)
Hamarøy (0)
Hemnes (0)
Herøy (1)
Leirfjord (1)
Lurøy (2)
Lødingen (0)
Meløy (1)
Moskenes (1)
Narvik (10)
Nesna (3)
Rana (9)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (2)
Sortland (4)
Steigen (3)
Sømna (3)
Sørfold (1)
Træna (1)
Værøy (0)
Vefsn (4)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (8)
Øksnes (3)
Drift-og vedlikehold på fylkesveger i Nordland, 2022-2027
Gjelder fylkesveiene i Vefsn, Grane, Hattfjelldal, samt deler av Leirfjord, Brønnøy og Hemnes kommuner.
Utforming av gata i Bodø
Arealet av tiltaksområdet er ca.17 500 m2, med Sjøgata som er ca. 700 m lang og Professor Schyttes gate som er ca. 100m. Anleggsarbeidene innebærer graving for oppgradering av gangfelt, sykkelvei, møbleringssone/grøntområder og ny vei. Det er svært mye teknisk infrastruktur i bakken i området, både kabler og fjernvarme. Ved graving må det tas hensyn til eksisterende anlegg og det må koordineres med nytt anlegg. Graving skal i hovedsak være ned til en dybde av ca. 1 meter, men rundt nye sandfang og VA trase skal det graves til omtrent 3 meters dybde.
Opprusting av fergekaiområde på Fylkesveg 17, Holm i Bindal
500m. Turistveg Helgelandskysten Sør. 100 oppstillingsplasser.
Utbedring av tursti mm ved nasjonal turistveg Helgelandskysten, Brønnøy
Det nasjonale attraksjonspunktet Torghatten planlegges oppgradert, eventuelt som to separate anlegg. En byggentreprise som omfatter toalett og servicefunksjoner, samt opparbeidelse av parkeringsplass med toalett og servicefunksjoner og et landskapstiltak med oppgradering av stier til og gjennom hullet i Torghatten.
Øking av dagens sikkerhetsutrustning i tunnelene på E6 i Sørfold
De tunnelene dette dreier seg om er: Tennflogtunnelen 805m Daumannviktunnelen 822m Løkthaugtunnelen 725m Aspfjordtunnelen 1496m Kalviktunnelen 2729m Berrflogtunnelen 1407m Kannflogtunnelen 759m Gleflogtunnelen 501m Rauhammartunnelen 1250m Kobbhammartunnelen 837m Middagsfjelltunnelen 2074m Kobbskartunnelen 4457m
Ombygg og tilbygg til leiligheter i Evenes
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Breddeutvidelse på Fv 18 Leinebygda i Herøy
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av VVA-anlegg på Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utskifting av ca 350 m hovedledningsnett (vann, overvann og spillvann). Bygging av fortau langs veiene, ca 450m.
Ombygg av restaurant, grillbar og bakeri m.m. i Narvik sentrum
Per i dag huser Torvhallen en restaurant, et utsalg av fersk sjømat, og i et sidebygg en grillbar. Myklevold bakeri skal etablere bakeri, konditori og servering i de ledige arealene i bygget. Som en del av prosjektet skal det også etableres en vinterhage i front av bygget. Virksomhet er planlagt bygd over 2 etasjer, hvor andre etasje skal bygges i form av mesanin. Fasadene på bygget er vernet, og det ligger stor verdi i å beholde og videreføre det arkitektoniske uttrykket. Alle vinduer og dører i fasaden mot Kongensgate skal byttes ut med nye, også der det er aktører i dag. Vinterhagen skal være en frittstående flyttbar konstruksjon som ikke forankret i fasaden.
Fornyelse av kraftlinje mellom kraftstasjonen i Sundsfjord og Novik i Gildeskål kommune
Dette er en ca. 16 km tracé med 22 kV på H-master i luftstrekk mellom kraftstasjonen i Sundsfjord og Novik.
Ombygg til leiligheter og kontor i Rana
Hensikten med omregulering er å legge til rette for å bruksendre 2. og eventuelt noe av 1.etasje til boliger i eksisterende bygning i Nordlandsveien 5 og 7.
Tilbygg av videregående skole i Alstahaug
Byggeprosjektet skal inneholde erstatning for modulbygg samt noen tilleggsarealer. Arealramme er ca. 500 m2 bygd i en etasje. Fundamentering skal være forberedt for mulig fremtidig påbyd 2.etasje.
Utskifting av masser på Nesbruket i Vefsn, trinn 1
Kommunen skal skifte ut massene i den om lag 40 mål store barkefyllingen med rene masser og står selv som tiltakshaver, prosjekterende og prosjektleder.
Etablering av næringsvirksomhet og offentlig tjenesteyting i Saltdal kommune
Gnr/Bnr 42/186 og 42/1. Ca. 56 daa. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling og etablering av næringsvirksomhet og offentlig tjenesteyting innenfor planområdet. Planforslaget skal tilrettelegge for en næringsutvikling på eiendommen i form av produksjonsbedrifter, entreprenør- og anleggsbedrifter, engros og lager, verksted og håndverksbedrifter. Det er
Ombygging til kulturbygg og kino i gymsal i Dønna
Svømmehall i underetasje. Taket på svømmehallen må forsterkes i samband med ombygging av gymsalen.
Oppgradering av bassenget ved Maurnes skole i Sortland
Inngang, garderobe og basseng skal universelt utformes.
Oppgradering av SPU-avdeling ved videregående skole i Mosjøen
Ombygging og renovering av SPU avdeling i hovedbygg plan 0, bygg B ved Mosjøen videregående skole, studiested Marka.
Rensk, bolt og nett på Fylkesveg 830 i Fauske
Skredsikringsbehov middels. 450m lengde.
Kollektivtiltak langs Riksveg 80, Bypakke Bodø
Gjeler Tverlandet, Åsen, Støver, Mørkved og Myra kollektivholdeplass.
Fundamentering til nytt snøoverbygg på Ofotbanen i Narvik
Det er ca 15-20 meter som skal rives av eksisterende bygg. Videre skal det bygges ca 30 meter med nytt snøoverbygg på samme lokasjon.
Tiltak for å hindre utslipp og spredning av plastholdig, løst fyllmateriale ved kunstgressbaner i Bodø
Det skal treffes tiltak for å hindre utslipp og spredning av plastholdig, løst fyllmateriale på 11 kunstgressbaner i Bodø. 9 baner ligger konsentrert i eller i nærheten av Bodø sentrum, mens 2 baner ligger litt lengre unna: Tverlandet og Skjerstad Kunstgressbaner. Tiltakene gjelder etablering av granulatrister, både kjøresterke rister og rister for gangtrafikk.
Etablering av energiforsyning og ombygg av tekniske anlegg på barne- og ungdomsskole i Leirfjord kommune
Bygging av ny energiforsyning med energibrønner og varmepumper, samt utskifting av 3 ventilasjonsaggregater og oppgradering til VAV-anlegg for 2 av disse, ved Leirfjord barne- og ungdomsskole.
Ombygg av administrasjonsbygg ved universitet i Bodø kommune
Det skal gjennomføres en ombygging i administrasjonsbygget 6A. Administrasjonsbygget er et kontorbygg med tilhørende støttefunksjoner. Bakgrunnen for ombyggingen er støyproblematikk grunnet de åpne kontorlandskapene rundt hovedtrappen, sosiale soner og kjøkken.
Ombygg av kontorlokaler for barneverntjenesten i Origo-bygget på Leknes i Vestvågøy kommune
Barneverntjenesten i Vestvågøy skal flytte fra dagens lokaler i rådhuset til nye lokaler i Origo-bygget på Leknes. Lokalene i Origo-bygget er tidligere benyttet av tannhelsetjenesten. For å imøtekomme barneverntjenestens behov, kreves ombygging av lokalene. Nye kanaler fra ventilasjonsrom i 4. etg. Riving av alle vegger, systemhimling og overflater. Oppføring av nye vegger og dekker. Utbedring av eksisterende rekkverk utenfor lokalet. Innsetting av branndør ved inngang. Ny rømningsdør. Etablering av kledning rundt rømningstrapp.
Sanering av VA-ledning i Ankenes i Narvik kommune
Ca. 530 meter grøfter for VA-ledninger. 8 stk vannkummer DN2000. 19 stk avløpskummer (OV/SP) DN1000. Riving/fjerning av asfalt, og reetablering av veganlegg.
Ombygg av leiligheter i Rana
Gnr. 20, Bnr. 376, 65/243 og 18.
Rehabilitering av avløpsledning i Dønna kommune
Dønna kommune skal rehabilitere ca. 450 meter med spillvannsledninger. Arbeidet omfatter også separering for overvann og delvis omlegging av vannledning i samme trasé samt nedsetting av kummer og stakepunkt.
Forbedring av veikryss i Stokmarknes
Forbedring av veikryss i Haunanveien.
Tilbygg av leiligheter på Lovund i Lurøy kommune
Oppføring av tilbygg til eksisterende boligbygg. Tilbygget skal bygges i forlengelse av eksisterende bygg og i samme stil. Tilbygget skal inneholde 2 boenheter.
Ombygg av videregående skole i Fauske kommune, del 2
Omfatter omlegging til vannbåren varme resterende lokaler, sosialsone, kontor, klasserom og ny mesanin. Luftfordelingssanlegget i 2. etg kompletteres med noe kanalarbeid, innsetting av VAV og CAVspjeld, korrigering av tilluft og avtrekk i noen rom. Det skal tilrettelegges for HC toalett i 1 etg og tilgang til mesanin 2 etg via løfteplattform. Klasserom skal og oppgraderes. Verkstedlokale og vaskehall skal delvis oppgraderes og det skal tilrettelegges med nytt toalett i verksted.
Etablering av skumanlegg for helikopterplattform ved sykehus i Bodø
Det skal etableres en brannvernløsning (fast skumanlegg) i forbindelse med helikopterplattformen på taket av Nordlandssykehuset (NLSH) i Bodø sentrum. Prosjektet i sin helhet omfatter bygging av de tre hoveddelene; vannforsyningsanlegg, skumanlegg og dreneringssystem.
Utdyping av farleder i Vågan kommune
De planlagte tiltakene i Molldøra og Småskallan er først og fremst sikkerhetstiltak og vil ikke endre seilings-/transportmønstret eller transportmiddelfordelingen i området. Tiltakene skal sikre at fartøyer med dypgang inntil 6 m som benytter farleia trygt kan ferdes gjennom Molldøra. Alternativ lei for Molldøra for fartøy med større dypgående er Skrovsvedet.
Oppgradering av gatelys i Vågan kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.
Utskifting av ventilasjonsanlegg og kjøkkenhetter ved bo- og servicesenter i Bodø kommune
Det skal utskiftes 3 ventilasjonsaggregater og skiftes kjøkkenhetter i fløy A,B og C, ved Tverlandet bo- og servicesenter. I leilighetene skal himlingen tas ned i kjøkkenområdet i nødvendig omfang, og reetableres og males. De tekniske fag omfatter nytt ventilasjonsanlegg i fløy A, B og C/D. Ny vifte for kjøkkenhetter i kafeteriaen, og utskifting av kjøkkenhettene i leilighetene, unntatt fløy D. I tillegg skal det for rør, fra og tilkobles nye varmebatterier. Elektroarbeidene omfatter fra og tilkobling av ventilasjonsaggregater, tilførsel og styring av ny kjøkkenvifte, fjerning av eksisterende automatikkkomponenter og kabling evt. føringsveier, etablere nye føringsveier, kurser og tilførsler. Det er også behov for de/remontering av evt. brannmeldere, lyspunkter ol. i forbindelse med arbeidene.
Utskifting av prosessutrustning ved vannverk i Træna kommune
Levering og montering av komplett ny prosessutrustning på Selvær vv. Vannbehandlingsprosess er omvendt osmose og UV-desinfisering. Vannverket skal kunne produsere 4 m3/h.
Utvidelse av hovedbygget og vognskur ved barnehage i Sortland kommune
Sigerfjord barnehage skal utvide vognskur og utvide hovedbygget i sør for å gi plass til møterom/kontor. Sortland kommune ønsker å utvide litt av byggningsmassen ved Sigerfjord barnehage. Det ene som skal utvides er Vognskur med 1,5 meter i to rettninger, her er det uisolert og støpt betongplate. Det andre som skal utvides er hovedbygget mot sør ca 3,5 meter. Denne utvidelsen skal romme møterom med et litekjøkken og arbeidsrom/kontor. Rommene ønskes delt med skyvevegg.
Utbedring av skolebasseng i Meløy kommune
Vegger og bassengbunn skal bygges opp på nytt med nytt pusslag, membran og fliser. En av de største tekniske utfordringene vil være utførelsen av en god membranløsning der hvor den nye membranen skal skjøtes mot den eksisterende i overgangen mot renneflis. Bassenget er 8,5 x 12,5 meter
Etablering av nytt takbelegg på videregående skole i Saltdal
Det er ca 3700 kvm takflate som må re-tekkes med nytt takbelegg med mekanisk nedfesting iht vindlastberegning. Det må etableres oppbrett på ventilasjonskasser, ca 15 stk
Renovering av fasade på skole i Brønnøy
Svært omfattende og akutt behov for renovering av 3 fasader. Omfattende areal med vinduer og målsetning om bevaring av historisk uttrykk.
Utskifting av driftsteknisk fordeling på legesenter i Steigen kommune
Ved Steigentunet Leinesfjord må eksiterende fordeling for driftsteknikk i varmesentral skiftes ut. Den eksiterende tavlen skal frakobles og fjernes, og en del kabling må fjernes. I tillegg skal det leveres opsjonspriser på bytte av pumper og el kjel, samt montering av energimålere.
Brannsikring av sykehjem i Vågan kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.
Vedlikehold/rehabilitering av glassfasade på Lofotakvariet i Vågan kommune
Lofotakvariet har behov for å vedlikeholde/rehabilitere sin glassfasade mot sjøen etter flere år med lekkasjer, svekkelse av konstruksjon og råte i treverk. Undersøkelser har vist at det trolig er behov for å skifte eksisterende fasade med ny. Demontering av eksisterende fasade. Leveranse og montering av ny glassfasade inkl. tømrerarbeider. Rigg og drift, herunder stillas utvendig og innvendig.
Oppgraderingstiltak av vei og VVA-anlegg i Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Vegen skal rehabiliteres fordi strekningen har gamle VA-ledninger og er ikke utbygd med overvannsledning. Utskifting av ca 200 m VA-ledninger, legging av overvannsledning og oppbygging av gata.
Etablering av solcellepanel ved fyrer i Nordland
På Åsvær fyr, Kalsholmen fyr og Tennholmen fyr skal det på hver av stasjonene etableres 4 kWp solcellepanel, kabling mellom solcellepanel og maskinhus, solcelleregulatorer, utvidelse av batteribank og montasje av 3 nye likerettere for lading av batteribank. Solcellepanel, batteribank og likerettere skal tilknyttes eksisterende automatikksystem for drift og overvåking.
Utskifting av eksisterende løfteplattform/heis på sykehjem i Øksnes kommune
Øksnes kommune skal anskaffe nye løfteplattform/heis til sine institusjonsbygg Myreheimen, Fru Ingeborgsvei 2, 8430 Myre og Alsvågheimen, Alsvågveien, 8432 Alsvåg.
Riving av taubaner med tilhørende heishus og fundamenter i Nordland
Fire lokasjoner; Reitan (Bodø kommune), Skroven (Meløy kommune), Oppeid (Hamarøy kommune) og Saursfjord (Steigen kommune).
Remontering av plasthaller i Sortland kommune
Sortland kommune skal sette opp to plasthaller (hver på ca 200 m2) på nytt baseområde i Vestmarka. Hallene har tidligere vært montert nær Sortland sentrum. Betongarbeider. Overvannsledning. Innlegging av vannledning. Elektroarbeider. Innfyllings- og planeringsarbeid. Asfaltering. Montering av to plasthaller. Portmontasje.
Utskifting av ventilasjonsaggregat ved rehabiliteringssenter i Bodø kommune
Det skal utskiftes 2 ventilasjonsaggregat. Byggetid 8 uker.
Utvidelse av areal for utstilling (Krigsmuseet) i Narvik kommune
Det skal etableres ny dør (brannskille mellom parkeringsanlegget i Parkhallen og Narviksenteret, samt bygges ny vegg mellom nytt areal og ny del av utstilling til Narviksenteret. Påstøp på gulv, behandling av vegger, litt arbeid med elektro, sprinkler og ventilasjon samt etablere rampe mellom ny og gammel del.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.