Alle planlagte byggeprosjekter i Hjelmeland

Ny tunnel på Rv 13 Melkeråna-Årdal i Hjelmeland
14 km. På liste over skredsikringsbehov Region vest.
Nybygg av boligområde i Hjelmeland, trinn 2-3
Totalt 45-50 tomter i området, 6-7 tomter blir bygd i trinn 1.
Nybygg av boliger og småbåthamn i Fister
Planen omfatter bygging av boliger, fritidsboliger og småbåthamn.
Nybygg av sjøbasert produksjonsanlegg i Gardsundfjorden, Hjelmeland
Anlegget vil gjelde produksjon av laks med maksimal tillatt biomasse MTB på 3600 tonn. Overflateanlegget vil bestå av 8 rammer av 100x100 m i en rekke. Forankringa går ned i fjorden utan landfeste. Ingen planlagde tiltak på land.
Nybygg av hyttefelt i Fister
12 boligtomter totalt på hyttefeltet.
Rassikringstiltak på Fv 4678 i Hjelmeland
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Isnett.
Nybygg av eneboliger i Hjelmeland, trinn 1
Totalt 45-50 tomter i området, 6-7 tomter blir bygd i trinn 1.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Hjelmeland, trinn 2-3
Totalt 45-50 tomter i området, infrastruktur for 6-7 tomter blir bygd i trinn 1.
Nybygg av fritidsboliger i Hjelmeland
6-7 nye fritidsboliger.
Nybygg av eneboliger i Jøsenfjorden
Byggeklare tomter. 3 tomter gjenstår.
Utbedring av Riksveg 13 Ingvaldstadsvingane Øst og -Vest og Riskedalsbakken i Hjelmeland
Utbedring av hårnålsvingene Ingvaldstadsvingen og Riskedalsbakken.
Nybygg av eneboliger i Hjelmeland
2 tomter gjenstår.
Nett på Fv 632 Indre Eiane 2 i Hjelmeland
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord og stein. 20m. Kostand er ikke beregnet.
Etablering av masseuttak for råstoffutvinning i Hjelmeland kommune
Gnr/bnr 139/10, 33. Formålet med planarbeidet er å regulere området avsatt til framtidig råstoffutvinning RS9, i kommuneplanens arealdel Hjelmeland 2019 – 2031 til Råstoffutvinning. Hele området avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanen er på ca. 100 dekar, selve uttaket vil bli vesentlig mindre. Området skal tas ut etappevis, og det skal utarbeides tilbakeføringsplan av uttaket til landbruksformål når uttaket opphører.
Nybygg av eneboliger i Årdal
1 tomt gjenstår.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.