Alle planlagte byggeprosjekter i Sola

Nytt boligområde i Sola kommune
Ca 1000 boenheter. Området vil sannsynligvis bli byggd ut i trinn, ca 10-12 år.
Nybygg av rekkehus og eneboliger på Sandesletta sør i Sola
300-400 boenheter. Gnr/bnr: 31/15, 32/268, 15/172, 15/363, 15/362, 32/506 samt deker av 32/263, 15/183 og 15/262.
Nybygg av flerbolighus i Sola
Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av hotell i Sola Trinn 3
Godkjent regulering.
Nybygg av omsorgsboliger i Sola
20 omsorgsplasser.
Nybygg av transformatorstasjon i Sola kommune
Nye Tjora transformatorstasjon vil erstatte eksisterende Risavika stasjon og samtidig legge godt til rette for videre utvikling i området og det grønne skiftet. Lnett tar utgangspunkt i å starte å bygge stasjonen i 2024 og at den settes i drift i slutten av 2025. Riving av eksisterende Risavika stasjon vil skje snarest etter at Tjora stasjon har tatt over forsyningen i området.
Nybygg av boliger, kontor og forretning på Tananger i Sola kommune
Gnr/bnr: 3/76, 3/84, 3/117, 3/180, 3/1046, 3/1075, 3/1506, 3/1507 m.fl.
Nybygg av vindkraftverk i Sola
Tidlig prosjekt. 3 store vindmøller for produksjon av strøm, varmt vann og hydrogen. Service- og kontrollbygg 120-200 m2. Varmepumpeenhet, bestående av sjøvannspumpe, kompressor og kondensator. Prosjektet ses i sammenheng med planer om LNG-anlegg i samme område. Spillvarmen derfra ønskes benyttet till dette prosjektet. Konsesjon er ikke søkt.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal er det 150 tomter området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boligområde på Jåsund
30 leiligheter + rekkhus.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal er det 150 tomter området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal er det 150 tomter området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt er det 150 tomter området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boligområde i Sola
Gnr/bnr: Gnr. 34, bnr.3/140/141.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for 150 boenheter.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Sola
Planlegges 2 nye tomannsboliger og 3 eneboliger i tillegg til 3 eksisterende eneboliger.
Etablering av VA-ledning i Sola
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av rundkjøring i VA-ledning i Sola
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2022-2025. Anlegget går mellom V14 Østre Ringveg og ny rundkjøring på Sandesletta.
Sanering av VA-ledning fra Mostunvegen til Sandesletta i Sola
Tiltaket er et saneringsprosjekt og går fra Mostunvegen gjennom ny rundkjøring på Sandesletta og videre nordover langs Sandesletta.
Nybygg av småhus i Sola
Boliger for bostedsløse og rusutfordringer.
Nybygg av småhus i Sola
Boliger for bostedsløse og rusutfordringer.
Oppgradering og tilbygg av tankpark i Sola
Prosjektet omfatter bygging av 7 nye tanker, oppsamlingsbasseng, pumper og fylleplats for tankbiler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.