Alle planlagte byggeprosjekter i Sandnes

Nybygg av bydel i Sandnes
Områdenavn: Dale inkl. Fv 4494 Daleveien fra Gramstad til Dale. Gnr/bnr: 95/1-4 mfl. Området rundt Dale er på ca. 240 daa og området ved Nedre Gramstad er på ca 8,5 daa.
Nybygg av kontor, skole og flerbolighus mm i Sandnes
20.000-30.000 kvadratmeter med ulike former for næring og service og 40.000-50.000 kvadratmeter med ulike boligtyper.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes, etappe 2
Planlegger ca. 650 stk boliger og 60.000 kvm næring på hela feltet, fordelt på 2 trinn. Gnr/bnr: 39/498, 39/499, 39/1076, 39/1288 m.fl. Adresse: Gravarsveien 32, Havnegata 2 m.fl.
Nybygg av boliger og næring i Sandnes
Avventer beslutning angående bredde på bussvei som skal gå gjennom området. Området skal detaljreguleres. Videre fremdrift er ikke avklart. Ca 50000m2 boliger (150-200 boenheter) og 25000m2 næring planlegges.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes, etappe 1
Første del består av to boligkvartaler med til sammen 310 boliger samt 23.500 kvadratmeter næring fordelt på tre næringsbygg og i førsteetasjene i boligkvartalene. I tillegg til et offentlig bygg på 4.500 kvadratmeter. Planlegger ca. 650 stk boliger og 60.000 kvm næring på hela feltet, fordelt på 2 trinn. Gnr/bnr: 39/498, 39/499, 39/1076, 39/1288 m.fl. Adresse: Gravarsveien 32, Havnegata 2 m.fl.
Nybygg av boliger og næring i Sandnes, trinn 2 mfl
Tiltakshaver eies av Øgreid Eiendom (50%), Kruse Smith AS (25%) og Risa AS (25%). Totalt skal det bygges 580 boliger i området. 50-70 boenheter er utført i trinn 1. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av transformatorstasjon på Forus, Sandnes
Humleberget omsøkes på nabotomt vest for Bærheim stasjon på Forus i Sandnes kommune. Bygges som gassisolert løsning (GIS), Bygges for 420kV og 132 kV, Driftes på 300 kV inntil videre.
Nybygg av boligområde og næring m.m. på Norestraen sør i Sandnes, trinn 4-7
Totalt skal det bygges ut 564 boenheter i området fordelt på 7 byggetrinn.
Nybygg av parkering- og næringsbygg i Sandnes
Parkeringshus med 240 parkeringsplasser.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall på Riska
B30-skole og enkel idrettshall.
Riving-, nybygg-, ombygg av barneskole i Sandnes kommune
Trones skole skal være en B35-skole.
Nybygg av barneskole og idrettshall i Hommersåk
B35 skole. Gnr/bnr: 102/89 mfl.
Nybygg av arealkrevende næringsbygg i Sandnes
Totalt kan opptil 21.800 m2 BRA bygges på tomten.
Nybygg av næringområde på Soma i Sandnes
Gnr/bnr: 69/2225, 69/2187, 69/2451 og 69/2437. "Big-Box konsept"+ industri/næringsbygg.
Utbedring av/gang- og sykkelveg på Fylkesveg 334 (tidligere fv. 509) Oalsgata i Sandnes
1,4 km. Del av sykkelstamvegen Stavanger- Forus/Lura-Sandnes.
Tilbygg av bo- og aktivitetssenter i Sandnes
BRA: 2500-5500 m2 2-4 etasjer.
Nybygg av boligområde i Sandnes
120-140 boenheter. Inntil 3 etasjer.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Sandnes
3-7.5 etasjer. Mot nord vurderes det å legge til rette for bolig i kombinasjon med forretning/kontor/tjenesteyting. Gnr/bnr: 69/937, 69/1374, 69/20/1, 67/170 og 69/81. 14.8 daa.
Nybygg av boligområde og barnehage i Hommersåk, Nord
Totalt 144 boenheter og 1 barnehage.
Nybygg av bloligblokker på Lura
Gnr/bnr: 69/357 mfl. 170-200 boliger, 4 etasjer, max 6 etasjer.
Nybygg av næring og boliger i Sandnes
70-80 leiligheter og 3000 m2 næringslokaler.
Nybygg av flerbolighus-, kontor-, hotellbygg mm i Sandnes
Hører sammen men Havneparken Sandnes A6.
Nybygg av boliger i bydel Lura i Sandnes
Gnr./bnr. 69/203 og 496 . Ca. 15 mål. 22 rekkehus og 36 leiligheter over et garasjeanlegg. Blokk 6-7 etasjer. Rekkehus 3 etasjer.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Senior+ er samlokaliserte omsorgsboliger med tilknyttede fellesarealer og et bemannet servicetilbud. Servicetilbudet kan inneholde kafé, aktiviteter og lignende. Senior + skal tilby et mer aktivt og sosialt liv som kan styrke både fysisk og psykisk helse. I senior+ leier beboerne en omsorgsbolig som er tilknyttet en resepsjon bemannet med en vert. Mulighet for å kjøpe varm mat er viktig. Senior+ skal bidra til at flere kan bo i eget hjem, redusere tjenestebehovet og utsette behovet for sykehjemsplass.
Nybygg av leilighetsbygg på Norestraen sør i Sandnes, trinn 1-3
Næringsareal: 10.000 m2. Boligareal: 6.000 m2. Totalt skal det bygges ut 564 boenheter i området fordelt på 7 byggetrinn.
Nybygg av boliger i Sandnes kommune
17.100 m2 BRA bolig i form av 59 rekkehus, 51 leiligheter og 3 eneboliger og 7.200 m2 BRA næring.
Nybygg av kontorbygning i Sandnes
Gjennomførelsetid: 16-18 måneder.
Nybygg av boligområde på Hommersåk
60-70 boenheter. gnr. 101 bnr. 43, 324 og 1042. Bebyggelsen varsles på 2-5 etasjer og med en utnyttelse på 60-100 % BRA.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Gjennomførelsetid: 15-18 måneder.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
Gnr/bnr: 111/1281, 40/4 og 40/61.
Utvidelse av forretningsområde i Sandnes
18,2 daa. Planavgrensningen omfatter helt eller delvis gnr. 42 bnr. 1, 244, 525, 526, 527, 528 og 597. Forretningsformålet vil utvides og komplementeres med plasskrevende tjenesteyting og kontorer tilhørende disse virksomhetene. 2-3 etasjer.
Nybygg av aktivitetssenter i Sandnes
Et nytt senter skal dekke både dagens behov og et økende behov for dagaktivitetsplasser på sikt, slik at det planlegges for inntil 80 brukere inkludert tilsynstilbud etter skoletid. Senteret er planlagt lokalisert på AU06 like i nærheten av Skaret avlastningssenter.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Det planlegges for to botiltak med 9 leiligheter og personalbase for personer med funksjonsnedsettelser som trenger tilsyn hele døgnet.
Nybygg av boligområde i Sandnes, etappe 3
Ca. 50 boenheter. Gnr/bnr. 35/3 og 35/3,9
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk i Sandnes
gnr/bnr 47/38, 40 og 48, 47/113 og 47/216.
Nybygg av boligområde på Skei i Sandnes
17 mål. 57 boliger fordelt på 33 rekkehus, en firemannsbolig og 20 leiligheter i ei blokk med opptil fem etasjer.
Etablering av industrivirksomhet Sandes kommune
Planområdets størrelse er ca. 60 daa. Gnr/bnr: 50/18, 50/32, 50/40, 50/41, 50/51 og 50/59.
Utvidelse av skole i Sandnes
Nytt påbygg med 7 klasserom, garderober og personalrom.
Nybygg av boliger i Sandnes kommune
Rekkehus, tomannsbolig og eneboliger, samt tomt til offentlig formål. Ca 30 tomter. 44/8-368
Etablering av nytt avfallsforbrenningsanlegg med nedstrømsanlegg for CO2-fangst på Bærheim i Sandnes kommune
Prosjektet er delt inn i følgende 8 delområder: Del 1: Et nytt avfallsforbrenningsanlegg (FE3) med en forbrenningskapasitet i intervallet 5-8 t/h eller 8-12 t/h. Del 2: 1 eller 2 anlegg for CO2-fangst fra røykgass fra FE2 og FE3. Del 3: Anlegg for flytendegjøring og uttransport av flytende CO2 (LCO2) med bil. Del 4: Varmeintegrasjon (varmepumper) mellom CO2-fangstanlegg fjernvarmesystem. Varmepumpene skal kunne bygges ut trinnvis og driftes i et stort effektintervall. Del 5: En gassfyrt reservekjel (15-20 MW) som skal dekke opp for varmeunderskudd til fjernvarmesystemet ved bortfall av en av forbrenningslinjene eller varmepumpene. Del 6: Felles røykgasskanal og skorstein. Del 7: Felles kjølesystem (tørrkjølere) for ubenyttet overskuddsenergi fra avfallsforbrenningsanlegg, CO2-fangstanlegg og flytendegjøringsanlegg. Del 8: Øvrige hjelpe- og støttesystemer: Del 8A: Rørgater, kanaler og rør mellom hovedblokkene i konseptet. Del 8B: Andre mindre hjelpe- og støttesystemer. Del 8C: Nytt kontrollrom. Del 8D: Krav til bygg og grunn. Del 8E: Internveier, logistikk og tilkomst. Del 8F: Vannrenseanlegg.
Fortetting av boligbebyggelse og forretning i Sandnes
G.nr. / B.nr.: 111/143, 144, 208, 209, 211, 212, 215, 216, 268, 286, 287, 289, 290 og 293. Adresse: Elveplassen 1, 1A og 3, Gjesdalveien 6, 6A, 8, 10 og 12. Holbergs gate 6, Høylandsgata 7, 9, 9A, 11 og 13. Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting av kvartalet, med etablering av boligbebyggelse og forretning. Et fåtall hus rives/flyttes, mens det i hovedsak legges opp til infill blant eksisterende bebyggelse og lav blokkbebyggelse i senter av kvartalet. Det legges opp til en variasjon av typologi og størrelser. Forretningslokaler legges mot Elveplassen. Bebyggelsen trappes ned mot randsonene, slik at den i større grad harmonerer med eksisterende bebyggelse. Byggehøyder varierer mellom 2 til 5 etasjer og det gis rom for 29 til 36 nye boliger. Det legges opp til få parkeringsplasser for bil, og felles stue/kjøkkenrom inntil felles uteoppholdsareal. BRA bolig: 2900 m2. BRA næring: 940 m2. BRA parkering og fellesfunksjoner: 550 m2.
Nybygg av næringsbygg i Sandnes
Gnr/bnr: 38/280, 1735, 1759 og 2240.
Oppgradering av Rv 13 Hølleslitunnelen i Forsand
822m. Omklassifiseres når prosj. Rv 13 Ryfast åpner for trafikk.
Nybygg av næringsområde i Sandnes
Planområdet har en størrelse på ca. 21,8 dekar. Areakrevende næring med lav arbeidsplassintensitet.
Nybygg av aktivitetshus i Lura, Sandnes
Prosjektet inneholder en stor aktivitetsflate som kan deles i to. Passende for ballsport, men er ikke å anse som en fullverdig idrettshall. En mellomstor aktivtitetssal passende for dans, matteaktivitet, klatring, trampoline og uorganisert aktivitet. En mindre aktivtitetssal passende for aktivitet med matter og uorganisert aktivitet. Bygget vil også inneholde sosialt rom og garderober.
Nybygg av 132 kV-ledning mellom Gilja-Oltedal, trinn 1
Ny 132 kV kraftledning, nettilknytning av Gilja vindkraftverk (ledningen bygges bare dersom vindkraftverket realiseres). 3 trase-alternativ.
Overføring av vann i Forsand
Overføring av vann fra Dalaåna i Lysebotnvassdraget til magasinet Lyngsvatn i Årdalsvassdraget. Bygging av betongdam og pumpestasjon ved Håhellvervatn. Langhullsboring. Ny vei. Ny kraftlinje, enten som luftlinje eller som kabel i veien.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Sandnes, B2:1
Totalt 44 rekkehus. Takterasse.
Tillbygg og ombygg av hotell i Sandnes
Planlegger mellom 179-185 nye hotellrom. Gnr/bnr 37/25, samt 37/150, 37/530, 37/531, 37/532 og 37/647
Nybygrg av tennishall i Austrått
Gnr/bnr: 39/1629, 39/1628 og 39/629.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.