Alle planlagte byggeprosjekter i Randaberg

E39 Rogfast, E02 hovedtunnel midt
Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Entreprise E02 er en toløpstunnel med et tverrsnitt på 10,5 meter mot sør og nord fra Kvitsøy. Lengden er cirka 8,8 km (x2) med full innredning, tekniske bygg, pumpestasjoner og andre installasjoner. Entreprisen omfatter også to ventilasjons sjakter og planfritt kryss i tunnelen med ramper og rundkjøringer. Det skal også bygges 1,6 kilometer veg i dagen, to broer og en stor fylling i sjø som skal bli til næringsareal. Arbeidet omfatter også fullføring av innredning av Kvitsøytunnelen på 3,5 km som nå blir bygd av entreprisen som pågår på Kvitsøy. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Nybygg av 4-feltsvei E39 mellom Smiene-Harestad
E39 Smiene - Harestad omfatter en cirka 3,8 km lang vegstrekning mellom Smiene i Stavanger kommune og Harestad i Randaberg kommune. Reguleringsplan for Harestadkrysset grenser til reguleringsplanen for E39 Smiene-Harestad i nord. Strekningen har en viktig funksjon som del av E39 Kyststamvegen mellom Stavanger og Trondheim, og er også en viktig transportåre lokalt på Nord-Jæren. E39 Smiene-Harestad vil også bli et sentralt bindeledd mellom E39 Eiganestunnelen i sør og E39 Rogfast i nord. Etter hvert vil Transportkorridor Vest koble seg inn på E39 Smiene-Harestad fra sørvest.
E39 Rogfast, E07 elektro
Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Nybygg av boliger i Randaberg sentrum
Planområdet inkluderer eiendommene Valaveien 1, gnr./bnr. 49/163, Valaveien 3, gnr./bnr. 49/314, Bøveien 11, gnr./bnr. 49/35 og Gnr./bnr. 49/812, i tillegg til veiareal i gnr./bnr. 49/902 og gnr./bnr. 49/163. Bygninger med 4-5 etasjer i sør, og 2-3 etasjer i nord.
Nybygg av 1-10 skole på Randaberg, trinn 2
Ny skole er vedtatt bygget i to byggetrinn; trinn 1: 6 parallells ungdomstrinn inkl kulturscene. Dette trinn, trinn 2: 4-parallells barnetrinn. Plassering: sørvest for Randaberg Arena.
Etablering av forretning og plasskrevende handel i Randaberg
Det planlegges ny bebyggelse innenfor delområdet BN1, gnr. 61 bnr. 22 og gnr. 61 bnr. 23. Eksisterende bygningsmasse beholdes stor sett uendret slik den er i dag, med de funksjoner som allerede er etablert. Det ønskes en forutsigbar plansituasjon som muliggjør mindre tiltak for etablert bebyggelse og funksjoner. Det planlegges ny bebyggelse innenfor delområdet BN1, gnr. 61 bnr. 22 og gnr. 61 bnr. 23. Hvor det foreslås etablert hhv. arealformål for næring (plasskrevende handel) og bevertning. Forslagsstiller ønsker også å vurdere muligheten for å legge til rette for noe ny handel i området. Ny bebyggelse tilpasses eksisterende bebyggelse i størrelser og utforming. Samlet størrelse på planområdet er ca. 82 000 m2 , fordelt på ca. 61 000 m2 nåværende næringsområde og 21 0000 m2 framtidig næring (BN1)
Nybygg av boligområde på Øvre Grødem i Randaberg
85-90 boenheter. Gnr/bnr: 48/1112 og 113. Planområde: ca. 24 daa.
Nybygg av leilighetsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 200-216 leiligheter i området.
Utbedring av Fv 410 Grødemveien i Randaberg
Knyttet opp mot Smiene-Harestad.
Nybygg av transformatorstasjon i Randaberg
- 132 kV GIS anlegg med fem bryterfelt og dobbel samleskinne. - To stk 132/22 kV transformatorer, hver med ytelse 50 MVA - Nødvendig høyspenningsanlegg
Separering av avløpsledning på Viste Hageby i Randaberg, del 2
Del to omfatter Endrestøveien med sidegater.
Utbedring av busstrasé på deler av Torvmyrveien i Randaberg kommune
På strekningen fra Fjellheimveien til Hagafjellveien er det opparbeidet kun et kjørefelt og det oppstår en del forsinkelser når busser må vente på passering langs strekningen på ca 150m. Det skal utarbeides tekniske planer og reguleringsplan med to kjørefelt samt gang-/sykkelveg, bussholdeplass og sporsluse.
Oppgradering av sykkeltrasé og busstrasé i Randaberg kommune
Etablering av sykkeltrasé og busstrasé langs deler av Krystallveien og Bronseveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.