Alle planlagte byggeprosjekter i Gjesdal

Utbygging av E39 Ålgård-Hove i Gjesdal og Sandnes
Forutsatt finansiert som del av bompengeprosjekt. Godkjent plan for Ålgård-Figgio.
Ny E39 Bue-Ålgård
15 km. 97% veg i dagen, 3% bruer.
Nybygg av vindkraftverk på Gjesdal
Konsesjon er gitt. 80 turbiner. 240 MW.
Nybygg av boligområde i Ålgård
Boområdet utvikles av Stolt Bolig og Øster Hus. 400 boliger totalt i området.
Nybygg av helsekvartal i Ålgård
BREEAM-NOR Excellent
Nybygg av boligområde i Ålgård
Totalt skal det bygges ut 175 boenheter. Disse skal fordeles mellom Stolt bolig og Østerhus.
Skredsikring på Fylkesveg 450 langs Nedre Bergsvatnet i Gjesdal
Arbeidet omfatter skredsikring av strekningen langs Nedre Bergsvatnet og utvidelse av veg. Strekningen er ca. 1,6 kilometer lang, og går fra Berge i sørvest til Lomeland i nordøst. Hovedgrep er å legge vegen på fylling i Nedre Bergsvatnet og etablere fangvoll på dagens vegbane. Hensikten med prosjektet er å sikre strekningen langs Bergsura mot skred i vegbanen.
Opprusting av dam i Gjesdal
IVAR IKS skal oppruste dam Storevatn i 2024 – 2026. Før arbeidet på dammen starter er der behov for å oppruste deler av den private adkomstvegen fra Kyllingstad til dammen. Opprusting av adkomstvei på separat prosjekt.
Rassikringstiltak på Fv 45 Nebbatjern i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Utlegging av veg og fangvoll.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Ålgård, trinn 2
Totalt skal det bygges ut 175 boenheter i området. Infrastrukturen utføres i 2 byggetrinn.
Terrenginngrep/omlegging av veg på Fv 284 Urdalen II i Gjesdal
Lav prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger i Rogaland. Skredtype tørrsnø. 70m.
Rassikringstiltak på Fv 46 i Gjesdal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fanggjerdeer.
Ombygg av skole/barnehage i Dirdal, trinn 2
Ombygg av gymsal til undervisningsrom og grupperom. Utskifting av tekniske installasjoner.
Rehabilitering av grunnskole i Ålgård
Den eldste deleln av skolen er slitt og trenger oppussing/oppgradering.
Nybygg av kraftverk i Gjesdal kommune
Det er planlagt å etablere et minikraftverk i Kvednabekken med inntak på kote 159 og kraftstasjon på kote 12. En elvestrekning på ca. 450 meter vil bli fraført vann. Rørgaten planlegges gravd ned mellom inntaket og kraftstasjonen, på østsiden av elva. Kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 0,7 m3/s, noe som utgjør 149 % av middelvannføringen. Sammen med en installert effekt på 0,999 MW vil dette ifølge søknaden gi en produksjon på 3,5 GWh per år. Det er planlagt å slippe 50 l/s i minstevannføring. Kvednabekken er et sidevassdrag til Frafjordvassdraget og er regulert av verneplan IV for vassdrag.
Terrenginngrep på Fv 45 Dirdalstunnelen i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein.
Sanering av spillvannsledning i Gjesdal kommune
Sanering av VA-ledninger samt fordrøynings basseng på 750m3 må etableres i forbindelse med saneringsarbeidet.
Terrenginngrep av veg på Fv 284 Urdalen I i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland.
Plastring på Fv 281 Frafjordtunnelen i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord og stein.
Terrengrep/omlegging av veg på Fv 284 Urdal I i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype tørrsnø.
Terrenginngrep på Fv 45 Motland II i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype bløtsnø/sørpeskred.
Rassikring på Fv 45 Hunnedalen i Gjesdal
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ombygg av dam i Ålgård
Betongdammen ved Flassavatnet tilfredstiller ikke krav i Damsikkerhetsforskriften og krever ombygging.
Rassikring på Fv 281 Frafjorddalen i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype flom. 10m.
Terrenginngrep på Fv 285 Ottesvik i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein.
Terrenginngrep på Fv 45 Mjåland i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 10m.
Riving av gangbru i Ålgård
Etter at ny bru over Figgjoelva lenger sør er etablert, foreslås det at gammel bru ved Cirkle K rives.
Terrenginngrep på Fv 287 Bjelland i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord og stein.
Utvidelse av kirkegård i Dirdal, trinn 2
Utvidelsen skal opparbeides som en forlengelse av eksisterende kirkegård på et tilnærmet flatt område øst for kirken. Første byggetrinn er på sørligste del av området. Utvidet del av kirkegården blir universelt utformet ved at området har en helningsgrad på under. Massene skal enten skiftes ut eller bearbeides ved at store steiner og blokker siktes ut, og at massene tilføres sand, slik at stabiliteten av graveskråningene økes. Gangveger på kirkegården skal etableres med komprimerte grusmasser og det det skal legges klart for enkel belysning. Det skal benyttes ikke-allergifremkallende plantearter på området.
Rassikring på Fv 45 Hunnedalen i Gjesdal
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikringstiltak på Fv 45 i Gjesdal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Tørrmur.
Rassikringstiltak på Fv 4416 i Gjesdal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Tørrmur.
Etablering av ny bru, E 39 Kyllingstad i Ålgård
Bru på Kyllingstad er i dårlig stand, og det er behov for å etalbere ny bru.
Rehabilitering av kirkegård i Ålgård
Innmåling og tegning av nytt gravkart for tilrettelegging for gjenbruk av graver og utvidet urnelund.
Rassikringstiltak på Fv 45 i Gjesdal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fangvoll og magasin.
Rehabilitering av tak og fasader på gammel brannstasjon alternativt riving av brannstasjon og utvidelse av uteområde i Ålgård
Bygget er i dårlig stand, takplater som inneholder asbest smuldrer opp, biter av taket faller ned i skolegården. Det vil bli foretatt en endelig vurdering om å foreta nødvendige påkostninger på bygget, eller om dette bør rives for å utvide uteområde til skole og administrasjonsbygg.
Bygningsmessige oppgraderinger (ENØK-tiltak) av gate i Ålgård
ENØK tiltak for å få ned strømkostnader. Produksjon for egne bygg, samt levering av overskuddsproduksjon til lyse.
Byggteknisk oppgradering på høydebasseng i Gilja
Taktekking og overbygg på luker.
Nybygg av mur rundt kirkegård i Oltedal
Innramming av kirkegård tilpasset etter gjeldene forskrifter.
Vedlikehold av kirkegård i Gjesdal
Bedre tilrettelegging for driftspersonell i forbindelse med vedlikehold av gravplassen.
Utvidelse av vaskehall i Ålgård
For å ivarenta renovasjonbilene på en god måte, foreslås det å etablere underspyling i egne lokaler i Kongsgata 21.
Ombygg av renseanlegg i Gjesdal, Ålgård
Ombygninger for å tilfredsstille drift og HMS krav.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.