Alle planlagte byggeprosjekter i Sola

Nybygg av rekkehus og eneboliger på Sandesletta sør i Sola
300-400 boenheter. Gnr/bnr: 31/15, 32/268, 15/172, 15/363, 15/362, 32/506 samt deker av 32/263, 15/183 og 15/262.
Nybygg av flerbolighus i Sola
Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av hotell i Sola Trinn 3
Godkjent regulering.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal det bygges ca. 1000 boliger i området fordelt på flere utbyggere.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal det bygges ca. 1000 boliger i området fordelt på flere utbyggere.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal det bygges ca. 1000 boliger i området fordelt på flere utbyggere.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal det bygges ca. 1000 boliger i området fordelt på flere utbyggere.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal det bygges ca. 1000 boliger i området fordelt på flere utbyggere.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal det bygges ca. 1000 boliger i området fordelt på flere utbyggere.
Nybygg av boliger, kontor og forretning på Tananger i Sola kommune
Gnr/bnr: 3/76, 3/84, 3/117, 3/180, 3/1046, 3/1075, 3/1506, 3/1507 m.fl.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for ca. 1000 boliger.
Nybygg av vindkraftverk i Sola
Tidlig prosjekt. 3 store vindmøller for produksjon av strøm, varmt vann og hydrogen. Service- og kontrollbygg 120-200 m2. Varmepumpeenhet, bestående av sjøvannspumpe, kompressor og kondensator. Prosjektet ses i sammenheng med planer om LNG-anlegg i samme område. Spillvarmen derfra ønskes benyttet till dette prosjektet. Konsesjon er ikke søkt.
Nybygg av boligområde på Jåsund
30 leiligheter + rekkhus.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal er det 150 tomter området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av barnehage i Røyneberg
7 avd. Barnehagen åpner for inntil 150 barn. Barnehagebygget skal etableres på inntil 1300 m2 BYA og 2200 m2 BRA
Nybygg av boligområde i Sola
Gnr/bnr: Gnr. 34, bnr.3/140/141.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt er det 150 tomter området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av ene- og tomannsboliger i Sola
3 nye tomannsboliger og 2 eneboliger og 3 eksisterende eneboliger.
Ny sykkelveg med fortau i Åsenvegen i Sola
Ca 1700 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Etablering av VA-ledning i Sola
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av rundkjøring i VA-ledning i Sola
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2022-2025. Anlegget går mellom V14 Østre Ringveg og ny rundkjøring på Sandesletta.
Nybygg av eneboliger og ombygg av leilighetsbygg i Sola
Nybygg av 2 nye frittstående eneboliger med garasje samt tilbygg av eksisterende leilighetsbygg med 1 leilighet.
Sanering av VA-ledning fra Mostunvegen til Sandesletta i Sola
Tiltaket er et saneringsprosjekt og går fra Mostunvegen gjennom ny rundkjøring på Sandesletta og videre nordover langs Sandesletta.
Etablering av gang-og sykkelvei fra kryss med Ølberg Havneveg til parkeringsplass på Hellestøhavn i Sola kommune
Planlegging av g/s veg fra kryss med Ølberg Havneveg til parkeringsplass på Hellestø. Kommunalteknikk vil samtidig sanere gammel vannledning og tilrettelegge for trykkavløpsledning for spillvann langs deler av denne veien. Dette for å kunne få synergi ved å gjøre det samtidig med at g/s veien bygges.
Nybygg av småhus i Sola
Boliger for bostedsløse og rusutfordringer.
Nybygg av småhus i Sola
Boliger for bostedsløse og rusutfordringer.
Nybygg av småhus i Sola
Boliger for bostedsløse og rusutfordringer.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for 150 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.