Alle planlagte byggeprosjekter i Suldal

Utbedring av rv.13 Lovraeidet–Rødsliane i Suldal
Statens vegvesen anbefaler en ca. 4,0 km lang tunnel frå Lovraeidet til Ersdalen. I tillegg kommer ca. 0,4 km veg i dagen og kryss ved Lovraeidet og ca. 0,5 km veg i dagen ved Ersdalen.
Etablering av industri- og havneområde på Berakvam i Suldal kommune
Føremålet med reguleringsplanen er å legga til rette for etablering av eit industri- og hamneområde for storskala produksjon av fundament til offshore vindturbinar, primært i betong, og for montering av vindturbinane før uttauing til felt i Norsk sektor eller for eksport. Planområdet er om lag 975 daa på land, og 720 daa i sjø.
Nybygg av boligområde i Suldal, etappe 1
20-25 boenheter. Gnr/Bnr: 25/48, 27/78 mfl.
Rassikringstiltak på Fv 520 Åsjuvet i Suldal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Kulvert fang- og isnett.
Etablering for 22 kV-forsyning av hydrogenanlegg på Jelsa
Gen2 Energy søker om anleggskonsesjon for: - Bygging og drift av transformatorer med transformeringsforhold 22/1/1, 22/0,69 og 22/0,4 kV til forsyning av hydrogenproduksjon - 22 kV høyspent distribusjonsrom med samleskinne og bryteranlegg - Bygging/utlegging av ny 22 kV jordkabelforbindelse fra ny bryterkiosk til høyspent distribusjonsrom inne på Gen2 Energys tomt
Portal på Rv 13 før Krokanesodden vest i Suldal
Lav prioritert skredpunkt på riksveg. 60m. Skredtype is, tørrsnø.
Rassikringstiltak på Fv 46 i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fangnett og bolt
Nybygg av bru på Riksveg 13 i Suldal
Ny bru over Suldalslågen på riksveg 13 ved Førland. Vidare vil også delar av vegen før og etter brua bli oppgradert. Den eksisterande brua skal vere i bruk under heile byggeperioden, og fram til ny bru er klar.
Rassikringstiltak på Fv 4730 Tengesdal i Suldal
Middels prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger i Rogaland. Skredtype stein.
Rassikringstiltak på Fv 4720 i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fanggjerde.
Rassikringstiltak på Rv 13 Lauvik i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan.
Rassikringstiltak på Rv 13 Kyrteig i Suldal
Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 10m. Skred etter tiltak i 2010. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Rv 13 Regnevarden øst i Suldal
Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 25m. Skred etter tiltak i 2010. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Rv 13 Falkalidtunnelen øst i Suldal
Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 15m. Skred etter tiltak i 2010. Start og kostad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Rv 13 Gjuvåsen tunnel øst i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan for Reion øst fra 2015. 400m. Kostnad og start er ikke avklart. Skred etter tiltak i 2010.
Rassikringstiltak på Rv 13 Skårajuvet i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan for Reion øst fra 2015. 400m. Kostnad og start er ikke avklart.
Utbedring av elveløp, om- og nybygg av VA-ledninger i Sand
Prosjekt fra Budsjett 2022, Handlings- og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Sand
Infrastruktur til ca 15 eneboligtomter.
Rassikring på Fv 719 Tengesdal II i Suldal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland.
Rensk og bolting på Fv 681 Øvrabø i Suldal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. 150m.
Terrenginngrep på Fv 517 Skåpe i Suldal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein, jord og stein. 20m.
Rensk og bolting på Rv 13 Skjæring i Suldal
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan for Reion øst fra 2015. Rute 5a. Skredtype stein.
Rassikringstiltak på Rv 13 Falkalidtunnelen vest i Suldal
Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 10m. Skredtype stein.
Nybygg av veg- og gangareal ved parkeringsareal i Sand sentrum, trinn 3
Prosjektet blir utført i 3 byggetrinn. Byggetrinn III er omfatta av veg- og gangareal og parkeringsareal mellom avkøyrsla opp til kommunehuset og inn mot Nedre Dalane.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.