Alle planlagte byggeprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (25)
Bokn (2)
Eigersund (86)
Gjesdal (80)
Haugesund (68)
Hjelmeland (27)
(52)
Karmøy (93)
Klepp (35)
Kvitsøy (3)
Lund (7)
Randaberg (27)
Sandnes (218)
Sauda (37)
Sokndal (27)
Sola (80)
Stavanger (373)
Strand (30)
Suldal (47)
Time (55)
Tysvær (53)
Utsira (2)
Vindafjord (25)
Nybygg av plasskrevende industri i Hetlandsskogen i Bjerkreim kommune
9.000 mål tomt. Området blir tilrettelagt for kraftkrevende industri og sekundær industri.
Nybygg av næringspark for kraftintensiv industri i Hetlandsskogen i Bjerkreim kommune
GNR/BNR: 80/8 mfl. 2700 mål tomt. 70-80 % utnyttelsegrad. Max. 13 etasjer bygg, 1.000.000 m2/etasje= totalt 13.000.000 m2 North Sea Energy Park vil tilrettelegge for følgende næringsinteresser: datasenter, batteriteknologi, hydrogendrivstoff, landbasert fiskeoppdrett og veksthus.
E39 Rogfast, E02 hovedtunnel midt
Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Entreprise E02 er en toløpstunnel med et tverrsnitt på 10,5 meter mot sør og nord fra Kvitsøy. Lengden er cirka 8,8 km (x2) med full innredning, tekniske bygg, pumpestasjoner og andre installasjoner. Entreprisen omfatter også to ventilasjons sjakter og planfritt kryss i tunnelen med ramper og rundkjøringer. Det skal også bygges 1,6 kilometer veg i dagen, to broer og en stor fylling i sjø som skal bli til næringsareal. Arbeidet omfatter også fullføring av innredning av Kvitsøytunnelen på 3,5 km som nå blir bygd av entreprisen som pågår på Kvitsøy. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Nybygg av 4-feltsvei E39 mellom Smiene-Harestad
E39 Smiene - Harestad omfatter en cirka 3,8 km lang vegstrekning mellom Smiene i Stavanger kommune og Harestad i Randaberg kommune. Reguleringsplan for Harestadkrysset grenser til reguleringsplanen for E39 Smiene-Harestad i nord. Strekningen har en viktig funksjon som del av E39 Kyststamvegen mellom Stavanger og Trondheim, og er også en viktig transportåre lokalt på Nord-Jæren. E39 Smiene-Harestad vil også bli et sentralt bindeledd mellom E39 Eiganestunnelen i sør og E39 Rogfast i nord. Etter hvert vil Transportkorridor Vest koble seg inn på E39 Smiene-Harestad fra sørvest.
Nytt boligområde i Sola kommune
Ca 1000 boenheter. Området vil sannsynligvis bli byggd ut i trinn, ca 10-12 år.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Blir delt inn i flere delprosjekter.
Utbygging av E39 Ålgård-Hove i Gjesdal og Sandnes
Forutsatt finansiert som del av bompengeprosjekt. Godkjent plan for Ålgård-Figgio.
Nybygg av bydel i Sandnes
Områdenavn: Dale inkl. Fv 4494 Daleveien fra Gramstad til Dale. Gnr/bnr: 95/1-4 mfl. Området rundt Dale er på ca. 240 daa og området ved Nedre Gramstad er på ca 8,5 daa.
Nybygg av boligområde i Sola
250 daa område. Gnr/bnr: 32/9, 32/26, 33/627 mfl.
Nybygg av kontor- og næringsbygg og boliger i Paradis, Stavanger
Gjennomførelsetid: 10-15 år. Vinner i arkitektkonkurransen: "The Long Green" fra Ghilardi+Hellsten Arkitekter sammen med EM2N Architekten og byggeteknikk Florian Kosche ble valgt.
Nybygg av kontor og næring m.m på Forus i Stavanger
IK6 = 47 daa. Totalt 92.000 m2 hvorov 10.000 m2 bolig. BREEAM Communities Outstanding.
E39 Rogfast, E07 elektro
Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Ny E39 Bue-Ålgård
15 km. 97% veg i dagen, 3% bruer.
Nybygg av boliger i Kopervik
430 mål. Opp til 1000 boliger.
Spenningsoppgradering av sentralnett, Sauda
Oppgradering av dagens 300 kV ledninger mellom Sauda og Samnanger til 420 kV.
Nybygg av landbasert fiskeoppdrett i Tysvær
Gnr/bnr: 134/1 og 136/1. Gjennomførelsetid: 2 år.
Nybygg av boligområde i Madla, Hafrsfjord
6A og B= utbyggingsetappe 6 og B5= utbyggingsetappe 9.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes, etappe 2
Planlegger ca. 650 stk boliger og 60.000 kvm næring på hela feltet, fordelt på 2 trinn. Gnr/bnr: 39/498, 39/499, 39/1076, 39/1288 m.fl. Adresse: Gravarsveien 32, Havnegata 2 m.fl.
Nybygg av kontor, skole og flerbolighus mm i Sandnes
20.000-30.000 kvadratmeter med ulike former for næring og service og 40.000-50.000 kvadratmeter med ulike boligtyper.
Nybygg av boliger og næring i Sandnes
Avventer beslutning angående bredde på bussvei som skal gå gjennom området. Området skal detaljreguleres. Videre fremdrift er ikke avklart. Ca 50000m2 boliger (150-200 boenheter) og 25000m2 næring planlegges.
Ny tunnel på Rv 13 Melkeråna-Årdal i Hjelmeland
14 km. På liste over skredsikringsbehov Region vest.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes, etappe 1
Første del består av to boligkvartaler med til sammen 310 boliger samt 23.500 kvadratmeter næring fordelt på tre næringsbygg og i førsteetasjene i boligkvartalene. I tillegg til et offentlig bygg på 4.500 kvadratmeter. Planlegger ca. 650 stk boliger og 60.000 kvm næring på hela feltet, fordelt på 2 trinn. Gnr/bnr: 39/498, 39/499, 39/1076, 39/1288 m.fl. Adresse: Gravarsveien 32, Havnegata 2 m.fl.
Nybygg av boliger og næring i Haugesund
800-900 boliger+ ca. 10.000 m2 næring.
Nybygg av boligfelt på Skeiseid, trinn 2
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området. 900 boliger blir utført i trinn 1.
Nybygg av boliger og næring i Sandnes, trinn 2 mfl
Tiltakshaver eies av Øgreid Eiendom (50%), Kruse Smith AS (25%) og Risa AS (25%). Totalt skal det bygges 580 boliger i området. 50-70 boenheter er utført i trinn 1. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nettforsterkning på Haugalandet, ut til Karmøy.
Planlegges for 420 kV. Flere alternative utgangspunk for kraftledningstraseene mot Håvik på Karmøy vurderes: -Blåfalli koblingsstasjon inst i Matrefjorden i Kvinnherad kommune. -Sauda transformatorstasjon i Sauda kommune. KVU er utført. Lengde ledning: mellom 85-95 km, avhengig av hvilken løsning som får konsesjon.
Elektrifisiering av petroleumsfelt i Rogaland, Nordsjøen
Vår Energi melder tre moglege alternativ for å føre landstraum ut til petroleumsfelta: • Alt 1. frå transformatorstasjon på Gismarvik, via jordkabel til Breivika, og sjøkabel ut til petroleumsfelta. Anlegga på land vil liggje i Tysvær kommune, og anlegga i sjø vil liggje i Karmøy, Bokn og Utsira kommunar. • Alt 2. frå Håvik på Karmøy via jordkabel til transformatorstasjon ved Kallstø eller Sjovika, og sjøkabel ut til petroleumsfelta. Anlegga på land vil liggje i Karmøy kommune, og anlegga i sjø vil liggje i Utsira kommune. • Alt. 3. frå Håvik på Karmøy via jordkabel til vestsida av Karmøy, sjøkabel ut til Utsira, transformatorstasjon på Utsira, og jord- og sjøkabel ut til petroleumsfelta. Anlegga både på land og i sjø vil liggje i Karmøy og Utsira kommunar. Alternativ 2 og 3 vil eventuelt verte samkøyrde med Statnett på eit seinare tidspunkt. Heile meldinga med kart og forslag til utgreiingsprogram er tilgjengeleg frå denne siden.
Etablering av boliger i Hinna i Stavanger, trinn 2 m.fl.
Totalt vil hele området ha 14.000 arbeidsplasser og over 1500 boliger.
Etablering av næring ved flyplass på Vaulaberget i Sola
40 mål. Gnr/bnr: 14/17, 14/56 m.fl.
Utbedring av rv.13 Lovraeidet–Rødsliane i Suldal
Statens vegvesen anbefaler en ca. 4,0 km lang tunnel frå Lovraeidet til Ersdalen. I tillegg kommer ca. 0,4 km veg i dagen og kryss ved Lovraeidet og ca. 0,5 km veg i dagen ved Ersdalen.
Etablering av kraftintensiv næringsvirksomhet på Undheim i Time
Datalagring/datasenter og batteriproduksjon. GNR/BNR: 46/18, 46/47 og 46/216.
Nybygg av transformatorstasjon på Forus, Sandnes
Humleberget omsøkes på nabotomt vest for Bærheim stasjon på Forus i Sandnes kommune. Bygges som gassisolert løsning (GIS), Bygges for 420kV og 132 kV, Driftes på 300 kV inntil videre.
Nybygg av kontorbygg i Hinna Stavanger
Jåttåringen 12, 14, 16
Nybygg av fabrikk på Karmøy
Etableringen av et produksjonsanlegg for bioprotein. Karmøy er valgt som ett av to alternative etableringssteder i Europa. Det andre stedet er Teesside i England. Mobile, Alabama i USA er også aktuelt.
Nybygg av boligområde og næring m.m. på Norestraen sør i Sandnes, trinn 4-7
Totalt skal det bygges ut 564 boenheter i området fordelt på 7 byggetrinn.
Nybygg av rekkehus og eneboliger på Sandesletta sør i Sola
300-400 boenheter. Gnr/bnr: 31/15, 32/268, 15/172, 15/363, 15/362, 32/506 samt deker av 32/263, 15/183 og 15/262.
Nybygg av boligområde på Forus, Stavanger
Gnr/bnr: 14/200 mfl. 2-300 boliger, 2-3000 m2 kvartalslek, 1200-1800 m2 sandlek. Inntil 8 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Stavanger øst
17.709 m2 tomt. 350-370 boliger. Gnr/bnr: 52/12, 57/672 og 53/100.
Nybygg av urbant boligkvartal og hotell på Forus øst, Stavanger
Renovasjonsteknisk plan: Teknaconsult. 2 boligbygg i 5 etasjer. Hotell i 7 etasjer. Urbant boligkvartale= 21.700 m2 BRA, 220 boliger og gir rom for 30 arbeidsplasser. Hotell= 7.500 m2 Total utbyggingsstørrelse ca. 29.200 m2 BRA.
Nybygg av barneskole og idrettshall i Hafrsfjord
Formålet med planen er at Kvernevik skole skal bygges om, og skolen og idrettsområdet skal utvikles som et helhetlig prosjekt. Utviklingen omfatter etablering av ny skole, inkludert bydelskulturskole, biblioteksfilial, ny dobbel flerbrukshall, samt styrking av øvrig idretts- og aktivitetsmiljø med tilhørende idrettsbaner. BREEAM- Very Good.
Nybygg og rehabilitering av fylkeshuset i Stavanger kommune
GNR/BNR: 56/1454 og 56/1464. Eksisterende hovedbygninger A, C og D på fylkeseiendommen skal rehabiliteres, ca 15 000 m2 og det skal bygges to nye bygg på til sammen ca 4 500m2. Eksisterende bygg B på ca1800m2 skal rives.
Nybygg av boliger på Engøy i Stavanger, trinn 2 m.fl.
Rekkehus og leilighetsbygg i 2-5 etasjer.
Nybygg av lavblokker i Stavanger
Totalt 300 boenheter.
Nybygg av svømmehall på Jåttåvågen i Stavanger
Gnr/bnr: 17/1462 og 16/499. Tomteareal: 6,2 dekar.
Ombygg av flerbruksbygg på Hinna i Stavanger
Hotellet får et areal på 9.000 kvadratmeter, men bygget har også en restaurant som fortsetter som i dag, men som skal få rollen som food and beverage for hotellet.
Nybygg av boligfelt på Skeiseid
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området.
Nybygg av parkering- og næringsbygg i Sandnes
Parkeringshus med 240 parkeringsplasser.
Nybygg av bru i Haugesund, Haugalandspakken
En veistrekning på omtrent 1,3 km
Rehabilitering og påbygg av hovedkvarter med kontor og produksjonslokaler i Stavanger
Det planlegges ca. 21 500 m² BRA, hvorav maks 2000 m² BRA settes av til produksjon.
Nybygg av flerbolighus i Sola
Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall på Riska
B30-skole og enkel idrettshall.
Nybygg av transformatorstasjon på Nord-Jæren, Stavanger
Bygges for 420 kV. Driftes på 300 kV. Statnett og Lnett søker nå om en ny, prioritert løsning for Krossberg transformatorstasjon, som innebærer utvidelse og ombygging av eksisterende Stølaheia transformatorstasjon med et gassisolert anlegg.
Nybygg av vindkraftverk på Gjesdal
Konsesjon er gitt. 80 turbiner. 240 MW.
Nybygg av råvannstunnel fra Birkelandsvatn for sikring av råvannforsyning til Lagevatn vannbehandlingsanlegg
Multiconsult har utført hydrologisk analyse. Gjennomførelsertid: 4-5 år. Gnr/bnr: 52/2, 52/3, 15, 52/10.
Nybygg av transformatorstasjon på Karmøy
Bygges for 420 kV, men driftes på 300 kV inntil videre. Gass isolert løsning (GIS). Inngjerdet areal: 20.000 m2. GIS-bygg 1400 m2.
Riving-, nybygg-, ombygg av barneskole i Sandnes kommune
Trones skole skal være en B35-skole.
Etablering av næringsbebyggelse med tilhørende uterom i Stavanger kommune
Legge til rette for ny næringsbebyggelse med uterom, samt bedre tilkomst til kvartalet. 4-6 etasjer.
Nybygg av boligområde i Ålgård
Boområdet utvikles av Stolt Bolig og Øster Hus. 400 boliger totalt i området.
Nybygg av barneskole og idrettshall i Hommersåk
B35 skole. Gnr/bnr: 102/89 mfl.
Nybygg av arealkrevende næringsbygg i Sandnes
Totalt kan opptil 21.800 m2 BRA bygges på tomten.
Nybygg av helsekvartal i Ålgård
BREEAM-NOR Excellent

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.